הפרשות לקרן חיסכון בגין שעות נוספות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרשות לקרן חיסכון בגין שעות נוספות עובדי מדינה: .Iההליך .1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בירושלים (אב-בית-הדין - השופט אדלר: נציגי הציבור - ה"ה לוינסון והרבסט; תב"ע מא/260-3) שדחה את עתירת המערערים להצהיר שעל המשיבה להפריש עבורם % 13.33 משכר שעות נוספות לקרן חיסכון או לשלם להם גמול שעות נוספות כדין, עבור שעות נוספות. .2העובדות הצריכות לעניין, כפי שנקבעו בעיקר על-ידי בית-הדין האזורי, הן: א) המערערים עובדים במשרד התקשורת כמדריכים בבית-הספר "בזק"; ב) בבית-הספר "בזק" מדורגים סגל עובדי ההוראה המלמדים מקצועות טכניים בדירוג הטכנאים ותנאי עבודתם הם בהתאם לדירוגם, ואילו עובדי ההוראה המלמדים מקצועות לא טכניים מדורגים ומקבלים שכר לפי ההסכמים הקיבוציים החלים על מורים; ג) במשך שנים תבעו המערערים תנאי עבודה של מורים; ד) על רקע זה פרץ סכסוך עבודה ב-1974, שהסתיים בהחלטת ועדה פריטטית עליונה מיום 1.1.1975, לפיה קוצרו שעות העבודה "המעשיות". הוועדה ציינה, שנוצר מצב שהמועסקים הלכה למעשה בהוראה עיונית מלמדים 24שעות לשבוע בלבד ומכסות החופשה שלהם אינם בהתאם להסכם דירוג הטכנאים. על כן החליטה הוועדה, כי יש לשייך את כל משרות ההוראה בבית-הספר "בזק" לדירוג עובדי הוראה ומכסת שעות העבודה יהיה בהתאם לכך. הוועדה גם המליצה המלצה כיצד לדרג להבא את המדורגים כטכנאים העוסקים בהוראה; ה) ההמלצה לא יושמה והעובדים החדשים במשרות פנויות, בהוראת נושאים "טכניים", המשיכו להיות מדורגים בדירוג הטכנאים; ו) ב 1980הוכרז סכסוך עבודה ובעקבותיו מונתה שוב ועדה פריטטית. המערערים עתרו לקבל הטבות הניתנות למורים: הפרשת % 13.3מגמול שעות נוספות לקופת חיסכון, ולחלופין - גמול בשיעור של % 125ו-% 150בעד שעות שמעל 24שעות לשבוע; ז) הוועדה לא הגיעה לידי סיכום והעניין הופנה לבית-הדין האזורי. .3המדינה טענה, כי אין לראות את המערערים כעובדי הוראה לצורך הפרשת % 13.3לקופת חיסכון וכי היא מבצעה במלואו את המוטל עליה על-פי החלטות הוועדה הפריטטית העליונה. .4בית-הדין פסק, כי אין המערערים יכולים לזכות משני עולמות: מהתנאים המוקנים על-פי ההסכם הקיבוצי של הטכנאים ומהתנאים הבאים מההסכם הקיבוצי של המורים, שתחולתו יוחדה "לעובדים המדורגים בסולם דירוג עובדי הוראה": כי אין הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי המקנה למערערים זכות ל-%13.3; כי שבוע עבודה למערערים, המדורגים בדירוג הטכנאים, הוא של 47שעות, על המשתמע מכך לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951(להלן - חוק שעות עבודה ומנוחה) ואין הם זכאים לגמול שעות נוספות (% 125ו-%150) בעבודה מעל 24(או 27) שעות. להטבה מיוחדת זכו המערערים כשנקבע להם שבוע עבודה של 24(27) שעות עם "תוספת משרה" בשביל שעות הוראה מעל למכסה. ובעד עבודה זו מקבלים הם שכר של %100, אך לא נקבע להם גמול של % 125ו-%.150 .5עיקר טענותיהם של המערערים בהודעת הערעור היו, כי מהחלטת הוועדה הפריטטית מיום 1.1.1975מתחייב או משתמע. שיש להשוות את תנאיהם לתנאי המורים לעניין הפרשת % 13.3לקופת חיסכון: מעצם הקביעה, שעבודת המערערים הינה בעלת אופי הוראתי ומהשוואת מספר שעות העבודה לזה של המורים. מתחייב, שגם לעניין גמול שעות נוספות ינהגו בהתאם; טעות היא להכיר בזכות המערערים לגמול הנ"ל רק בעד עבודה שמעל 47שעות לשבוע. דבר זה אינו מתיישב עם אימוץ היקף המשרה של המורים. אם היקף המשרה הוא 24(27) שעות שבועיות - כל עבודה מעבר לכך איננה "שעות עודפות", אלא שעות נוספות המזכות בגמול של %125-%150: בית-הדין קמא שגה בסמכו על הגדרת "מכסת שעות עבודה רגילות" שבסימן 27.111לתקשי"ר. .6בטיעונו בעל-פה הטעים בא-כוח המערערים. כי מקור הזכות לה הוא טוען הוא התקשי"ר - להבדיל מהמורים. שעליהם אין התקשי"ר חל. ידוע שהתקשי"ר אינו הסכם קיבוצי, אך גם להסדר קיבוצי נפקות רבה (דב"ע לה/58-3, [1], בע' 240סעיף 3). זכאות מרשיו צומחת, במשולב מהוראות התקשי"ר ומהחלטות הוועדה הפריטטית. .7בא-כוח המדינה השיב, כי ההפרשה בסך % 13.3משכר השעות הנוספות לקופת חיסכון, מקורה בהסכם קיבוצי מיום 7.4.1971בין הממשלה לבין נציגי הסתדרות המורים וארגון מורי בתי-הספר העל-יסודיים (סעיף ג. 10להסכם). תחולתו של ההסכם, כלשון המבוא. היא על "העובדים המדורגים בסולם דירוג עובדי ההוראה (להלן - עובדי ההוראה)". אין חולקין שהמערערים מדורגים בדירוג הטכנאים ולא בדירוג עובדי ההוראה. לעניין גמול שעות נוספות; צדק בית-הדין קמא בראותו את המערערים כפופים להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, באשר שבוע העבודה הוא של 47שעות. אף הוראות התקשי"ר, עליהן סמך בא-כוח המערערים, אין בהן כדי להושיע את מרשיו, שכן שוב המדובר הוא "במכסת שעות עבודה רגילות" בהתאם "להסכמי העבודה של הדירוגים השונים" (סימן 27.111) ולמערערים דירוג משלהם, שאינו מכיר או מאמץ שבוע עבודה דוגמת שבוע עבודה לפי דירוג עובדי ההוראה. .8הוראות התקי"ר הרלבנטיות הן: " .27.111בפרק זה: 'מכסת שעות עבודה רגילות' - מספר שעות העבודה הנהוגות במקום העבודה בהתאם להסכמי העבודה של הדירוגים השונים בהתחשב במקצועות השונים, במידה והוגדרו בהסכמים של אותם דירוגים..." " .27.130שעות נוספות נחשבות רק שעות שהעובד עבד למעשה מעל למכסת שעות העבודה הרגילות (ראה הגדרה בפסקה 27.111) אשר הוא חייב בה..." "27.212(א) עובד במשרה מלאה. הנדרש לעבוד בשעות נוספות, זכאי לתשלום בשיעור של 125אחוז במשכורתו הכוללת לשעת עבודה, בעד כל אחת משתי השעות הנוספות העודפות על מכסת שעות העבודה היומיות ובשיעור של 150אחוז בעד כל שעה נוספת, החל מהשעה הנוספת השלישית". .Iiפסק-דין .1כדי לזכות בשתי ההטבות להן הם עותרים, על המערערים להראות שנעשה "יבוא" או אימוץ של הוראות מסוימות אשר בהסכם המורים להסכם הטכנאים. .2עתירה אחת עניינה הפרשה של % 13.3לקופת חיסכון. הפרשה זו מקורה בסעיף ג. 10להסכם הקיבוצי מיום 7.4.1971(ראה סעיף 7להליך). הוראה אחרת באותו הסכם - סעיף ו'. 5- קובעת ש"הסכם זה חל על מורים... המקבלים משכורתם לפי דירוג עובדי ההוראה". גם הסכם העבודה העכשווי לעובדי הוראה (ההסכם הקיבוצי מיום 22.2.1979, כמוארך על-פי הנוסח המשולב מיום 20.1.1983) בא להסדיר "שכר ותנאי עבודה לעובדי הוראה המדורגים בדירוג עובדי הוראה...". איש לא טען, שהמערערים מקבלים משכורת לפי דירוג עובדי הוראה או שההסכם הקיבוצי המסדיר תנאי העבודה למדורגים בדירוג עובדי הוראה - חל עליהם. .3אשר לגמול עבודה בשעות נוספות (%125-%150). בא-כוח המערערים השתית עתירתו בנושא זה על שילוב שתי מערכות: החלטות הוועדה הפריטטית העליונה והוראות התקשי"ר. דא עקא, שכל אחד ממערכות אלה מהווה משענת קנה רצוץ לרעותה. הוועדה הפריטטית אמנם החליטה, כי "כל המשרות בביתהספר 'בזק' ישויכו לדירוג עובדי ההוראה והעובדים יעבדו מכסת שעות כשל עובדי הוראה", אך לא נקבע, שלעניין גמול שעות נוספות - תהווה הסכמה הנ"ל "מכסת שעות עבודה רגילות" כלשון סימנים 27.111+ 27.130לתקשי"ר. בסימן 27.111 הוגדרה המכסה הנ"ל כפועל יוצא של "הסכמי העבודה של הדירוגים השונים...". ושוב: אין למצוא בהסכם בדבר דירוג הטכנאים הפניה או אימוץ של הוראה הנהוגה לגבי העובדים המדורגים בדירוג עובדי ההוראה והחינוך, לעניין גמול שעות נוספות. .4סוף דבר: בהחלטת הוועדה הפריטטית העליונה מיום 14.1.1975נקבע, "כי. .. (ה)מדריכים בבית-הספר 'בזק'... יעבדו מכסת שעות כשל עובדי ההוראה". בכך אין ללמוד מאומה לעניין עבודה המתבצעת בשעה או בשעות שמעבר למכסה הנ"ל, ויכולים לטעון שבעד כל שעת עבודה שמעל למכסה לא ישולם אלא שכר רגיל (%100). אף יש מקום לטעון לפירוש אחר לפיו הצמדת "המדריכים" לתנאי עובדי ההוראה בנושא של מכסת שעות עבודה, מחייבת היצמדות לכל המשתמע מהמכסה הנ"ל אצל עובדי ההוראה; לא טענו, לא הוכיחו ולא תבעו את הגמול המשתלם לעובדי הוראה בעד שעות עבודה שמעבר למכסה, אלא תבעו גמול שעות נוספות. אם יתבעו השוואה כאמור, בפורום הנכון, יש להניח שתימצא אוזן קשבת. .5הערעור נדחה. אין צו להוצאות.שעות נוספות