ביטוח הבריאות בישראל - היקף הכיסוי הביטוחי

היקף הכיסוי הביטוחי : חוק ביטוח בריאות ממלכתי המסדיר את זכאותו של כל תושב לשירותי בריאות, ומאידך את חובתה של קופת החולים לספקם קובע בסעיף 3 כי שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכול במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופת החולים. היקף הכיסוי הביטוחי : חוק ביטוח בריאות ממלכתי מעניק גמלאות גבייתיות למבוטחים, בא להבטיח שירותי בריאות לתושבי ישראל, על פי חובת ביטוח ותשלום דמי ביטוח שנקבעו בחוק. הגמלאות הגבייתיות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי אינן מכסות את כל צרכיו של אדם, אלא את צרכיו המינימאליים אשר החברה רואה לחובה ולאפשרי לספקם, היינו ביטוח הבריאות על פי חוק הבריאות אינו בא לכסות את כל השירותים הרפואיים להם נזקק אדם, אלא את אותם שירותים אשר המסגרת החברתית-כלכלית רואה לחובה ולאפשרי לספק. פוליסהרפואהביטוח בריאותכיסוי ביטוחי