קרן פנסיה לעובדי אוניברסיטה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קרן פנסיה לעובדי אוניברסיטה: .Iiההליך .1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב (השופט הראשי אדלר - אב-בית-הדין; נציג ציבור - מר פרסלר; תב"ע מב/437-3) אשר קבע, כי על המערערת להעביר למשיבה (מס' 2) את "הכספים העודפים" ששולמו עבור המשיב (מס' 1), וערעור שכנגד של משיבה מס' 2על קביעת בית-הדין האזורי, על-פיה זכאי משיב מספר 1לפיצויי פיטורים מהמשיבה מס' 2, ולחלופין על זכאותו לפיצויי פיטורים מעבר לסכום שהצטבר לזכותו מהפרשותיה אצל המערערת. .2העובדות הצריכות לעניין, כעולה מפסק-הדין ומחומר הראיות, הן: א) המשיב מספר 1(להלן - העובד) עבד החל מיום 1.8.1970כספרן בספריית הפקולטה לחקלאות ברחובות של משיבה מס' 2(להלן - האוניברסיטה); ב) העובד הועסק על-ידי האוניברסיטה על-פי התקשרות בחוזים מיוחדים (להלן - החוזה המיוחד) והיה עובד במשכורת כל תקופת עבודתו; ג) החוזה המיוחד הראשון נחתם בשנת 1970והוארך לאחר מכן; ד) בשנת 1972נחתם חוזה מיוחד נוסף, בנוסח זהה לזה של החוזה הראשון. חוזה זה הוארך מדי פעם, עד לסיום עבודתו של העובד באוניברסיטה; ה) הצריכים לענייננו בחוזה המיוחד הם סעיפים 5(ב) ו-9, אשר זו לשונם: " .5(ב) בכל מקרה שהאוניברסיטה לא תודיע לעובד כאמור על רצונה לחדש את החוזה, יהיה העובד זכאי לפיצויים על-פי חוק הפיצויים, תשכ"ג-.1963 .9 מוסכם כי על העובד לא תחולנה הוראות חוקת העבודה והסכם הפנסיה של עובדי האוניברסיטה. האוניברסיטה תנכה % 5ממשכורתו ברוטו של עובד ותשלם במקביל % 17.83(סה"כ %22.83) לקרן 'מבטחים' רחובות"; ו) ביום 3.9.1970, יום חתימתו של החוזה המיוחד הראשון, שלחה האוניברסיטה לעובד מסמך הנושא את הכותרת "נספח לחוזה מיוחד", אשר זו לשונו: "נספח לחוזה מיוחד תוקף החוזה: מיום 1.8.1970ועד 31.1.1971 הרכב התשלומים: פיצויים: %8.33 פנסיה מקיפה: % 13.5עד 700לירות ומעל לסכום זה עוד %2.5 ביטוח תאונות עבודה: %1 סה"כ %22.83" אף כי חתימתו של העובד אינה מופיעה על אותו נספח, התייחס אף הוא אליו כאל חלק מהחוזה, כעולה, למשל, ממכתבו של העובד לאוניברסיטה מיום 30.11.1976(נספח 7לתצהירו בבית-הדין האזורי), אשר בו נאמר: "בהתייחס אל מכתבכם הנ"ל הרשה לי להצביע על העובדה, כי לפי הנספח לחוזה שלי מה-3.9.1970, אשר חודש מדי תקופה לתקופה..."; ז) האוניברסיטה שילמה למבטחים, הלכה למעשה, מדי חודש בחודשו את כל התשלומים על-פי הנספח לחוזה; ח) ביום 27.8.1969נחתם הסכם בין האוניברסיטה, הסתדרות הפקידים ומבטחים, המסדיר ביטוח עובדים יומיים בפנסיית יסוד במבטחים (להלן הסכם ההצטרפות למבטחים). בו ביום נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין האוניברסיטה לבין הסתדרות הפקידים (להלן - ההסכם הקיבוצי), שעיקרו קביעת יחס הגומלין בין תשלומי האוניברסיטה למבטחים לבין חובתה לשלם פיצויי פיטורים לעובדיה; ט) הצריכים לענייננו בהסכם ההצטרפות למבטחים הם קטע מתוך מסמך המבוא וכן סעיפים 7, 8ו- 10(א), אשר זו לשונם: "והואיל שהאוניברסיטה ונציגות העובדים הציעו למבטחים להמשיך ולבטח את כל העובדים היומיים באוניברסיטה עד שנה אחת, להוציא עובדים יומיים שלפי מקצועם שייכים לקרן ביטוח לפועלי בניין, מתאריך תחילת תוקפו של הסכם זה, וכן את כל העובדים היומיים שיתקבלו לעבודה באוניברסיטה, להוציא עובדים יומיים שלפי מקצועם שייכים לקרן ביטוח לפועלי בניין, מתאריך תחילת תוקפו של הסכם זה ואילך (להלן - העובדים), לקרן הפנסיה של מבטחים בהתאם לתקנות, וזאת לשם שמירת זכויותיהם לפנסיה במידה ולא ימשיכו לעבוד באוניברסיטה עם תום שנה מכניסתם לעבודה... .7 הצדדים מסכימים בזאת, כי הסכם זה יחדל לחול לגבי כל עובד בתום שנה מיום תחילת עבודתו באוניברסיטה, וכל הכספים ששולמו ל'מבטחים' על-פי סעיפים 3ו- 4לעיל יועברו בהתאם לתקנות. .8 סעיף 7לעיל לא יחול על עובדים שעברו למעמד של זמני או קבוע והאוניברסיטה תבקש את המשכת חברותו בקרן הפנסיה. במקרה כזה מתחייבת האוניברסיטה לשלם למבטחים, בנוסף לסכום המשתלם על-ידה על-פי סעיף 3לעיל, % 8 1/3(שמונה אחוזים ושליש) מהשכר הכולל, דהיינו % 13 1/3(שלושה עשר ושליש אחוזים) מהשכר הכולל למפרע, מיום תחילת עבודתו של העובד באוניברסיטה סעיף זה יחול גם לגבי עובדים שביום חתימת הסכם זה מלאה שנה מיום תחילת עבודתם באוניברסיטה. התשלומים למפרע הנזכרים בסעיף זה לעיל, ייעשו על בסיס שכרו הכולל של כל עובד ביום התשלום בפועל... 10(א) מוסכם בזאת כי החזרת כספים העודפים על שיעורי תשלומי האוניברסיטה והעובד בהתאם לתקנות, תעשה על-פי הסכם קיבוצי מיוחד בין האוניברסיטה לבין נציגות העובדים בנוסח שיאושר אישור מוקדם בכתב על-ידי מבטחים, הכל בכפיפות לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964, ולתקנות"; י) הצריכים לענייננו בהסכם הקיבוצי הם קטע מן המבוא וסעיפים 2, 3ו-4, אשר זה לשונם: "הואיל שהאוניברסיטה ונציגות העובדים הסכימו ביניהם על הצטרפות העובדים היומיים באוניברסיטה, להוציא עובדים שלפי מקצועם שייכים לקרן ביטוח לפועלי בניין, לקרן פנסיה יסוד של מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (להלן מבטחים), ובהתאם להסכם שנחתם בין האוניברסיטה, נציגות העובדים ומבטחים בתאריך 27אוגוסט 1969ואשר העתק ממנו מצורף להסכם קיבוצי מיוחד זה, מסומן א ומהווה חלק בלתינפרד ממנו (להלן - ההסכם)... .2 מוסכם בזאת, כי תשלומי האוניברסיטה לקרן פנסיה יסוד של מבטחים בהתאם לסעיף 8להסכם יבואו במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-.1963 .3 מוסכם בזאת, כי במקרה שעובד שסעיף 8וסעיף 12להסכם חלים עליו יפסיק את עבודתו באוניברסיטה בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים לפי חוקת העבודה של האוניברסיטה, כפי שהיא בתוקף מזמן לזמן, תחזיר מבטחים לאוניברסיטה את הסכום בשיעור של % 8 1/3ששולמו למבטחים בהתאם לסעיף 8וסעיף 12להסכם בתוספת רווחים והצמדה בהתאם לתקנות כהגדרתן בתקנות. על אף האמור לעיל, עובד הפורש מן האוניברסיטה ועובר לעבוד במקום עבודה אחר שקיימת בו קרן פנסיה ועקב זאת אינו זכאי להחזרת כספיו ממבטחים, יועבר כל הסכום, לרבות תשלומי האוניברסיטה, לקרן הפנסיה האמורה, גם אם פרש בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויים. .4פרש עובד בנסיבות המזכות אותו בפיצויים על-פי חוקת העבודה של האוניברסיטה כפי שהיא בתוקף מזמן לזמן, או בגיל 60שנה בעובדת או בגיל 65שנה בעובד, ואיננו זכאי לפנסיה ממבטחים עקב פרישה זו, תשלם האוניברסיטה את ההפרש שבין הסכום העומד לרשות העובד בקרן הפנסיה של מבטחים שהצטבר מתשלומי האוניברסיטה בשיעור של %8 1/3, לפי הפיצויים לפי המשכורת האחרונה"; יא) האוניברסיטה המשיכה בתשלומיה למבטחים, ובשלב מסוים ביקשה מבטחים להפסיק את ביטוחו של העובד. האוניברסיטה הפנתה את מבטחים לסעיף 8להסכם ההצטרפות למבטחים. בעקבות זאת כתבה מבטחים לאוניברסיטה ביום 8.11.1976(עם העתק לעובד) את המכתב כדלקמן: "הנדון X דוד, ת.ז. X בתשובה למכתבכם מיום 19/10/76, הננו להסב תשומת לבכם כי בסעיף 8של הסכם מ- 8/69נאמר, שהמשך חברות בקרן למעלה משנה, מותנה בהתחייבות האוניברסיטה לשלם ל'מבטחים' בנוסף לסכום לפי סעיף 3(תשלומים לקרן פנסיה), גם % 8.33מהשכר הכולל, שהינו מתחילת עבודתו באוניברסיטה. אי לכך, נהיה מוכנים להמשיך ולבטח העובד הנ"ל בתנאי שכספי הפיצויים, כאמור לעיל, יועברו לזכות 'מבטחים'." ביום 27.12.1976ענתה האוניברסיטה למבטחים: "א. בהתאם להסכם בין האוניברסיטה למבטחים מיום 24אוגוסט 1969, סעיף 8, מתחייבת האוניברסיטה לשלם למבטחים, בנוסף לסכום המשתלם על-ידה על-פי סעיף 3לעיל, % 8 1/3(שמונה אחוזים ושליש) מהשכר הכולל דהיינו % 13 1/3(שלושה עשר ושליש אחוזים) מהשכר הכולל למפרע. על-פי בדיקה שערכתי במדור שכר ורישום, הממונה על התשלומים הנ"ל, מועברים לזכותו של מר ד' X השיעורים הבאים: % 22.8עד -.500, 1ו-% 25.33מעל ל-500, 1לירות. עד כאן אין בליבי ספק כי אנו עומדים בהתחייבותנו, ועל כן נמשכת חברותו של מר X בקופתכם. ב. מכתבך בנדון מעלה נקודה חדשה, אשר אינה מופעה למיטב ידיעתנו בכתובים או בהסכם כלשהו בינינו, ניסיתי למצוא בארכיוננו מסמך שיעיד כי אחוזי הפיצויים בסך % 8 1/3יועברו בזמן הפרישה למבטחים ולא יוחזרו לחבר. העליתי חרס. אם ישנו הסכם על כך אודה לך אם תואיל להמציאנו לי. ג. אבקש עם זאת להסב תשומת לבך לכך כי בין האמור בסעיף א' לאמור בסעיף ב' לעיל אין כל קשר וזיקה להסכם הנדון בינינו, באשר אנו ממלאים אחר כל התנאים כמפורט בסעיף 8להלן. אין לכרוך את שאלת "המחזיק" בכספי הפיצויים בשאלת חברותו בקרן הפנסיה של מר X. ד. אודה לך אם תואיל להבהיר עמדתכם בנדון בהקדם". בתיק בית-הדין האזורי מצוי (כנספח לכתב ההגנה של מבטחים), מכתב נוסף של מבטחים לאוניברסיטה, מיום 31.7.1977אשר בסיומו נאמר: "כספים אלה (ה-%8 1/3) לא יוחזרו לחבר בזמן הפרישה"; יב) ביום 8.6.1978שלחה מבטחים לאוניברסיטה את המכתב דלקמן: "הנדון: X דוד, ת.ז. X בהתאם לבקשתך, להלן פירוט התשלומים שאנו מקבלים עבור החבר הנ"ל: משכר עד -.500, 1ל"י משכר מעל ל-500, 1ל"י פנסיה מקיפה % 13.5%16.0 חסכון % 1.0%1.0 פיצויים % 8.33%8.33 סה"כ % 22.83%25.33 נא ראה מכתבך למר X דוד מתאריך 14.12.1976". ביום 17.8.1980שלחה מבטחים לבא-כוח העובד את המכתב כדלקמן: "קיבלנו מכתבך שבנדון והרינו להשיבך כדלקמן: א. החבר X דוד מבוטח אצלנו בפנסיה מקיפה (%16) חיסכון (%1) ופיצויים (%8.33). ב. עם היווצרות זכותו לגמלה יקבל החבר את כספי החיסכון על- פי ערכי פדיון. לגבי החזרת כספי הפיצויים אנו נפעל על-פי הוראות האוניברסיטה (ראה סעיף 10(א) בהסכם, והסכם קיבוצי מיחד שנחתם בין נציגות העובדים והאוניברסיטה בנדון)"; יג) ביום 16.11.1977שלח העובד מכתב למבטחים אשר זה לשונו: "בהסתמך על המכתב הנ"ל של האוניברסיטה (אזכור), אבקשכם להמציא לי אישור כי כל הסכומים הקשורים לביטוח שלי אצלכם הועברו אליכם, ולכן כל הזכויות המגיעות לי אצלכם שמורות ומוגנות. כמו כן אבקש אישור כי בזמן הפרישה מהעבודה מגיעים לי גם פנסיה וגם פיצויים". מבטחים אישרה ביום 1977, 20.11את עובדת ההפקדות, אולם בסיום תשובתה נאמר: "כספים אשר לא יוחזרו לך בזמן הפרישה לפנסיה"; יד) ביום 19.11.1978שלח בא-כוח העובד מכתב לאוניברסיטה בו פירט את תשלומיה למבטחים, ובהמשך נאמר: "לדעתנו זכאי העובד, תמורת כל התשלומים הנ"ל, לפחות לזכויות הבאות: א. תשלום פנסיה מקיפה בהתאם לתקנות קרן פנסיה מקיפה של מבטחים. ב. תשלום פיצויי פיטורים בעת פרישתו מהעבודה בגיל 65או בעת פטירת העובד לפי המוקדם" ובהמשך: "בעיקר נבקשכם לאשר כי מרשנו יהיה זכאי בעת פרישתו למענק פרישה (פיצויי פיטורים) נוסף לזכותו לפנסיה מקיפה". ביום 10.6.1979השיבה האוניברסיטה לבא-כוח העובד: "לגבי סעיף 5במכתבך מיום 19.11.1978הריני להודיעך, כי אנו מפרישים את כספי הפיצויים % 8 1/3לקופת 'מבטחים' ופרישתו של העובד לגמלאות תיעשה על-פי התקנון והסכם הפנסיה של קופת מבטחים". .3א) העובד הגיש לבית-הדין האזורי תביעה לפסק-דין הצהרתי, על-פיו יהיה זכאי, בעת הגיעו לגמלאות, לקבל פנסיה ממבטחים, וכן לתשלום מלוא פיצויי הפיטורים, וזאת בין מן האוניברסיטה ובין ממבטחים; ב) האוניברסיטה טענה בכתב הגנתה, כי העובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בנוסף לפנסיה, וכי היא, האוניברסיטה, תהיה זכאית לקבל ממבטחים בחזרה את 'הסכומים העודפים" ששולמו לה, דהיינו את הכספים שהופקדו על חשבון פיצויי פיטורים. האוניברסיטה הסתמכה על ההסכם הקיבוצי ועל הסכם ההצטרפות למבטחים; ג) מבטחים טענה, כי הסכימה לבטח את העובד בפנסיה מקיפה, מבלי שיתר העובדים יבוטחו אף הם בפנסיה מקיפה, תמורת ההפרשה הנוספת % 8 1/3ששולמה בגינו, וכי אינה חייבת בהחזר ה-% 8 1/3לאוניברסיטה או לעובד. .4תוך כדי ניהול הדיון בבית-הדין האזורי הפסיק העובד לעבוד בהגיעו לגיל 65(בחודש מאי 1983). .5בית-הדין האזורי פסק: א) העובד זכאי בעת הגיעו לגיל פנסיה לפיצויי פיטורים בנוסף לפנסיה ממבטחים וזאת על-פי הוראות החוזה האישי אשר הוראותיו עדיפות על הוראות ההסכם הקיבוצי; ב) לא נקשר הסכם בין מבטחים והאוניברסיטה, על-פיו על האוניברסיטה לשלם % 8 1/3מהשכר בנוסף לדמי גמולים בגין הפנסיה המקיפה, כל מנת להקנות לעובד זכאות לפנסיה מקיפה; ג) מכוח ההסכם הקיבוצי חייבת מבטחים להחזיר לאוניברסיטה את "הסכומים העודפים"; ד) במידה והסכומים שהצטברו במבטחים על חשבון פיצויי פיטורים אינם מגיעים כדי הסכום המתקבל על-פי החישוב שבחוק - על האוניברסיטה להשלים את הסכום ולשלם לעובד את מלוא פיצויי הפיטורים. .6בערעור חזרו באי-כוח הצדדים על עיקר טיעוניהם בבית-הדין האזורי. מבטחים התמקדה בטענה, כי צירופו של העובד לפנסיה מקיפה נעשה מכוח הסכם מיוחד ש"אימץ" את הוראות הסכם ההצטרפות למבטחים וההסכם הקיבוצי, כך שהעלות המיוחדת של הצטרפות העובד כבודד היתה % .8 1/3מבטחים הפנתה את תשומת הלב למכתביה בהם נאמר, כי בעת פרישה מהעבודה לא יוחזרו כספי ה-% 8 1/3לעובד. העובד התמקד בשתי טענות: האחת - ההסכם הקיבוצי והסכם ההצטרפות למבטחים חלים על עובדים יומיים בלבד, ועל ביטוח בפנסיית יסוד. מאחר והוא לא היה מעולם עובד יומי באוניברסיטה, וביטוחו הוא ביטוח פנסיוני מקיף - אין ההסכמים הנ"ל חלים עליו כלל ועיקר; השניה - החוזה האישי מעניק לו זכות לפיצויי פיטורים בנוסף לזכויות הפנסיה. האוניברסיטה טענה הן כלפי העובד והן כלפי מבטחים. כלפי העובד - כי אינו זכאי לפיצויי פיטורים הן מאחר ועל-פי הדין אין פרישה לפנסיה מזכה בפיצויי פיטורים והן מאחר וההסכם הקיבוצי קובע מפורשות כי התשלומים לקרן הפנסיה באים במקום פיצויי פיטורים. לחלופין טענה, כי העובד זכאי לפיצויי פיטורים ממבטחים בלבד, אליה הפרישה מדי חודש % 8 1/3עבור פיצויי פיטורים. כלפי מבטחים טענה האוניברסיטה, כי מכוח הסכם ההצטרפות למבטחים חייבת האחרונה להחזיר לה את הסכומים העודפים וכן כי מעולם לא הסכימה כי הסכומים האמורים יישארו במבטחים שעה שיפרוש העובד עם זכות לגמלאות. .Iiפסק-דין .1ההסכם הקיבוצי והסכם ההצטרפות למבטחים חלים על עובדים יומיים, ועליהם בלבד. מסקנה זאת עולה חד-משמעית מן המבוא להסכם ההצטרפות ומן המבוא להסכם הקיבוצי המגדירים מפורשות את המונח "עובד" לצורך אותם הסכמים, וקובעים את תחולתם עליהם בלבד (סעיף 2(ט) ו- 2(י) לחלק י). ההסכמים האמורים דנים בפנסיית יסוד, ובה בלבד, ולא תמצא בהם כל התייחסות לפנסיה מקיפה. .2העובד בוטח במבטחים בפנסיה מקיפה, ותשלומי האוניברסיטה למבטחים בגין הפנסיה המקיפה היו בשיעור של % 16(% 13.5על חלק המשכורת שעד 150שקל לחודש) שהוא השיעור המקובל לביטוח בפנסיה מקיפה, והנקוב בסעיף 2לתקנות קרן הפנסיה המקיפה של מבטחים. .3האם הוסכם בין מבטחים לאוניברסיטה כי התשלום של %8 1/3, בנוסף ל-%16 בגין הפנסיה המקיפה, ישולם בתנאים הזהים לאלה שבגינם שולם אותו שיעור (%8 1/3) למבוטחי האוניברסיטה בפנסיית היסוד, שהמשיכו ביטוחם במבטחים מכוח הסכם ההצטרפות למבטחים? אין חולק, כי הסכם מפורש בסוגיה זאת לא נעשה, ועלינו לדלות מתוך התנהגות הצדדים, ובייחוד ההתכתבות ביניהם, על מהות ההסכם. עיון במערכת המכתבים, כשלמות, מביא למסקנות אלה: א) התשלום בשיעור של % 8 1/3כונה במרבית המסמכים "פיצויים" (סעיף 2 (יא) לחלק י); ב) האוניברסיטה חלקה על תביעת "מבטחים", כי הסכום המצטבר מההפרשות בגין פיצויים יישאר בידי מבטחים (מכתב האוניברסיטה למבטחים מיום 27.12.1976, שם); ג) מבטחים המשיכה לעמוד בטענתה, כי התשלום האמור לא יוחזר במקרה של פרישת העובד; ד) מבטחים התחייבה, במכתבה מיום 17.8.1980לבא-כוח העובד (סעיף 2(יב) לחלק י) כי "לגבי החזרת כספי הפיצויים אנו נפעל על-פי הוראות האוניברסיטה" (אמנם קיימת הפניה באותו מכתב להסכם ההצטרפות ולהסכם הקיבוצי), אך בעת שליחת המכתב ידעה מבטחים, כי העובד קרוב לגיל פרישה, ומכתב זה נשלח כשלוש שנים לאחר שמבטחים כתבה לאוניברסיטה, כי "כספים אלה (ה-%8 1/3) לא יוחזרו לחבר בזמן הפרישה" (סעיף 2(יא) לחלק י); ה) שני הצדדים, האוניברסיטה ומבטחים, הסתמכו במכתביהם על הסכם ההצטרפות למבטחים ועל ההסכם הקיבוצי, תוך איזכור סעיפיהם, אך תוך התעלמות מאי-תחולתם על העובד. .4אם תיטען הטענה, כי יש ללמוד לענייננו מהסכם ההצטרפות למבטחים ומההסכם הקיבוצי - דינה של הטענה יהיה להידחות. ההסכמים האמורים חלים על "סוג" אחר של עובדים, דהיינו על עובדים יומיים, ושיעור התשלום בגין פנסיית יסוד (%10, מהם % 5חלקו של העובד) שונה, משמעותית, משיעור התשלום בגין פנסיה מקיפה (%16, מהם % 5חלקו של העובד), ולכל אחד ממסלולי הפנסיה תקנון משלו וכללים משלו, וחשוב מאלה - תחשיב אקטוארי שונה. .5משלא היה חולק, שהושג הסכם בין כל הצדדים בדבר ביטוחו של העובד בפנסיה מקיפה, והמחלוקת נסבה על גורלו של הסכום שהצטבר מההפרשה של ה-%8 1/3, מה דינם של הסכומים שהצטברו מתוך אותה הפרשה? הכלל הוא, כאמור (סעיף 2לעיל) שעלותה של הפנסיה המקיפה במבטחים הוא % .16אכן, רשאית מבטחים לערוך הסכמים מיוחדים על-פיהם יחרגו מן הכלל, שעה שמדובר בביטוח שאינו כולל את כלל עובדי המפעל, אך הטוען כי נעשה הסכם מעין זה עליו נטל ההוכחה, ומבטחים לא השכילה להוכיח, כי הסכם כזה נעשה. .6הזכאי העובד לפיצויי פיטורים? טענת האוניברסיטה היא, כי זכאות זאת אינה קיימת, מאחר ואין דין פרישה לפנסיה כדין פיטורים. צודקת האוניברסיטה בטענתה האמורה, ודין הוא, כפי שנפסק על-ידי בית-דין זה יותר מפעם אחת, כי יציאה לפנסיה אינה פיטורים, מקום בו הוסדרה הזכות הפנסיונית הסדר מלא ומקיף (דב"ע שם/139-3, [1]); אלא מאי - רשאים הצדדים להתנות על הכלל לטובת העובד. בענייננו - בין העובד והאוניברסיטה נכרת חוזה מיוחד, מכוחו זכאי העובד לפיצויים "בכל מקרה שהאוניברסיטה לא תודיע לעובד על רצונה לחדש את החוזה" (סעיף 2(ה) לחלק י). על העובד לא חל הסכם קיבוצי הקובע חובת פרישה לגמלאות בגיל 65, מאחר וההסכם הקיבוצי והסכמי האוניברסיטה אינם חלים עליו. זאת ועוד - בנספח לחוזה המיוחד הותנה, כי בנוסף לביטוחו של העובד בפנסיה מקיפה יופרשו בגינו תשלומים בגין פיצויים בשיעור של %8 1/3, (סעיף 2(ו) לחלק I). דהיינו, הצדדים הסכימו שהעובד יהיה זכאי, בהתמלא התנאים לכך, לפנסיה ולפיצויי פיטורים כאחד, ואף במועד מאוחר בהרבה יותר אישרה האוניברסיטה לעובד, כי היא מפרישה את כספי הפיצויים למבטחים (סעיף 2(יד), סיפה, לחלק י). .7השאלה האחרונה העומדת להכרעה היא, האם זכאי העובד לפיצויי פיטורים כשהם מחושבים לפי משכורתו האחרונה, או שזכאותו מצטמצמת לקבלת הסכומים שהצטברו לזכותו במבטחים מהפרשת האוניברסיטה בשיעור של %.8 1/3 העובד מבסס את תביעתו לחישוב פיצויי הפיטורים על האמור בסיפה לסעיף 5(ב) לחוזה המיוחד (סעיף 2(ה) לחלק י) בו נאמר "יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים על- פי חוק הפיצויים, תשכ"ג-1963". ממסכת העובדות עולה, כי בד בבד עם חתימת החוזה המיוחד נעשה נספח אשר קבע, כי כספי הפיצויים יועברו למבטחים (סעיף 2(ו) לחלק י) והעובד עמד, לאורך כל תקופת עבודתו באוניברסיטה, על ביצוע אותם תשלומים, ואף ביקש אישור ממבטחים כי אכן תשלומים אלה מבוצעים כסדרם (סעיף 2(יב) לחלק י) ואף במכתב בא-כוחו של העובד לאוניברסיטה (סעיף 2(יד) לחלק י) צוין, כי תמורת תשלומיה למבטחים יהיה העובד זכאי ל"תשלום פיצויי פיטורים בעת פרישתו מהעבודה". מכאן שהנספח לחוזה, אם קוראים אותו יחד עם החוזה, יש בו פירוש כוונת הצדדים בכל המתייחס לדיבור "על-פי חוק הפיצויים, תשכ"ג-1963", שבחוזה עצמו; ואם תאמר שפירוש אין כאן - שינוי אותו סעיף בחוזה בוודאי ובוודאי שיש. מן המקובץ עולה, כי האוניברסיטה מילאה את כל אשר התחייבה בו כלפי העובד בהפרשות למבטחים, ואף העובד ראה בהפרשת מעבידו, האוניברסיטה, מדי חודש בחודשו למבטחים, בשיעור של % 8 1/3ממשכורתו, מיצוי זכותו לפיצויי פיטורים. המסקנה מן האמור היא, כי על-ידי תשלומים שוטפים למבטחים בגין פנסיה מקיפה ופיצויי פיטורים כאחד מילאה האוניברסיטה את כל חובותיה כלפי העובד, למקרה של הפסקת עבודתו, ובוודאי של הפסקה בנסיבות בהן הפסיק העובד את עבודתו תוך זכאות לפנסיה. .8מכל האמור עולה, כי דין ערעור מבטחים להידחות ודין ערעור האוניברסיטה להידחות ברובו. על מבטחים להעביר לעובד, בנוסף לסכומי הפנסיה להם הוא ושאיריו זכאים על-פי תקנות קרן הפנסיה המקיפה שלה, את כל הסכומים שהצטברו אצלה מהפרשות האוניברסיטה בשיעור של %8 1/3, לרבות הרווחים על-פי המקובל במבטחים. מבטחים תשלם לאוניברסיטה הוצאותיה בסך של 000, 50שקל בצירוף מע"מ. האוניברסיטה תשלם לעובד (X דוד) הוצאותיו בסך של 000, 50שקל בצירוף מע"מ. אם אחד הסכומים לא ישולם תוך 20יום - ישא הפרשי הצמדה וריבית מכוח חוק פסיקת ריבית והצמדה. תשכ"א-1961, מיום נתינתו של פסק-דין זה ועד יום התשלום בפועל.השכלה גבוההפנסיהאוניברסיטהקרן פנסיה