ביטול אישור רשימה לבחירות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול אישור רשימה לבחירות: 1. המערער עותר בפני על פי סע' 42ב' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה - 1965 (להלן: "החוק") בערעור על החלטת פקיד הבחירות למועצת עיריית נצרת עלית ולפיו מבקש המערער לבטל את אישור רשימת סיעת הליכוד במועצת נצרת עלית (משיבה 2) ולחילופין, למחוק את המשיב 3 מר אקוקה מרשימת סיעת הליכוד למועצת נצרת עלית. 2. בקציר האומר, טענת המערער הינה כי שעה שהמשיב 3 פרש מסיעתו, סיעת צל"ש על פי סע' 125 (ב)(א) לפקודת העיריות (להלן: "הפקודה"), לא יכול המשיב 3 להכלל ברשימת המשיבה 2 לקראת הבחירות הקרובות למועצת נצרת עלית. המערער סומך את יתדותיו על סע' 125א (א) ולפיו קבע המחוקק: "חבר מועצה שפרש מסיעתו ולא התפטר תוך 30 יום מיום פרישתו, לא יכלל לבחירות למועצה שלאחריה לרשימת מועמדים שהגישה סיעה של המועצה היוצאת". לטענת המערער, המשיב 3 הינו בגדר "חבר מועצה שפרש מסיעתו", אשר המשיך כהונתו במועצה, לא התפטר ולפיכך אינו יכול להכלל ברשימת המשיבה 2 על פי הוראות סעיף 125א (א) לפקודה. טוען עוד (בלהט) ב"כ המערער, כי כוונת המחוקק היתה למנוע כלנתריזם, - לטעמו מעשה המשיב 3 במועצה - ואף מפנה לבג"צ 94/4301, פד"י מח (5), עמ' 1 ולדברי כב' השופט גולדברג וכב' הנשיא (בדימוס) מאיר שמגר. ממשיך וטוען ב"כ המערער כי יש לפרש את המונח סיעה לפי מהותה ולא לפי זהות מגישיה או חבריה, ולפיכך העובדה שהמשיב 3 מופיע כמועמד סיעת הליכוד בכנסת ולא מטעם הסיעה היוצאת במועצה, אין בה כדי לעזור למשיב 3. לדבריו, מדובר באבחנה שאין לקבל (אבחנה "פורמלית" בלשון ב"כ המערער) ולפיכך פקיד הבחירות טעה שעה שאישר את רשימת המשיבה 2 ולחילופין כמבואר, מבקש הינו למחוק את המשיב 3 מרשימת המשיבה 2. 3א. דין הערעור להדחות. הלכה היא כי המחוקק אינו משחית מילותיו בכתובים לריק. המחוקק קבע בצורה ברורה בסע' 35א' לחוק, מי רשאי להגיש רשימת מועמדים: "רשאיות להגיש רשימת מועמדים כל קבוצת בוחרים המונה 200 איש או שני אחוזים ממספר הבוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר, וכן כל סיעה של הכנסת וכל סיעה של המועצה היוצאת". (ההדגשות שלי - י' כ'). ב. עינינו הרואות, לשון המחוקק הינה סיעה הן באשר לסיעת של הכנסת והן באשר לסיעה של המועצה ולא אחרת. ג. סע' 35ז' לחוק עושה אף הוא אבחנה כנ"ל וקובע, כי רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת או סיעה של מועצה יוצאת, או על ידי מפלגה, תחתם בידי ב"כ הסיעה או ב"כ המפלגה או ממלאי מקומם. צא ואמור, המחוקק עשה אבחנה ברורה בין סיעה של הכנסת לבין סיעה של מועצה יוצאת ולא כנטען על ידי ב"כ המערער. ראה גם בג"צ 83/566 פד"י לז (4), עמ' 206, ראה שם בעמ' 208. 4. המשיב, מר ניסים אקוקה, נכלל כעובדה ברשימת המועמדים של סיעת הכנסת, הליכוד - מח"ל ולא של סיעת המועצה היוצאת. המשיב מס' 1, פקיד הבחירות למועצת עירית נצרת עלית, פעל בדין ועל פי סמכותו ואישר את מועמדות המשיב 3 כדין. כנגזר מכך, אין כמובן מקום לחלופה המבוקשת למחיקת המשיב 3 אשר נכלל ברשימת מועמדי סיעה של הכנסת. 5. מעבר לכל האמור לעיל, רואה אני להוסיף כי הזכות לבחור ולהבחר הינה מאבני היסוד של משטר דמוקרטי, ובכל מקרה יש מקום לקיים פרשנות מקיימת על פני פרשנות שוללת. במקרה בפני, כמבואר לעיל, האבחנה ברורה, אין סיעה של מועצה יוצאת זהה לסיעה של הכנסת ולפיכך, דין הערעור להדחות. המערער ישא בהוצאות כל אחד מהמשיבים כדי סך 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ כדין. בחירות