זכות העיון בחומר חקירה בקובלנה פלילית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכות העיון בחומר חקירה בקובלנה פלילית: בפני בקשה, לקבלת חומר חקירה הנדרש לטענת ב"כ הנאשם להגנת הנאשם וענינו: תקליטורים ותמלולים המוזכרים בסעיפים 3 (א-ג) למכתב ששלח ב"כ הקובלת ביום 01/06/08לעו"ד טיטונוביץ, אשר ייצג בעבר את הנאשם בקובלנה נשוא הבקשה. (להלן: "תקליטורים ותמלולים") ואשר צורף כנספח א' לבקשה (להלן:"נספח א'") כל תלושי השכר של הקובלת,כל דפי החיוב החודשיים של כרטיסי האשראי של הקובלת וכל דפי המידע מחשבונות הבנק של הקובלת מיום 1/1/00 ועד ליום הגשת הקובלנה. כל חומרי החקירה הנוגעים לחקירת המשטרה בענינו של כב' הנשיא לשעבר קצב.(להלן:"תיק המשטרה") בדיון ביום 23/11/09 חזר ב"כ הנאשם על הבקשה, טען כי את התקליטורים והתמלילים לא קבל מב"כ הקובלת ולא מסניגוריו הקודמים של הנאשם ובניגוד לטענת ב"כ הקובלת לא הוכח שהסניגורים הקודמים של הנאשם קיבלו את התקליטורים והקלטות. לענין בקשתו לקבלת כל תלושי השכר של הקובלת כל ,דפי חיוב החודשיים של כרטיסי האשראי של הקובלת וכל דפי המידע מחשבונות הבנק של הקובלת מיום 1/1/00ועד ליום הגשת הקובלנה,טען ב"כ הנאשם כי טענת הגנה העיקרית של הנאשם עניינה "אמת דיברתי "ותלושי השכר,דפי חשבון הבנק ודפי החיוב החודשים של כרטיס החיוב של הקובלת שאיננה עדת תביעה בקובלנה , נדרשים לצורך הגנת הנאשם בענין עיסוקה של הקובלת. לענין בקשתו לקבלת חומר החקירה הנמצא "בתיק המשטר ה" סִיֵיג ב"כ הנאשם את בקשתו ועתר לקבלת חומר חקירה מתיק המשטרה המתייחס לעיסוקה של הקובלת בזנות. ב"כ הנאשם עתר להציג לעיון בית המשפט במעמד צד אחד , הודעה של אחד העדים מתיק המשטרה תוך שזהותו של העד לא תחשף .לטענתו בהודעה הנ"ל מתיי חס העד ל עיסוקה של הקובלת בזנות וכן בהודעה הנ"ל מצוינים שמות של עדים נוספים שמתיחס ים ל עיסוקה של הקובלת בזנות .בנוסף טען ב"כ הנאשם , שבתיק המשטרה קימים הודעות של עדים נוספים שהתייחסו ל עיסוק בזנות של הקובלת. ב"כ הקובלת התנגד לבקשה, לטענתו סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי , אינו חל על קובלנה. בנוסף, לא ניתן בשלב זה ליתן לנאשם לטעון טענת הגנה שלא נטענה בתשובה לכתב האישום . כל מטרת הבקשה שהוגשה בסמוך למועד שמיעת הראיות לעכב את הליך הקובלנה. כמו כן הנאשם החליף מספר סניגורים, והתמלילים והקלטות הומצאו לעו"ד טיטונוביץ סניגורו הראשון של הנאשם והיו בידיו של עו"ד איליוביץ,הסניגור הקודם של הנאשם שהופיע בדיון ביום 30/6/08 שהתקיים בפני כב' השופטת רביב. ב"כ הקובלת הסכים להמציא בשנית את התמלולים והקלטות בכפוף להצהרת ב"כ הנאשם שהנ"ל נמסרו עוד בחדש יוני 2008. ב"כ הקובלת התנגד לבקשת ב"כ הנאשם לקבלת כל תלושי השכר של הקובלת,כל דפי החיוב החודשיים של כרטיסי האשראי של הקובלת וכל דפי המידע מחשבונות הבנק של הקובלת מיום 1/1/00 ועד ליום הגשת הקובלנה, לטענתו מדובר בחומר שאינו "חומר חקירה", החומר המבוקש אינו רלוונטי להגנת הנאשם, אינו מצוי בידי הקובלת והמצאת החומר הנ"ל תפגע בפרטיות הקובלת. לענין החומר המבוקש מ תיק המשטרה התנגד ב"כ הקובלת לטענתו ,אין מדובר בחומר חקירה, החומר אינו ברשות הקובלת ,אינו רלונטי להגנת הנאשם.כמו כן לא ברור כיצד הגיע הודעת עד מתיק המשטרה לנאשם, אולם הדבר מצביע שלנאשם יש את החומר מתיק המשטרה וכן שלנאשם אפשרות לקבל ל את החומר מהנשיא לשעבר קצב לחילופין הנאשם יכול לקבל את החומר באמצעות סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי. דיון בפסיקה טרם הוכרעה השאלה האם סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי חל על קובלנה פלילית. לטעמי סעיף 74 חל על קובלנה פלילית. בע"פ 3773/03 מחוזי חיפה (פורסם באתרים משפטיים) אישר כבוד השופט שיף את עמדתי בק"פ שלום חיפה 102/03 סי.אמ.טי. טכנולוגיות רפואיות בע"מ נגד שאול דיוקמן לפיה סעיף74 לחסד"פ חל על קובלנה פלילית פרטית וכלשונו: "... אומר בקצרה כי אף שיש הסוברים אחרת, מקובלים עלי לחלוטין נימוקיו המלומדים של בימ"ש קמא בקובעו כי סעיף 74 חל גם על קובלים פליליים פרטיים. סעיף 70 לחוק סדר הדין הפלילי קובע כהאי לישנא: "הוראות חוק זה, הנוגעות לכתב אישום, יחולו על קובלנה בשינויים לפי העניין; בכל מקום שמדובר בכתב אישום גם קובלנה במשמע בכל מקום שמדובר בתובע גם קובל במשמע, אם אין כוונה אחרת משתמעת". הרשעתו של נאשם בעקבות הגשת קובלנה פלילית פרטית עלולה לפגוע בשמו הטוב ובכבודו. עלולות להיות לה אף השלכות שליליות לגבי מעמדו, משרתו והתנהלותו העתידית. שומה, איפוא,על בתי המשפט להתייחס בזהירות להליך זה וליתן לנאשם הזדמנות ואפשרות להתגונן כיאות. לא בכדי קבע, איפוא, המחוקק בסעיף 70 הנ"ל, כי ככלל, יחולו הוראות חוק סדר הדין הפלילי [לרבות סעיף 74] על הליך של קובלנה. גם אילו לא הוחלה הוראת סעיף 74 הנ"ל על הליך של קובלנה, על ידי סעיף 70 דלעיל, היה מקום לפסוק כך בהתאם לקבוע בסעיף 3 לחוק סדר הדין הפלילי, שכן עשיית הצדק דורשת לאפשר לנאשם להתגונן כיאות בהליך של קובלנה. סעיף 79 לחוק סדר הדין הפלילי, שבה רואה המשיבה מעין חוק מיוחד המוציא מכלל תחולה את סעיף 74 לחוק, בא להוסיף על האמור בסעיף 74 ולא לגרוע ממנו. סעיף 79 קובע בזו הלשון: "לא יגיש קובל לבית המשפט ראיה שבכתב שהיתה בידיו, אלא אם המציא לנאשם העתק ממנה". עינינו הרואות כי בעוד שעל פי סעיף 74 חייב התובע לאפשר לנאשם לעיין בחומר החקירה, על פי סעיף 79 חייב הקובל להמציא לנאשם העתק מכל ראיה שבכתב שבדעתו להגיש לביהמ"ש. המחוקק מצא , איפוא, לנכון לילך לקראת הנאשם בקבילה ולהקל על הגנתו בכך שתועמדנה לרשותו הראיות הכתובות, אותן מתכוון הקובל להגיש לביהמ"ש. לא יעלה על הדעת שאין הקובל חייב לחשוף בפני הנאשם את החומר האמור לסייע בהגנתו ואת רשימת החומר שנאסף על ידיו. הענקה של סמכות פלילית לידי כל אדם, בדמותה של סמכות להגיש קובלנה פלילית, מחייבת משנה זהירות, ביחסו של המחוקק אליו, על מנת שלא יעשה בה שימוש לרעה. יש איפוא להעניק לנאשם בקובלנה משנה הגנה ולא לגרוע מאפשרויותיו להתגונן. הדברים דלעיל יפים במיוחד, לאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר בו נקבע מעמד חוקתי לכבוד האדם, לזכותו של נאשם להליך הוגן. חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אמורה להשפיע , איפוא, גם על פרשנותם של סעיפים 70 ו-74 לחוק סדר הדין הפלילי... " מהו "חומר חקירה" - בבש"פ 8555/06 פלוני נ' מד"י, סקר כב' הש' רובנשטיין בהרחבה את הפסיקה לענין חומר חקירה: "... הוראת סעיף 74(א) קובעת, אם כן, את זכותו של נאשם לעיין בחומר המצוי בידי גורמי החקירה והתביעה הנוגע לאישום. זכות העיון נגזרת מזכות היסוד של הנאשם למשפט הוגן וזכותו לנהל את הגנתו לאחר שהכיר את מלוא חומר החקירה הקיים בעניינו ... ... ומהו "חומר החקירה"? בית משפט זה עמד לא אחת על כך שיש ליתן למונח "חומר החקירה" פירוש רחב, הכולל אף חומר ראייתי שיש לו קשר עקיף ליריעה הנפרסת במסגרת משפטו של הנאשם. המדובר ב"כל ראיה העשויה להיות רלבנטית לשאלות העומדות להכרעה במשפט, במישרין או בעקיפין, בין שהיא תומכת בגירסת התביעה ובין שהיא לכאורה עומדת בסתירה לה, ובין שהיא נראית נייטרלית לגבי השאלות השנויות במחלוקת" (בג"צ ‎1885/91 אלי צוברי נ' פרקליטות מחוז ת"א, פ"ד מה (3) 630, 633-634 (השופט בך)). על בית המשפט להיות מודרך "על ידי כללי השכל הישר ועל ידי המגמה לאפשר לסניגוריה הזדמנות הוגנת להכין את הגנתה... אולם... אין גם להפליג למרחקים ולכלול במונח של 'חומר חקירה' ראיות שהרלבנטיות שלהן לתביעה הפלילית הנדונה היא רחוקה ושולית..." (בג"ץ 233/85 אל הוזייל, פ"ד ל"ט (4) 124, 129 (השופט בך); ראו גם בש"פ 9322/99 מסארווה נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (השופטת- כתארה אז- ביניש)); בש"פ 5425/01 אלחאק נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(5) 426 (השופטת - כתארה אז - ביניש). לענין התפרסותו של חומר חקירה ראו ד"ר ח' זנדברג, "על זכות העיון בחומר חקירה: בש"פ 8299/03 מקסימוב נ' מדינת ישראל", המשפט (תשס"ה) 335, 341-339.   התשובה לשאלה אם החומר רלבנטי להליכים המתנהלים נגד הנאשם תלויה "במהות החומר, בהקשרו, ביחס שבינו לבין הארוע הנדון ובנתוניו המיוחדים של כל מקרה." (בש"פ 5400/01 פלוני נ' מדינת ישראל (השופטת- כתארה אז- ביניש)), הכל בתוך אותה גישה של הגינות כלפי כולי עלמא, גישה שלדידי היא מערכי מדינת ישראל.   (3) "חומר חקירה" אינו כולל רק חומר המצוי פיסית בידי רשויות החקירה והתביעה, אלא עשוי לכלול גם חומר המצוי בשליטתם של גורמים אלה במובן הרחב. בעובדה שהחומר אינו מצוי בשלב נוכחי בידי גורמי התביעה והחקירה, אין כדי לשלול את סמכותו של בית המשפט להורות לתביעה לתפוס את החומר ולהעבירו לעיונו, ובלבד שיש בסיס לקביעה כי על פי אופיו של החומר מוצדק הדבר. על בית המשפט לשקול בדעתו, האם להפעיל סמכות זו (בג"צ 9264/04 מדינת ישראל נ' פלונית (לא פורסם) (השופטת -כתארה אז- ביניש) (להלן פרשת פלונית)), כמו גם את רגישות החומר בו מדובר ופוטנציאל הפגיעה בפרטיותה של המתלוננת.   אולם "הגישה המרחיבה אינה חסרת גבולות" (בג"צ 620/02 התובע הצבאי הראשי נ' בית הדין הצבאי הראשי לערעורים (לא פורסם) (השופטת-כתארה אז- ביניש) (להלן פרשת התובע הצבאי הראשי)) ו"מקום שמדובר בחומר אשר העיון בו  (בין אם על ידי הנאשם וסנגורו ובין אם על ידי בית המשפט בלבד) טומן בחובו פגיעה בזכויות יסוד של עדים או מתלוננים - ובעיקר הזכויות החוקתיות לפרטיות ולכבוד-יש למצוא את האיזון הראוי בינן לבין זכויות הנאשם למשפט הוגן" (פרשת פלונית), שכן כאשר על המאזניים מצוי חומר חקירה הנוגע לצנעת הפרט יהא בכך להשליך  על היקפו של החומר הנמסר במסגרת זכות העיון ו"יינתן משקל לערך ההגנה על הפרטיות, ובלבד שלא יהא בו כדי לגבור על זכותו של הנאשם למשפט הוגן" (בש"פ 3642/04 סרפו נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (השופטת פרוקצ'יה).   (4) האיזון הראוי בין זכויות הנאשם למשפט הוגן לבין זכויותיהם של מתלוננים לכבוד ולפרטיות נקבע ביחס למסירת "חומר חקירה" לעיון הנאשם בפרשת התובע הצבאי הראשי:    "בהתנגשות חזיתית, כאשר על כפות המאזניים מונחים זה מול זה זכותו של הנאשם למשפט הוגן אל מול ההגנה על פרטיותם של העדים, משקלה של זכות הנאשם למשפט הוגן יכריע את הכף, ודינם של השיקולים הנוגדים לסגת. אולם כאשר זכותו של הנאשם להתגונן אינה נפגעת, או כשהאפשרות שהיא תיפגע היא רחוקה ובלתי משמעותית, יש לתת משקל הולם לזכויותיהם של עדים וקרבנות העבירה ולאינטרס הציבורי בקיום הליכי משפט, באכיפת החוק ובחשיפת עבירות. אכן, הפגיעה בפרטיותם של העדים היא לעתים בלתי נמנעת במהלך המשפט, אך היא צריכה להיות מידתית, ויש להקפיד על כך שלא תעלה על הנדרש לשם מתן הזדמנות הוגנת לנאשם להתגונן. מעבר לכך, יש להגן על העדים ועל המתלוננים כדי שלא ייפגעו זכויות היסוד שלהם לפרטיות ולכבוד".   איזון אפשרי בהתנגשות זו בין זכויות, עשוי להוביל לכך שבית המשפט יגיע לכלל מסקנה כי חרף הפגיעה בזכויותיו של עד ומתלונן, ראוי שבית המשפט יעיין בחומר שבמחלוקת; אולם לא יהא בכך לחרוץ את גורל הבקשה, ולא מן הנמנע כי לאחר שיעיין בחומר יבוא בית המשפט לכלל מסקנה שאין להעמידו לרשות הנאשם על פי טיבו..." מהכלל אל הפרט לענין הבקשה לקבלת תמלולים וקלטות: מתגובות הקובלת לבקשה בכתב ובעל פה עולה כי אין מחלוקת כי התמלילים והקלטות מהווים חומר חקירה.עוד עולה מתגובת ב"כ הקובלת שאין התנגדות להעברת התמלולים והקלטות ובלבד שיוצהר שהתמלולים וההקלטות הועברו ב1/6/08 לסניגור הקודם של הנאשם. מאחר ומדובר בחומר חקירה , ואני מורה לב"כ המקובלת ליתן בהקדם את התמלילים והקלטות המבוקשים לב"כ הנאשם. לענין בקשת ב"כ הקובלת שלא להתיר לב"כ הנאשם להוסיף טענת הגנה חדשה טענת ההגנה של הנאשם "אמת דברתי ", הועלתה לראשונה בדיון שהתקיים בפני, אני דוחה את טענת ב"כ הקובלת שלא ניתן בשלב זה לעלות טענת הגנה חדשה, אציין כי טרם החלו להישמע ראיות בקובלנה לפיכך אני קובעת כי ניתן לעלות טענת הגנה חדשה בשלב זה וזאת על מנת שניתן יהיה להגיע לחקר האמת ולאפשר לנאשם להתגונן כראוי . לענין הבקשה לקבלת תלושי השכר של הקובלת ,דפי החיוב החודשיים של כרטיסי האשראי של הקובלת וכל דפי המידע מחשבונות הבנק של הקובלת מיום 1/1/00ועד ליום הגשת הקובלנה לאחר ששקלתי את טיעוני ב"כ הצדדים מצאתי לדחות את הבקשה. החומר המבוקש טומן בחובו פגיעה בזכות הקובלת לפרטיות , לא מצאתי שב"כ הנאשם הצביע על אפשרות לכאורית שהחומר הרלונטי לקובלנה ויוכל לשמש להגנת הנאשם לא שוכנעתי כי קיימת אפשרות החורגת מגדר תקוה ספקולטיבית ורחוקה שתהיה בחמר תועלת להגנת הנאשם לפיכך ובהתאם לפסיקה הבקשה לענין זה נדחית. לענין הבקשה לקבלת חומר מתיק המשטרה המתיחס לעיסוקה של הקובלת מצאתי בטרם מתן החלטה לאפשר לב"כ הנאשם להציג לעיוני במ עמד צד אחד העתק מהודעת עד בתיק המשטרה, שזהותו תישאר בשלב זה חסויה . כב' הנשיאה בייניש בבש"פ 7995/05 להב נ' מ"י (פורסם באתרים משפטיים )קבעה כי ניתן להציג במעמד צד אחד מסמכים לעיון בית המשפט בלבד וכלשונה: "... הנימוק לאי-מסירת החומר בדיון לפי סעיף 74 לחסד"פ הוא כפול: ראשית, מבוסס הוא על כך שאין מדובר כלל ב"חומר חקירה" שכן, אין הוא רלוונטי למשפט ומסירתו עלולה לסרבל את ההליכים ושנית, לעתים בחשיפתו ובמסירתו של החומר ייפגעו אינטרסים וזכויות מוגנות אחרות, כגון הזכות לפרטיות של נפגע העבירה. השוני בנימוק לאי-חשיפת החומר אינו רלוונטי לאופן בו ינוהל הדיון בבקשה לגילוי החומר שכן בשני המקרים על התביעה להסביר מדוע אין למסור את החומר המבוקש ובשני המקרים רשאי בית המשפט לעיין בחומר כדי להכריע בשאלה. אכן, בסעיף 46 לפקודת הראיות נאמר במפורש כי בית המשפט רשאי לעיין בראיה החסויה ולקבל הסברים בעניינה "אף בהעדר יתר בעלי הדין" בעוד שבסעיף 74 לחסד"פ לא נקבעו סדרי דין ברורים אך, עם זאת, בסעיף 74(ד) נקבעה הוראה שמשמעותה דומה ולפיה, "בעת הדיון בבקשה לעיון בחומר חקירה יעמיד התובע את החומר שבמחלוקת לעיונו של בית המשפט בלבד" (ההדגשה שלי - ד.ב.). מניסוח זה עולה בבירור סמכותו של בית המשפט לעיין בחומר במעמד צד אחד ומיותר לציין שגם לקבל הסברים אודותיו (ראו: בש"פ 3447/96 מדינת ישראל נ' אזולאי, פ"ד נ(3) 309, 320). יתרה מזאת, ברי כי תכלית ההליך לפי סעיף 74 לחסד"פ, בו מכריע בית המשפט בשאלה אם קיימת חובה לחשוף חומר ולמסרו לנאשם, תסוכל אם יתקיים הדיון במעמד שני הצדדים. לנוכח האמור לעיל ..." בנוסף מצאתי לאפשר לב"כ הנאשם ליתן הסברים במעמד צד אחד מדוע הגנת הנאשם תפגע באם ההודעה הנ"ל וזהות העד תחשף בפני ב"כ הקובלת וזאת על מנת לא לסכל את תכלית ההליך. לפיכך אני קובעת דיון במעמד צד אחד ביום 7/12/09 שעה 09:00. אני דוחה בקשת ב"כ הקובלת לחייב בהוצאות את ב"כ הנאשם,לא מצאתי נימוקים בבקשה המצדיקים הטלת הוצאות. משפט פלילימסמכיםקובלנה פליליתזכות העיוןקובלנהחומר חקירהעיון בחומר חקירה