הלנת פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות

1. עניינו של פסק דין זה, תביעה שהגישה הגב' חברי מזל (להלן: "התובעת") לפיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים בעקבות התפטרותה מעבודתה ב"הילה - מכונים לבריאות המשפחה בע"מ" (להלן: "הנתבעת"); כמפורט להלן. 2. הנתבעת הינה רשת ארצית של מכונים לטיפול שיניים המפעילה סניף בבאר שבע. 3. התובעת עבדה כסייעת לרופא שיניים ולאורתודנט בסניף באר שבע, מינואר 95' ועד לחודש נובמבר 2007. 4. יחסי עובד מעביד בין הצדדים הסתיימו בהתפטרות התובעת, לטענתה בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים; בהתאם התבקש בית הדין בתביעה נשוא פסק דין זה, לחייב את הנתבעת בתשלום פיצויי פיטורים בסכום של 55,614 ₪ ובפיצוי הלנת פיצוי פיטורים, כמפורט בכתב התביעה. 5. בקצירת האומר טוענת הנתבעת כי דין התביעה להידחות. לעניין זה סבורה הנתבעת כי התפטרות התובעת איננה נופלת לגדרי סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1993 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים") שעניינו התפטרות אשר דינה כפיטורים; ולפיכך דין התביעה לפיצויי פיטורים ולפיצויי הלנת פיצויי פיטורים להידחות. 6. בנוסף ולחילופין הכחישה הנתבעת את טענת התובעת לעניין שיעורם של פיצויי הפיטורים הנתבעים. 7. יוצא מכאן כי המחלוקות שבין הצדדים הן בעיקרן מחלוקות שבעובדה. מחלוקת המתייחסת לנסיבות סיום העסקתה של התובעת; ומחלוקת נוספת לעניין רכיבי השכר אשר יש לכלול במסגרת חישוב פיצויי הפיטורים להם זכאית התובעת, ככל שהיא זכאית להם. למחלוקות אלה אדרש להלן. 8. מהעדויות והמסמכים שהוגשו לבית הדין עולות העובדות הבאות המתייחסות להעסקתה של התובעת והן כדלקמן. 9. בינואר 95' התקבלה התובעת לעבודה בנתבעת בסניף באר שבע בתפקיד של סייעת לרופא שיניים. את ההכשרה הדרושה למילוי התפקיד רכשה התובעת במהלך עבודתה. 10. שכרה של התובעת שולם על בסיס שעתי המבוסס על משמרות להן שובצה שנקבעו בהתאם לצרכי הנתבעת (ראה: עדות התובעת, עמ' 5 לפרוטוקול 10.5.2010 שורה 32 שם בתשובה לשאלה עונה התובעת כי "מתחילת השבוע אנחנו כותבים בקשה ולקראת סוף השבוע מקבלים שיבוץ. כל שבוע עושים בקשות לשבוע הבא" ובהמשך מבהירה התובעת: "הסייעת הראשית מקבלת את כל האינפורמציה לגבי כל השבוע, סידור עבודה, ולפי זה היא משבצת את הסייעות. יש רופא שמבקש חופש, אז אותו שבוע היא לא משבצת." עמ' 6 לפרוטוקול מיום 10.5.2010 שורות 4-5). 11. באותם מקרים בהם שימשה התובעת כסייעת לרופא שיניים שולם לה שכר על פי שכר המינימום לשעה. במקרים בהם שימשה התובעת כסייעת לאורתודנט, נהנתה התובעת מתוספת בסך של 6 ₪ לכל שעה. (ראה: עדותה של הגב' מאיה זוהר, אשר בחקירתה הנגדית מאשרת כי הבונוס שמתווסף למשמרת האורתודנטית היא בגובה של 6 ₪ לשעה, עמ' 12 לפרוטוקול מיום 10.5.2010 שורות 27-28). התמורה הנוספת הופיעה בתלוש השכר תחת הכותרת בונוס. 12. ערב האירועים נשוא פסק דין, ספטמבר 2007, עבדה התובעת בצמוד לד"ר בליסטוקי, האורתודנט הראשי בנתבעת וניהלה בפועל את מערך האורתודנטיה בסניף באר שבע. בהקשר זה סיפר ד"ר בליסטוקי בסעיפים 5 ו-6 לתצהירו: "מבחינה מעשית מזל ניהלה את כל נושא האורתודנטיה בסניף באר שבע, למרות שזה לא היה חלק מהגדרת תפקידה. הקשר המקצועי בינינו היה תמיד רציף, קבוע ומצוין והיא הייתה מעדכנת אותי בכל פרט ובכל עניין וזאת בהתאם לדרישתי. תמיד כאשר הייתי מגיע לבצע טיפולים בבאר שבע, מזל הייתה מביאה לי בנוסף לעבודה השוטפת יחד עימי, את כל התיקים הבעייתיים, והייתה מיידעת אותי בדבר חומרים חסרים, בעיות מול חברות הביטוח, בעיות בכוח האדם, בכל פרט נדרש אחר בשל ניהול המערכת האורתודנטית." כן היתה התובעת מוצבת כדבר שבשגרה כסייעת לאורתודנט בימי רביעי בשבוע במשמרת כפולה. 13. נכון לחודש ספטמבר 2007 לא הועסקה התובעת בימי שישי ובערבי חג. בהקשר זה סיפרה הגב' אנה צינברג בעדותה: "אני התחלתי בשנת 99' כסייעת רגילה ומאז מזל לא עבדה ימי שישי וערבי חג בכלל. כשהתחלתי לעבוד כסייעת ראשית הייתי חייבת לעשות סידור וגם לא הייתי שמה אותה כי יש בנות שמעדיפות לעבוד ימי שישי, אם בן אדם לא רוצה לעבוד למה אני אכריח, אם הייתי צריכה הייתי שמה אותה. היא השתדלה לעזור, לא תמיד, השתדלה" עמ' 20 לפרוטוקול מיום 10.5.2010 שורות 20-23. 14. האירועים שהובילו להתפטרות התובעת החלו בספטמבר 2007; שאז הוצבה התובעת כסייעת לאורתודנט בערב ראש השנה שחל באות השנה. 15. לעניין זה אין מחלוקת בין הצדדים על העובדות הבאות: א. כאמור לעיל הוצבה התובעת כסייעת לאורתודנט בערב ראש השנה שחל בספטמבר 2007. ב. השגות התובעת ולפיהן הצבתה כאמור נוגדת את הסיכום ולפיו אין היא מוצבת למשמרות בימי שישי וערבי חג, נדחו על ידי הגב' מאיה זוהר, מנהלת סניף באר-שבע. ג. אין מחלוקת כי התובעת יצרה קשר עם האורתודנט הראשי, ד"ר בליסטוקי. בעקבות אותה שיחה ביטל ד"ר בליסטוקי את הגעתה של האורתודנטית לסניף באר-שבע ולפיכך בוטלה הצבתה של התובעת לעבודה בערב ראש השנה של שנת 2007. 16. יאמר מיד כי הניסיונות לייחס לתובעת מעשה לא ראוי בעצם הפניה לד"ר בליסטוקי וביטול הגעתה של האורתודנטית לסניף באר-שבע, הן ניסיונות שאין בהן ממש. 17. כאמור לעיל ונכון לחודש ספטמבר 2007 ריכזה התובעת את מערך האורתודנטיה בסניף באר-שבע במסגרת זו היתה בקשר שותף ורציף עם האורתודנט הראשי ד"ר בליסטוקי. בהתחשב באמור לעיל היה זה אך טבעי כי התובעת תפנה לד"ר בליסטוקי ותסב את תשומת ליבו כי נקבעה משמרת לאורתודנט למספר שעות מועט. 18. בתצהירו הבהיר ד"ר בליסטוקי כי ההחלטה על ביטול המשמרת של הרופאה האורתודנטית בערב חג ראש השנה 2007 היתה החלטה שהתקבלה על ידו משיקולים מקצועיים. לעניין זה סיפר האחרון בתצהירו: "כאשר מזל הודיעה לי כי רופאה אורתודנטית אמורה להגיע בערב חג ראש השנה 2007 אני ביטלתי את הגעתה של הרופאה האורתודנטית, שכן אין כדאיות בשליחתה במונית של רופאה אורתודנטית מתל-אביב לבאר-שבע למספר שעות, המדובר בנושא שהינו באחריותי ובסמכותי הבלעדית. מי שקיבל את ההחלטה בדבר כך הייתי אני. פעולתה של מזל והשיחה שהיא ניהלה איתי הייתה עניינית וההחלטה שקיבלתי הייתה עניינית ולא גרמה שום נזק מכל סוג שהוא". (הדגשה שלי - ט.מ.) 19. דברים אלה בתצהירו של ד"ר בליסטוקי מדברים בעד עצמם; ולפיהם לא ניתן לייחס לתובעת טענה למעשה לא ראוי הן בעצם הפניה לד"ר בליסטוקי והן בהחלטה שהתקבלה על ידו לביטול הגעת האורתודנטית ערב ראש השנה 2007. במאמר מוסגר נוסיף כי ככל שיש לנתבעת טענות והשגות על ביטול הגעתה של האורתודנטית לסניף באר שבע ערב ראש השנה 2007, השגות וטענות אלה יש ללבן אל מול מקבל ההחלטה אשר כאמור איננו התובעת. 20. בפניה לד"ר בילסטוקי והחלטה שהתקבלה על ידיו בעקבותיה, ראתה הגב' מאיה זוהר, מנהלת סניף באר שבע, כפגיעה וחבלה במערך העבודה (ראה: עדותה של הגב' זוהר, עמ' 15 לפרוטוקול מיום 10.5.2010 שורות 20-22). 21. על רקע זה נתנה הגב' זוהר הוראה להפחית את מספר המשמרות להן הוצבה התובעת. לעניין זה סיפרה הגב' אנה צינברג אשר הייתה בתקופה הרלוונטית הסייעת הראשית: "ש. את אומרת שהיא (הגב' מאיה זוהר, הוספה שלי-ט.מ.) נתנה לך הוראה באותו רגע להוריד למזל את השעות הנוספות? ת. סעיף 11 זה אחרי כל השיחה, מאיה קראה לי ואמרה לי להוריד אותה מהאורתודנטיה ולתת לה כמה שפחות משמרות, לא לתת לה רצופים. ... ש. את אומרת בסעיף 11 תקופה קצרה אחרי הבלגן, מתי זה? ת. יום למחרת, לא יודעת. ש. את חושבת שזה לא תקין להוריד לה משמרות? ת. אני אמרתי לה שהיא לא יכולה לעשות לה את זה." עמ' 23 לפרוטוקול מיום 10.5.2010 שורה 31 עד עמ' 24 שורה 7. 22. בהתאם חלה ירידה בהיקף המשמרות להן שובצה התובעת, המקבלת ביטוי בטבלה שצרפה הגב' זוהר לתצהירה. מהטבלה עולה כי בחודשים ספטמבר ואוקטובר שובצה התובעת ל-18 ו-17 משמרות בהתאמה, בהשוואה ל-30 משמרות בחודש אוגוסט, 23 משמרות בחודש יולי במהלכו שהתה התובעת בחופשה של 5 ימים ו-29 משמרות בחודש יוני. 23. כן בוטלו משמרות להן התייצבה התובעת בסמוך להגעתה לעבודה. בהקשר זה סיפרה התובעת בסעיף 21 לתצהירה, כי במספר מקרים נשלחה הביתה בסמוך להגעתה לסניף, בטענה כי אין עבודה. תופעה שלא הכירה בעבר. טענה זו לא זכתה להתייחסות בתצהירי הנתבעת ולא הסבר מפי הגב' זוהר אשר נדרשה לטענה זו בחקירתה הנגדית במהלכה נשאלה והשיבה: "ש. אבל גם כשנניח היה ביטול של רופא, ואני אומר שלא היה ביטול של רופא, לסייעת יש יום עבודה של שש שעות וחייבים לתת לה, נותנים לה לעשות עבודות אחרות במרפאה, סידור תורים, עבודות מנהלתיות, התובעת עשתה גם את כל המגעים מול חברות הביטוח. את רוצה להגיד שאומרים לה ללכת הביתה? ת. כן. היו לה תוספות של שעות מראש בנוגע לכל העיסוקים הנוספים. ש. הטענה שלך קצת קשה לי מכיוון שלתצהיר שלך מצורפים דוחות נוכחות חודשיים לעובדים של המון סייעות שלכם שאני רואה שאין מצב שסייעת הולכת אחרי חצי שעה הביתה, אני רואה שעות עבודה מסודרות שנעות בין 5.5 ל-6 שעות, עד 12 שעות, אבל אני רואה בחודש ספטמבר 2007 אצל הגב' מזל חברי, שני ימים ה-16 וה-25 לספטמבר שבהם הגב' חברי מגיעה בשעה 08:00 ויוצאת אחרי 31 דקות או 35 דקות, איך את מסבירה את זה? ת. מקרי לחלוטין" עמ' 14 לפרוטוקול מיום 10.5.2010 שורות 17-27. אוסיף כאן כי התשובה לפיה באופן מקרי לחלוטין בוטלו משמרות של התובעת בלבד מיד בסמוך לאירוע שלו מייחסת הגב' זוהר לתובעת מעשה חבלה מכוון - איננה תשובה שניתן לקבל. 24. אין מחלוקת כי כבר ביום 9.9.07 פנתה התובעת באמצעות בא כוחה וטענה לפגיעה ולהרעת תנאים. טענה שחזרה במכתב מיום 23.9.07 המתייחס לפגיעה בתנאי העסקה המוצאת ביטוי באי הצבתה למשמרות כסייעת לאורתודנט ושוב ביום 16.10.07 שבו נכתב שאם לא תפסק הפגיעה תתפטר התובעת על רקע הפגיעה, ולבסוף מכתב הפיטורים מיום 29.10.07. למכתבים אלו לא הייתה תגובה עד ליום 6.11.07. 25. על רקע העובדות לעיל יש לקבל את טענת התובעת להתפטרות על רקע הרעת תנאים. התפטרות אשר באה לידי ביטוי בפגיעה במספר המשמרות להן הוצבה התובעת ובפרט פגיעה במשמרות להן הוצבה כסייעת לאורתודנט, משמרות אשר בגינן שולמה לתובעת תמורה נוספת. 26. בפרט הדברים נכונים בהתחשב בהיקף הפגיעה במספר המשמרות, כפי שעולה מהטבלה שצרפה הגב' זוהר אליה התייחסתי לעיל. 27. בטרם אסיים פרק זה מבקש אני להתייחס בקצרה לכמה מטענות הנתבעת. האחת: טוענת הנתבעת כי הרעת התנאים המיוחסת לה, נוגעת להעסקתה של התובעת בשעות נוספות.לעניין זה טוענת הנתבעת, כי אין לעובד זכות קנויה לעבודה בשעות נוספות ולפיכך שינוי במדיניות שפועל יוצא ממנה היא מניעת העובד מלעבוד שעות נוספות, איננה יכולה להיחשב כהרעת תנאים. טענה זו אין לקבל. אמנם אין לתובעת זכות קנויה לעבוד בשעות נוספות ולפיכך רשאית הייתה הנתבעת ליישם מדיניות לפיה אין להעסיק את התובעת במשמרות כפולות אשר משמעותן העסקתה בשעות נוספות. עם זאת מכאן אין לגזור את זכותה של הנתבעת להפחית באופן חד צדדי את מספר המשמרות עצמן. השניה: טוענת הנתבעת כי אי הצבתה של התובעת כסייעת לאורתודנט היא במסגרת סמכותה בקביעת סדרי העבודה. גם טענה זו אין לקבל, מקום שריכזה התובעת בפועל את תחום האורתודנטיה בסניף בבאר-שבע והוצבה כרגיל כסייעת לאורתודנט. על רקע זה השינוי במדיניות הנתבעת ביחס לתובעת בנוגע להצבתה כסייעת לאורתודנט, מהווה פגיעה של ממש התובעת הן מההיבט הכספי והן במעמדה של התובעת במקום העבודה. 28. משנמצא כי התובעת התפטרה בנסיבות המזכות בתשלום פיצויי פיטורים, זכאית התובעת לפיצויי פיטורים על פי החישוב הבא. 29. תקופת העבודה לצורך תשלום פיצויי פיטורים - ינואר 95' ועד חודש נובמבר 2007, סה"כ 155 חודשים - איננה במחלוקת. 30. משאין מחלוקת כי התובעת עובדת שעתית, השכר הקובע לקביעת שיעורם של פיצויי הפיטורים לתובעת הוא הסכום המתקבל ממכפלת שעות העבודה בממוצע בחודש לשנה האחרונה להעסקתה בתובעת, בתעריף לשעה (ראה: דב"ע נז/3-57, סנונית הדגמות וקידום מכירות בע"מ נ' שולמית פרץ, פד"ע ל 364). 31. אוסיף כאן כי: משהועסקה התובעת כעובדת שעתית במשרה חלקית, בקביעת היקף שעות העבודה החודשי, נכללו שעות בגינן שולם לתובעת גמול בגין העסקה בשעות נוספות(השווה דב"ע מז/3-60, גדעון ליפשיץ נ' בית מרגוע מעלה החמישה, פד"ע יט 169). אוסיף עוד כי חישוב ממוצע השעות בשנה האחרונה נעשה על בסיס העסקתה בחודשים ספטמבר 2006 ועד כולל אוגוסט 2007 (ללא חודשי הפגיעה בהיקף המשמרות). 32. כאמור לעיל, שולם לתובעת תעריף שונה בימים בהם שימשה כסייעת לרופא שיניים; ובימים בהם שימשה התובעת כסייעת לאורתודנט. אעיר עוד, כי משנקבע שכרה של התובעת על בסיס תעריף שעה; ומשהייתה התובעת זכאית לכל שעת עבודה כסייעת לאורתודנט לתמורה נוספת קבועה וידועה, התמורה הנוספת היא חלק משכר השעה. לפיכך יש לכלול את "תשלום הבונוס" על עבודתה של התובעת כסייעת לאורתודנט בשכר השעה. 33. על רקע זה יש לחשב את השכר הקובע לצורך תשלום פיצויי פיטורים כסכום המתקבל מחיבור ממוצע השעות בחודש (בשנה האחרונה) בהם שימשה כסייעת לאורתודנט כפול שכר שעה כסייעת לאורתודנט וממוצע השעות בחודש (בשנה האחרונה) בהן שימשה כסייעת לרופא שיניים, כפול שכר המינימום לשעה. 34. סה"כ השעות שעבדה התובעת הם כמפורט בדוחות הנוכחות שצורפו לכתב התביעה. 35. הקביעה באשר למספר שעות העבודה בהן שימשה התובעת כסייעת לאורתודנט, נגזרת מתלוש השכר מרכיב הבונוס, שהרי אין מחלוקת כי הבונוס שולם על בסיס של 6 ₪ לכל שעת עבודה אורתודנט. לפיכך אם נחלק את רכיב הבונוס ששולם לתובעת מידי חודש ב-6, המנה מייצגת את מספר השעות בהן עבדה התובעת בחודש המסוים כסייעת לאורתודנט. 36. הקביעה באשר למספר שעות העבודה שהן שימשה התובעת כסייעת לרופא שיניים, היא התוצאה המתקבלת מחיסור שעות העבודה כסייעת לאורתודנט מסך כל שעות העבודה בחודש. 37. בחודשים בהם נעדרה התובעת עקב מחלה או חופשה, יש לכלול את מספר שעות המחלה או החופשה בעת קביעת היקף שעות העבודה לאותו חודש, שהרי דמי חופשה ותשלום עבור ימי מחלה, דינם כדין שכר לכל דבר ועניין. 38. על בסיס האמור לעיל הועסקה התובעת במהלך החודשים ספטמבר2006 ועד אוגוסט 2007 כולל, 108 שעות בממוצע כסייעת לרופא שיניים ו-46 שעות בממוצע כסייעת לאורתודנט. בהתאם שכרה הקובע של התובעת הוא 3,349 ₪ (המורכב ממוצע השכר כסייעת לרופא שיניים - 2,155 ₪ לפי חישוב של 19.95 ₪ לשעה כפול 108 שעות, וסכום בסך של 1,149 ₪, שכר ממוצע לסייעת לאורתודנט לפי חישוב של 25.95 ₪ לשעה כפול 46 שעות). 39. לאור האמור לעיל זכאית התובעת לפיצויי פיטורים בסך של 43,258 ₪ (שכר קובע של 3,349 ₪ כפול 155 חודשי עבודה חלקי 12). 40. בהתחשב במחלוקת בין הצדדים לעניין זכותה של התובעת לפיצויי פיטורים, הריני מעמיד את שיעורם של פיצויי הלנת פיצויי פיטורים על גובה הפרשי הצמדה וריבית כחוק בתקופה שמיום 1.12.07 ועד למועד התשלום בפועל. 41. סוף דבר, על הנתבעת לשלם לתובעת פיצויי פיטורים בסכום בסך של 43,258 ₪ בצירוף פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בגובה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.12.07 ועד למועד התשלום בפועל. 42. משהתקבלה התביעה תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות בסך של 7,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום. 43. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש. פסק הדין ניתן בדן יחיד בהתאם להחלטה שניתנה בפתח הדיון ביום 10.5.2010. ניתן היום, י"ב שבט תשע"א, 17 ינואר 2011, בהעדר הצדדים. פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטוריםהלנת פיצויי פיטוריםהתפטרות