פרשנות הסכם סודיות

הסכם הסודיות מבטא התחייבות שלא להעתיק או להעביר מידע מסוים לצדדים שלישיים, במרבית ההסכמים מסוג זה ישנן סנקציות כספיות אשר יוטלו על מי שיפר את הוראות ההסכם. על פי הכללים המקובלים בבית המשפט לפרשנותו של הסכם סודיות, לא ניתן לבחון כל סעיף בו כעומד בפני עצמו, ויש להבינו גם לאור ההקשר הכללי של ההסכם ולאור יתר סעיפים ההסכם. הסכם סודיות כולל במרבית המקרים 2 חלקים: האחד הצהרתי והוראות המטילות חובות פרטניות על הצדדים, בחובות הפרטניות אותן קובע ההסכם, מתמצות זכויותיהם וחובותיהם על פי ההסכם בזכויות והחובות המוקנות להם בדין הכללי, בכפוף למוצהר בהסכם הסודיות. בבואו של בית המשפט לפרש הסכם סודיות הוא בראש ובראשונה בוחן את לשונו. כאשר רוב רובו של ההסכם הינו הצהרתי, ומכוון להגדרתם של תנאי העברת המידע לצדדים שלישיים ולהצהרות כי יש הכרה בכך שהמידע המועבר הינו קניינו ונחלתה הבלעדית של הצד השני, מלשון הצהרתית זו, הזוכה למעמד מרכזי בהסכם הסודיות, ניתן להסיק כי לצד ההוראות הפרטניות המטילות חיובים מסוימים כבסיס להסכם, עיקר כוונתם של הצדדים היא להגדיר את טיב היחסים ביניהם ביחס לקניינו הרוחני של אחד הצדדים , על מנת למנוע פגיעה בזכות קניינית המוגדרת בעתיד. חוזהסודיותפרשנות חוזההסכם סודיותפרשנות