הכנסה מקופת גמל וגם קצבת זקנה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הכנסה מקופת גמל וגם קצבת זקנה: .Iההליך .1בבית-הדין האזורי בחיפה (אב-בית-הדין - השופט גרוס; נציגי ציבור - ה"ה לנדנר ווידווסר; תב"ע שם/568-0) התבררה תובענה של המערער להצהיר, כי הוא זכאי לקבל קצבת זקנה מהמוסד בגין התקופה שתחילתה בחודש אפריל 1978וסיומה בחודש מרס .1980 בית-הדין האזורי דחה את התביעה ולפנינו ערעור על החלטתו. .2העובדות הצריכות לענייננו, אשר הוסכמו על-ידי הצדדים ועל-פיהן פסק בית-הדין האזורי, הן: א) המערער עבד כשכיר בחברת "צים" בע"מ, עד יום 1.4.1978, עת מלאו לו 65שנה; ב) מני אז אין המערער עובד בשכר; ג) בתקופת עבודתו הופרשו בגין המערער, מכוח הסכמי עבודה מחייבים, תשלומים לשתי קופות גמל: "תמר" ו"תעוז" (להלן-קופת הגמל) וזאת הן מכספי המעביד והן מכספי העובד. ההפרשות האמורות בוצעו בנוסף לצבירת זכותו של המערער לפנסיה מ"צים": ד) קופות הגמל האמורות הינן קופות גמל כמשמען בסעיף 47לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה); ה) עם פרישתו, מקבל המערער פנסיה מ"צים" וקצבה מגרמניה; ו) המערער לא משך כל כספים מקופות הגמל; ז) הכספים בקופות הגמל נושאים רווחים; ח) המערער רמאי למשור את כספי קופות הגמל בכל עת, לאחד הודעה מוקדמת קצרה; ט) השווי של כספי המערער בקופות הגמל, לגבי כל אחת משתי השנים הרלבנטיות עולה על הסכום שנקבע כהכנסת מקסימום לפי סעיף 12לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - חוק הביטוח הלאומי). .3תקנות קופות הגמל קובעות מדד משלהן לחישוב רווחי הקופות, מדד אשר לא ניתן ללמוד ממנו איזה חלק מן הרווחים נובע מהפרשי הצמדה ואיזה מריבית או רווחים אחרים. זאת ועוד, חלק מנכסי הקופות מושקע בניירות ערר הרשומים בבורסה. ואלה מוערכים באחת הקופות לפי שערם בבורסה ביום האחרון לכל חודש (תקנה 27(א) ל"תקנות תעוז"). בקופה אחרת (תמר) נקבע, כי חשבון רווח והפסד בעד תקופת החשבון ייערך לפי העקרונות המסחריים המקובלים, בעוד שבהערכת הנכסים המשמשת יסוד לקביעת הרווח נוהגים לפי הכללים המקובלים בקופת גמל ובהתאם להוראות והנחיות רשות החסכון באוצר, או כל גוף מוסמך אח (תקנה 38ל"תקנות תמר"). .4הסעיפים הצריכים לענייננו בחוק הביטוח הלאומי ובתקנות על פיו, וכן בפקודה, הם: א) סעיף 12לחוק הביטוח הלאומי (בנוסחו בתקופה הרלבנטית): "(א) הגיל לקצבת זקנה הוא שבעים בגבר ושישים וחמש באשה ואולם - (1) מבוטח שהכנסתו בשנת כספים אינה עולה על הסכום המתקבל לפי האמור בלוח ב' (להלן - הכנסת מקסימום) גילו לקצבת זקנה הוא שישים וחמש בגבר ושישים באשה. (2) . . . (ב) 'הכנסה' לעניין סעיף זה - הכנסה למעט הכנסה שמקורה בקצבה המשתלמת מכוח חיקוק, דיני חוץ או הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, בין שנערכו בישראל ובין שנערכו בחוץ לארץ"; ב) סעיף 5לחוק הביטוח הלאומי (סעיף הגדרות): "בפרק זה - 'הכנסה' - כפי שקבע השר בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת"; ג) תקנה 1(א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), תשל"ז-1976: "בתקנות אלה, 'הכנסה' - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2לפקודת מס הכנסה, אף שלא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט - . . . " אין חולק כי המוצאים מן הכלל בתקנה האמורה אינם לענייננו; ד) סעיף 2לפקודה: "מס הכנסה יהא משתלם, בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסתו של אדם שנצמחה, שהופקה, או שנתקבלה בישראל ממקורות אלה: (4) דיבידנד, לרבות דיבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה, ריבית, הפרשי הצמדה, או דמי נכיון; . . . (10) השתכרות או רווח מכל מקור אחר שאינו כלול בפסקאות (1) עד (9), אך לא הוצא מהם בפירוש ולא ניתן עליו פטור בפקודה או בכל דין אחר". .5החל מיום 1.4.1980תוקנו תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) כך שהמוסד אינו רואה עוד הכנסה מקופות גמל כהכנסה השוללת תשלום קצבת זקנה. ואכן מקבל המערער קצבה מאותו מועד. .6טענת המערער בבית-הדין האזורי היתה, כי הוא זכאי לקצבת הזקנה משני טעמים: הראשון: אין הסכומים הנצברים בקופות הגמל בחינת הכנסה מכוח הפקודה. השני: מקורה של ההכנסה בקצבה המשתלמת מכוח הסכם עבודה. .7טענת המוסד היתה, כי הסכומים הנצברים בקופות הגמל דינם כהכנסה כמשמעה בסעיף 2לפקודה וכן כי אין סכומים הנצברים בקופת גמל, והעומדים לרשות המערער בכל עת, כדין קצבה. המוסד הוסיף וטען, כי גיל קצבת הזקנה בגבר הוא 70ורק אם הכנסתו אינה עולה על המקסימום הקבוע בחוק - יהיה זכאי לקצבה בגיל .65 .8בפסק-הדין שבערעור נקבע לענייננו: א) מיום שקמה למערער הזכות לקבל את הסכומים שהצטברו בחשבונו בקופת הגמל - חדלו כספים אלה להיות נכסי הקופות והפכו להיות נכסיו שלו; ב) דין הכספים בנסיבות האמורות כדין השקעה אחרת; ג) הגידול בכספי הקופה יש לראותו כהכנסה בידי המערער; ד) ההכנסה האמורה היא בגדר סעיף 2(4) לפקודה; ה) העובדה שהכנסה זאת פטורה ממס מכוח סעיף אחר בפקודה אינה מוציאה אותה מגדר הכנסה. .9בפנינו חזרו באי-כוח הצדדים על טענותיהם בבית-הדין האזורי. .Iiפסק-דין .1השאלה על-פיה יוכרע ערעור זה הינה, באם היתה למערער "הכנסה" מכספים שנצברו בקופת הגמל, עת אין חולק כי בתקופה הרלבנטית לא משך המערער כל כספים שהם מקופת הגמל (סעיף 2(ו) לחלק I). .2הכספים שהופרשו לקשת הגמל משר תקופת עבודתו של המערער והצטברו בה לטובת המערער עד ליום הפסקת עבודתו, דינם ככל רכוש אחר של המערער - ברצונו מממשו, ברצונו ממשיך להחזיקו כמות שהוא, וברצונו מושך את הרווחים שנצברו. .3כל עוד לא מימש המערער את זכויותיו בקופת הגמל, בין במלואן ובין בחלקן - לא ניתן לאמר כי היתה לו "הכנסה" מאותו מקור. .4דומה מצבו של המערער, בסוגיה זאת, למצבו של אחר אשר אף בגינו הופרשו כספים לקופת גמל, אלא שמלאו לו 65שנה והפסיק את עבודתו, משך את הכספים שהצטברו לזכותו בקופת הגמל ורכש בתמורתם נכסי ניידי או דלא ניידי, אשר אין הכנסה שוטפת בגינם, אף כי ערכם עולה במרוצת השנים. .5משקבענו כי למערער לא היתה "הכנסה" בשנים הרלבנטיות מקופת הגמל, פטורים אנו מלדון ולהחליט בכל יתר טענות הצדדים הן בבית-הדין האזורי והן לפנינו, טענות שהיה מקום לדון בהן לו היה המערער מושך, בתקופה הרלבנטית, סכומים כל שהם מן הקופה. .6הערעור מתקבל ומוצהר בזאת, כי המערער זכאי לקצבת זקנה מן המוסד לביטוח לאומי בגין התקופה שתחילתה בחודש אפריל 1978וסיומה בחודש מרס .1980 המוסד ישלם למערער הוצאותיו בשתי הערכאות בסך של 000, 10שקל, בצירוף מע"מ.קצבת זקנהקופות גמל