גמול פיקוח

הממשלה הכירה ב"גמול פיקוח למפקחי חינוך, למדריכי הוראה ולמורים מדריכים" כ"תוספת קבועה ובלבד שניתנו לעובד בקשר לתפקידו הקבוע, ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד מסוים. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גמול פיקוח: .Iההליך .1בבית-הדין האזורי בחיפה (אב-בית-הדין - השופט כנפי; נציגי ציבור - ה"ה מושקוביץ וגור; תב"ע לח/14-7) התבררה תובענה של המערער בעתירה שב"משכורת הקובעת" לעניין סעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (להלן - חוק הגמלאות) יכללו "גמול פיקוח" ששולם לו בשעתו. בית-הדין האזורי דחה את התביעה, ומכאן הערעור לבית-דין זה. .2העובדות הצריכות לערעור הן: א) המערער החל לעבוד במשרד החינוך והתרבות ביום 6.9.1952בתור מורה; ב) החל מ- 1.9.1973עבד המערער במשרד החינוך והתרבות (במפקח) על-פי כתב מינוי בפועל (כתב המינוי לא הוצג בפני בית-הדין האזורי); ג) ביום 3.12.1975כתב מנהל המחלקה לענייני עובדים במשרד החינוך והתרבות למערער מכתב ובו נאמר: "הנני להודיעך כי נתמנית בפועל למלא את התפקידים של משרה... אחראי מחוזי לפרויקט טיפוח ורווחה בהיקף של חצי משרה. מספר המשרה בתקן 2101/010החל ביום 1.11.1975ועד יום 31.8.1976או עד לבחירת עובד קבוע, הכל לפי התאריך המוקדם יותר. המינוי כפוף להנחיות התקשי"ר בדבר מינוי בפועל, וזכויותיך בדבר המינוי בפועל תהיינה בכפיפות לסעיפים 18.2ו- 24.9של התקשי"ר... הערה: מועסק בחצי משרה נוספת כאחראי על הטיפוח בבתי-ספר "עי"ט" במחוז חיפה (משרה מס' 2084)"; ד) ביום 12.1.1976הוצאה הודעה על שינויים בשיבוץ על שמו של המערער ובה הוארך "מינוי בפועל למשרה של מפקח כולל בהיקף של חצי משרה..." סיבת המינוי בפועל... "מילוי מקום מתאריך 10.9.1976עד תאריך 31.8.1977"; ה) הממשלה הכירה ב"גמול פיקוח למפקחי חינוך, למדריכי הוראה ולמורים מדריכים" כ"תוספת קבועה ובלבד שניתנו לעובד בקשר לתפקידו הקבוע, ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד מסוים" (י"פ 751, תש"ך, ע' 1129); ו) בעקבות המינוי בפועל כאמור בפסקות ג' ו-ד' דלעיל, שלם למערער גמול פיקוח; ז) המערער פרש לגמלאות ביום .1.9.1977 .3למערער משתלמת קצבה מכוח חוק הגמלאות. לעניין ה"משכורת הקובעת" המשמשת בסיס לקצבה אינו מובא בחשבון "גמול הפיקוח" ששולם למערער. .4עיקר טענותיו של הפרקליט אשר ייצג בבית-הדין האזורי את המערער היו: א) "תוספת גמול הפיקוח הוכרה ביום 19.6.1956על-ידי הממשלה כתוספת קבועה לצורך תשלום גמלאות (י"פ 484, תשט"ז, ע' 1120)"; ב) "החל מיום 1.9.1973ועד ליום פרישתו של התובע לגמלאות ביום 1.9.1977, כללה משכורתו של התובע תוספת גמול פיקוח"; ג) "התובע קיבל את התוספת בתקופה שבה שימש באופן קבוע כמפקח חינוך. התקופה נמשכה 4שנים רצופות, בעוד שעובד זמני יכול להיות במעמד זמני בתקופה שלא תארך למעלה משנתיים" - פסקה 02.243לתקשי"ר; ד) "גם עובד זמני מועבר למעמד קבוע אחרי שנתיים ימים (פסקה 02.244לתקשי"ר) ... לא קיימת כל אבחנה בין מילוי תפקיד בפועל לגבי הכרה בתוספת איזו שהיא לצורך תשלום גמלאות...". .5בטיעונו בבית-הדין האזורי הדגיש הפרקליט שייצג את המדינה, כי בהחלטה המאשרת גמול פיקוח כ"תוספת קבועה" נאמר, שהתוספת מוכרת רק אם הוא משתלמת בקשר לתפקיד הקבוע של העובד ו"תפקידו הקבוע" של המערער לא היה פיקוח. הפרקליט המלומד סמך על סעיף 18.292שבתקשי"ר, לפיו "ערב פרישתו חוזר המערער למעמדו הקודם". .6בפסק-הדין שבערעור דוחה בית-הדין האזורי את הטענה, שעם חלוף פרק זמן מסוים חדל המינוי להיות מינוי בפועל, מאמץ את הטענה שמינוי בפועל אינו מקנה זכות למשרה שאותה ממלאים בפועל, ומגיע למסקנה כי "בדין לא כלל המשיב במשכורתו של המערער לצורך חישוב גמלתו את תוספת גמול פיקוח שקיבל עד לפרישתו עקב המשרה שמילא על-פי כתב מינוי בפועל". .7בערעור חזרו באי-כוח הצדדים על טענותיהם בבית-הדין האזורי. הפרקליט אשר ייצג את המערער ייחס משקל רב לשתי שבין נוסח החוק המקורי והנוסח בעקבות תיקון 7לסעיף 10שבחוק, כך שהקובע הוא המשכורת החודשית האחרונה, ובקשר לכך טען, שסיום העבודה היה ב- 1.9.1977ולא ב- .31.8.1977כן הדגיש את הטענה, שמשחלף פרק הזמן שעל-פי התקשי"ר מותר מינוי בפועל והעובד המשיך לעבוד - חדל המינוי להיות מינוי בפועל. כנגד זה הדגיש הפרקליט שייצג את המדינה, שתוספת "גמול פיקוח" הוכרה כתוספת קבועה רק לעובד "בקשר לתפקידו הקבוע" ו"תפקידו הקבוע" של המערער לא היה פיקוח. .Iiפסק-דין .1לדיון עומדת השאלה, אם "גמול פיקוחו' ששולם בשעתו למערער מהווה חלק של "המשכורת הקובעת" לעניין סעיף 8לחוק הגמלאות. על-מנת שאותו תשלום יהווה חלק מהמשכורת הקובעת, צריך שיבוא בגדר "תוספת קבועה" כמוגדר באותו סעיף לחוק. .2אכן הכירה הממשלה ב"גמול פיקוח למפקחי חינוך" כ"תוספת קבועה" (ראה סעיף 2, פסקה ה, בחלק iדלעיל), אך אותה ההכרה סווגה במלים "ובלבד שניתן (שניתנו), לעובד בקשר לתפקידו הקבוע ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד מסוים". .3משזאת השאלה העובדת לדיון, אין להתייחס לטענה הקשורה בתיקון מס' 7 לחוק הגמלאות. יחד עם זאת ייאמר, שלפי החוק כפי שהינו עתה - המשכורת הקובעת איננה משכורת ממוצעת בעבר, אלא המשכורת בדרגה שהיתה לפלוני ערב הפרישה מהשירות. מכאן, שאם עובר לפרישה המשכורת לא היתה, מסיבה זאת או אחרת, מלאה, למשל עקב חופשה ללא שלום, הדבר לא ישפיע על המשכורת הקובעת ועל הקצבה המשתלמת. .4חוזרים לשאלה, אם התקיימו בתשלום גמול הפיקוח למערער התנאים הדרושים להיות אותו תשלום תוספת קבועה. לשון אחר: אם היא שולמה "לעובד בקשר לתפקידו הקבוע ולא בקשר למינוי זמני לשם מילוי משרה...". .5אין חולקים על כך שכל הזמן שבו פעל המערער בתור "מפקח", פעל כך מכוח "מינוי בפועל". התקשי"ר קובע אמנם סייג לאורך הזמן למינוי בפועל (סעיף 20.243לתקשי"ר) והמינוי של המערער, במצטבר, חרג מאותו פרק זמן, אך בכך שהממנה חרג מפרק הזמן, לא הפר מינוי בפועל למינוי קבע. ההוראות הרלבנטיות בתקשי"ר הן הוראות מהתחום המינהלי מאת המוסמך לתת הוראות למי שחותם על כתב מינוי בפועל. לעובד כפרט אין זכות למינוי בפועל ובוודאי שאין עובד הופך בעל "מינוי קבע" מכוח זה שמי שחתם על כתב מינוי בפועל חרג מהסמכות. כי אם ב"מינוי בפועל" מדובר, עולה חד-משמעית מההודעות שבהן נמסר למערער על המינויים (סעיף 2, פסקות ב'-ד', שבחלק iדלעיל). .6ב"מינוי בפועל" תוך חריגת הממנה מגדר הזמן המותר למינוי בפועל - יכול ועצם המינוי לא יתפוש מעבר לזמן שמי שמונה-למעשה ממלא את התפקיד, אך בוודאי לא יקנה זכויות ל"קביעות" בתפקיד. .7מהאמור עולה, כי במערער לא התקיימו התנאים להיותה של "תוספת גמול פיקוח" תוספת קבועה, באשר היא לא שולמה לו בקשר לתפקידו הקבוע, אלא בקשר ל"מינוי זמני לשם מילוי משרה או תפקיד". לאור האמור דין הערעור להידחות. אין צו להוצאות.תוספות שכרגמול פיקוח