סמכות בית הדין לעבודה לדון בביטוח הבריאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי שינה מבחינה משפטית נורמטיבית את מערכת ביטוח הבריאות בישראל, את זכויות המבוטחים, את יחסי קופות החולים עם חבריהן ואת יחסי קופות החולים עם המדינה. החוק יועד לפרוש את רשתו על יחסי כל הגופים שלעניין, ועל פי הוראותיו היו אמורות להיות מוכרעות זכויות וחבויות של הכול. מטרתו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוא להסדיר את מערכות היחסים בין : קופות החולים ומבוטחיהן, יחסי קופות החולים ורשויות המדינה ויחסי המבוטחים והמדינה. החוק מאפשר לקופת חולים להציע לחבריה ביטוח למימון שירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל הבריאות, כלומר לבטח את מבוטחיו בביטוח משלים. סמכות בית הדין לעבודה לדון בביטוח הבריאות : לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הסמכות לדון בביטוח הבריאות כמו גם בביטוח המשלים הוא לבית הדין לעבודה. סמכותו של בית הדין לעבודה היא בכל תובענה למעט תביעת נזיקין שבין מבוטח או מי שהוא טוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, המוסד, קופת חולים או נותן שירותים לפי חוק זה, או שבין המוסד לבין קופ"ח או לבין מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות. רפואהביטוח בריאותסמכות בית הדין לעבודהבית הדין לעבודה