נטל הוכחה מוגבר טענת פורום לא נאות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא נטל הוכחה מוגבר טענת פורום לא נאות: 1. בפני בקשה מיום 14.12.08 לביטול היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט. העובדות הצריכות לעניין 2. המשיבה, חברת י.גיל מדיקל בע"מ (להלן: "המשיבה"), קיבלה היתר המצאה מחוץ לתחום השיפוט אל המבקשת , חברת SCITON INC. (להלן: "המבקשת"). המבקשת הינה חברה שמקום מושבה בארה"ב, המתמחה בייצור מכשור רפואי למתן טיפולים אסתטיים שונים. אחד ממוצריה המובילים של המבקשת הינו מכשיר ה- PROFILE (להלן: "המכשיר") שהינו מכשיר לטיפולים אסתטיים. המכשיר משווק בארה"ב וברחבי העולם באמצעות נציגיה המורשים של המבקשת. במועד האירוע נשוא התביעה, הייתה המשיבה הנציגה הבלעדית של המבקשת בארץ. המשיב הפורמאלי התובע (להלן: "התובע") הגיש תביעה כספית בסך של 2,314,650 ₪ כנגד המשיבה, שעניינה בטענה להפרת התחייבויותיה הנובעות מן ההסכם לרכישת המכשיר. טענות המבקשת 3. קיומה של תנית שיפוט ייחודית המבקשת טוענת כי במסמכי ההתקשרות בין המבקשת למשיבה קיימת תנית שיפוט ייחודית, אשר מקנה סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט במדינת קליפורניה כמפורט בסעיף 16 למסמך ה-" TERMS AND CONDITIONS" (להלן: "המסמך"): APPLICABLE LAW ; JURISDICTION AND VENUE "THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA WILL GOVERN THIS AGREEMENT. THE CALIFORNIA STATE COURTS OF SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA (OR, IF THERE IS EXCLUSIVE FEDERAL JURISDICTION, THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA) WILL HAVE EXCLUSIVE JURISDICTION AND VENUE OVER ANY DISPUTE ARISING OUT OF THIS AGREEMENT, AND BUYER HEREBY CONSENTS TO THE JURISDICTION OF SUCH COURTS". הפנייה למסמך נמצאת במסמך OPERATION MANUAL , אשר צורף למכשיר. 4. המבקשת טוענת כי המשיבה, אשר הגישה בקשה להיתר המצאה והודעה לצד שלישי, בחרה שלא לצרף את מסמך ההתקשרות בין הצדדים המכיל את תנית השיפוט הייחודית. בכך הוצגה בפני בית המשפט תמונה מטעה של מצב הדברים שהובילה למתן היתר המצאה כמבוקש. 5. אין עילה למתן היתר המצאה על פי תקנה 500 (5) המבקשת טוענת כי לא הפרה כל הסכם עם המשיבה, שכן לא התחייבה לסייע למשיבה למלא את טופסי ההזמנה של המכשיר ולא התחייבה להעביר הדרכה לנציגי המשיבה, מה גם שאלה הוזמנו למשרדי המבקשת לשם כך, אך לא הגיעו. 6. אין עילה למתן היתר המצאה על פי תקנה 500 (7) המבקשת טוענת כי גם אם אירעו במכשיר מספר תקלות, שרובן מינורי, הרי שאלה תוקנו באופן מיידי על ידי המבקשת. תקלות כשלעצמן , וודאי במכשיר אלקטרוני, המצוי בשימוש רב, אין בהן כדי להעיד על רשלנות המייצר. הלכה פסוקה היא כי על מנת להחיל על נתבע זר את סמכותו של בית המשפט בישראל, נדרש שהמעשה או המחדל של הנתבע הזר ייעשה בישראל ואין די בכך שהנזק בלבד ארע בתחומה. 7. אין עילה למתן היתר המצאה על פי תקנה 500 (10) המבקשת טוענת כי המשיבה לא ביססה את טענותיה להפרת חוזה לא במפורש ולא מכללא. המבקשת פעלה בהתאם להתחייבויותיה ואף למעלה מן הצורך ביקשה מן המשיבה לשלוח נציג מטעמה לקבל הדרכות. כל טענות התובע בנוגע לאביזרים שהוזמנו, למחירם, למועד אספקת המכשיר , למועד שבו יתוקן המכשיר, לחלקי חילוף או לערכת שיווק, הינן כולן טענות אשר אינן נוגעות למבקשת. 8. היעדרה של עילת תביעה טובה המבקשת טוענת כי המשיבה לא הראתה עילת תביעה טובה. טענות המשיבה בדבר הפרת המבקשת את התחייבויותיה נטענו בעלמא וללא כל ביסוס. בכל הנוגע לתקלות במכשיר, הרי שתקלות אלה תוקנו על ידי המבקשת. 9. פורום לא נאות המבקשת טוענת כי בית המשפט בישראל אינו הפורום המתאים והטבעי לדון בתובענה. המבקשת הינה חברה זרה אשר מקום מושבה בארה"ב. למבקשת אין סניף או נציג בישראל ולמעשה היא נעדרת כל קשר לישראל. מעשה או מחדל שהיו במכשיר, שהינם מוכחשים כאמור, נעשו בארה"ב ולא בישראל. גם עדי הצד השלישי נמצאים בארה"ב. טענות המשיבה 10. הצדדים מעולם לא הסכימו על תנית השיפוט המשיבה טוענת כי תנית השיפוט הייחודית מצויה במסמך בנוסח סטנדרטי שנערך בידי המבקשת, שהמשיבה מעולם לא הייתה צד לו וממילא לא נתנה הסכמתה לתחולתו. המדובר במסמך שמעולם לא נחתם בידי המשיבה והיא אינה מהווה צד לו, ולכן אינו מקים כל בסיס משפטי לחיובה החוזי של המשיבה.המבקשת מעולם לא ביקשה את הסכמת המשיבה להכפפת היחסים החוזיים ביניהן לתנית שיפוט ייחודית, מכאן כי לא היה כל הליך של מפגש רצונות מחייב לגבי תנית השיפוט. מכיוון שלא הוכחו גמירות דעת ו/או הסכמה לתנית השיפוט מצד המשיבה, אין לתנית השיפוט כל תוקף. אף המצהיר מטעם המבקשת אינו טוען כי המסמך נמסר למשיבה ו/או כי המשיבה הסכימה לתנית השיפוט , אלא רק מצהיר כי המשיבה לכאורה היא "צד "למסמך זה. 11. המסמך אינו חל על מערכת היחסים שבין הצדדים המשיבה טוענת כי בינה לבין המבקשת הייתה מערכת יחסים חוזית של יצרן ונציג מקומי/סוכן, היות והמשיבה שימשה כנציגה הבלעדית של המבקשת בישראל. מסמך ה-" "TERMS AND CONDITIONS שעליו מנסה המבקשת להסתמך בטענתה לקיומה של תנית שיפוט ייחודית המחייבת לכאורה את המשיבה, הוא על פניו מסמך המסדיר מערכת יחסים שונה - של עסקת מכר בין מוכר לרוכש ולא מערכת יחסים חוזית בין יצרן (המשיבה) לבין נציג בלעדי בישראל. כך בסעיף 1 למסמך נאמר: "THE TERMS AND CONDITIONS AS SET FORTH HEREIN AS WELL AS ANY ADDITIONL TERMS AND CONDITIONS THAT MAY APPEAR ON THE FACE HEREOF SHALL CONSTITUTE THE ENTIRE AGREEMENT BETWEEN SCTION INC.( SELLER) AND BUYER". בנסיבות אלה לא פלא שהמסמך לא היווה חלק מחוזה המסדיר מערכת יחסים בין המשיבה למבקשת, אלא רק נזכר באמצעות הפניה בהערה קטנה בתוך הוראות ההפעלה של המכשיר נשוא התביעה, שמופיעות בחוברת ההפעלה המצורפת למכשיר שמסופק לצרכן הסופי. 12. תנית השיפוט היא תניה מקפחת בחוזה אחיד המשיבה טוענת כי תנית השיפוט הייחודית היא תנייה מקפחת בחוזה אחיד, שכן יש בה כדי להרתיע את המשיבה ממימוש זכויותיה בבית המשפט בקליפורניה, בשל עלויות ההתדיינות האדירות שייגרמו לה עקב ניהול הליך נוסף בארה"ב במקביל להליך בישראל. 13. קיימות נסיבות טובות המצדיקות התעלמות מתניית השיפוט המשיבה טוענת כי גם אם תנית השיפוט הינה תקפה, דבר המוכחש, הרי שקיימות נסיבות המצדיקות התעלמות ממנה שכן אכיפתה הייתה מובילה לפיצול התדיינויות באותו עניין ואף להכרעות סותרות. 14. תקנה 500 (5) חלה בענייננו המשיבה טוענת כי אין חולק שהיא שימשה כנציגתה הבלעדית של המבקשת בישראל והמבקשת אף הודתה כי המכשיר נמכר לתובע על בסיס הזמנה שהמשיבה שלחה למבקשת וכי אספקת המכשיר נעשתה בהסתמך על הזמנה זו. מכאן שניתן לקבוע כי אכן הייתה מערכת יחסים חוזית בין הצדדים. על מנת שתקנה 500 (5) תחול אין צורך בהסכם בכתב ודי בסיכומים ובהבנות בעל פה. הסכם בין יצרן ליבואן כולל בחובו גם התחייבויות מכללא שאין צורך לעגן בכתב. המשיבה טוענת כי המקרה האופייני לעניין תקנה 500 (5) הוא שההפרה מתבצעת במקום שנועד לקיום ההתחייבות. במקרה דנן, המקום שנועד לקיום ההתחייבות באספקת מכשיר תקין במועד ובהתקנתו הוא ישראל, ומכאן שהפרת ההסכם התבצעה אף היא בישראל. 15. תקנה 500 (7) חלה בענייננו המשיבה טוענת כי היות שנציג המבקשת הוא שהתקין וכייל את המכשיר נשוא התביעה במרפאת התובע בישראל, והיות והמבקשת הודתה כי במכשיר אירעו תקלות, הרי שתקנה 500 (7) חלה. כעולה מטענות התובע בכתב התביעה, במכשיר נשוא התביעה נתגלתה לכאורה תקלה חמורה תוך חודשיים לאחר שהחל לעבוד באמצעות המכשיר. ככל שהמכשיר הותקן שלא כהלכה בישראל, וככל שאכן אירע בו פגם כלשהו זמן קצר לאחר שסופק, הרי שהאחריות לכך מוטלת באופן ישיר על המבקשת. 16. תקנה 500 (10) חלה בענייננו המשיבה טוענת כי המבקשת ייצרה את המכשיר נשוא התביעה, הייתה אמורה להדריך את המשיבה בנוגע לשיווק המכשיר, הרכיבים הנלויים ואופציות התפעול שלו, התקינה אותו בישראל וביצעה בו תיקונים על פי דרישת התובע. זהו מקרה מובהק אשר בו המבקשת הינה "בעל דין דרוש ונכון" כמשמעות המונח בתקנה 500 (10) לתקנות. 17. למשיבה עילות תביעה טובות כנגד המבקשת המשיבה טוענת כי על מבקש היתר המצאה להוכיח את עילת ההמצאה בהתאם לתקנה 500 ברמת הוכחה של "תביעה ראויה לטיעון". בעניין עילת התובענה עצמה, הרי שהרף הנדרש להוכחה הינו נמוך יותר מרף ההוכחה הדרוש להוכחת עילת המצאה ונקבע כי די שהמבקש יראה כי מתעוררת "שאלה רצינית שיש לדון בה". במקרה דנן, אין ספק כי המשיבה הוכיחה ברמת הוכחה גבוהה מן הנדרש הן בבקשה להיתר המצאה והן בתגובה כי כל טענותיו של התובע כנגדה הן טענות אשר ראוי לברר גם כנגד המבקשת. הוכח, כי עומדות לרשות המשיבה טענות טובות, הראויות להתברר כנגד המבקשת שלא פעלה בנסיבות העניין כיצרן סביר ולא הדריכה את המשיבה במילוי ההזמנה של המכשיר לישראל. 18. בית המשפט בישראל הינו הפורום הנאות לדון בתובענה המשיבה טוענת כי על פי ההלכה הפסוקה, מבקש היתר המצאה אינו צריך להוכיח קיומו של פורות נאות, אלא נטל ההוכחה המוגבר בעניין זה רובץ על כתפיו של הטוען לפורום בלתי נאות. טענתה היחידה של המבקשת בעניין היות בית המשפט פורום לא נאות לדון בתובענה הינה כי המבקשת הינה חברה זרה שאין לה סניפים בישראל ,דבר שהיה ידוע לבית המשפט עת נתן את היתר ההמצאה, ולכן ברור כי המבקשת לא עמדה בנטל המוגבר המוטל עליה להוכיח כי בית משפט זה אינו הפורום הנאות. המשיבה טוענת כי על פי מבחן מירב הזיקות, בית המשפט בישראל הינו הפורום הנכון והטבעי לדון בהליך. טענות התשובה של המבקשת 19. המשיבה הייתה צד לתנית השיפוט המבקשת טוענת בתשובתה כי המשיבה אינה טוענת שהמסמך מעולם לא עמד בפניה או כי לא ידעה על קיומו. טענת המשיבה לפיה המבקשת מעולם לא הציגה את תנית השיפוט הייחודית נטענה ללא ביסוס, שכן המסמך עצמו עמד בפני המשיבה. בהתאם למסמך, היה על המשיבה להחזיר את המכשיר במידה והיא מתנגדת לקבל את תנאי המסמך. משלא עשתה כן, קיבלה על עצמה המשיבה את ההסכם והסכימה לתנאיו. 20. המסמך חל על המשיבה המבקשת טוענת בתשובתה כי כל ההזמנות, הובלת המכשיר והעברת התשלום נעשתה ישירות בין המבקשת לבין המשיבה מבלי שלתובע היה חלק בתהליך המכירה. אף מנספחי כתב התביעה עולה כי המשיבה היא ששלחה את המכשיר לתובע ואפילו הוציאה לתובע חשבונית בגין רכישת המכשיר. 21. המסמך אינו חוזה אחיד וממילא המשיבה לא הוכיחה כי תנית השיפוט הינה מקפחת המבקשת טוענת בתשובתה כי המשיבה לא הוכיחה מהו דין מדינת קליפורניה, הוא הדין החל על מערכת היחסים בין המבקשת למשיבה. די בכך על מנת לדחות את טענתה. המבקשת טוענת כי כפי שייגרמו למשיבה הוצאות כספיות בניהול הליך בקליפורניה, כך התדיינות בארץ בניגוד לתנית השיפוט תגרום להוצאות משפט עצומות. דיון והכרעה תניית השיפוט אינה תקפה 22. סבורני, כי תניית השיפוט אינה חלה על מערכת היחסים שבין הצדדים מהטעמים שפורטו על ידי המשיבה בתגובה לבקשה. תנית השיפוט נמצאת במסמך TERMS AND CONDITION" ".המדובר במסמך אשר המשיבה אינה צד לו ואינה חתומה עליו. הפנייה למסמך נמצאת במסמך OPERATION MANUAL , אשר צורף למכשיר. המסמך איננו משקף מפגש רצונות בין הצדדים ובודאי שאיננו מעיד על גמירת דעתה של המשיבה לקבלו על עצמה. עיון בלשון המסמך מעלה כי המדובר במסמך הבא להסדיר יחסים של עסקת מכר בין מוכר לרוכש ולא מערכת יחסים חוזית בין היצרן (המבקשת) לבין נציג בלעדי בישראל (המשיבה). גם אם אניח כי המשיבה רכשה את המכשיר מאת המבקשת, כפי שטוענת המבקשת, הרי ברי כי רכישה זו היתה במסגרת יחסי הסוכנות בין השתיים, ולא על מנת שהמשיבה תעשה שימוש עצמי במכשיר. לו היה המסמך האמור בא להסדיר את מערכת היחסים שבין המשיבה למבקשת, היה מקומו בחוזה סוכנות נפרד, ואולם המסמך הנ"ל נזכר באמצעות הפניה בתוך הוראות ההפעלה של המכשיר שמופיעות בחוברת ההפעלה המצורפת למכשיר שמסופק לצרכן, ויש בכך כדי ללמד על הכוונה שההוראה תחול ביחסים שבין המבקשת לבין הצרכן הסופי, ולאו דווקא ביחסים שבינה לבין המשיבה. אין המקרה הנוכחי דומה לזה שאירע ברע"א 5091/94 , אליו מפנה המבקשת, שכן לא מדובר בתניית שיפוט על גבי חשבונית ספציפית שהוחלפה בין הצדדים. 23. משקבעתי כי תנית השיפוט אינה תקפה מתייתר הצורך לדון בטענה לפיה מדובר בתניה מקפחת בחוזה אחיד. קיימות עילות המצאה לפי תקנה 500 24. תקנה 500 מונה מספר מבחנים שדי בקיומו של אחד מהם כדי להתיר המצאת כתבי בי-דין אל מחוץ לתחום המדינה. נקדים ונאמר כי טענות המבקשת בענין חלופותיה השונות של תקנה 500 הן בסופו של דבר טענות הגנה עובדתיות לגופו של ענין, וכדי לבררן עד תום, יהיה צורך לשמוע ראיות בתיק. 25. סבורני כי המשיבה הוכיחה את עילת ההמצאה ברמת ההוכחה הנדרשת של "תביעה ראויה לטיעון". בעניין עילת התובענה עצמה, המשיבה עמדה ברף של "שאלה רצינית שיש לדון בה". 26. תקנה 500 (5) מעניקה לבית המשפט סמכות לשקול מתן היתר המצאה במקרים בהם: "תובעים על הפרת חוזה בתחום המדינה - ואין נפקא מינה היכן נעשה החוזה - אפילו קדמה לאותה הפרה, או נלוותה אליה, הפרה מחוץ לתחום המדינה אשר שללה את האפשרות לקיים אותו חלק מן החוזה שצריך היה לקיימו בתחום המדינה". המבקשת מודה כי המשיבה שימשה נציגתה הבלעדית בישראל וכי אספקת המכשיר נשוא התביעה בוצעה בהסתמך על הזמנה ששלחה המשיבה למבקשת. על כן יש לומר, כי הייתה מערכת יחסים חוזית ביניהן. פשיטא, כי הסכם בין יצרן ליבואן טומן בחובו התחייבות לאספקת מוצר תקין, וכך עולה גם מהוראות חוק המכר, התשכ"ח- 1968. המקום שנועד לקיום ההתחייבות באספקת מכשיר תקין הוא בישראל. מכאן שהפרת ההסכם הנטענת, התבצעה לכאורה בישראל. לפיכך, מתקיימת עילת המצאה לפי תקנה 500(5). 27. תקנה 500 (7 ) מעניקה לבית המשפט סמכות לשקול מתן היתר המצאה מחוץ לתחום במקרים בהם "התובענה מבוססת על מעשה או מחדל בתחום המדינה". נציג המבקשת הוא שהתקין את המכשיר אצל התובע בישראל. המבקשת הודתה כי במכשיר אירעו תקלות. על כן התובענה מבוססת ,לכאורה, על "מעשה או מחדל בתחום המדינה". לפיכך, מתקיימת עילת המצאה לפי תקנה 500(7). 28. תקנה 500 (10) מעניקה לבית המשפט סמכות לשקול מתן היתר המצאה אל מחוץ לתחום במקרים בהם: "האדם שמחוץ לתחום המדינה הוא בעל דין דרוש, או בעל דין נכון, בתובענה שהוגשה כהלכה נגד אדם אחר, שהומצאה לו הזמנה כדין בתחום המדינה". המבקשת ייצרה את המכשיר, התקינה אותו בישראל באמצעות נציגה ואף ביצעה בו תיקונים לאחר שנתגלו בו ליקויים. נראה כי לכאורה, המבקשת הינה "בעל דין דרוש ונכון". לפיכך, מתקיימת עילת המצאה לפי תקנה 500(10). שאלת הפורום הנאות 29. המבקשת טוענת כי בית המשפט בישראל אינו הפורום המתאים לדון בתובענה כיוון שהמבקשת הינה חברה זרה אשר מקום מושבה בארה"ב שאין לה סניפים בארץ. גישתו של בית המשפט לדוקטרינת "הפורום הבלתי נאות" סוכמה על ידי כבוד הנשיאה ד' ביניש בבג"צ 8754/00 רון נ' בית הדין הרבני הגדול ואח', פ"ד נו(2), 625 כדלקמן: "תכליתה של דוקטרינת הפורום הבלתי נאות היא למנוע מהנתבע ומבית המשפט הליכים שאינם יעילים באופן בולט, עקב ניהול התביעה בפורום המקומי... עם זאת, הגישה המסתמנת בפסיקתנו הינה כי הערכאות בישראל לא ייטו להיענות בקלות לטענת פורום לא נאות. הטעם לכך כפול: ראשית, כפי שכבר נאמר, הכלל הוא כי משקנתה ערכאה בארץ סמכות - שיפוט, עליה להפעיל סמכותה. סטייה מכלל זה לא תעשה כדבר שבשגרה. הטעם השני הינו כי נוכח ההתפתחויות שחלו בתקשורת ובדרכי התנועה המודרניים, יינתן פחות משקל לקשייו של נתבע לבוא עם עדיו לארץ אחרת. משכך - הנטייה להיעתר לטענת פורום לא נאות, מצטמצמת". על הטוען לפורום בלתי נאות נטל מוגבר להוכיח הטענה. המבקשת לא הרימה נטל זה. בע"א 2705/91 רג'אח סאלם אבו ג'חלה נ' חברת החשמל מזרח, פ"ד מח (1), 554, נקבע: "הפורום הטבעי לדיון יהיה הפורום אליו מצביעות מירב הזיקות הרלוונטיות ואשר לו הקשר "האמיתי והמהותי" למקרה נשוא הדיון". במקרה דנן, אין ספק כי מירב הזיקות הרלבנטיות לתביעה הן בישראל כפי שפורט בתגובה לבקשה: מקום מושבם של התובע והנתבעת, מקום המצאו של המכשיר, המקום בו כוייל המכשיר והופעל, המקום בו ארע הנזק וכו'. לבית המשפט בארה"ב אין למעשה כל זיקה לתובענה, למעט מקום מושבה של המבקשת. סיכום 30. לאור כל האמור לעיל, הבקשה לביטול היתר ההמצאה מחוץ לתחום השיפוט נדחית. המבקשת תשלם למשיבה הוצאות הבקשה בסך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ.הפורום הנאותמשפט בינלאומיפורום לא נאות