עתירה בנושא כדורגל נשים

הוגשה עתירה לגבי באופן התנהלותה של ההתאחדות לכדורגל באשר לנושא כדורגל הנשים בישראל ובדרישות שונות אותן מפנים העותרים כלפי שרת החינוך. הטענה המרכזית אותה מעוררים העותרים בנוגע להתאחדות לכדורגל היא טענה של הפליית נשים ככלל והפליית כדורגל הנשים לעומת כדורגל הגברים בפרט. כך לדוגמה, מעלים העותרים טענות שונות בדבר העדר ייצוג מספיק לנשים במוסדות ההתאחדות לכדורגל, דחיית מועד פתיחתה של ליגת הכדורגל לנשים וכוונה של ההתאחדות לכדורגל להקדים את מועד הבחירות להנהלת ההתאחדות, באופן שימנע מנציגי קבוצות הנשים להצביע בבחירות. העותריםדרשו כי השרה תפעל לאימוץ דו"ח הוועדה בראשות השופט (בדימוס) סטרשנוב, שהוקמה לעניין בחינת התנהלותה של ההתאחדות לכדורגל. אחת הטענות העיקריות של העותרים נוגעת, כאמור, לכוונת ההתאחדות לכדורגל להקדים את מועד הבחירות להנהלת ההתאחדות למועד שלפני סיום העונה הנוכחית של ליגת הכדורגל לנשים. באופן זה, טוענים העותרים, תימנע מנציגי קבוצות הנשים הזכות להצביע בבחירות, שכן הקבוצות לא תעמודנה בתנאי של השתתפות בליגה במשך עונת משחקים שלמה שקדמה לאסיפה הכללית, הקבוע בתקנון ההתאחדות לכדורגל. בית המשפט פסק כי סעיף 11 לחוק הספורט קובע כי: "הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בעניינים הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד, תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון". איננו נדרשים במקרה דנא לקבוע באיזו מידה כפופים ההתאחדות לכדורגל ומוסדותיה השיפוטיים לביקורתו של בית המשפט. על העותרים היה להעלות את טענותיהם בנוגע לאופן התנהלותה של ההתאחדות לכדורגל בפני מוסדות השיפוט של ההתאחדות לפני שפנו לבית המשפט. העותרים אכן פנו לבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בד בבד עם הגשת עתירה זו והעלו בפניו טענות מטענות שונות בנוגע להתנהלות ההתאחדות לכדורגל ביחס לכדורגל הנשים. כדורגלדיני ספורט