מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון: .1התובעת, שידורי תפן בע"מ (להלן - שידורי תפן), הגישה תביעה נגד מועצת הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו בשבתה כוועדת מכרזים לזכיון לשידורי רדיו אזורי באזור צפון - גולן (להלן - הרשות), ונגד רדיו הצפון החזקות בע"מ (להלן - רדיו צפון), שזכתה במכרז הפעלת הרדיו האזורי באזור צפון - גולן - למתן צו הצהרתי כי - החלטת הרשות, לפיה זכתה רדיו צפון במכרז באזור גליל-גולן, ולא שידורי תפן - התקבלה באופן פגום ודינה להתבטל; להצהיר כי שידורי תפן היא שהיתה ראויה מלכתחילה לזכות במכרז ועל כן היא הזוכה. הרקע .2ביום 18.12.94פירסמה הרשות, בתוקף סמכותה לפי סעיף 38לחוק הרשות השניה לטלויזיה ולרדיו, תש"ן - 1990(להלן - החוק) מכרז למתן זכיון לשידורי רדיו אזוריים באזורי הארץ השונים (להלן - המכרז). .3במכרז לאזור צפון - גולן השתתפו שתי מציעות בלבד - שידורי תפן ורדיו צפון, ורדיו צפון זכתה במכרז ברוב של 10חברים נגד 4חברים. .4מאחר שמכרז מסוג זה הינו מכרז מורכב ביותר, ראתה הרשות למנות לעצמה יועצים בתחומים שונים, ואלה בדקו את 34ההצעות שהוצעו באזורי הארץ השונים, כאשר כל אחד מהיועצים נתן ניקוד לכל הצעה והצעה שהועברה לחוות דעתו, לפי טבלה שהוא קבע לעצמו. .5כל ההצעות וכל חוות דעת היועצים הובאו בפני הרשות, וכן הובאו בפניה טבלאות הניקוד השונות שנתנו היועצים, וכן הובאה בפניה טבלה משוקללת שערך אחד היועצים - ד"ר צבי ליבנה. .6הרשות קבעה לעצמה את משקלו של כל אחד מהתחומים במכרז, והשקלול נערך לכל התחומים, פרט לתחום החוסן הפיננסי - שהובא בפני הרשות בנפרד, ואשר הרשות החליטה להעניק לו משקל של % 20ממשקל כלל המכרז. כתב התביעה .7בכתב התביעה נטען כי - א. החלטת הרשות לקבל את הצעת רדיו צפון ולא את הצעת שידורי תפן - התקבלה באופן לקוי ופסול, משיקולים זרים, תוך הפרת דיני המכרזים, התעלמות מעקרון השוויון, זלזול בכללי הצדק הטבעי, רשלנות מקצועית, ועוד. ב. הצעת שידורי תפן דורגה כעדיפה ע"י כל היועצים. ג. לשידורי תפן זיקה הדוקה וטבעית לאזור, זיקה שאינה קיימת אצל רדיו צפון. ד. הצעת רדיו צפון אינה עומדת בתנאי המכרז ואינה כשירה לזכות בו, גם מעבר לנחיתותה היחסית בהשוואה להצעת שידורי תפן. ה. החלטת הרשות לוקה לפחות בחמישה ליקויים: (1) התעלמות וטשטוש יתרונותיה המקצועיים של הצעת שידורי תפן על פני הצעת רדיו צפון. (2) התנכרות לכללי היסוד שיש להעניק את הזכיה במכרז למציע שהצעתו היא הטובה ביותר, אלא אם קיים שיקול עניני ומהותי לא לעשות כן. (3) בהבאה בחשבון של שיקולים זרים, החורגים מהמכרז, שאסור היה לשקלם, כשיקולים התומכים בהעדפת הצעת רדיו צפון. (4) באי-שקילתו הראויה והנכונה של שיקול "הזיקה לאזור". (5) בקבלת הצעת רדיו צפון הפגומה ופסולה. .8ואלה הפגמים המרכזיים בהצעת רדיו צפון לטענת שידורי תפן: א. בעיית חוסן פיננסי אצל אחד מבעלי ההון. ב. מעורבותו והשפעתו של העתון "ידיעות אחרונות" על בעלי הענין. ג. הרשעתו בפלילים בעבירה שיש עמה קלון, של בעל ענין ברדיו צפון, כאשר הרשות בחרה להמירו במישהו אחר מבלי שהרשות יודעת את זהותו. ד. העדר בולט של זיקה לאזור כאשר רבים מהמעורבים בעשייה התקשורתית ובהשקעה הכלכלית ברדיו צפון, אינם מעורבים כלל בנעשה באזור הצפון. .9יודגש כבר בשלב זה כי במהלך הדיונים, החקירות והסיכומים - נטשה שידורי תפן כליל את טענותיה בדבר הפגמים ב', ג' ו-ד' שפורטו בסעיף 8לעיל, ועל כן לא אתייחס לטענות אלו. .10בנוסף לכך נטען בכתב התביעה כי "מהלכם הלקוי" של הדברים והתמונה הכללית המצטיירת חושפים את העובדה כי ועדת המכרזים הושפעה ו/או הביאה בחשבון שיקולים נסתרים, שאינם ממין הענין, ואשר הובילו אותה לקבלת החלטה פסולה במכרז". (ההדגשה לא במקור). בכתב התביעה לא פורט ממה הושפעה ועדת המכרזים, או אלו שיקולים נסתרים הובאו בחשבון. בכתב התביעה אף לא הובהר מתי נתגלה לשידורי תפן כי יש השפעה בלתי הוגנת על הרשות, האם היה זה קודם לישיבת הרשות בה נתקבלה ההחלטה מי יזכה במכרז, או לאחר מכן. הטענות העיקריות בדיונים ובסיכומי שידורי תפן .11הטענות העקריות שהועלו ע"י שידורי תפן במהלך הדיונים ובסיכומיה, נגעו לענינים הבאים: א. רדיו צפון לא עמדה בדרישת המינימום של חוסן פיננסי, ועל כן היה צריך לפסלה על הסף. ב. על חברי הרשות הופעלו לחצים חיצוניים פסולים מטעם ח"כ בוחבוט ומטעם השר שמעון שטרית. ג. תיקנון טבלאות הציונים שניתנו ע"י היועצים, שנערך ע"י ד"ר צבי ליבנה צימצם באופן מלאכותי את הפער בין הצעות שידורי תפן ורדיו צפון, ובכך גרם לחברי הרשות להתרשם כי הפער בין הצעת שידורי תפן להצעת רדיו צפון - קטן משהוא באמת, דבר שהביא להעדפת הצעת רדיו צפון על פני הצעת שידורי תפן. התביעה שכנגד של רדיו צפון .12רדיו צפון טענה כנגד שידורי תפן כי היה צריך לפסול את הצעת שידורי תפן על הסף מן הטעם שהיא מחזיקה בעתון בשם , linkועל כן אין לשידורי תפן מעמד להגשת התביעה שהגישה. אלו שיקולים ישקול בית המשפט .13יובהר כבר בשלב זה כי בית המשפט אינו שם עצמו במקום הרשות לקבוע הצעת מי טובה יותר, או מה היה ראוי לרשות להחליט. בית המשפט גם לא יפסוק שיטתו של מי מהמומחים לסטטיסטיקה - עדיפה. בית המשפט יבחן אם הרשות שקלה את כל השיקולים הדרושים; אם לא שקלה שיקולים פסולים; ואם שמרה על עקרון השיוויון. תנאי סף .14שידורי תפן טענה כי רדיו צפון לא עברה את תנאי הסף במכרז לענין חוסן פיננסי, ואילו רדיו צפון טענה כי שידורי תפן לא עברה את תנאי הסף בחוק לענין העדר קשר לעתון. .15סעיף 41לחוק קובע מי רשאי להשתתף במכרז ומי אינו רשאי להשתתף במכרז. התנאים הקובעים בסעיף 41הם, איפוא, תנאי סף, מכוח החוק. סעיף 41(ב) קובע מי לא יהא רשאי להשתתף במכרז, ובין השאר קובע בס"ק 6כי לא יהא רשאי להשתתף במכרז מי שהוא "תאגיד שהוא עתון יומי או עתון אחר לרבות ירחון (בסעיף זה - עתון) או הוא אדם או תאגיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מסוג מסויים של אמצעי שליטה בעתון, והוא מחזיק, במישרין או בעקיפין, ביותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד המבקש להשתתף במכרז; לענין זה, אין נפקא מינא אם החזקת אמצעי שליטה כאמור בידי מי שמבקש להשתתף במכרז, היא בידיו של אחד או בידי מספר יחידים או תאגידים אשר בכל אחד מהם מתקיים הסייג הקבוע בפסקה זו לענין החזקת אמצעי שליטה בעתון". סעיף 41(ג) קובע כי "לענין סעיף קטן(ב), החזקה במישרין או בעקיפין - משמעותה, החזקה בידי אדם לרבות - (1) ביחד עם קרובו או יחד עם אדם אחר הפועל עמו בתיאום דרך קבע או באמצעות אחד או אחדים מאלה; (2) באמצעות תאגיד אחר בשליטתו או באמצעות תאגידים אחדים או באמצעות תאגיד בשליטת קרובו או בשליטת אדם אחר כאמור בפסקה (1), או בשליטת אחדים מאלה או כולם". .16אין מחלוקת בין הצדדים כי בעלי השליטה בשידורי תפן החזיקו במועד הגשת ההצעות למכרז - בשליטה בעתון בשם . Linkהויכוח בין הצדדים הוא אם ה linkאו עתון במובן המקובל, ואם עתון מסוג ה linkאו אותו סוג עתון שסעיף 41(ב) דן בו. .17שידורי תפן טענה כי מדובר בעתון בשפה האנגלית המיועד לפרסום בחו"ל כדי לעודד מכירות מוצרים שם, וכי לא לעתון מסוג זה התכוון המחוקק בבואו להגביל את בעלי השליטה בעתון כזה מלגשת למכרז של שידורי רדיו מטעם הרשות. עם זאת, גם שידורי תפן לא טענה כי מדובר בעלון מכירות בלבד. לענין טענה זו יצוין כי המחוקק לא הגביל את סוג העתון, את מטרותיו, את קהל היעד שלו, את מספר העותקים שלו, ואף לא את פרסומו בארץ לעומת פרסומו בחו"ל. בנסיבות אלו ניתן לומר כי אפילו היה העתון מיועד אך ורק לתושבי חוץ, ובשפה זרה - עדיין קיימת המגבלה של סעיף 41(ב), ואין לקרוא לסעיף בחוק מה שאינו מצוי בו. .18יחד עם זאת ייאמר כי אפילו קבלתי את פירושה של שידורי תפן כי המחוקק התכוון לעתון המופץ בישראל - עדיין לא יהא בכך כדי לסייע לשידורי תפן, שכן בחקירה התברר כי העתון linkמופץ גם בישראל, אפילו אם רוב תפוצתו בחו"ל. .19בענין זה החמיר המחוקק וקבע כי מי שמחזיק בשליטה בעתון - "לא יהא רשאי להשתתף במכרז", ולא איפשר ויתור על השליטה בעתון לאחר זכייה במכרז. סביר כי יש בכך הכבדה ניכרת על מי שמבקש להגיש הצעה למכרז שידורי רדיו, שכן עליו להפטר משליטתו בעתון קודם להגשת הצעתו למכרז, למרות שאינו יודע אם יזכה במכרז, והיה אם לא יזכה במכרז - ימצא עצמו קרח מכאן ומכאן. אלא שכך קבע המחוקק ואין בית המשפט או הרשות מוסמכים להתיר מקום שהמחוקק אסר. .20לאור נוסח סעיף 41(ב)(6) לחוק - לא היתה שידורי תפן רשאית להשתתף במכרז כלל, ולא ניתן לתקן תנאי סף זה בכך שהמחזיקים בשליטה בשידורי תפן יוותרו על שליטתם בעתון ל - linkאחר שיזכו במכרז, או בכל עת לאחר הדיון במכרז. .21בנושא זה אינני מסכימה לדעה (שככל הנראה הרשות שותפה לה ופעלה על פיה) - כי ניתן להכשיר הצעות למכרז מטעם בעלי שליטה בעתון - ע"י מתן אפשרות למציעים להפטר משליטתם בעתון לאחר הגשת ההצעות למכרז, ובלבד שהדבר נעשה תוך מתן הזדמנות שווה למציעים אחרים. מאחר שמדובר בתנאי סף שנקבע בחוק - לא ניתן להכשיר את הפגם בדיעבד. אם אכן דבק רבב גם ברדיו צפון - מן הדין היה לפסול גם את הצעתה על הסף. מאחר שנוח היה לשידורי תפן להאחז בטענה זו לצורך הכשרת הצעתה היא - לא עמדה במסגרת הדיון והסיכומים על פגם זה שנפל, אם נפל, בהצעת רדיו צפון, ועל כן אין מקום שאדון בו. .22בהתחשב באמור - אני מקבלת את טענת רדיו צפון וקובעת כי שידורי תפן לא עברה את תנאי הסף שנקבע בחוק להשתתפות במכרז, ועל כן לא היה מקום כלל לדון בבקשתה, ובוודאי שאין לה מעמד לתקוף את החלטת הרשות לבחור את רדיו צפון כזוכה במכרז. .23משקבעתי זאת - יכולתי להפסיק ולדון בכל שאר הטענות. עם זאת נראה לי לנכון לדון גם בשאר טענות שידורי תפן. הטענה כי רדיו צפון לא עברה תנאי סף בנושא החוסן הפיננסי .24בסעיף 5.7לפרק 2למסמכי המכרז נקבע: "בכוונת הרשות לדרוש מכל משתתף במכרז להראות, כתנאי לזכיה במכרז ולמתן הזכיון נתונים שיעידו על חוסן כלכלי מספק, הן על דרך הצגת הון עצמי בסיסי והן על דרך הצגת מכתבי התחייבות וערבות מבעלי יכולת כלכלית וכספית מוכחת להנחת דעת הרשות (להלן-מכתבי התחייבות). מכתבי ההתחייבות יכללו התחייבות להעמיד לרשות בעלי הזכיון סכומים שיידרשו לבעל הזכיון למלוי התחיבויותיו על פי הזכיון, עד לסכום מצטבר שלא יפחת משלושה מליון ש"ח (צמודים למדד המחירים לצרכן)....". (ההדגשה שלי - ר.א.). .25אין מחלוקת כי רדיו צפון המציאה מכתב התחייבות על סכום מצטבר העולה של שלושה מליון ש"ח, אלא שלאחר בדיקת המומחה מטעם הרשות בנושא החוסן הפיננסי, הוחלט כי מתוך סך ההתחיבויות של 3.4מליון ש"ח שהוגשו - הוכחה יכולת פיננסית בסך 2.4מליון ש"ח בלבד. מאחר שהגרעון המירבי בתוכנית העסקית של רדיו צפון הוא 1.6מליון ש"ח בלבד -ראה המומחה ליתן לרדיו צפון ציון של 80(ולא ציון של 100כפי שניתן בתחום זה לשידורי תפן), אך לא קבע כי לא הוכח חוסן פיננסי מספיק. .26התנאי של חוסן פיננסי אינו תנאי סף להשתתפות במכרז, אלא תנאי לזכיה ולקבלת הזכיון, וכך נאמר במפורש במכרז. רדיו צפון לא יכלה לדעת מראש שחלק מהתחיבויותיה הכספיות ייפסלו בדיעבד. אולם גם בהנחה שרדיו צפון היתה אמורה לדעת מראש כי מסרה התחיבויות שאינן מספקות במידת הנדרש, עדיין רשאית הרשות (ואולי אף חייבת - לפי תנאי המכרז) לדרוש מרדיו צפון להוסיף ערבויות כספיות מתאימות כנגד אלו שנפסלו כתנאי לקבלת הזכיון, ורק אם רדיו צפון לא תמלא אחר דרישה זו - יש מקום להמנע מלתת לה את הזכיון. מכל מקום - אין מדובר בתנאי סף הפוסל את רדיו צפון מלגשת למכרז בכלל, אלא רק בתנאי לזכייה במכרז ולקבלת הזכיון. לחצים חיצוניים פסולים על חברי הרשות .27הוכח כי ח"כ בוחבוט, שכיהן גם כראש מועצת מעלות- תרשיחא - שוחח עם שלושה חברי הרשות וניסה לשכנעם להצביע בעד רדיו צפון ונגד שידורי תפן. אין ספק שמעשה זה הינו פסול, שכן על חברי הרשות להחליט באיזו הצעה לבחור על פי ההצעות עצמן, על בסיס חוות הדעת של המומחים שמונו ע"י הרשות עצמה, ועל פי התרשמותם ושיקוליהם של חברי הרשות, ולא על סמך שיחותיהם עם אנשים אחרים. אם חברי הרשות היו סבורים כי כחלק משיקוליהם עליהם לערוך סקר דעות של תושבים - מן הראוי היה שיודיעו על כך מראש במכרז; או לפחות אילו עשו סקר אוביקטיבי, ולא הסתפקו ברכילות או בדעת אנשים אלו ואחרים. לענין זה דעתו של חבר כנסת או ראש רשות מקומית - אינה עדיפה על דעת תושב מן המנין. מאידך גיסא, נסיון מצד חבר כנסת, ראש רשות מקומית, או פונקציונר ציבורי אחר, להשפיע על חברי ועדת מכרזים - הוא מעשה חמור מנסיון של אזרח סתם, שכן החשש להשפעה - רב יותר. אי לזאת - אילו אחד המציעים היה זוכה על חודם של הקולות שהיו יעד לשכנועו של ח"כ בוחבוט - יתכן מאד שהיה מקום לפסול את הזוכה או את המכרז. במקרה שלפנינו זכתה רדיו צפון במכרז ברוב של 10קולות כנגד 4, כך שגם אילו הייתי פוסלת את קולות שלושת "משוכנעי בוחבוט", עדיין היתה רדיו צפון נותרת ברוב של 7קולות נגד .4 .28אילו הוכח כי השר שמעון שטרית, שהיה ממונה על מינוי חברי הרשות בתקופה הרלבנטית - היה מנסה להפעיל השפעתו לבחירת הצעה אחת ולפסילת הצעה אחרת - היה מקום לשקול פסילת אותו גוף שהשר התאמץ לגרום לבחירתו, או פסילת המכרז; שכן ברור כי קיימת השפעה פסיכולוגית חזקה, מודעת או בלתי מודעת, על חבר רשות היודע שאם יצביע בניגוד לרצון השר הממנה - הדבר עלול להשפיע לרעה על המשך כהונתו ברשות. אולם במקרה שלפנינו לא הוכח בראיות כשרות כי השר שטרית אכן ניסה להשפיע על תוצאות המכרז. השר עצמו לא הוזמן לעדות, ואף עוזרו - אשר לגביו נטען כי ניסה להשפיע לבחור ברדיו צפון ושלא לבחור בשידורי תפן - לא הוזמן לעדות. גם אם אכן מישהו התקשר לחבר רשות ואמר לו כי הוא עוזר השר שטרית וכי השר השטרית מעונין בבחירת הצעת רדיו צפון - אין הוכחה כי המתקשר אכן היה עוזרו של השר שטרית, ובוודאי אין הוכחה כי הדבר נעשה לבקשת השר. כל מה שיש בפנינו הן רכילויות, שיחות פרוזדורים, ועדויות שמיעה, ומובן כי לא ניתן על סימכם לפסול החלטה של הרשות. יתרה מזו, הראייה הקבילה היחידה שבפנינו בנושא זה היא כי אדם שהזדהה כעוזר השר שטרית, התקשר לחבר הרשות דני בלוך וניסה לשכנעו להצביע בעד רדיו צפון. אולם דווקא דני בלוך לא הושפע מפנייה זו - והצביע בעבור שידורי תפן, כך שלא ניתן לומר כי פנייה זו עיוותה את ההצבעה לטובת רדיו צפון. תיקנון טבלאות הציונים .29נראה לי כי נכון היתה עושה הרשות אילו הורתה לכל המומחים שהיא מינתה לקבוע ציונים בטבלה זהה, למשל - טבלת ציונים מאפס עד מאה, וזאת כדי להמנע ממצב שכל מומחה עושה לעצמו טבלה פרטית השונה מטבלת מומחה אחר, ובסופו של דבר אין חברי הרשות מסוגלים להתמצא כראוי בטבלאות הציונים השונות של המומחים השונים. .30מובן כי במצב שנוצר, כאשר כל מומחה נתן את ציוניו בטבלה שונה משל חבריו - ראוי לשקלל את הציונים כדי להביאם למכנה משותף שיובן ע"י חברי הרשות. עם זאת עריכת השיקלול ע"י מומחה אחד, שאינו מומחה בתחומי הייעוץ האחרים ולא בדק את התחומים האחרים - עלולה לעוות את התוצאות אליהן התכוון כל מומחה בתחומו. .31במקרה שלפנינו ערך את השיקלול ד"ר צבי ליבנה, שהחליט שלא לכלול בשיקלול את תחום החוסן הפיננסי, למרות שהרשות החליטה להקצות לתחום זה % 20ממשקל המכרז כולו. .32שידורי תפן טוענת כי שיקלול זה מצמצם באופן מלאכותי את ההפרש בינה לבין רדיו צפון, ורק בשל צמצום זה ראתה הרשות לבחור ברדיו צפון, שכן הרשות סברה כי כאשר מדובר בפער קטן וזניח בין ההצעות - היא יכולה לבחור בהצעה הפחות טובה. .33שיטת התיקנון בה הלך ד"ר ליבנה אכן צימצמה את הפער בין שתי ההצעות באופן שחברי הרשות התרשמו שהפער בין ההצעות קטן ביותר - ובכך עיוות ד"ר ליבנה את ההתרשמות הנכונה של חברי הרשות. אולם מאחר שבפני הרשות עמדו כל ציוני המומחים, וכן עמדו בפניהם ציוני המומחה הפיננסי שנתן לשידורי תפן ציון 100ואילו לרדיו צפון ציון 80בלבד לא ניתן לומר כי החלטת חברי הרשות היתה מבוססת על מידע לא שלם, או שהועלם מעיניהם היתרון הגדול של שידורי תפן בתחום הפיננסי, שהוא בוודאי תחום חשוב מאד. .34אילו היתה שידורי תפן עוברת את תנאי הסף - יתכן כי הייתי מורה לרשות לחזור ולשקול את ההצעות לאחר מתן הוראה לכל אחד מיועציה לשקלל מחדש את ציוניו - בטבלת ציונים בעלי מרווח זהה לטבלת הציונים של שאר היועצים. באופן כזה היתה הרשות מקבלת מכנה משותף של ציוני היועצים השונים, מה שהיה מאפשר לה לראות תמונה ברורה והשוואה של ציוני כל אחת מהמציעות בכל התחומים הרלבנטיים. השיקלול של כלל הציונים על פי המשקל שהחליטה הרשות מראש ליתן לכל תחום בכלל המכרז - היה הופך לפעולה מתמטית פשוטה, ולא להחלטה ערכית כפי שנעשה במקרה שלפנינו. .35מכל מקום, מאחר ששידורי תפן לא עברה את תנאי הסף להשתתפות במכרז - אין לי צורך להורות כאמור בסעיף .34 ציוני המומחים .36המומחים מונו ע"י הרשות לסייע לה בהערכת ההצעות בתחומים ספציפיים שלא כל חבר רשות בקיא בהם. עם זאת לא חלה על הרשות חובה לבחור בהצעה שקיבלה ציון טוב יותר מחברתה. הרשות אינה חותמת גומי של יועציה, ושיקול הדעת תמיד נותר של הרשות. בענין זה ניתן להשוות את הרשות לבית משפט הממנה מומחים מטעמו, אך שיקול הדעת תמיד נותר בידי בית המשפט. מובן כי ראוי שהרשות תנמק את בחירתה, בעיקר אם הבחירה סוטה מציוני המומחים, וזאת כדי להראות לכולי עלמא שהרשות לא שקלה שיקולים פסולים בהחלטתה, וכי הביאה בחשבון את כל השיקולים הרלבנטיים, ללא אפלייה בין המציעים. החוסן הפיננסי .37החוסן הפיננסי הוא רכיב חשוב בשיקולי הרשות שכן יש להבטיח שהזוכה יוכל לעמוד בהתחיבויותיו, אולם אינו חייב להיות השיקול המכריע, ויש ליתן לו את המשקל הראוי שהרשות קבעה לעצמה מראש ולא מעבר לכך, במיוחד כאשר מדובר במכרז מורכב כגון זה בו יש חשיבות רבה גם לתוכניות, לציוד ההנדסי, למומחיות הפרסונל וכד'. הזיקה לאזור .38אין מחלוקת כי שיקול הזיקה לאזור - הוא שיקול חשוב במכרז כגון זה, שכן מדובר בשידורי רדיו באזור ספציפי. כל עוד שקלה הרשות שיקול זה כדין - לא יתערב בית המשפט בשיקולי הרשות, ולא ישים שיקוליו במקום שיקוליה. הרשות היתה רשאית לשקול את תרומתה הנכבדה של משפחת ורטהיימר לאזור גליל-צפון, ובאותה מידה היתה רשאית לשקול את הביזור של בעלי השליטה בכל אחת מהמציעות. גם זה וגם זה - שיקולים ראויים, ואינם שיקולים זרים. אינני מקבלת את טענת שידורי תפן כי הרשות היתה אמורה להתעלם מבעלי השליטה ולהתרכז בתוכניות בלבד. אגב, גם שידורי תפן הדגישה את תרומת בעלי השליטה בה - לאזור גליל-צפון. אכן, המכרז לא הציב תנאי או הגבלה בדבר מספר בעלי השליטה בכל מציע, או בדבר היותם בני משפחה אחת או מורכבים מגורמים שונים. עם זאת אינני רואה שיקול פסול בכך שבאזור מסוים (כגון - ירושלים) - העדיפה הרשות מציע המורכב מבני משפחה אחת, ואילו באזור אחר העדיפה הרשות מציע המורכב מגורמים שונים באזור, אשר לדעת הרשות ייצגו יותר טוב את האזור. .39לאור כל האמור - אני דוחה את עתירתה של שידורי תפן ומקבלת את העתירה שכנגד של רדיו צפון. .40בהתחשב במורת רוחי מנסיון ההשפעה על חברי הרשות, ומאופן ביצוע תיקנון הציונים כפי שבוצע - אני קובעת כי התובעת לא תשלם הוצאות ושכ"ט עו"ד לרשות, ותשלם 000, 10ש"ח + מע"מ הוצאות ושכ"ט עו"ד לרדיו צפון. סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל. .41פסק הדין יישלח לצדדים.מכרזזכויות שידורתחנת רדיו