חובת ניהול רשומה רפואית

חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן - "החוק" או "חוק זכויות החולה"), קובע בסעיף 17, שכותרת השוליים שלו היא "חובת ניהול רשומה רפואית" את ההוראות הבאות: "(א) מטפל יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית; הרשומה הרפואית תכלול, בין היתר, פרטים מזהים של המטופל והמטפל וכן תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול הרפואי שקיבל המטופל, עברו הרפואי כפי שמסר, איבחון מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפול; אולם תרשומת אישית של המטפל אינה חלק מהרשומה הרפואית. (ב) המטפל, ובמוסד הרפואי – מנהל המוסד, אחראי לניהול השוטף והעדכני של הרשומה הרפואית ולשמירתה בהתאם לכל דין. (ג) ...". כפי שנאמר בפסיקה, וכפי שכתבתי בפסקי דין אחרים, לרישום יש חשיבות לא רק מעצם שמירת החוק, אלא הוא הכרחי כדי שכל רופא חדש שבא אותו מטופל לפניו, יוכל - לאחר עיון ברשומות הרפואיות הקודמות, בהנחה כי הן נכתבו על פי דרישות החוק - לקבל תמונה מלאה על ההיסטוריה הרפואית של המטופל, וכך הטיפול יהיה טוב יותר ומקצועי יותר (ראה, למשל, ע"א 612/78 סמית נעים פאר נ' ד"ר ישראל קופר, פ"ד לה (1) 720, מפי השופט - כתוארו אז - שלמה לוין, לדבריו הסכימו השופטת מרים בן פורת והשופט מנחם אלון, לימים, שניהם, כיהנו כמשנה לנשיא בית משפט העליון (להלן - "פרשת פאר"); ע"א 58/82 משה קנטור נ' ד"ר שלום מוסייב, פ"ד לט (3) 253, מפי השופט דב לוין, לדבריו הסכימו השופט - כתוארו אז - אהרן ברק והשופט יהודה וייס (להלן - "פרשת קנטור"); ע"א 5049/91 קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נ' יעקב רחמן, פ"ד מט (2) 369, בעמ' 376, מול האותיות ד-ה, מפי השופט דב לוין, לו הסכימו השופט - כתוארו אז - מישאל חשין והשופטת דליה דורנר וכן ראה את מש"כ בת.א. 3194/01 זליג ציפורה נ' קופת חולים לאומית, פיסקאות 40-39; פסק הדין ניתן ביום ט"ז שבט תשס"ח (14.2.06).רפואהרשומה רפואית