כרטיס שחקן כדורגל

כרטיס השחקן מהווה למעשה ביטוי לאגד של זכויות שיש להן שווי כלכלי. מסקנה זו עולה באופן מפורש מההוראות החוקיות המסדירות את פעילות ענף הכדורגל, כפי שפורטו בתשובת המשיב לעיל. חוק הספורט מסדיר, כאמור, את הקמת התאחדות ואיגוד הספורט, רישום קבוצות ספורט, קביעת תקנונים וכדומה. התאחדות הכדרוגל התקינה, כאמור, גם את תקנון הרישום אשר עניינו ברישום שחקנים בקבוצות ספורט. תקנון הרישום מאפשר, כפי שציין המשיב בתשובתו "העברה" או "השאלה" של שחקנים בין הקבוצות השונות. ההוראות הרלוונטיות לעניין העברת שחקן מצויות בסעיפים 12 ו- 13 לתקנון הרישום. בפירוט תהליך ההעברה מקבוצה מקצועית אחת לקבוצה מקצועית אחרת. הוראות סעיפים אלה מבחינות במפורש בין מקרה בו ניהלו הצדדים מו"מ והגיעו לכלל הסכמה בדבר תנאי העברתו של שחקן ובדבר סכום הפיצוי - לבין מקרה בו לא הגיעו הצדדים לידי הסכמה בדבר תנאי ההעברה. הפיצוי הנקבע במקרה של העברה בהסכמה הינו אם כן תוצאה של מו"מ בדבר התקשרות כלכלית ואין הוא מתייחס להפרה. כרטיס השחקן הינו אחד המסמכים שיש להגיש להתאחדות במקרה של העברה או השאלת שחקן. כרטיס השחקן עצמו איננו מוגדר לא בחוק ולא בתקנוני ההתאחדות. אולם, נראה כי ניתן ללמוד על מהותו מהאמור בסעיף 6 ח' לתקנון הרישום אשר נושא את הכותרת "זכויות כלכלית הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן". סעיף ח (1) קובע: "כל הזכויות הכלכליות הנובעות מהעברה/השאלה של שחקן תהינה רק בידי קבוצות ו/או בידי השחקן עצמו, לרבות הזכות להחליט לגבי רישום, העברה והשאלה של שחקן וכן ההתקשרות של שחקן עם קבוצה (FEDERATIVE RIGHT)". אותו סעיף אף קובע כי בכפוף לתקנוני ההתאחדות או תקנוני פיפ"א, רשאית קבוצה להתקשר בתנאים מסויימים עם צד שלישי בהסכם למימון רכישה או השאלה של שחקן. גם מהוראה זו עולה בבירור ההקשר הכלכלי של הזכות הטמונה בכרטיס השחקן. המסקנה בדבר היות כרטיס השחקן בגדר זכות כלכלית עולה גם באופן מפורש מסעיף 6 ג לתקנון בקרת תקציבים. סעיף זה קובע כי קבוצה חייבת להמציא לרשות לבקרה תקציבית כל חוזה אשר נחתם בינה לבין קבוצה אחרת, בין בישראל ובין בחו"ל, לגבי השאלה או העברה של שחקן וכל מסמך נוסף אשר קשור להשאלה זו. התשלומים אשר מבצעת קבוצה לקבוצה אחרת בארץ ובחו"ל "ייעשו אך ורק בהמחאות למוטב בלבד ו/או בהעברה בנקאית ישירות לקבוצה המשאילה/מעבירה ואישורים על כך יועברו לרשות". המוסד למעמד השחקן מהווה כאמור מוסד מעין שיפוטי אשר תפקידו לקבוע "את סכום הפיצוי המגיע לקבוצה המחזיקה בזכויות הכלכליות הנובעות מכרטיס ההשתתפות של שחקן פלוני עבור העברתו לקבוצה המבקשת לקלוט אותו לשירותיה". מתוך ההוראות השונות בעניין זה עולה כי מדובר בהליך מעין שיפוטי או בוררות בענין סכום הפיצוי, שהוא למעשה תשלום עבור הזכויות הכלכליות הנכללות בכרטיס השחקן.כדורגלדיני ספורט