ממתי מקבלים קצבת ניידות ?

הזכות לקצבת ניידות מעוגנת בהסכם הניידות. קבלת הקצבה מותנית בקביעה של וועדה רפואית לגבי אחוז נכותו של המבקש . קביעת הוועדה הרפואית אינה מזכה, לכשעצמה, בקצבת הניידות. יש להגיש לנתבע תביעה נפרדת לתשלום הקצבה, בהתבסס על החלטת הוועדה. כך נקבע לעניין זה בסעיף 23 הנ"ל: "התובע הטבה לפי הסכם זה יגיש בקשה לועדה הרפואית לשם קביעת אחוזי מוגבלותו בניידות. תביעה להטבה לפי הסכם זה תוגש למוסד לאחר שהועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בהטבה על פי הסכם זה על גבי טופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד". בסעיף 16 להסכם הניידות נקבע המועד לתחילת תשלום קצבת הניידות: "קצבת הניידות תשולם בעד התקופה המתחילה בראשון לחודש שבו הוגשה לוועדה הרפואית הבקשה, לפיה נקבעו אחוזי מוגבלות בניידות, ובלבד שהתביעה לקצבת ניידות הוגשה למוסד תוך חודשיים מהיום שבו נשלחה למוגבל בניידות הודעה על החלטת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים, לפי העניין. הגיש המוגבל בניידות למוסד את התביעה לקצבת ניידות לאחר תום חודשיים מהיום שבו נשלחה לו ההודעה כאמור, תשולם לו הקצבה למפרע בעד תקופה של חודשיים שקדמו לחודש שבו הגיש את התביעה לקצבת ניידות למוסד. לא תשולם קצבת ניידות אלא בעד תקופה שמתקיימים בה התנאים המזכים על פי הסכם זה בקצבת ניידות". ניידותשאלות משפטיות