בקשה לערוך בחירות חוזרות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לערוך בחירות חוזרות: .1ביום 10.11.98נערכו בחירות לרשויות המקומיות. בשלושה ערעורים, אשר צהדיון בהם אוחד, הועלו טענות נגד תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית של אור-יהודה. הערעורים הוגשו על ידי רשימות שונות שנטלו חלק בבחירות ועל ידי מועמדים ברשימות. בשניים מבין הערעורים (ע"ש 4638/98, ו- 4641/98) מבוקש להורות על עריכת בחירות חוזרות בקלפי מספר .18בשני ערעורים (ע"ש 4641/98ו4678/98) מועלות טענות לגבי התוצאות בקלפי החיילים ועל כן מבוקש שתערכנה בחירות חוזרות לגבי החיילים. .2על מנת לפרוס את מלוא היריעה, יש לפרט נתונים נוספים שעלו בשלושת הערעורים וכן בערעור נוסף (ע"ש 4576/98), שהדיון לגביו הסתיים בפסק דין שניתן ביום .30.12.98במסגרת הערעורים הועלו טענות אף לגבי תוצאות הבחירות בקלפי .30בדיון שנערך ביום 28.12.98הסכים פרקליטו של פקיד הבחירות לספירה חוזרת בקלפי 30ואכן נערכה ספירה חוזרת. מסתבר, כי תוצאותיה של הספירה החוזרת תאמו את התוצאות שנתבררו בספירה המקורית. בפסק הדין שניתן ביום 30.12.98קיבלתי את ערעורו של בוריס יצחקוב, שהופיע במקום השלישי ברשימת בוכרים למען אור יהודה, שסימנה "כס". הערעור התייחס לתקלה מסויימת לגבי תוצאות הבחירות בקלפי מספר .2עם קבלת הערעור חל שינוי בחלוקת המנדטים: יצחקוב נבחר למועצה ואילו שמה של נילי מנצור (טייכמן), המשתייכת לרשימת דור צעיר שסימנה "דף", נמחק מרשימת הנבחרים, באופן שרשימתה קיבלה מנדט אחד בלבד במקום שניים. בגידרם של שניים מבין הערעורים (ע"ש 4641/98ו-4678/98) נתבקש אף עיון בפתקי ההצבעה בקלפי החיילים. סוגיה זו של עיון הינה נפרדת ושונה מהסוגיה של ביטול הבחירות. בענין זה ניתנה החלטה ביום .28.12.98בהחלטה נדחתה בקשת העיון ועל כן אין מקום לעוררה מחדש. יחד עם זאת, בדיון הקודם הסכים פרקליטו של פקיד הבחירות שיערך עיון בפתקי ההצבעה הכשרים (בניגוד לפסולים), שנרשמו לזכות רשימות "מחל" ו"כס" בקלפי החיילים. בעיון בפתקי ההצבעה הכשרים התגלה ששני פתקים השייכים לרשימת "מחל" ועליהם רשום כינוי הרשימה - הליכוד - הוכשרו בספירה המקורית, אף כי היה מקום לפסול פתקים אלה [סעיף 63(11) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965(להלן - "החוק")]. פרקליטו של פקיד הבחירות הסביר כי אפילו יערך חישוב מחודש, תוך התעלמות מאותם שני קולות, היינו העברתם מכשרים לפסולים, לא יהא בכך כדי לשנות את התוצאות (עמ' 10לפרוטוקול). רק פסילה של שבעה קולות לפחות היתה יכולה לשנות את חלוקת המנדטים, באופן שרשימת דור צעיר, שסימנה "דף", תקבל מנדט נוסף. לאחר הדיון מיום 28.12.98והחלטה מאותו יום נותרו על הפרק טענות המערערים באשר לקלפי מספר 18ולקלפי החיילים. .3נבהיר עתה בקיצור את דרך חישובן של התוצאות ונמציא נתונים מסויימים לגביהן (החישוב והנתונים מופיעים במוצג מש/1, שהוגש בדיון ביום 1.1.99; הנתונים במסמך הם לאחר התחשבות בתוצאות ערעור קודם - ע"ש 4576/98). כל הקולות הכשרים מחולקים במספר המנדטים, הוא מספר חברי המועצה. המספר המתקבל בפעולת החילוק נקרא "מכסה" (סעיף 67(1) לחוק). במועצת הרשות המקומית אור יהודה יש 17חברים. מספר הקולות הכשרים היה 329,12, על כן המכסה היתה .725לא כל רשימה משתתפת בחלוקת המנדטים, אלא רק אותן רשימות שקיבלו קולות כשרים שמספרם אינו פחות מ- % 75מן המכסה (סעיף 67(2) לחוק). החישוב של % 75מהמכסה הוא .544משמע, רק אותן רשימות שקיבלו 544קולות ומעלה, נוטלות חלק בחלוקת המנדטים. הפעולה הבאה היא פעולה של חילוק הקולות הכשרים שניתנו לרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים במספר חברי המועצה, כאשר המספר המתקבל מכונה "המודד" (סעיף 67(3) לחוק). המספר הכולל של הקולות הכשרים המשתתפים, שלפיו נערך החישוב במקרה זה, היה .9535כזכור, בעיון בקולות הכשרים בקלפי החיילים, נתגלו שני פתקי הצבעה לרשימת "מחל" עליהם הופיע כינוי הרשימה בלבד (הליכוד). היה מקום לפסול פתקים אלה. ברם, אין בכך כדי לשנות, שכן בין אם החילוק נעשה לפי 9535או 9533, הרי התוצאה המעוגלת של המודד היא אחת - .560על כן, רק רשימות שהשיגו 560קולות ויותר יקבלו מנדט אחד לפחות, אלא אם רשימה כלשהי תהא זכאית למנדט במסגרת חישוב העודפים. מכל מקום, המערער 1בערעור הראשון (ע"ש 4638/98, המתייחס לקלפי 18בלבד) השתייך לרשימה ששמה "תנועת ומשובה", אשר סימנה "יד" (הרשימה היא מערערת 2בע"ש 4638/98). רשימה זו זכתה ב- 530קולות כשרים. לפיכך, אילו זכתה ב- 14נוספים, היתה נכללת בגדר הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים. אילו התברר שהצביעו עבורה 30מצביעים נוספים, היא היתה מקבלת מנדט אחד (במקרה כזה אין צורך להזקק לסוגיה של חישוב העודפים). עתה ניתן לדון בטענות שבשלושת הערעורים, תחילה לגבי קלפי 18ולאחר מכן באשר לקלפי החיילים. .4הטענות המועלות לגבי פגמים בהליכי הבחירות בקלפי 18הן שתיים: א. רק חבר אחד של ועדת הקלפי חתם על מעטפות ההצבעה. ב. הספירה לא נערכה במקום הקלפי אלא בבנין העירייה. המעטפות הועברו ממקום ההצבעת לבנין העירייה שם נערכה הספירה. המעטפות לא נמצאו בתוך תיבת הקלפי אלא תן הוצאו מן הקלפי והושמו בשני קרטונים ובדרך זו הועברו לבניין העירייה. נדון בנפרד בכל אחד מן הפגמים הנטענים. .5בין הצדדים השונים בערעורים היתה הסכמה לגבי התשתית העובדתית באשר לפגמים בקלפי 18, למעט ענין אחד שיובהר בהמשך ונוגע לפגם השני. לא היתה מחלוקת כי מעטפות ההצבעה נחתמו על ידי חבר אחד בלבד של ועדת הקלפי. כמו כן היתה הסכמה שבקלפי 18לא היה מדובר במצב בו נוכח חבר ועדת קלפי אחד בלבד מתחילת יום ההצבעה ועד סופו. הטענה בענין הפגם הראשון נסמכת על הדרישה שבתקנה 17יב לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ"ה-1965, (להלן - התקנות) שזו לשונה: "לפני התחלת ההצבעה יחתמו שני חברים של ועדת הקלפי, אם נוכחים כאלה, על מספר מעטפות הצבעה; כן יוסיפו שני חברים לחתום מזמן לזמן, במשך שעות ההצבעה, על כפויות נוספות של מעטפות כך שתמיד יהיו בידי ועדת הקלפי מלאי מספיק של מעטפות חתומות; נוכח חבר ועדה אחד בלבד, די בחתימתו על המעטפות; אין לחתום בנוכחותו של בוחר על המעטפה שתימסר לו". למקרא התקנה ולאור התשתית העובדתית שצויינה, לא יכול להיות ספק בדבר שאכן נפל פגם באשר לחתימה על מעטפות ההצבעה. התקנה הנזכרת קובעת שרק אם נוכח חבר ועדת קלפי אחד, הרי די בחתימתו שלו על מעטפות ההצבעה. מאחר ובמקרה דנא נכחו מספר חברים, ואין זה משנה מה מספרם (אלא די בכך שיותר מאחד), דרושה היתה חתימה של שני חברים על מעטפות ההצבעה. השאלה היא האם פגם זה די בו, בין בנפרד ובין במשולב עם הפגם האחר, כדי להביא למסקנה שיש להורות על עריכת בחירות חוזרות בקלפי .18 .6הליקוי הנזכר בענין החתימה על המעטפות הוביל לתקלה נוספת. משנתגלתה הטעות בענין החתימת על המעטפות בסיום ההצבעה, התעוררה מחלוקת כיצד לנהוג. המעטפות הוצאו מן הקלפי והושמו בשני קרטונים. בעת פתיחת הקלפי נכחו במקום יו"ר ועדת הקלפי (אברהם מאיר), וסגנו (אביעד ארביב), חבר הוועדה ברוך פרזי ומזכירת הוועדה אושרת חמו. הקרטונים נלקחו במכוניתו של ברוך פרזי לבניין העירייה ושם נספרו פתקי ההצבעה. במכוניתו של פרזי נמצאו בנוסף לו יו"ר ועדת הקלפי וסגנו וכן מזכירת ועדת הקלפי. על העובדות הנזכרות לא היו חולקים. נפלה מחלוקת בשאלה האם שוטר שנתלווה לנסיעה ממקום הקלפי לבניין העירייה נמצא יחד עם האחרים במכוניתו של פרזי או הגיע בנפרד. בנקודה זו נערכה חקירה קצרה של פרזי בבית המשפט והוא אמר שהשוטר היה אף הוא במכוניתו, יחד עם האחרים. יצויין, כי בתצהירו של פרזי שתמך בבקשה, לא מצויין שהשוטר היה במכוניתו. פרזי פירט בתצהירו מי היו במכונית בנוסף לו עצמו: יו"ר ועדת הקלפי וסגנו וכן מזכירת הוועדה. אף בתצהירה של מזכירת הוועדה, אושרת המו, לא נזכר השוטר כמי שנמצא במכוניתו של פרזי במהלך הנסיעה ממקום הקלפי לבניין העירייה. גם בתצהירה של אושרת חמו היא מזכירה במפורש את יו"ר הוועדה וסגנו כמי שנסעו יחד עימה במכוניתו של פרזי. פרזי אמר בחקירתו בבית המשפט כי לא סיפר לעורך הדין בפניו חתם על התצהיר על כך שהשוטר היה ברכב וכי לא הזכיר את השוטר מחמת שיכחה. מאחר ואי ציון העובדה בדבר נוכחות השוטר במכונית משותף לשני התצהירים, שניתנו בפני שני עורכי דין שונים, נראה לי שלענייננו נקודת המוצא היא שהשוטר לא נכח ברכב. משהגיעו אלה הנזכרים עם המעטפות לבניין העירייה נערכה ספירה. אין מחלוקת שנמצאו 443מעטפות וכי זה היה מספר הקולות בקלפי 18(כשרים ופסולים). אין אף מחלוקת על כך שמספר השמות המחוקים בספר הבוחרים לגבי אותה קלפי היה .443היינו, מספר המצביעים היה זהה למספר המעטפות ולמספר הקולות. אף בבחירות לראשות העירייה הצביעו בקלפי 18- 443בוחרים. זה אף היה מספר המעטפות ומספר הקולות (כשרים ופסולים) באותה קלפי בבחירות לראשות העירייה. אין ספק בדבר שנפל פגם בקלפי 18, שכן ספירת הקולות לא נעשתה במקום הקלפי, בניגוד לדרישה שבסעיף 62(א) לחוק. ברור שכוונת החוק היתה שמעטפות ההצבעה יוצאו מן הקלפי מיד במקום, תיפתחנה, יוצאו פתקי ההצבעה וייספרו (ראו ההוראות המפורטות בתקנות 23-28). ניתן לכן למצוא פגם נוסף בפעולות שנעשו לגבי קלפי 18בכך שהמעטפות הוצאו מן הקלפי והושמו בקרטונים, ובדרך זו הועברו לבניין העירייה. לסיכום נקודה זו, מצאנו שנפלו שני פגמים עיקריים: האחד, מעטפות ההצבעה לא נשאו שתי חתימות, אלא חתימה אחת בלבד. האחר, ספירת הקולות נעשתה בבניין העירייה ולא במקום הקלפי. .7עצם העובדה שנפלו ליקויים בתהליך הבחירות אינה מחייבת בהכרח פסילתן של בחירות ועריכת בחירות חדשות, בין בכלל ובין בקלפי מסויימת. החוק והתקנות קובעים מספר רב של כללי התנהגות, במטרה להבטיח את טוהר הבחירות, ועל מנת לאפשר לבוחר בחירה חשאית וללא מורא. המחוקק הראשי ומחוקק המשנה לא התייחסו באופן ספציפי לאותם שני ליקויים שנמצא בבחירות בקלפי .18אין לקבל את הטענה, הנסמכת על סעיף 63(1) לחוק, כי יש לראות את הקולות בקלפי 18כפסולים, בשל כך שחתימה אחת בלבד הופיעה על המעטפות. סעיף 63מפרט מקרים שונים בנם פתק הצבעה יפסל. המקרה הראשון הוא המקרה בו פתק ההצבעה נמצא במעטפה שאינה נושאת סימן מיוחד, כפי שקבע פקיד הבחירות (סעיף 50(ב)), או שהפתק נמצא במעטפה שלא סופקה על ידי פקיד הבחירות. אין ספק שהסימן המיוחד הנזכר בסעיף 50(ב) מתייחס לאלמנט שונה מזה של חתימה על המעטפות, היא הדרישה מופיעה בתקנה 17יב. מאחר ואין מחלוקת שהמעטפות אומנם נשאו את הסימן המיוחד שקבע פקיד הבחירות, לא היה מקום לפסול את הקולות שבקלפי 18(פסק הדין ברע"א 790/94רשימת צעירי יבניאל נ' ועדת הבחירות (לא פורסם; ניתן 31.10.94) אינו תומך בעמדת המערערים). .8מאחר ולא קיימת הוראה ספציפית לגבי נפקותם של הפגמים שנתגלו, יש לבחון את ההוראות הכלליות שבחוק. סעיף 72לחוק עוסק בערעור בחירות ועל פיו ניתן להגיש ערעור על תוצאות הבחירות, בין השאר, בטענה "שהבחירות בכללן או בקלפי מסויימת לא התנהלו כחוק". מאחר ונמצאו הפגמים שציינו בקלפי 18, הרי יש לומר שהבחירות בכללן או בקלפי מסויימת לא התנהלו כחוק. בכך אין די על מנת שהערעור יתקבל, שכן החוק מוסיף תנאי הכרחי נוסף לקבלת הערעור והוא "שהליקוי שטעונים עליו... עלול להשפיע על חלוקת המנדטים" (סעיף 72(א) סיפא). האם התנאי האמור התקיים במקרה על פי סדרי הבחירות, שמו של בוחר שהצביע נמחק מרשימת הבוחרים (סעיף 60(ג) לחוק). על כן, בהנחה שלא נפלה תקלה, צריכה להיות התאמה בין מספר המעטפות שנמצאו בקלפי כלשהי לבין מספר הבוחרים ששמם נמחק מן הרשימה. כאשר מתגלה שמספר המעטפות עולה על מספר הבוחרים שהצביעו, עולה חשד מיידי וברור לתקינות הבחירות. מאחר ואין דרך להבחין במצב דברים כזה בין מעטפות כשרות לאחרות, מתחייבת המסקנה שמתמלא התנאי שמדבר על כך שהליקוי "עלול היה להשפיע על חלוקת המנדטים", בודאי כאשר ההכרעה נופלת על חודם של קולות בודדים [רע"א 1863/90רביץ נ' דיין, פ"ד מה(2) 309; רע"א 414/94מרעי נ' ועדת הבחירות (לא פורסם ניתן 21.7.94)]. כפי שנזכר, מספרן של המעטפות שנספרו בבניין העירייה, תאם במדוייק את מספרם של הבוחרים שהצביעו (המספר היה 443). משמע, בעניינו אין עסקינן בקלפי בה נתגלו יותר מעטפות ממספרם של המצביעים. עדיין קיימת אפשרות תיאורטית שאדם כלשהו החליף מעטפות או שהחליף פתקי הצבעה. באומרנו החליף מעטפות, כוונתנו לכך שנטל מעטפה שנשאה חתימה של חבר ועדת קלפי והחליפה במעטפה אחרת שנשאה את אותה חתימה, אלא שבמעטפה האחרונה הכניס פתק על פי בחירתו ולא בהתאם לרצונו של הבוחר. האפשרות הזו רחוקה ביותר ולא נמצא לה שום ביסוס בחומר הראיות. יצויין עוד, כי לא הובאה הוכחה שהיה מצב בו חבר קלפי אחד בלבד נכח בעת ההצבעה. כן, האפשרות שנעשתה פעולה להחלפת מעטפות נראית אפשרית פחות ופחות. האפשרות הנוספת היא של החלפת פתקי הצבעה בעת הוצאת מעטפות ההצבעה מן הקלפי והכנסתן לקרטונים, ובמהלך הנסיעה מהקלפי לבניין העירייה. אף שאפשרות זו נראית יותר ממשית מן האפשרות הקודמת שצויינה, עדיין מדובר באפשרות רחוקה ביותר, שאף לה לא נמצא שום יסוד בחומר הראיות. כזכור, בעת פתיחת הקלפי נכחו במקום יו"ר ועדת הקלפי וסגנו, חבר הוועדה (ברוך פרזי) ומזכירת הוועדה (אושרת חמו). אנשים אלה נמצאו במכוניתו של חבר הוועדה ברוך פרזי, בעת הנסיעה עם הקרטונים ובהם המעטפות ממקום הימצא הקלפי לבניין העירייה. אין שום ראיה על כך שנעשתה פעולה כלשהי שפגעה למעשה בטוהר הבחירות. לשון אחר, אין שום ראיה לכך שהמעטפות מתוכן הוצאו פתקי ההצבעה שנספרו לא היו המעטפות שכל אחד מן הבוחרים הכניס לתוכן את פתק ההצבעה לפי בחירתו שלו. אין שום יסוד לחשש שפתקי ההצבעה שהוצאו מן המעטפות האמורות לא היו פתקי ההצבעה שכל אחד מן הבוחרים הכניס למעטפה. אף כאן נדגיש את העובדה שלא היה מצב בו הקלפי או המעטפות נמצאו בשליטת אדם אחד בלבד. היפוכו של דבר, מן הראיות עלה שבעת פתיחת הקלפי והוצאת המעטפות ועד שהן הגיעו לבניין העירייה, נכחו מספר אנשים כאמור. בכדי לנקוט פעולה של החלפת פתקים או מעטפות דרוש היה שיתוף פעולה של המעורבים, קרי קשר או קנוניה. מכאן, שהחשש שנעשתה פעולה בלתי חוקית, שממילא לא נמצא לו ביסוס, הינו חשש בעלמא. המסקנה המתחייבת היא שהפגמים שהתגלו בקלפי 18לא היו עלולים להשפיע על חלוקת המנדטים במקרה הספציפי. אי לכך, יש לדחות את הערעורים שהוגשו לגבי תוצאות הבחירות בקלפי .18 .9הנושא הנוסף הטעון בירור נוגע לקלפי החיילים. השגות בענין הספירה של פתקי ההצבעה בקלפי החיילים הועלו על ידי שתיים מן הסיעות שהתמודדו בבחירות. הערעור האחד (ע"ש 4641/98) הוגש על ידי סיעת "יחד בתקווה", שסימנה "לב", ועל ידי המועמד הראשון ברשימתה. הערעור האחר (ע"ש 4678/98) הוגש על ידי רשימת "דור צעיר", שסימנה "דף", ועל ידי שני הראשונים ברשימתה. הטענת שעלתה בשני הערעורים היתה שבקלפי החיילים אושרו קולות שהיתה חובה לפוסלם. על פי סעיף 63(11) לחוק, פתק הצבעה שעליו מופיע רק כינוי הרשימה בלא סימנת, היינו אות או אותיות, דינו להפסל. בתצהירים התומכים בשני הערעורים נאמר כי הוועדה שספרה את קולות החיילים אומנם החליטה שתפסול פתק ועליו רק כינוי הרשימה, אך בפועל אושרו פתקים שבהם הופיע כינויה של רשימה מסוימת, בעוד שפתקים דומים ובהם כינוי של רשימות אחרות, אכן נפסלו. אחד המצהירים הוא ניסים ענבי, שהגיש תצהיר בכל אחד מן התיקים, אם כי אין מדובר בתצהיר זהה. בתצהירו האחד של ענבי (שהוגש בע"ש 4641/98) נטען שפתקי הצבעה שבהם הופיעו האותיות "לב" בתוספת מסויימת, נפסלו אף שפתקים דומים בהם הופיעו אותיות של רשימות אחרות אומנם אושרו. ענבי מדבר על מקרים בהם הופיעו האותיות "לב" פעמיים וכן מקרה בו הופיעו שני קווים מתחת האותיות "לב". פתקים אלה, כך על פיו, נפסלו. תצהיר דומה הוגש (בע"ש 4641/98) על ידי צורי ג'רבי, ששימש כמשקיף מטעם הרשימה "יחד בתקווה" בקלפי החיילים. בתצהירו של ענבי שהוגש בתיק האחר (ע"ש 4678/98) הוא מציין שפעל כמשקיף מטעם אחת הרשימות בקלפי החיילים. בתיק האחר הוגש אף תצהיר של עופר בוזי, שהיה חבר ועדת קלפי החיילים מטעם רשימת דור צעיר ("דף"). על פי האמור בתצהירו של בוזי, הוא אכן נכח בעת ספירת קולותיהם של החיילים, אך לא יכול היה להבחין בכך שאושרו פתקים בהם הופיעו כינויים של רשימות בלבד, מאחר והוא ישב בריחוק מה ממקום הוצאתם של הפתקים. לחיזוק הטענות של המערערים והם מביאים את הנתון שנתגלה בעת העיון בפתקים שהוכרו ככשרים בקלפי החיילים, לגבי הרשימה שסימנה "מחל". בעיון התברר כזכור, ששני פתקים הוכרזו כשרים חרף העובדה שהופיע עליהם כינויה של הרשימה - הליכוד - בלא הסימן "מחל". .10הנתונים המספריים שיכולה להיות להם השלכה מבחינת השפעה על חלוקת המנדטים, כאמור בסעיף 72(א) סיפא לחוק, הם אלה: סיעת "יחד בתקווה" קיבלה 540קולות. כפי שצויין (סעיף 3לעיל), רק רשימות שקיבלו 644קולות או יותר נטלו חלק בחלוקת המנדטים. לפיכך, תוספת של 4קולות היתה מביאה לכך שבחלוקת המנדטים, בהתחשב בעודפים, היתה הרשימה מקבלת מנדט אחד (ראו החישוב שבסעיף 7ל-מש/1). הנתונים לגבי רשימת "דור צעיר" שונים הם מבחינה מספרית, אך בוודאי שתוספת של 4קולות או פחות לא היתה מביאה שינוי לגביה. .11דעתי היא שבנסיבות המקרה, וחרף העובדה שתנודה של קולות ספורים יכולה לשנות את חלוקת המנדטים, אין מקום להורות על בחירות חוזרות בקלפי החיילים. הטעמים המצטברים הם אלה: א. הרשימות המלינות על התוצאות בקלפי החיילים, היו מיוצגות בעת הספירה, בין אם על ידי חבר ועדה ובין אם באמצעות משקיף. אף אחד מבין חברי ועדת הקלפי או המשקיפים הנוספים שנכחו במקום, לא העלה טענה בענין. יודגש, אלה המשיגים עתה על התוצאות לא העלו טענה כלשהי במהלך הספירה ואף אחד מן החברים או המשקיפים האחרים לא העלה טענה. אכן, אף אם אין אזכור בפרוטוקול של בעייה או תקלה שנתגלו במהלך ההצבעה או הספירה, רשאי בעל ענין להוכיח שאומנם נפל פגם בתהליך (רע"א 176/89אל דין נגד עמאש, פ"ד מג(2) 281, 285). ברם, במקרה זה מדובר בהשגה של בעל ענין שנטל חלק בספירה, ולו באמצעות נציג. מאחר וההשגה לא הועלתה בו במקום, אלא רק לאחר שנתבררו התוצאות, אין מקום לפתוח פתח לפסילת הבחירות. ב. קבלת הטענה משמעה שקולות מסויימים שניתנו לרשימות המערערות יוכשרו, אף שהיה מקום לפסול אותם, כפי שאכן נעשה. לשון אחר, מבוקש להכשיר קולות פסולים, אך משום שקולות נגועים בפגם דומה, אשר ניתנו לרשימות אחרות, הוכשרו. ג. בעת שבית המשפט דן בערעור בחירות, אין הוא יושב כוועדת קלפי עליונה. תחום ההתערבות בהחלטות ועדת קלפי מוגבל הוא, במיוחד כאשר ההחלטה עליה משיגים נתקבלה פה אחד, וכאשר אין חשש לקנוניה או לחוסר תום לב מצד חברי ועדת הקלפי. אין זה מן הראוי שבערעור בחירות יידרש בית המשפט לבדוק את כל פתקי ההצבעה במטרה לבחון האם כל החלטה והחלטה שקיבלה ועדת הקלפי נכונה היא. ד. התברר, ששני קולות שניתנו לרשימה שסימנה "מחל" הוכשרו, אף שהיה צריך לפוסלם. חישוב מחודש של הקולות, בהתעלם משני קולות אלה, אין בו כדי לשנות את חלוקת המנדטים. .12סיכומו של דבר, אף שנתגלו ליקויים בקלפי 18, אין די בהם על מנת שהערעור יתקבל ועל מנת שבית המשפט יורה על עריכת בחירות חדשות באותה קלפי. כמו כן לא מצאנו ממש בטענות שהועלו לגבי הספירה בקלפי החיילים. אי לכך, הנני מחליט לדחות את שלושת הערעורים. בנסיבות הענין, לא אעשה צו להוצאות.בחירות