משכורת קובעת אחרונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא משכורת קובעת אחרונה: .Iההליך .1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופטת ליפס - דן יחיד; תב"ע מד/429-3) לפיו הוצהר, כי המשכורת הקובעת לצורך פיצויי פיטורים למשיבים "היא המשכורת האחרונה אותה קיבלו בפועל" והמערערת חויבה לשלם להם פיצויי פיטורים משלימים בסך 800.22, 2דולר (משיב מס' 1) ו-017.55, 2דולר (משיב מס' 2) בצירוף ריבית והוצאות משפט. .2העובדות הצריכות לעניין ובמיוחד כעולה מפסק-הדין שבערעור, הן - א) המשיבים הועסקו במשלחת הקניות של משרד הבטחון בניו-יורק בתור עובדים מקומיים (עמ"י) מיום 4.8.1980עד ה- 29.7.1983(משיב מס' 1) ומ- 26.3.1981עד ה- 12.4.1983(משיב מס' 2); ב) בהודעה מס' לח/ 121(מיום 25.8.1978) הודיע נציב שירות המדינה, שהוא מינה ועדה - ועדת חוץ-לארץ - שתפקידה לעסוק במעמדם, שכרם ותנאי שירותם של המועסקים על-ידי המדינה בחו"ל (שליחים ובני זוגם, ישראלים וזרים עובדים מקומיים); ג) בנספח א' להודעה לח/ 121הוגדר עמ"י - עובד מקומי ישראלי - כאזרח ישראלי השוהה זמנית בחו"ל והמועסק זמנית על-ידי נציגות ישראל בחו"ל (סעיף 1); חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963, נמנה על "חוקי העבודה הישראליים" המהווים חלק מתנאי העבודה של עמ"י (סעיף 2); בטבלת השכר שבסעיף 80פורט עבור כל מדינה ומדינה לפי איזה מטבע ישולם השכר, כיצד תחושב תוספת הוותק ומהו גובה השכר דרגה-דרגה; בסעיף 14נקבע, כי סכומי השכר שבטבלה מורכבים משכר יסוד, גמול השכלה, תוספת שכר של %2.5+ % 2.5כפי שמשולם בארץ לעובדים באותה דרגה וכי יתרת הסכום הוא "תוספת חוץ-לארץ"; עוד נאמר בנספח, כי התפטרות עמ"י לצורך שיבה לישראל מזכה לפיצויי פיטורים ובלבד שהוא חוזר ארצה תוך שלושה חודשים מיום סיום עבודתו (סעיף 71) וכי "תוספת חוץ-לארץ" אינה כלולה בין רכיבי השכר המובאים בחשבון לחישוב פיצויי פיטורים (סעיף 72); ד) "ועדת חוץ-לרץ" הועברה מתחום אחריות נציב שירות המדינה לאחריותו של האוצר. הוועדה החליטה על שינוי מבנה שכר השליחים בחו"ל, וכללי המיסוי ("רביזיה") החל מ- .14.19.1982הודעה על כך פורסמה על-ידי מרכז הוועדה ביום 18.6.1982(תנ/2). השינויים בשכר השליחים חייבו שינויים בשכר עמ"י והודעה על כך פורסמה אף היא ב- 18.6.1982(תנ/1). דירוג עמ"י השתרע על 7דרגות במקום 5, ונקבע עקרון ההצמדה בין משכורת השליח לבין משכורת עמ"י, המהווה אחוז מסוים ממשכורת שליח רווק, באותה מדינה ובאותה דרגה. כל הזכויות הסוציאליות נשארו כפי שהיו על-פי לח/ 121"על השינויים שיחולו מעת לעת"; ה) במקום שבעה רכיבים (יסוד, ותק, גמול השכלה, ספרות מקצועית, %12.5%2.5, פריון ותוספת % 15לפי הסכם המסגרת ותוספת חו"ל במטבע מקומי) היו במשכורת השליחים - וממילא במשכורת עמ"י - שנו רכיבים בלבד: שכר משולב ותוספת ותק על-פי סולם אחיד למשרתים בחו"ל (תנ/2). .3המחלוקת בין הצדדים התמקדה בשאלה, האם לכלול במשכורת "הקובעת" - לעניין פיצויי פיטורים - את תוספת חוץ-לארץ, הן או לאו. .4בית-הדין האזורי הגיע למסקנה, כי יש לקבל את התביעה ואלה טעמיו: א) בהודעה לח/ 121נקבע, כי תוספת חו"ל לא תובא בחשבון לחישוב סכום פיצויי הפיטורים; ב) ב-תנ/ 1ו-תנ/ 2נאמר, כי החל מ- 1.4.1982מורכב שכרם של עמ"י משכר משולב ותוספת ותק וכי פיצויי פיטורים ישולמו כאמור ב-לח/121, כלומר ללא תוספת חו"ל; ג) ב-תנ/ 2נקבע, לגבי שליחים, כי תוכן משכורת דמי לצורך חישוב פיצויי פיטורים בגובה המשכורת שהיה השליח מקבל לו עבד בארץ (קרי: ללא תוספת חו"ל). לא נקבעה משכורת כזו לגבי עמ"י ואין לדעת מהי משכורתו ללא תוספת חו"ל, אחרי ה-1.4.1982; ד) בנספח ל-תנ/ 2נאמר, כי תוספת חו"ל היוותה % 99מכלל משכורתו של שליח ועמ"י. "הרביזיה" גרמה לכך, שאחרי ה- 1.4.1982נבלעה תוספת חו"ל בשכר המשולב ובתוספת הוותק. על מנת שיהא תוקף להחלטה שהמצב לעניין פיצויי פיטורים - נשאר כפי שהיה לפני הרביזיה, דרושה החלטה מפורשת של ועדת חוץ-לארץ - וכזאת לא היתה. ה) עד 1.4.1982לא כללה משכורת השליחים ועמ"י מרכיב תוספת יוקר הנהוגה בארץ, שכן תוספת חו"ל כללה מעין תיאום ליוקר המחיה בארץ הימצאם. עם שלילת תוספת חו"ל יוצא עמ"י קרח מכאן ומכאן; ו) עמ"י מופלה לרעה לעומת השליחים: עבור אלה קיימת משכורת דמי המעוגנת במשכורתם בארץ ערב צאתם לחו"ל. ואילו עמ"י אף פעם לא עבד בארץ ואין לו דגם של משכורת קודמת. .5מקור הזכות לפיצויי פיטורים עבור עמ"י, טענה באת-כוח המערערת, הוא לת/121; הזכות אינה סטטוטורית, כי אם חוזית. סעיף 72לתוספת ל-לח/ 121מוציא מרכיבי השכר לצורך פיצויי פיטורים תוספת חוץ-לארץ. הרביזיה לא שינתה שינוי מהותי ברכיבי שכר עמ"י, שלא פורטו מעולם בתלושי המשכורת או בטבלת השכר (המקום היחידי בו פורטו הוא סעיף 14לתוספת ל-לח/121) בתלוש המשכורת של עמ"י הופיע סכום אחד בלבד, כך לפני ה- 1.4.1982וכך גם אחר-כך, כשהוצמד שכר עמ"י לשכר השליחים. אלא שאצל אלה כלל התלוש, לפני ה-1.4.1982, משכורת ישראלית + תוספת חו"ל וכיום מורכב הוא כתלוש הקודם של עמ"י. הדבר נעשה למען אפשר אחידות בשיטת המס, שזו היתה מטרת הרביזיה קרי: שינוי טכני. הפרקליטה המלומדת טענה, שבית-הדין קמא שגה לא רק בסוברו שהרביזיה גרמה לשינוי מהותי בזכאותו של עמ"י, אלא גם בקובעו ששינוי מהותי צריך שייעשה במפורש ובמפורט. את זאת קבע בית-הדין בהשוותו את סעיף ט' שב-תנ/2, הכולל אזכור של משכורת דמי, לסעיף ח' שב-תנ/1, המפנה ל-לח/.121 אשר לשלילת תוספת יוקר מזה ותוספת חו"ל מזה, בה ראה בית-הדין האזורי עוול כפול - אין הדבר כך. סעיף 14לתוספת ל-לח/ 121מעגן את רכיבי משכורתו של עמ"י באלה המשתלמים "בארץ לעובדים באותן דרגות" וזה כולל תוספת יוקר. הסיבה לכך שמשכורת דמי אינה מחושבת מדי חודש בתלוש המשכורת של עמ"י - להבדיל משליח היא, שאין הפרשה לקרן השתלמות לגבי עמ"י. .6באת-כוח המשיבים תמכה בפסק-הדיו שבערעור והצביעה על סעיף ד' 6שב-תנ/ 1("סולם המשכורת") הקובע, כי משכורות עמ"י החל מ- 1.4.1982תהיינה בהתאם לנספח ב'. נספח ב' כולל פירוט מלא לפי מדינות, סוג המטבע והדרגות, שבע במספר. טענה הפרקליטה המלומדת: אם יש טבלה מעין זו - אין להזדקק ל-תנ/ .2השינוי אינו טכני, כי אם מהותי, ולא בכדי נאמר בסעיף ח', סיפא שב-תנ/1: "... על-פי הודעת הנציבות לח/ 121על השינויים שיחולו מעת לעת". הרביזיה הביאה לשינוי בדרגות, בהשבצה. כאשר מרחיבים את סולם הדרגות ומשנים את התפקוד - אין לדבר על שינוי טכני. .Iiפסק-דין .1טענת המשיבים "בקליפת אגוז" הוא, כי בעת שהחלו לעבוד כעמ"י היה צפוי כי יקבלו פיצויי פיטורים לפי מתכונת מסוימת של רכיבי שכר. ה"רביזיה" שינתה את מצבם לרעה וכאשר פרשו מן העבודה, אחרי ה- 1.4.1982שולמו להם פיצויי פיטורים בשיעור נמוך יותר משהיה מובטח על-פי התנאים דאז. .2טענת המערערת היא, כי הרביזיה לא פגעה במאומה בהיקף זכאותם של המשיבים לפיצויי פיטורים. סכום הפיצויים שולם להם בדיוק כפי שהיה מחושב אלמלא הרביזיה. זו האחרונה לא הביאה אלא לשינוי טכני. וייאמר - במאמר מוסגר - כי לא עלתה ולא נדונה השאלה, מה הדין אם בעת הקבלה לעבודה קיים בסיס מסוים לחישוב פיצויי פיטורים וכעבור שנים, בעת הפיטורים, שונה הבסיס לרעה. .3לאחר עיון בחומר שבתיק - עדויות ומסמכים, ובפרט ב-לח/121, ב-תנ/1, תנ/2, בחוזר של מנהל הכספים, בתצהירים - הגענו לכלל דעה, כי יש לקבל את הערעור. .4הרביזיה באה כדי להסדיר את נושא המיסוי, בעקבות ביקורת של מבקר המדינה, כי הכללים לפיהם פועלים לגבי העובדים בחו"ל אינם עולים בקנה אחד עם הוראות מס הכנסה. .5הרביזיה הונהגה בו זמנית לגבי שליחים ולגבי עמ"י, לפי עקרונות זהים, ומשכורת עמ"י נגזרה מזו של השליחים. לפני הרביזיה היתה משכורת עמ"י מורכבת מרכיבים "כפי ששולמו בארץ לעובדים באותה דרגה" + תוספת חו"ל (סעיף 14של התוספת ל-לח/121) ופיצויי הפיטורים לא כללו תוספת חו"ל (סעיף 72). הנהגת סולם בן שבע דרגות לעמ"י היה בה כדי לנתק את המשכורת מהרכיבים המהווים משכורת ששולמה בארץ. אלא שמשכורת עמ"י הוצמדה למשכורת השליחים וביסודה של זו עומדת משכורת דמי של עובד בארץ. מכאן, שמה שנלקח, כאילו במחי קולמוס, הוחזר במחי קולמוס, כך שהשינוי היה טכני גרידא. .6בלשון המסמכים: ב-תנ/ 1(עמ"י) נאמר, כי "משכורת עמ"י בחו"ל תהיה בהתאם לדרגתו, מקום שירותו ותיקבע באחוזים ממשכורת שליח רווק באותה מדינה ובאותה דרגה" (סעיף ד' 1). ב-תנ/ 2(שליחים) נקבע - לגבי זכויות סוציאליות - כי "כל הזכויות הסוציאליות, הן לפי חוק והן מכוח נוהל או הסכמי העבודה, כגון: פיצויי יטורים ... ייקבעו לפי המשכורת שהעובד היה מקבל אילו שירת באותה עת בארץ" (סעיף ט' 1). ושוב ב-תנ/1: "כל הזכויות הסוציאליות, כגון: פיצויי פיטורים... יהיו על-פי הודעת הנציבות לח/ 121על השינויים שיחולו מעת לעת" (סעיף ח). מכאן, שהשינוי שחוללה ועדת חו"ל על-ידי הרביזיה הוא, שפתחה וסגרה מעגל בנשימה אחת, ומה שהיה נשאר כפי שהיה. .7הערעור מתקבל ופסק-הדין של בית-הדין קמא מתבטל בזה. המשיבים ישלמו למדינה, כל אחד, הוצאות משפט בסך 000, 200שקלים בתוספת מע"מ. המדינה תשקול באיזו מידה תגבה את ההוצאות, אם בכלל.משכורתהשכר הקובע / משכורת קובעת