עונש על עבירות סמים ללא עבר פלילי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על עבירות סמים ללא עבר פלילי : השופטת מיכאלה שידלובסקי-אור: המשיב וחברו הועמדו לדין בבית משפט השלום בירושלים בגין עבירות סמים. בהמשך הגיעו להסדר לפיו הורשע המשיב בעשיית עסקה ב- 100 יחידות סחר של L.S.D, עסקה שהיתה בינו ובין חברו. המשיב הורשע גם בהחזקת 49 טבליות MDMA, ואספקת 7 טבליות MDMA. כמו כן הורשע המשיב בכך שבמקרים רבים נוספים קשר עסקאות ב- L.S.D וב- MDMA עם אנשים שונים. במסגרת ההסדר בין הצדדים הוסכם, כי הראיות לאישום עשיית העסקאות היו שיחות טלפון ולא היו ראיות כי עברו סמים. עוד הוסכם באשר לאשום הדן באספקת 7 טבליות MDMA כי המשיב לא מסר פיסית את הסם. בית המשפט קמא (כב' השופט לי-רן), לאחר התלבטות, היה מוכן "לתת לנאשם את ההזדמנות המבוקשת על ידו להיטיב דרכיו ולסור מדרך הסם". הזדמנות זו שניתנה למשיב על ידי בית המשפט, לאחר התלבטות, היתה לאור עברו הנקי של המשיב מהרשעות בסמים (קיימות הרשעות בענייני רכוש), התשתית המשפחתית הנורמטיבית, והודאתו של המשיב שהיה בה גם ביטוי לתחושתו הכנה. בית המשפט גם התרשם מכך שניתנו בעניינו של המשיב חוות דעת מהן עולה שקיימים לפחות שלושה אנשים המוכנים לקלוט את המשיב לעבודה לכשישתחרר ממאסרו. גזר הדין של המשיב היה 12 חודשי מאסר בפועל וכן 18 חודשי מאסר על תנאי. ערעור המדינה הוא על קולת העונש. מן הראוי לציין, כי בית המשפט קמא גזר על חברו של המשיב 6 חודשי מאסר. גם בעניינו הגישה המדינה ערעור על קולת העונש. הערעור עדיין תלוי ועומד. נימוקי המדינה בערעורה הם, כי בית המשפט קמא לא נתן משקל מספיק לחומרת העבירות ולהשפעות הקשות שיש לאותם סמים. עוד טוענת המדינה, כי יש צורך בהרתעת אחרים בכלל והמשיב עצמו בפרט. תסקיר שירות המבחן שניתן בעניינו של המשיב מלמדנו, כי משפחתו של המשיב מקיימת אורח חיים נורמטיבי וחרף המצוקה הכלכלית ממנה סבלה, גדלו הילדים כראוי, המשיב עצמו סיים 12 שנות לימוד. כיום בני המשפחה מגוננים על המשיב, חרף כעסם על הסתבכותו בפלילים ורואים בעבירה שעבר אפיזודה חריגה על רקע משבר נפשי. עקב משבר נפשי שעבר המשיב הוא החל להשתמש בסם. החברה אליה נקלע אשר השתמשה בסם, היתה ממעמד סוציואקונומי גבוה, ומכאן שהיתה למשיב תחושת לגיטימציה לשימוש. אכן, נראה כי קודם למעצרו בקשה משפחתו לעזור לו להגמל מהשמוש בסם ופנתה לקהיליה טיפולית. כניסת המשיב לקהיליה התעכבה מאחר ולא היה מקום פנוי. סמוך לאחר מכן נעצר. כיום המשיב מרצה עונשו באגף פתוח המיועד לעצורים נקיים מסמים ועל פי הבדיקות שעבר, הוא נקי מסם. גם השופט קמא היה מודע לחומרת העבירות שביצע המשיב. אין חולק שהמדובר במעשים חמורים שיש צורך להגן על החברה מפניהם. יחד עם זאת, נראה כי גם אם עונשו של המשיב הוא עונש קל יחסית, יש מקום להותירו ולא להתערב בו והייתי מציעה לחברי שבכפוף להגדלת תקופת התנאי, יידחה הערעור. דרכם של המתמכרים לסמים והמבקשים להגמל, דרך קשה היא. עליהם לעבור הליכי גמילה פיסיים ונפשיים. כאשר מובא לבית המשפט מקרה בו חלק מהליך הגמילה הפיסית כבר מאחורי המשתמש, והוא נגמל פיסית, מן הראוי שבית המשפט יעזור בהמשך הגמילה. עזרה זו באה לידי ביטוי, לפעמים, בעונש קל יחסית הנגזר על המשתמש, כפי שאכן אירע כאן. הובאו לפני כב' השופט לירן פסקי דין מהם עולה, כי בית המשפט הושיט יד לעזרת המשתמש משנוכח שאכן המדובר בגמילה שיש סיכוי שתצליח. בנסיבות אלה, כאשר המשיב עבר כבר גמילה פיסית ביוזמתו וכיום הוא נקי מסמים, נראה כי מן הראוי לאשר את ההזדמנות שניתנה לו על ידי השופט קמא ולהותיר את עונש המאסר בפועל על כנו. הייתי מגדילה את עונש המאסר על תנאי שנגזר על המשיב מ- 8 חודשים ל- 15 חודשים באותם התנאים. מיכאלה שידלובסקי אור, שופטת השופט צבי סגל: בבוא בית המשפט לגזור הדין, מנווט הוא בספינת שיקול דעתו בים הענישה, שלעתים גועש הוא ולעתים רגוע. בים ענישה זה מצא בימ"ש קמא את אותן הנחיות המנחות אותו בשיקולי הענישה (הרתעה כללית ואינדיבידואלית, שיקום, מניעה ותגמול), אשר רק לאחר שבחן את כולם הגיע אל חוף הענישה שהלם, לסברתו, את המקרה שהונח לפתחו. אין חולק כי LSD ו- MDMA - הינם סמים קשים ביותר הפוגעים קשות בצרכניהם, ועלולים לגרום להם נזקים פסיכיאטריים קשים. (ראו: חוו"ד של ד"ר שלמה לוי ממז"פ, מטא"ר, ירושלים). יש לשקול בכובד ראש עובדה זו עת באים לגזור העונש. עובדה נוספת הראויה לציון בגדר ערעור זה היא, כי בית משפט קמא סבר במסגרת הכרעתו, כי בגדרו של הסדר הטיעון הוסכם ביחס לעסקאות הסמים נשוא האישום הרביעי, כי אלה "לא הועברו בפועל למתקשרים עם הנאשם" (עמ' 21, ו24- לפרוטוקול גזה"ד). עיון בתמצית ההסכמה משכילנו, שזו חבקה אך ורק את האמירה, לפיה "אין ראיות שעברו סמים". דא עקא, המדובר היה בשיחות טלפון רבות בהן התחייב המשיב לספק למתקשרים רבים סמים שונים, לרבות מן הסוג האמור של MDMA ו-LSD. כל שניתן אפוא להניח לטובת המשיב הוא, שבמקרים בודדים הוא לא עמד בהבטחתו להספקת הסם, אך אין לומר כי בהעדר ראיות להספקת הסם, יש בכך די כדי ללמדנו שסמים כלל לא הועברו מיד ליד. מכל מקום, אין בעובדה זו, דהיינו, שהסמים, כביכול, "לא הועברו בפועל", כדי להוסיף משקל רב לטובת המשיב, כפי שנעשה בפועל על ידי בית משפט קמא. (ראו: עמ' 24, פיסקה 9, לגזה"ד). מטבע הדברים, בעבירות מן הסוג הנדון, מטרתו העיקרית של בית המשפט תהא להגן על שלום הציבור שהוא הנפגע העיקרי כתוצאה מהפצת הסם המסוכן. על גזר הדין המושת על נאשם בעבירות אלו להרתיעו באופן אישי שלא יעז לשוב לדרכו הקלוקלת וכן, להיות כזה שירתיע גם את אלה המתעתדים לעבור אותן עבירות. לא למותר לציין, שענישה שכזו חייבת אף לתרום, במידה כזו או אחרת, לחינוך הציבור לשמירה על קיום הוראות החוק. לית מאן דפליג, שעבירות הסמים פגיעתן בציבור קשה ורעה. לצערנו, המדובר בעבירה שנפיצותה בקרב הציבור רבה היא. במהלך ההתחבטויות לעונש לא משה מנגד עינינו (כמו גם מעיני בית משפט קמא), דמותו של צרכן אותם סמים קשים, על דעיכתו הגופנית והנפשית כתוצאה משימוש באותו סם, שהמשיב ושכמותו דאגו להפיצו אך ורק על מנת להפיק לעצמם רווח כספי. אל מול השיקולים העומדים לחובת המשיב כתוצאה מהצורך להתחשב יתר על המידה בצרכי הציבור, עומדים וניצבים גם שיקולי מצבו האישי, כפי שבא לידי ביטוי בהכרעת הדין. בשוקלי אלה מול אלה, הרי לו דעתי היתה נשמעת, הייתי מקבל את הערעור במובן זה שעונש המאסר בפועל היה עומד על 18 חודשים. שאר חלקי גזר הדין היו נותרים על כנם. צבי סגל, שופט השופט משה גל: אני מסכים לחוות דעתה של כב' השופטת שידלובסקי-אור. משה גל, שופט לאור האמור לעיל, אנו דוחים את הערעור, למעט הגדלת עונש המאסר על תנאי ל- 15 חודשים. שאר חלקי פסק הדין יעמדו על כנם. משפט פליליעבר פליליסמים