כמה מרוויח שחקן כדורגל בליגה א' ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כמה מרוויח שחקן כדורגל בליגה א: תביעה כספית ע"ס 10,500 ₪ שעניינה דרישה של שחקן בקבוצת כדורגל לקבלת שכר על פי חוזה שבין הצדדים. טוען התובע בכתב התביעה כי בינו לבין הנתבעת נכרת חוזה ביום 15.10.01 לפיו ישחק בשורות הקבוצה בעונת המשחקים 2002 - 2001 תמורת משכורת חודשית בסיסית בסך 1,500 ₪. על פי החוזה, אמורה היתה הנתבעת לשלם את שכרו עבור כל חודש, עד לתאריך 20 לחודש העוקב. לטענת התובע חייבת היתה הנתבעת לשלם את שכרו עבור 8 חודשים בסכום כולל של 12,000 ₪ ואולם בפועל הוא קיבל רק 1,500 ₪ ומכאן התביעה בגין היתרה. הנתבעת מאשרת כי התובע שיחק בשורותיה בעונת המשחקים 2001 - 2000 בתור שוער מחליף ואולם את התביעה יש לדחות על הסף בהעדר סמכות עניינית ומכיוון שהסמכות הבלעדית לדון במחלוקת שבין הצדדים מסורה למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל בישראל. הנתבעת מציינת כי משתוגש התביעה לפני המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל, הרי שדינה להדחות על הסף שכן על פי סעיף 1 (ד)(1) לתקנון המוסד, נקבעה תקופת התיישנות של 18 חודשים לבירור מחלוקות מן הסוג הזה כאשר מניין התקופה לצורך התיישנות מתחיל להימנות עם תום עונת המשחקים שבה נוצרה עילת התביעה ואילו במקרה דנן הוגשה התביעה בשיהוי של 5 שנים מתום עונת המשחקים. לגופו של עניין, טוענת הנתבעת כי התובע קיבל את כל המגיע לו. התקבלה טענתה המקדמית של הנתבעת לפיה אין סמכות ענינית מקומית לבימ"ש זה לדון בתביעה והסמכות מסורה למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. סעיף 10 לחוק הספורט תשמ"ח 1988 קובע כדלקמן: "(א) התאחדות או איגוד יתקינו תקנונים שיסדירו את הניהול התקין של הענף או של ענפי הספורט שהם מרכזים לרבות תקנונים בדבר משמעת וכו', שכר ותשלומים לספורטאים וכו'. (ב) (ג) התקנונים האמורים יחייבו את אגודות הספורט, הספורטאים ובעלי התפקידים שבאותו ענף או באותם ענפי ספורט". וסעיף 11 לחוק מורה כי: ”הסמכות הבלעדית לדון ולהחליט בעניינים הקשורים לפעילות במסגרת התאחדות או איגוד תהיה בידי מוסדות השיפוט הפנימיים שנקבעו בתקנון".כדורגלדיני ספורטשאלות משפטיות