מהו "ביטוח מנהלים" ?

"ביטוח מנהלים" במערכת הביטחון הסוציאלי: "ביטוח מנהלים" מבטיח למבוטח "תשלום חד פעמי, אשר ניתן להמירו בקיצבה לפרק זמן קצוב, לפי בחירת המבוטח, על-פי חישוב אינדיווידואלי. ביטוחים אלה מלווים בביטוח חיים בסכום משמעותי למקרה מוות או נכות" (מ' גולדברג "ביטוח עובדים בקרנות פנסיה - היבטים משפטיים", בעמ' 102; ראה גם דב"ע נב3-40/ פדידה - וייז, בעמ' 92). "ביטוח מנהלים" נופל בגדר המונח "קופת גמל" (דב"ע נג3-234/ ברקן - טלדיין אינטרקונטיננטל בע"מ, בעמ' 193), ובעיקרו הוא "ביטוח סוציאלי, והוא נועד, בראש ובראשונה, לכסות את התחייבות המעביד כלפי העובד לשלם לו פיצויי פיטורים בנסיבות מסוימות, וכן התחייבות המעביד כלפי העובד במסגרת חוזה עבודה, להפריש לחיסכון סכום השווה ל5%- משכרו של העובד כנגד הפרשה זהה של העובד" (בג"ץ 108/88 ל.ה.ב. לשכת ארגוני העצמאיים בישראל נ' שר האוצר, בעמ' 803). בדב"ע נב3-147/ רבלון (ישראל) בע"מ - ברק (עתירה לבג"ץ נדחתה - ראה בג"ץ 846/93 ברק נ' בית-הדין הארצי לעבודה, ירושלים), נדונה הפרשנות של התחייבות להעביר לידי העובד פוליסות ביטוח מנהלים עם עזיבתו את מקום עבודתו "מכל סיבה שהיא". השאלה הייתה אם התחייבות זו קיימת גם כאשר עזיבת העבודה הייתה בנסיבות שבהן ניתן לשלול פיצויי פיטורים מהעובד. נפסק כי יש לפרש את ההתחייבות האמורה פרשנות תכליתית המבוססת על "ההקשר התעשייתי" ועל המשמעות ההגיונית אליה כיוונו הצדדים, וכי את הסכם העבודה יש לפרש ולקיים לאור עקרון תום-הלב. לפיכך הוחזר העניין לבית-הדין האזורי על-מנת שישמע ראיות בדבר הנסיבות שהביאו לסיום עבודתו של העובד. עם זאת נפסק, כי אף בנסיבות אלה זכאי העובד להחזר הסכומים שנוכו משכרו והועברו לחברות הביטוח לתשלום הפוליסות. בהליך מאוחר יותר - דב"ע נה2-18/ יצחקי - חברה ישראלית למובילים בע"מ, בעמ' 385-384, נאמר בנושא זה כדלקמן: "העולה מהאמור הוא כי עובד אשר בגינו הופרשו תשלומים לביטוח מנהלים, יהא זכאי בעת הפסקת עבודתו, במידה ואינו זכאי לפיצויי פיטורים, לקבל מחברת הביטוח בה בוטח ב'ביטוח המנהלים', מכספי הפוליסה את ההפרש בין הסכומים העומדים לזכותו לבין כספי פיצויי הפיטורים - כל זאת בהיעדר הסכם מפורש בין העובד למעבידו בו הסכימו הצדדים על הסדר אחר" (השווה לעניין זה דב"ע נו3-35/ חברת אס. סי. פי. תעשיות תוכנה (1987) בע"מ - רווה שבו נדון נושא של שחרור כספים שהופרשו לקרן השתלמות, ונפסק כי "ההחלטה בדבר שחרור כספי המעביד נתונה להתנאה בין הצדדים").שאלות משפטיותביטוח מנהלים