קובלנה פרטית ע''י ועד מקומי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קובלנה פרטית ע''י ועד מקומי: 1. בפניי קובלנה פרטית. הקובלנה הוגשה על ידי הוועד המקומי שערי תקווה. עילתה בטענה לגרימת נזק לגרם מדרגות ציבורי ולעמוד תאורה ציבורי, המצויים בתחומי היישוב שערי תקווה. הנאשמת העלתה טענה מקדמית, לפיה החוק אינו מסמיך את הוועד המקומי להגיש קובלנה כאמור. נטען גם, כי לא התקבלה החלטה של הוועד על הגשת קובלנה. מכאן העתירה להורות על דחיית הקובלנה על הסף. 2. (א) נקודת המוצא לדיון מצויה בתקנון המועצות האזוריות, המסדיר את פעולתו של הוועד המקומי. התקנון מהווה חלק מצו בדבר ניהול מועצות אזוריות (יהודה והשומרון) (מס' 783) תשל"ט - 1979. סעיף 111א לתקנון קובע כי "לעניין סעיפים 56 ו - 61 לתקנון זה, דין ועד מקומי כדין המועצה .... ". כותרת השולים של סעיף 56 לתקנון, אליו מפנה סעיף 111א, היא "המועצה תאגיד". סעיף 56 קובע, כי "המועצה (היינו, מועצה של מועצה אזורית, כעולה מסעיף ההגדרות - ע.ש.) היא אישיות משפטית, ובכפוף לתקנון זה ולהוראות הממונה, היא רשאית לערוך חוזים, לרכוש ולהחזיק מקרקעין או כל זכות בהם, וכן לרכוש מיטלטלין ושירותים ולתבוע ולהיתבע בשמה היא". (ב) סעיף 111א מוסיף וקובע, כי אין בו כדי לגרוע מהוראת סעיף 112(א) לתקנון. הוראה זו קובעת כי לוועד המקומי יהיו בתחומי הנהלתו כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 57, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה...". (ג) מהן סמכויות המועצה לפי סעיף 57, אליהן מפנה הוראת סעיף 112(א)? המדובר ברשימת סמכויות, המהווה פרטיקולריזציה של הסמכות הכללית של המועצה האזורית לטפל בכל עניין הנוגע לשירותים המוניציפאליים (סעיף 57). בין סמכויות אלה מצויה הסמכות לקיים ולנהל שירותים, מפעלים ומוסדות לתועלת הציבור; לדאוג לפיתוח, ולקדם עניינים כלכליים, חברתיים, חינוכיים ותרבותיים; להקים בניינים ולבצע עבודות ציבוריות; לדאוג לבטיחות הציבור ולסדר הציבורי; להסדיר עסקים; לפעול בנוגע לימי מנוחה; וכו'. 3. התמונה הכוללת העולה משילובן של הוראות אלה היא התמונה הבאה. הוועד המקומי הוא תאגיד, והוא בעל אישיות משפטית לשאת בזכויות וחובות. בין אלה, מצוי הכוח לתבוע ולהיתבע. כשרות זו לא הוגבלה, במישור העקרוני, על ידי הוראת סעיף 112 לתקנון. סעיף זה מגביל את הסמכויות הנתונות לוועדים המקומיים מכוח סעיף 57 לתקנון, באופן שרק באותם נושאים בהם הואצלה לוועד מקומי ספציפי הסמכות, על ידי המועצה האזורית, הוא יהיה מוסמך לפעול. סעיף 112 אינו עוסק כלל בעצם כשירותו של הוועד המקומי לפעול, עניין המעוגן בסעיף 111א, ומכוח ההפניה שבו, בסעיף 56 לתקנון. 4. הכוח להגיש קובלנה פרטית נתון לפי חוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב - 1982, לכל אדם. במונח אדם כלול גם חבר בני אדם, בין שהינו תאגיד ובין אם לאו (ראו סעיף 4 לחוק הפרשנות, התשמ"א - 1981). הדברים אמורים ביתר שאת נוכח העיקרון הכללי, לפיו "... מי שכשר על פי הדין להיות בעל זכות או לחוב על פי הדין או גם כשר להיות בעל דין בכל הקשור לזכויות או חובות אלה..." (ראו ע"א 272/81 הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית של ירושלים נ' עיריית רמלה, פ"ד לו(3) 670 (1982) בפיסקה 4 לפסק דינו של כב' הנשיא י' כהן). הואיל והוועד המקומי הינו אישיות משפטית, נתון לו בעיקרון הכוח האמור. 5. בכך לא מסתיים הדיון. הטעם לכך הוא, שתחומי סמכותו של הוועד המקומי אינם בלתי מוגבלים. הם מותנים בהאצלת סמכות, על פי סעיף 112(א) לתקנון. במקרה שבפניי, הוכחה האצלת סמכות לוועד המקומי על ידי המועצה האזורית בנושאים של אחזקת יישוב - חשמל ותאורה; אחריות לניקיון ואחזקת המבנים; בטיחות השטחים והמתקנים הציבוריים; אחזקת תשתיות כבישים, ניקוז ומדרכות ביישוב; ואחזקת מערכות חשמל במבנים ובמתקנים ציבוריים. יש ממש בטענות הוועד המקומי, כי נושאים אלה חובקים את נושא הקובלנה שהוגשה. הואיל והוועד המקומי מוסמך להגיש קובלנה פרטית בתחומים הנתונים לטיפולו, מוסבר לעיל, מוסמך הוועד המקומי להגיש את הקובלנה הפרטית שבכותרת. 6. (א) בכך לא מסתיים הדיון. הנאשמת טוענת, כי למיטב ידיעתה, הוועד המקומי לא החליט על הגשת הקובלנה. בתגובה שהוגשה מטעם הוועד עולה, כי אינו כופר בכך שלא התקבלה החלטה של הוועד להגיש את הקובלנה. נטען מטעמו, כי אין לעניין זה צורך בהחלטת ועד מיוחדת, שכן המדובר בפעולה שוטפת, בדומה לאכיפת גביית מסים, ביקורות פתע, מתן דו"חות, הגשת תביעות וכו'. נטען עוד, כי יו"ר הוועד המקומי ומזכיר הוועד, העוסקים בניהולו היומיומי של היישוב, מודעים להליך והורו על נקיטתו. (ב) נקודת המוצא לדיון היא, כי "... אין סמכות לשום רשות מנהלית אלא אותה סמכות שהוענקה לה לפי חוק. זהו הכלל הבסיסי בדיני המינהל הציבורי: הוא משמש לביקורת החוקיות של כל החלטה מנהלית ללא יוצא מן הכלל" (י' זמיר הסמכות המנהלית (כרך א, תשנ"ו) בעמודים 50-49). לא הוצבע בפניי על מקור סמכות כלשהו של ראש הוועד המקומי או מזכיר הוועד לקבל החלטה על הגשת קובלנה פלילית. לא הוצבע על האצלה של הסמכות האמורה מן הוועד המקומי לאורגנים אלה. לא הוצבע על אישור של הוועד המקומי, ולו בדיעבד, לפעולה זו. אזכיר, כי הדין העניק את הכוח המשפטי לוועד המקומי, ולא לראש הוועד או למזכיר. בהקשר זה אוסיף, כי לא הוצג תקנון של הוועד המקומי, או מסמך דומה, העשוי לעגן את סמכותם של יו"ר הוועד או המזכיר בנסיבות מקרה זה. קשיים אלה מתחדדים בשים לב לכך, שהגשת קובלנה פלילית אינה פעולה יומיומית שוטפת, בניגוד לטענה שהועלתה. (ג) מכך עולה, כי הגשת הקובלנה היתה שלא בסמכות. אוסיף, כי לא הוצבע על נתונים, אשר בנסיבות העניין מאפשרים את המשך ההליך חרף הפגם האמור, בהתבסס על תורת הבטלות היחסית. 7. לפיכך, אני מורה על סילוקה של הקובלנה על הסף. כמו כן, אני פוסק לנאשמת הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישולם עד ליום 10.7.09.ועד מקומיקובלנה פרטיתקובלנה