תביעה אחריות הרשויות לאתרי פסולת פיראטיים

אתרי פסולת פיראטיים : ברחבי ישראל בתחומיהן של ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות פזורים, אתרים לסילוק פסולת למיניה: אשפה, זבל, גרוטאות, פסולת צמחים, פסולת בעלי חיים, פסולת מן התעשייה והחקלאות ועוד, אתרים אלה לסילוק פסולת, יש שהם מורשים על-פי דין ויש שאין הם מורשים ואין הם מוסדרים, לא על-פי דין ולא בכלל אתרי פסולת "פיראטיים" בתחומי. אחריות הרשויות לאתרי פסולת : המועצה האזורית, הם אתרים הנתונים לשליטתה ולפיקוחה של המועצה האזורית אשר בתחומה הם מצויים וחובתה של רשות מקומית לדאוג לפינויה ולסילוקה של פסולת - חובה שאין הרשות רשאית ויכולה להתנצל אותה מעליה או להעבירה לזולתה - אין בה כדי למעט כהוא-זה מחובתם של אחרים שלא לצבור פסולת במקומות שלא הורשו לדבר על פי השקפת בתי המשפט בארץ בהתאם למציאות הנוכחית בישראל, בשים לב לעלות הכלכלית הכרוכה באחריות למניעת מפגעים סביבתיים, אין להתעלם מכך שהמועצה האזורית היא בעלת היכולת להתמודד עם מפגעי סביבה, ובגדר תפקידיה מתקיימת זיקה ישירה לשטחים הפתוחים ולאתרים שבמרחב הנתון לאחריותה המוניציפאלית. אחריות העירייה בנזיקיןפסולתפיראטיות