ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול החלטת ועדת המכרזים עקב פגמים: לפנינו בקשותיו של בנימין כהן [להלן- המבקש] למתן סעד זמני שעניינן: חיובה של חברת עמידר לערוך מכרזים לתפקידי מנהלי החטיבות שנוצרו עם השינוי המבני שנערך בה; חיובה של חברת עמידר לבטל את המכרזים שנערכו לתפקידי מנהלי הסניפים וממוני התפעול ולערוך מכרזים חדשים, ובמשרות שבהן לא נערכו מכרזים - חיובה לערוך מכרז; חיובה של חברת עמידר לגלות את המסמכים שברשותה המתייחסים לשינוי המבני שעברה ולמכרזים שערכה במסגרתו; חיובה של חברת עמידר לצקת תוכן בתפקידו של המבקש המשמש כעוזר מנכ"ל ואחראי פרויקטים. רקע עובדתי - על פי כתבי הטענות וחומר הראיות שהוצג לפנינו, אלה הן העובדות שאינן שנויות במחלוקת - המשיבה 1 [להלן- המשיבה או החברה] היא חברה ממשלתית שחלים עליה הוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 ותקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס"ה-2005. משיבים 2-8 שימשו כמנהלי מרחבים במשיבה, ומונו למנהלי חטיבות. משיבים 9-11 ו- 13 מונו למנהלי סניפים במשיבה. משיב 12 מונה לתפקיד ממונה לתפעול בחטיבת מרכז. המבקש משמש כעוזר מנכ"ל וכאחראי פרויקטים במשיבה. בעבר שימש המבקש בין היתר כמנהל מרחב לכיש, תפקיד בו זכה במכרז. נסיון להעבירו מתפקידו לא צלח לאחר שהתובע עתר לבית הדין בתיק עב' 1002/00 והצדדים הגיעו להסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק-דין כי התובע ימשיך בתפקידו. [נספח ה' לתצהיר המבקש]. נסיון נוסף להעביר את התובע מתפקידו לאחר שנטען על ידי המשיבה כי בוטל מרחב לכיש הסתיים בהליך גישור שתוצאותו היתה מינויו של המבקש לתפקיד הממונה על הנכסים באזור הדרום. הוסכם על הצדדים כי תפקידו זה זהה במעמדו למנהל מרחב, אולם נעדר את אלמנט הניהול המאפיין תפקיד מנהל מרחב [נספח ז' לתצהיר המבקש]. בסוף שנת 04' מונה המבקש לתפקיד סגן מנהל אגף הגבייה הארצי, כאשר ביום 5.12.05 פוטר המבקש מתפקידו זה לאור חוות דעת שלילית לכאורה מהממונה הישיר ובהסכמתו לכאורה של וועד העובדים. הממונה הישיר דאז, מר יעקב ברוש (כיום מנכ"ל החברה) הכחיש מתן חוות דעת שלילית מצדו, זאת מאחר שהמבקש אך הועבר לתפקידו באגף הגבייה ופרק הזמן הקצר לא מאפשר את הערכת עבודתו של המבקש [מכתבו מיום 6.12.04 צורף כנספח ט' לתצהיר המבקש]. כמו כן, וועד העובדים הכחיש כי נתן הסכמתו לפיטוריו של המבקש [המכתב מיום 6.12.04 צורף כנספח י' לתצהיר המבקש]. פיטוריו של המבקש בוטלו בהחלטת וועדת ארגון וכוח אדם מיום 9.12.04 [נספח יא' לתצהיר המבקש], המבקש מונה לתפקיד סגן מנהל מרחב איילון החל מיום 20.7.05 כשתוקף המינוי היה ל- 6 חודשים [נספח יב' לתצהיר המבקש]. לאחר שנה וחצי ששימש כסגן מנהל מרחב איילון, ובעקבות חילוקי דעות שהתגלעו בין המבקש לבין מנהל המרחב דאז, הועבר המבקש לתפקיד עוזר מנכ"ל ואחראי פרויקטים במשיבה, תפקיד בו הוא משמש נכון ליום הגשת הבקשה דנן. ביוני 2006 הוחלט במשיבה על שינוי במבנה הארגוני שיוביל לייעול ולחסכון בחברה. התנהל משא ומתן ארוך בין המשיבה, ההסתדרות והוועד הארצי של עובדי החברה, שסופו בהסכם קיבוצי שנחתם ביום 6.5.08 [להלן- ההסכם הקיבוצי] ובמסגרתו הסכימו הצדדים על החלת השינוי המִבני החל מיום 1.1.08. עד 08' מבנה החברה הורכב מ- 13 מרחבים. בראש כל מרחב עמד מנהל, כשהממונה לתפעול במרחב משמש כסגנו. במסגרת השינוי המבני בוטלו 13 המרחבים, והחברה נחלקה ל- 7 חטיבות. בראש כל חטיבה עומד מנהל, שתחתיו נמצאים ממונה התפעול האחראי על עבודת המטה (גבייה ונכסים); ומנהל סניף האחראי על עבודת השטח. עוד הסכימו הצדדים במסגרת ההסכם הקיבוצי על אופן איוש המשרות המוצעות במסגרת השינוי המבני. ביום 31.12.07 שלחה הגב' חנה וייץ, מנהלת אגף משאבי אנוש ומינהל בעמידר, הודעה לכלל העובדים בדבר אישור המינויים לתפקידי מנהלי חטיבות וכי הללו ייכנסו לתוקף עם אישורו של השינוי המבני [נספח ד' לתגובת המשיבה]. ביום 2.1.08 פנה המבקש למנכ"ל החברה, מר יעקב ברוש, בעניין מינוי מנהלי החטיבות [נספח ז' לתגובת המשיבה]. המבקש מציין כי הופתע לקרוא את ההודעה בדבר אישור המינויים שכן הובטח לו כי תפקידים אלו ואחרים יוצאו למכרז. בהמשך פונה המבקש למנכ"ל בבקשה להתמנות לתפקיד סגן מנהל חטיבה (הממונה על התפעול) או מנהל סניף, וזאת בהתאם להבטחות שניתנו לו בעבר. ביום 20.1.08 פורסמו מכרזים פנימיים לתפקידי מנהלי סניפים וממונה לתפעול בחטיבת המרכז. המבקש הגיש מועמדותו ל- 3 מכרזים: מנהל סניף איילון, מנהל סניף השפלה והממונה לתפעול בחטיבת המרכז. לתפקיד האחרון הגיש המבקש את מועמדותו בעקבות המלצתו של מנכ"ל החברה אך משנתברר לחברי וועדת המכרזים כי המבקש אינו מעוניין בתפקיד הסירו את מועמדותו. המבקש לא זכה ב- 2 המכרזים הנותרים, והודעה על כך נמסרה לו על ידי מר ברוש ביום 18.5.08. ביום 3.6.08 הגיש המבקש בקשה לסעדים זמניים (בש"א 2819/08) ובה התבקש בית הדין להורות משיבה למסור מסמכים שונים הקשורים לשינוי המבני שעברה ולמכרזים שנערכו במהלכו; לבטל את מינויָם של מנהלי החטיבות במשיבה ולהורות על עריכת מכרז לתפקידים אלו כך שיתאפשר למבקש להתמודד עליהם; לבטל חלק מהמכרזים למנהלי הסניפים וממוני התפעול ולהורות על עריכת מכרזים חדשים, ובמקרים שבהם נעשה מינוי ללא מכרז - לבטל את המינוי ולהורות על עריכת מכרז; להורות למשיבה למלא בתוכן וליתן בידי המבקש אמצעי עבודה על מנת שיוכל למלא את תפקידו כעוזר מנכ"ל ואחראי פרויקטים. ביום 24.8.08 הוגשה בקשה נוספת (בש"א 4187/08) ובה התבקש בית הדין להורות על ביטול המכרז לתפקיד מנהל סניף השפלה ועל מינויו של המבקש לתפקיד עד לעריכת מכרז חדש. בהסדר דיוני מיום 27.8.08 הסכימו הצדדים לאיחוד הדיון בשתי הבקשות, וכי תוצאות המכרז החדש לתפקיד מנהל סניף השפלה לא יימסרו לזוכה עד להחלטה בבש"א 2819/08. ביום 9.11.08 הוגשה בקשה נוספת מטעם המבקש לגילוי ועיון במסמכים. תמצית טענות המבקש - הסכמתו של המבקש לעבור לתפקיד עוזר מנכ"ל ואחראי פרויקטים נסמכה על ההבטחה כי התפקיד מלא תוכן ואתגר, אלא שלא כך הדבר והמבקש נותר חסר מעש. זאת ועוד, עם העברתו לתפקיד זה הובטח למבקש כי ישובץ לאחר מתפקידי הניהול שיווצרו במסגרת השינוי המבני שהחברה עתידה לעבור. דרך המלך לשיבוץ משרות במשיבה היא פרסום מכרז. כמו כן, למבקש הובטח כי יפורסמו מכרזים לתפקידי מנהלי חטיבות וסניפים ולתפקידי ממוני תפעול שאליהם יוכל להגיש את מועמדותו. אלא שהמינויים לתפקידי מנהל חטיבה נעשו ללא מכרז, והמינויים למנהלי סניפים חלקם נעשו ללא מכרז ובחלקם נערך מכרז כשהזוכים היו אנשי וועד. הסמיכות בין אישור מינויָם למנהלי סניפים של 3 חברי וועד לבין אישור ההסכם הקיבוצי מלמד כי המכרזים "נתפרו" לפי מידותיהם של אנשי הוועד וכי המשיבה חטאה לשמירה על עקרון השוויון במכרז. במכרזים שבהם השתתף המבקש נפל פגם: תנאי הסף נועדו לאפשר לחברי הוועד להגיש מועמדותם; המבקש נשאל אודות תביעותיו כנגד המשיבה ואודות מערכת יחסיו העכורה עם מנהל מרחב איילון דאז; היעדר פרוטוקול של וועדת המכרזים. המבקש הנו עובד בכיר של החברה. על פי נהלי החברה, עובד בכיר הוא מנהל של מרחב/ חטיבה גיאוגרפים. במבנה הארגוני החדש ישנם שני סוגים של מנהל מרחב: מנהל חטיבה ומנהל סניף. הסיבה לסווג של מנהל סניף כמנהל מרחב היא תחום אחריותו הגיאוגרפי שמשתרע על כמה ערים ויישובים. חובתה של המשיבה לשבץ את המבקש לתפקיד בכיר נובעת מהתחייבותה החוזית לעשות כן. המשיבה עמדה בחובתה זו כלפי יתר עובדיה הבכירים, אלא שלגביו ההתחייבות האמורה הופרה. המבקש עותר להורות למשיבה למלא בתוכן את תפקידו כעוזר מנכ"ל וכאחראי פרויקטים, לספק לו כלי עבודה לרבות חדר, כסא, שולחן ומזכירה, ובד בבד הוא מבקש כי בית הדין יורה למשיבה לשבצו בתפקיד מנהל סניף השפלה משהתגלה כי המועמד אליה אינו עומד בדרישות המשרה. לאור כל האמור לעיל, הפרה המשיבה את הוראות החוק והתקנות, הוראות ההסכם הקיבוצי וההבטחות שניתנו למבקש. תמצית טענות המשיבה - הבקשה דנן הוגשה ביום 3.6.08. השינוי המבני בחברה הוחל החל מיום 1.1.08, כאשר למבקש נודע עוד ביום 31.12.07 על מינוים של מנהלי החטיבות וביום 18.5.08 כי לא נבחר במכרזים למנהלי סניפים שבהם השתתף. לאור השיהוי הניכר בהגשת הבקשה יש לדחותה על הסף. יש לדחות את הבקשה אף בשל חוסר ניקיון כפיו של המבקש, בין היתר מפני שהסתיר מבית הדין את העובדה כי הסיר מועמדותו מהמכרז של ממונה לתפעול בחטיבת המרכז. המבקש בחר להעלות טענותיו כנגד הליכי הבחירה רק לאחר שהפסיד במכרזים, ולפיכך מנוע מלטעון כנגדם בדיעבד. למבקש לא ייגרם נזק מאי מתן הצו הזמני המבוקש, שכן ממילא משמש המבקש בתפקיד אחר במשיבה וחלק מבקשתו הוא כי יאפשרו לו לבצע את תפקידו הנ"ל. בהתאם לנוהלי החברה איוש משרות בכירות אינו דורש עריכת מכרז, והמנכ"ל מוסמך להמליץ על עובד בפני מועצת המנהלים כמועמד יחיד. הנוהל האמור עוּגן אף בהסכם הקיבוצי ולפיו העובדים שנבחרו לשמש כמנהלי חטיבה הוצאו מתחולתו של ההסכם הקיבוצי. המבקש מועסק בהתאם להסכם הקיבוצי ולפיכך ברי שהתפקידים הבכירים אינם רלוונטיים לגביו. מנכ"ל החברה אכן הבהיר למבקש כי הוא רואה בו מועמד ראוי להתמודדות עתידית על תפקידי מנהל חטיבה או סניף, אך בשום שלב לא הבטיח כי המבקש ישובץ לתפקיד ללא מכרז. עיקר המשא ומתן נערך עם ההסתדרות ולא עם נציגות וועד העובדים, לפיכך אין שחר לטענה בדבר סמיכות הזמנים בין מינויים של חברי הוועד לחתימה על ההסכם הקיבוצי. המבקש תוקף את שיקול הדעת של חברי הוועדה, אלא שתפקידו של בית הדין הוא לא להיכנס בנעלי הוועדה ולהעריך את כישוריהם של המועמדים כי אם לבחון האם הליך הבחירה התנהל כדין. במקרה הנדון הליך הבחירה נוהל ללא פגם; המשיבה הקפידה על קיומו של עקרון השוויון ובחנה את מידת ההתאמה של כל מועמד על פי קריטריונים זהים, הרכב וועדת הבוחנים נקבע בהתאם לנוהלי העבודה בעמידר. המבקש העיד מטעמו; ומטעם המשיבה העידו מר יעקב ברוש - מנכ"ל החברה, וגב' חנה וויץ - מנהלת אגף משאבי אנוש ומינהל בחברה. דיון והכרעה - יש להקדים כי לבקשתו של המבקש שני ראשים: האחד נוגע לתפקידו כעוזר מנכ"ל ומנהל פרוייקטים, והאחר אשר בו נתחיל נוגע לפגמים במינוי מנהלי חטיבות, מנהלי תפעול ומנהלי סניפים במשיבה בעקבות שינוי מבני שנערך בה. אשר לחלק השני יש להדגיש כי בחינתו תצטמצם לאיוש תפקידים ללא מכרז ולבחינת הליכי המכרז בהם השתתף המבקש. אין מקום בשלב זה לטענות המבקש כנגד הליכי מכרז אשר אליהם בחר שלא להגיש מועמדות. עוד נקדים כי מאחר שמדובר בבקשה לסעד זמני ומאחר שלא נפרשה בפני בית הדין מסכת ראיות מלאה של כל העובדות והטיעונים הרי שכל קביעותנו אינן באות לחרוץ דין אלא הן לכאורה בלבד וככל שהדבר דרוש להליך זה. המשיבה טוענת כי הליך זה נמשך מעבר לזמן המקובל ואכן כך הדבר, אלא שהסיבה לכך נעוצה בשתי הסכמות של הצדדים לפנות להליך גישור אשר לא צלח. המסגרת הנורמטיבית סעיף 32 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 קובע כי חובתו של דירקטוריון חברה ממשלתית היא לקבוע את אופן בחירת הפקידים הבכירים ושאר עובדי החברה, זאת בכפוף לכללים שיקבע שר האוצר. בהתאם לחובה זו, הוציא דירקטוריון המשיבה את הוראת נוהל 00105 שעניינה איתור ומינוי עובדים בכירים [נספח ב' לבקשה. להלן- הוראת הנוהל]. על פי הוראת הנוהל, איוש תפקידים בכירים אינו דורש קיומו של מכרז פנימי ולכן מנכ"ל החברה מוסמך להמליץ בפני הדירקטוריון על עובד החברה כמועמד יחיד לתפקיד. הדירקטוריון ידון ויאשר על פי המלצות המנכ"ל את מינוים של העובדים הבכירים [סעיפים 4.5 ו- 4.13 להוראת הנוהל]. במקרים שבהם לא ניתן להמליץ על עובד חברה כמועמד יחיד, תוקם וועדת איתור של מועמדים [סעיף 6 להוראת הנוהל]. כאמור, במשיבה החל תהליך של שינוי מבני. ההסכם הקיבוצי מיום 6.5.08 הסדיר את המהלך, ובמסגרתו הסכימו הצדדים כדלקמן [נספח א' לתגובת המשיבה]: איוש ממלאי התפקידים למשרות המוצעות יבוצע במהלך החודשים פברואר-מרץ 08 בהתאם לכללי הדין המחייבים, ובכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 22.12.1971, החל ביחסים שבין חברת עמידר לעובדיה. ככלל, איוש משרות הניהול הבכירות המוצעות במסגרת תכנית הייעול ייעשה באמצעות עובדי החברה המשמשים כיום בתפקיד מנהלי מרחבים. עובדים אלו יועסקו בחוזה עבודה אישי לעובדים בכירים ויוצאו מתחולת ההסכם הקיבוצי המיוחד החל ביחסים שבין החברה לעובדיה (בכפוף לחתימתם על כתב הסכמה להוצאתם מההסכם הקיבוצי). מוסכם כי הנהלת החברה תפעל להותרת העובדים בתפקידם הנוכחי בטרם יישום תכנית הייעול. ככל שתידרש העברת עובד מתפקיד לתפקיד, היא תיעשה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד החל ביחסים שבין החברה לעובדיה. כן מוסכם כי אם יהא צורך במסגרת ו/או בעקבות תכנית הייעול להקים מחלקה/ יחידה חדשה בחברה, אזי החברה תפעל לאיוש התפקידים אשר יידרשו באמצעות עובדי החברה ו/או בדרך של מכרז (לפי העניין). לאחר סקירת המסגרת הנורמטיבית, נפנה לדון בטענותיו השונות של המבקש כנגד המינויים שנעשו במסגרת השינוי המבני.מנהלי חטיבות -כאמור, בבקשה מתבקש בית הדין לאפשר למבקש להתמודד במכרז על תפקיד מנהל חטיבה שכן דרך המלך במשיבה הוא מינוי בדרך של מכרז. כמו כן, לטענתו של המבקש הבטיח לו מנכ"ל המשיבה כי עם השינוי המבני ימונה לאחד מהתפקידים הבכירים שיוצעו.מנגד טוענת המשיבה כי הוראות הדין והנוהל מאפשרות את מינויָם של מנהלי המרחבים לשעבר למנהלי החטיבות החדשות במשיבה. כמו כן, מכחישה המשיבה כי הובטח למבקש מינוי לאחד התפקידים ללא מכרז.ראינו כי ההסכם הקיבוצי קבע במפורש ובאופן שאינו משתמע לשני פנים כי איושן של משרות הניהול הבכירות ייעשה על ידי מנהלי המרחבים, כשיתר המינויים ייעשו על פי כללי הדין המחייבים ובכפוף להוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 22.12.1971 [נספח א' לבקשה. להלן- הסכם 71'] שעיון בו מעלה כי אף לפיו משרות בכירות פטורות ממכרז פנימי [סעיפים 1.3 ו- 3 להסכם]. אם כן, לפי הוראות הדין והנוהל חובת המכרז לא חלה על מינויי בכירים במשיבה.לטענת המבקש לא היה אישור של הדירקטוריון כנדרש בסעיף 4.13 להוראת הנוהל, וזאת מן הטעם כי לא הוצג כל פרוטוקול ישיבה של הדירקטוריון בנושא.אכן, לא הוצג פרוטוקול של הדירקטוריון ולכך נידרש כשנעבור לדון בבקשה לגילוי מסמכים. אולם אי הצגתו של פרוטוקול אינה מלמדת כי המינויים לא אושרו כנדרש. בהודעה מיום 31.12.07 שהופצה לכלל העובדים נכתב במפורש כי אישורו של הדירקטוריון את מינויי מנהלי החטיבות ניתן ביום 30.12.07 [נספח ד' לתגובת המשיבה]. כל טענה כנגד ההליך האמור ראוי הייתה לוּ הייתה מועלית בסמוך למועד שבו נודע למבקש על עצם המינויים.כמו כן, לא הוּכח כי ניתנה למבקש הבטחה למינוי. המבקש נסמך בטענתו זו, בין היתר, על שלושה מסמכים החתומים על ידי המנכ"ל יעקב ברוש. האחד הנו הודעה שהועברה בדוא"ל ביום 3.7.06 ובה כותב המנכ"ל כך: "בהמשך לשיחותינו הממושכות לגבי שיבוצך העתידי, החלטתי לכתוב לך מעבר למה שנאמר בכתב (צ"ל: "בעל פה" - ח.ט.).הנני רואה בך מועמד מתאים להתמודדות עתידית על אחד מתפקידי הניהול בחברה, במסגרת הארגון מחדש.אני מציע וממליץ בפניך להמשיך בעבודתך השוטפת תוך גילוי יכולותיך וכישוריך הטובים, דבר שיעזור לכולם בעתיד לקבל החלטות נבונות ונכונות לגבי שיבוצך העתידי.יש לגלות סבלנות ואורך רוח, דבר שישתלם בעתיד, אנו נמצאים במהלכו של תהליך שינוי ארגוני שייקח זמן, לאור זאת יש לגלות הבנה ושיתוף פעולה. ..." [נספח יג' לבקשה]. המסמך השני הנו טופס מועמדות של המבקש מיום 27.1.08 למכרז מנהל סניף איילון, מנהל סניף השפלה וממונה לתפעול בחטיבת המרכז, שעל גביו ציין המנכ"ל כי:"לבנימין (למבקש - ח.ט) ניסיון בתפקיד מנהל מרחב וממונה לתפעול באיילון ובלודים. ראוי להתמודד על תפקידי מנהל סניף איילון, מנהל סניף שפלה וממונה לתפעול בחטיבת המרכז" [נספח יד' לבקשה].אלא שאין אנו מוצאים במסמכים הנ"ל כל התחייבויות למינויו של המבקש לתפקיד מנהל חטיבה ללא מכרז. כל שנאמר בהם הוא שלמבקש יש את הכישורים והיכולת להתמודדות על תפקידים ניהוליים וכי בבוא העת תינתן לו האפשרות להתמודד. לא די בכך כדי לבסס טענה של מתן הבטחה מחייבת למינוי לתפקיד ניהולי ללא מכרז.המסמך השלישי שהובא בפנינו הוא מזכר מיום 1.2.07 שממוען למבקש [נספח ג1 לבקשה] ובו כותב המנכ"ל כי:"...ב. בקרוב יפורסמו מכרזים לתפקידי מנהלי חטיבות ומנהלי סניפים. זכותך להגיש מועמדותך לכל תפקיד והנני רואה (בך - ח.ט) מועמד ראוי להתמודדות.ג. אין בכוונתי למנות מנהלי סניפים ומנהלי חטיבות ללא מכרז אלא במקומות שבהם יש מועמד אחד. ..." שוב יש כאן הצהרה בדבר היותו של המבקש מועמד ראוי לתפקיד ניהולי עליו יתמודד במכרז. בשונה משני המסמכים הקודמים, התחייב המנכ"ל במפורש לפרסם מכרזים לתפקידי מנהלי חטיבות וסניפים מלבד במקומות שבהם יש מועמד אחד.מר ברוש הבהיר בעדותו:"כשהתחלתי בשיחות ובבדיקות איזה מנהלים בכירים יהיו ומי יהיה וכמה, היו עודף מנהלים, אני גם שלחתי להם מכתבים שבכוונתי לבטל את המשרה הקודמת שלהם ולצאת למכרז, וזכותם להגיב לי בכתב ולהודיע לי אם הם רוצים לפרוש במסגרת פרישה שעודדנו בכירים או להתמודד. חלק מהמנהלים פרשו ואז כמות התפקידים היתה זהה לכמות המנהלים הבכירים".[פרוטוקול מיום 27.11.08 עמ' 11 ש' 18-14].כלומר כל מנהלי המרחבים מונו כמנהלי חטיבות, ולפיכך לא פורסם מכרז.מר ברוש העיד כי היה מקרה שבו עובדת פנתה אליו וביקשה להתמודד על תפקיד מנהל חטיבה. העובדת נשלחה למבחנים והשתכנעו שאינה מתאימה והסירה את מועמדותה ולפיכך לא פורסם מכרז.השתכנענו לכאורה כי המבקש ידע על ההליכים המתקיימים לאיוש תפקיד מנהלי חטיבה ולא הגיש כל בקשה להתמודד על תפקיד כלשהו.השתכנענו לכאורה כי מינוי מנהלי החטיבות נעשה כדין לאור ההסכם הקיבוצי אשר מסדיר את השינוי המבני ובו הסכימו הצדדים במפורש כי איוש תפקידי מנהלי חטיבות ייעשה על ידי מנהלי המרחבים דאז.כל מנהלי החטיבות שמונו מילאו תפקיד של מנהל מרחב עובר לחתימה על ההסכם הקיבוצי. במועד זה המבקש לא מילא תפקיד של מנהל מרחב ולכן אינו זכאי להתמנות כמנהל חטיבה.זאת ועוד: טענתו של המבקש כנגד אי קיומם של הליכי מכרז לתפקידי מנהל מחטיבה לוקה בשיהוי כבד, מאחר שעוּבדָת מינוים של מנהלי החטיבות הייתה ידועה למבקש החל מיום 31.12.07 [נספח ד' לתגובת המשיבה] שאף שלח ביום 2.1.08 את תגובתו למנכ"ל המשיבה [נספח ז' לתגובת המשיבה] ובה הזכיר את ההבטחה שניתנה על ידי המנכ"ל בדבר פרסום מכרזים.ביטול או השהיית מינויָם של מנהלי החטיבה כיום, 5 חודשים לאחר שנודע להם וליתר עובדי החברה דבר המינוי, יגרום נזק כבד לחברה שהחלה בתהליכי השינוי המבני ולמנהלי החטיבה עצמם שכבר החלו למלא את תפקידם. בטרם נחתום פרק זה יש להעיר כי טענת המבקש כנגד מינוי מנהלי חטיבות ללא מכרז עומדת בסתירה לעתירותיו בקשר עם מינויו לתפקיד מנהל סניף או מנהל תפעול ללא מכרז אליהן נתייחס בהמשך.לאור כל האמור לעיל, אנו דוחים את הבקשה לסעד זמני של ביטול/ השהיית המינויים למנהלי חטיבות והוראה על עריכת מכרזים לתפקידים אלו. מנהלי סניפים וממוני תפעול - טענותיו בעניין זה נחלקות לשניים: ראשית, טוען המבקש כי חלק ממנהלי הסניפים מונו ללא מכרז - כך לגבי משיב 11 ומשיב 13, ובכך יש משום הפרה של המשיבה את עקרון השוויון והשמירה על התחרות הגלומים בחובה המוטלת עליה לאייש את המשרות החדשות באמצעות מכרז; שנית, לטענת המבקש נפלו פגמים בהליכי המכרזים שבהם השתתף. מנגד טוענת המשיבה כי איוש תפקידים ללא מכרז נעשה לבקשת הסתדרות המעו"ף ונציגות העובדים לאייש משרות באמצעות ממלאי תפקידים קיימים, אשר מהות תפקידם ותחולתו לא השתנתה במסגרת השינוי המבני. לגבי יתר המשרות שבהן לא היו בעלי משרות מכהנים או שהיה יותר מבעל משרה אחד, בוצעו הליכי מכרז כדין ואין שחר לפגמים אשר להם טוען המבקש. החובה לערוך מכרז לתפקיד מנהל סניף - כאמור, ההסכם הקיבוצי הסדיר מפורשות את איוש תפקידי מנהלי החטיבות על ידי מנהלי המרחבים דאז כאשר לגבי יתר התפקידים נקבע כי המינויים ייעשו על פי הדין ובכפוף להוראות הסכם 71'. על פי הסכם 71' כאשר מתפנה משרה בחברה, קיימת אפשרות להעברת עובד למשרה זו ללא מכרז מבין: (1) עובדים שלא שובצו בתפקידים יציבים; (2) עובדים העומדים בפני פיטורים מפאת צמצומים בעבודה [סעיף 2. א. בנספח 3 להסכם 71']. עוד נקבע כי במידה שההנהלה ו-ועד העובדים הגיעו להסכמה על העברת עובד למשרה פנויה כאמור, לא יפורסם מכרז פנימי בקשר עם משרה זו [סעיף 2. ב. בנספח 3 להסכם 71']. היינו, עוד מקדמת דנא שיבוץ עובד לתפקיד במשיבה ללא מכרז היה אפשרי בתנאי שניתנה הסכמת וועד העובדים למהלך. בהסכם הקיבוצי הסכימו ההסתדרות והוועד באופן מפורש כי איוש התפקידים החדשים ייעשה - ככל שהמצב מאפשר - על ידי עובדי החברה ו/או בדרך של מכרז (לפי העניין). אם כן, בהתאם להסכמה דנן ולאור בקשת ההסתדרות והוועד כי תפקידים חדשים יאוישו במידת האפשר על ידי ממלאי תפקידים זהים במהותם, מונו לתפקיד מנהלי סניפי דן והשרון ששייכים לחטיבת השרון מי ששימשו עד אותה עת ממוני התפעול במרחבי דן והשרון (משיב 13 ומשיב 11 בהתאמה). פגם במכרז - המבקש מצביע על כמה פגמים שנפלו במכרזים שנערכו ושבהם השתתף. בטרם נתחיל לבחון כל אחד מהפגמים, נציין כי המבקש הגיש מועמדות לשלושה מכרזים - מנהל סניף איילון, מנהל סניף השפלה והממונה לתפעול בחטיבת המרכז - כאשר בוועדת המכרזים לתפקיד ממונה תפעול ציין כי אינו מעוניין בתפקיד, ולפיכך מועמדותו הוסרה. מכאן, שבחינת תקינות המכרזים תתייחס כאמור ל- 2 המכרזים הנותרים בלבד. באשר למכרזים אלה יש לציין כי בעקבות הבקשה התברר כי משיב 9, מר מדיון אשר נבחר למנהל סניף השפלה לא עמד בתנאי הסף שכן הוא חסר השכלה תיכונית מלאה, ולפיכך הודיעה המשיבה על ביטול זכייתו. המשיבה פרסמה מכרז נוסף לתפקיד זה וביום 24.8.08 הגיש המבקש בקשה נוספת לצוות על המשיבה להציב את המבקש למשרה זו. הצדדים הגיעו להסכמה כי לא ינתן צו האוסר על הליכי המכרז אך תוצאות המכרז לא תפורסמנה עד להחלטה זו. ואלה הפגמים להם טוען המבקש: ראשית, טוען המבקש כי לא היה אישור של הדירקטוריון לאופן הבחירה של מנהלי הסניפים וממוני התפעול, וזאת כנדרש בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס"ה-2005. אלא שאישור לאופן הבחירה ניתן בהסכם הקיבוצי כפי שסקרנו לעיל. היינו, ככל שהדבר יתאפשר יאוישו התפקידים החדשים על ידי ממלאי תפקיד שיבוטל במסגרת השינוי המבני והדומה במהותו לתפקיד המוצע. ביתר התפקידים ייערך מכרז. שנית, טוען המבקש כנגד תנאי הסף שנקבעו במכרזים. על פי הגדרות התפקיד שצורפו למכרזים [נספחים טו' ו-טז' לבקשה], המועמד לתפקיד נדרש להיות "בעל השכלה אקדמית וניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות עובדים, או בעל השכלה של 12 שנות לימוד ורמה מוכחת של מקצועיות לבעלי וותק של 3 שנים לפחות בחברת עמידר". טוען המבקש כי תנאי הסף האמור לוקה בחוסר סבירות שכן בעוד שבעל השכלה אקדמית נדרש לכל הפחות ל-3 שנות ניסיון ספציפי בניהול צוות עובדים, הרי שבעל השכלה תיכונית נדרש בסך הכול לרמה מוכחת של מקצועיות ולוותק של לכל הפחות 3 שנים במשיבה. לטעמנו יש מן הצדק עם המבקש בעניין זה. כבר נקבע כי דרישת ניסיון כתנאי סף במכרז היא תנאי כשירות פנימי המחייב התייחסות סובייקטיבית של וועדת המכרזים [בג"צ 441/83 סעדיאן נ' ראש עיריית אשדוד, פ"ד לז(4) 368 (1983) כפי שהובא בעב (ב"ש) 5984/04 אבן חיים - מדינת ישראל (לא פורסם, , 20.3.2005)], אלא שאין 3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים כהרי 3 שנות וותק של מקצועיות במשיבה. אם דרישת ההשכלה נמוכה יותר, הרי שמטבע הדברים הפיצוי יגיע בדמות דרישת ניסיון מחמירה יותר. גם המנכ"ל עצמו העיד שלשיטתו השכלה אקדמית היא לא חזות הכול וכי ניסיון מ"השטח" בהחלט יכול למלא אחר החסר [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 13 ש' 3-13]. אלא שגם המנכ"ל סבר כי מדובר בניסיון של "הרבה מאוד שנים" כלשונו [ש' 8 לפרוטוקול]. בענייננו, העובדה שהמשיבה אִפשרה למועמדים נעדרי השכלה אקדמית להגיש מועמדות, לא הובילה להחמרה של דרישת הניסיון מהם. ההיפך הוא הנכון. המשיבה דרשה וותק של 3 שנים (מקביל לדרישת ניסיון ניהולי בן 3 שנים) ו"מקצועיות מוכחת" מבלי שפירטה איזה מקצועיות היא דורשת מהמועמד, להבדיל ממועמד בעל השכלה אקדמית שנדרש לניסיון מוכח בניהול. אלא שאין בפגם זה כדי לפסול את המכרזים הרלבנטיים, שכן יש לבחון האם הוכיח המבקש לכאורה כי יש בתנאי זה כדי לפגוע בשוויון הזדמנויות וכדי להוות "כרטיס כניסה" למי שלא ראוי לאור דרישות התפקיד. למנהל סניף השפלה נבחר מר לנקרי. מתוך ת/1 שהוא פרוטוקול בכתב יד אשר נרשם על ידי יו"ר הוועד עולה כי מר לנקרי עובד בחברה 25 שנים ומנהל משרד מקומי משנת 1996; דהיינו, בעל ניסיון בניהול של מעל 10 שנים. כך שלא הוכח לכאורה כי הפגם בתנאי הסף נועדו להכשיר זכייתו של מי שאינו עומד בתנאי הסף לאור דרישות התפקיד. עוד יש להוסיף כי באשר לטענה בדבר תנאי הסף ראוי שזו הייתה מועלית בטרם הגיש המבקש את מועמדותו ובטרם נודעו תוצאות המכרז. אשר למכרז למנהל סניף איילון הרי שזכייתו של מר מדיון בוטלה. תנאי הסף למכרז החדש שפורסם לא שונו, הגם שהמבקש העלה טענותיו לגביהם בבקשה זו. אלא שבקשתו של המבקש הינה לאייש את המשרה ללא מכרז. בקשה זו יש לדחות. אם כי נעיר כי אין בפגם זה כשלעצמו די כדי לפסול את המכרז הנוסף למשרה זו. עוד טוען המבקש כנגד היעדרו של פרוטוקול וועדת המכרזים. לטענת המשיבה פרוטוקול של וועדת המכרזים קיים כפי שהדבר בא לידי ביטוי בטבלת הציונים שניתנו על ידי חברי הוועדה [נספחים ט' ו-י' לתגובת המשיבה]. וכך על פי עדותה של הגב' וויץ: "...לטעמי יש פרוטוקול. אנחנו ראיינו קרוב ל-50 מועמדים ל-22 תפקידים, לטעמי לא ייתכן שאנחנו נשא, היה לוקח לנו אולי שנה ויותר עד שנסיים לרשום כל אחד מה אמר ומה היה. הטבלה היא סיכום הדעות של חברי הוועדה, היא מתמצתת אפשר להבין בצורה חד משמעית לפי הציונים בכל תחום." [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 17 ש' 10-13] אין בידינו לקבל עמדתה זו של המשיבה. כבר נפסק כי חובה על וועדת המכרזים לנהל פרוטוקול של דיוניה והחלטותיה, לרבות מידע הנמסר לה כנדרש בידי חברי הוועדה [בג"צ אילן נ' עיריית תל אביב-יפו, פ"ד נט(3) 817, 838 (2004)]. ועוד נאמר כי: "...הפרוטוקול הוא כלי לשיקוף המציאות. השיקוף של המציאות יכול להיות מלא או מתומצת. הוא חייב להיות אמיתי. אם האמת היא מרה, חייב הפרוטוקול לשקף (באופן מלא או מתומצת) אמת מרה זו. אין להוציא מהפרוטוקול דברים שאינם ראויים להישמע. אין לתקן פרוטוקול בשל אי הנחת (המוצדקת או הבלתי מוצדקת) מתוכנם של הדברים שנאמרו. הפרוטוקול הוא 'עיוור צבעים'. הוא צילום של מציאות. שינוי בפרוטוקול יכול להיעשות רק כדי להתאימו למציאות. אין לשנות את הפרוטוקול כדי שהלה לא ישקף את המציאות". [בג"צ 990/92 מורדוב נ' עיריית תל אביב יפו, פ"ד מז(1) 474, 478 (1993) כפי שהובאו בבג"צ 954/97 כהן נ' ראש לשכת עורכי-הדין, פ"ד נב(3) 486, 527 (1998)] אם כן, הדרישה היא לפרוטוקול שידווח על עיקרי ההתרחשויות בוועדה [לעיל בג"צ אילן, ע' 837]. טבלה המסכמת את ציוני המועמדים במכרז אינה עונה על דרישה זו. מהטבלה אולי ניתן ללמוד כיצד התקבלה ההחלטה במכרז - היינו, העדפתו של מועמד אלמוני על פני מועמד פלמוני בשל ציוניו הגבוהים; אך לא ניתן ללמוד על יסוד איזה מידע נתקבלה ההחלטה בין כותלי הוועדה [לעיל בג"צ אילן, ע' 837]. משכך, נטל השכנוע כי וועדת המכרזים פעלה כדין עובר אל כתפי המשיבה [לעיל בג"צ אילן, ע' 842]. אלא שבענייננו כשלה המשיבה לעמוד בנטל זה. כל שהובא בפנינו כדי להראות כי הליך הבחירה בוועדה נעשה כדין הם אמות המידה שנקבעו על ידי הוועדה לבחירת הזוכים במכרזים וטבלאות מסכמות של ציוני המועמדים [נספחים ח'-י' לתגובת המשיבה]. לטענת המשיבה, אמות המידה נקבעו לאחר דיון מיום 29.1.08 בין חברי הוועדה. פירוט של הדיון שנעשה לא הוצג בפנינו; לא באמצעות פרוטוקול ולא על ידי עדותה של הגב' וויץ שנמנתה על חברי הוועדה. להיפך, מעטה העמימות באשר לאופן קבלת ההחלטות בוועדה רק התגבר עם עדותה של הגב' וויץ, כך למשל: עת נשאלה אודות הציון הנמוך שניתן למבקש בגין משמעת, מוסר עבודה והיעדרויות, לא יכולה הייתה העדה להצביע על עבירות המשמעת שהובאו בפני הוועדה ושגם בגִנן ניתן למבקש ציון כה נמוך בפרמטר זה [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 20 ש' 16-21]. עוד הוצג בפנינו בדיון, רישומים שנערכו על ידי יו"ר וועד העובדים [ת/1]. אלא שאף מהם לא ניתן ללמוד על הנעשה בין כותלי הוועדה, כשגם הגב' וויץ מעידה כי הוועדה לא התייחסה לרישומיו של יו"ר וועד העובדים כפרוטוקול משקף [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 21 ש' 21]. הנה כי כן, שאף באמצעים אחרים שלא באמצעות פרוטוקול (למשל על ידי עדויות של חברי הוועדה) נבצר מאיתנו ללמוד על שהתרחש בדיוני הוועדה. כבר נפסק כי מחדל עריכתו של פרוטוקול הנו מחדל מהותי המעכיר את השקיפות הנדרשת ומונע אפשרות לפיקוח ולבקרה שהם כה חיוניים [לעיל בג"צ אילן, ע' 843]. מוסיף המבקש וטוען כנגד אחידות הציונים שניתנו על ידי חבריה, אלא שבעניין זה כבר נפסק כי מטבע הדברים קיים שוני בין הערכותיהם של חברי וועדת המכרזים את המועמדים המופיעים לפניהם וכי בסופו של דבר החלטת הוועדה ניתנת כגוף, על ידי צירופם יחד של דעות כל חברי הוועדה [ע"ע (ארצי) 1279/02 מדינת ישראל - כרמי, פד"ע לח 415, 426 (2003). להלן- עניין כרמי]. אשר לטענות המבקש בדבר מתן עדיפות לחברי וועד, הרי שאלה נטענו בעלמא ולא הוּכחו. העובדה כי לחלק מהתפקידים נבחרו חברי וועד אין בה כדי להעיד על משוא פנים של חברי וועדת המכרזים. כך גם הסמיכות בין מועד החתימה על ההסכם הקיבוצי לבין המועד שבו התפרסמו תוצאות המכרזים שבהם חלק מהזוכים היו חברי וועד, אין בה כדי ללמד על כניסתם של שיקולים זרים ופסולים בהליך הבחירה. קל וחומר, שמר ברוש העיד כי עיקר המשא ומתן נוהל מול ההסתדרות ולא מול נציגות חברי הוועד [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 16 ש' 3-5]. בבואנו לבחון האם יש בפגמים המצטברים שפורטו פגמים כדי לרדת לשורשו של עניין ולהצדיק ביטול החלטת ועדת המכרזים בשלב זה, עלינו להביא בחשבון את העקרונות שלהלן: האם נפגע עקרון שוויון ההזדמנויות בדרך כלשהי, האם נבחר מועמד ראוי, מידת הפגיעה במועמד שנבחר. כך נפסק - "...הלכה פסוקה היא שלא כל פגם בהליך המינהלי מביא לבטלותו או לביטולו. על כך בית הדין הארצי לעבודה לאמור: רק סטיה שאינה סטיה של מה בכך, אלא שהיא ממשית ויורדת לשורשו של הליך הבחירה במכרז, או החלטה שניתנה בחוסר סמכות, יביאו לפסיקלת פעולת הוועדה... ואמנם בבואנו לבחון פגמים כאלה ואחרים שנפלו בהליך של מכרז, יש לתת את הדעת לטיבם של אותם פגמים - אם טכניים הם או מהותיים, אם שוליים הם או מרכזיים, אם נוגעים הם בליבת ההליך ומסכלים את מטרתו או שהם מצויים בשוליו, ורק באותם מקרים בהם נפל הפגם היורד לשורש העניין או הפוגע בזכות מהותית, או בכללי הצדק הטבעי, או המפר את עקרון השוויון, תהא הצדקה להחליט על ביטולו. ...בבוא בית הדין לעבודה לבחון טענות כלפי הליכי מכרז, הליו לתת את הדעת לא רק לעניינו של הטוען אלא גם לעניינם של אחרים העלולים להיפגע ממתן הסעד המבוקש. המקרה השכיח הוא - כמו בענייננו - שמועמד שלא נבחר תוקף את החלטת הוועדה כדי לסכל את בחירתו של מועמד אחר. במקרה שכזה על בית הדין להעניק משקל לאינטרס של המועמד הנבחר לקצור את פירות החלטת הוועדה ולקבל את המינוי עליו החליטה הוועדה. עמדה על כך חברתי השופטת נ' ארד בפרשת שנער [7] בפיסקה 11 לפסק הדין: "במערכת השיקולים והאיזונים שיש לעשותם, קודם לקבלת החלטה על ביטולו של מכרז יש לבחון את השלב בו נמצאים הליכי המכרז, מראשיתם ועד לאחר שנסתיימו: יש ליתן את המשקל הנדרש לפגיעה שנפגע הטוען לפגם ממין אלה המנויים לעיל, לבין משקלה של הפגיעה הצפויה בזוכה שפרי זכייתו עתיד להילקח ממנו; אם מכהן הזוכה במשרה מושא המכרז, כמה זמן מכהן הוא בה; מה הייתה תרומתו של זוכה לפגם הנטען, אם היתה..." [לעיל עניין כרמי, ע' 431-432]. לפיכך, בשלב זה, על אף הפגם החמור שבהיעדר פרוטוקול אשר ישקף את הליך קבלת ההחלטה ואף בהצטרפותו לפגמים האחרים, אין בו כדי להביא בשלב זה לתוצאה של ביטול החלטת וועדה המכרזים. אשר למשרת סניף השפלה, נתנו משקל לעובדה כי לתפקיד זה נבחר מר לנקרי אשר הפער בין ציוניו לבין ציוני המבקש ניכרים וכי הוא משמש בתפקיד זה למעלה מחצי שנה. אכן, אין מקום בעניין זה לטענת המשיבה בדבר שיהוי בהגשת הבקשה אשר הוגשה כשלושה שבועות לאחר פרסום תוצאות המכרז. אולם, משהמבקש לא טען כי הוא מועמד ראוי יותר ממר לנקרי ומששקלנו את מערכת השיקולים שנזכרה בעניין כרמי, לא מצאנו כי יש בפגמים האמורים כדי לגרום בשלב זה לביטול המכרז. אשר לסניף איילון, הרי שהמכרז מושא הבקשה 2819/08 בוטל. אשר למכרז החדש, טענתו העיקרית של המבקש היא זכותו לאיוש התפקיד ללא מכרז. המבקש לא הצביע על כל פגם במכרז למעט תנאי הסף. אנו דוחים את בקשתו של המבקש לאיוש התפקיד ללא מכרז משהמבקש לא הוכיח כי לכאורה הוא עומד בתנאי הסכם 71' להעברתו לתפקיד זה ללא מכרז. עוזר מנכ"ל ומנהל פרוייקטים - בקשה נוספת של המבקש הינה להורות למשיבה למלא בתוכן את תפקידו הנוכחי. כאמור, בחודש יולי 07' [סעיף 3.ב. לתצהיר ברוש] הועבר המבקש מתפקידו במרחב איילון לשמש כעוזר מנכ"ל וכאחראי פרויקטים. אלא שלטענתו, מאז הוא יושב בחוסר מעש שכן תפקידו ריק מתוכן. המבקש העיד כי לא קיבל כל מטלה מלבד משימה לשלוח צלמים לתעד הוסטלים שעומדים לפני שיפוץ [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 7 ש' 20-22]. המשיבה טוענת כי לא ניתן היה לתת למבקש עבודה שכן הלה נעדר ימים רבים מעבודתו. המבקש אינו מכחיש כי נעדר אך לטענתו הסיבה להיעדרויות היא תאונת דרכים קשה שעבר, שלאחריה נדרש למנוחה ארוכה, לבדיקות ולפיזיותרפיה. זאת ועוד: שחוסר המעש שאפיין את תפקידו לא נסך בו מוטיבציה יתרה להגיע למקום העבודה ולכן העדיף לנצל את הזמן למנוחה בבית [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 8 ש' 20-25]. המבקש העיד כי הגיע למקום העבודה מבלי שניתנה לו עבודה, וכי אפילו חדר לא היה לו ולמעשה היה "הומלס בתוך הרכב" כלשונו [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 8 ש' 24-25]. המבקש לא קפא על שמריו ופנה פעם אחר פעם למנכ"ל החברה בבקשת עבודה. ביום 16.10.2007 פנה המבקש למנכ"ל בהודעת דואר אלקטרוני שכותרתה "עתיד?", וכך הוא כתב: "יעקב שלום לך, מה קורה? מה הלאה? עד מתי? אני חושב שאני צריך תעסוקה אינטנסיבית, כי אחרת אני ממש אשתגע. הבטלה הורגת אותי. בברכה, בנימין" [נספח יח3 לתצהיר המבקש]. לוּ היה התפקיד מלא בתוכן כטענת המשיבה בכתבי טענותיה והבעיה היחידה הייתה נוכחותו של המבקש, היה זה נענה בפירוט רשימת המטלות שעומדות לפניו ובתוכחה כי נוכחותו החסרה היא שמקשה על ביצוען של אלה ועל מתן מטלות חדשות. אך לא כך היה. בתגובה לפנייתו, נענה המבקש על ידי המנכ"ל כי התקבל תקציב לשדרוג ההוסטלים וכי בקרוב יוקם צוות היגוי לנושא שהמבקש יהיה חבר בו כנציג המנכ"ל. הא ותו לא. עוד על שוועתו של המבקש לעבודה ניתן ללמוד מפנייתו למנכ"ל לאחר שנודע לו על המינויים למנהלי החטיבות, וכך הוא כותב: "...יעקב, איני רוצה לנקוט בצעדים נואשים כדי לממש הבטחות שניתנו לי בעבר, פשוט נמאס לי מהמצב של חוסר מעש ובטלה" [נספח ז' לתצהיר וויץ]. טענתו של המנכ"ל כי הטיל על המבקש משימות שהלה סירב לבצעם [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 15 ש' 14-20], נטענה בעלמא. המנכ"ל לא פירט איזה משימות הוטלו על המבקש ומתי. אף הגב' וויץ לא האירה את עינינו באשר לתפקידים שהוטלו על המבקש [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 20 ש' 22-23]. עוד טוענת המשיבה כי תפקידו של המבקש נקבע מלכתחילה להיות זמני וכיום אינו נדרש עוד וכי ניסיונות להגיע עם המבקש להסכמה בדבר המשך העסקתו אם בכלל לא צלחו, וכי אין למבקש להלין אלא על עצמו בכל הקשור למעמדו הרעוע ולתרומתו האפסית לחברה, ומידת הרחמים היא הסיבה לשיבוצו של המבקש בתפקידים האחרונים [פרוטוקול מיום 27.11.08, ע' 15 ש' 22-23]. אין בידינו לקבל טענות אלה של המשיבה. כבר נפסק כי: "לעובד זכות מעין קנינית לעבודה. יש לו זכות לא רק להשתכר בכבוד, אלא גם ליהנות מהעבודה, לעסוק במה שהוא מיומן בו, לעסוק במלאכה ולא ללכת בטל, ברי שזכות זו ככל זכויות האדם, אינה זכות מוחלטת". [ע"ע (ארצי) 359/99 לוין - רשות השידור, פד"ע לו 400, 409 (2001). כמו כן ראה: ע"ע (ארצי) 701008/98 בנימין - שר האוצר, פד"ע לח 721, 738-739 (2003)] עוד נקבע כי: "... הזכות לעבוד היא גם הזכות לפרנסה בכבוד בהתאם ליכולות של העובד. באופן זה לעובד יהיה סיפוק, הוא יהיה מוערך על ידי משפחתו והאנשים הסובבים אותו. הזכות לעבוד כוללת גם את הזכות לעסוק הלכה למעשה במה שאדם מיומן לו. הזכות אינה רק לקבל את השכר בצירוף כל התוספות. זוהי גם זכות לעסוק במיומנות, להתקדם בה תוך סיפוק מהעיסוק. הזכות לעבוד היא גם הזכות לעבור השתלמויות בשטח בו עוסק העובד. הזכות לעבוד היא הזכות שעובד לא יוטרד במקום העבודה, שהאווירה במקום העבודה תהא אווירת עבודה נוחה ונעימה. הזכות לעבוד היא גם הזכות שעובד לא יופלה לרעה במקום העבודה". [ע"ע (ארצי) 326/03 מדינת ישראל - צ'פקוב (לא פורסם, , 20.2.06)] מתוך העדויות עולה כי לפחות מחודש יולי 07', עת מונה המבקש לתפקידו הנוכחי, לא הוטלו עליו משימות ואף לא הוקצה לו מקום ישיבה. ניסיונה של המשיבה לתלות את הדבר בבקשה שהוגשה ובציפייה להחלטה זו אינם ראויים שכן עד שהוגשה הבקשה חלפה לפחות שנה, כאשר המשיבה היא שמינתה את התובע לתפקיד חסר תוכן ולא סיפקה לו אמצעי עבודה מינימאליים. הטענה שמדובר בתפקיד זמני אשר לא נדרש עוד הינה חסרת תום לב, מאחר שמלכתחילה לא הוטלה על המבקש כל מטלה. להיעדר הסכמה בהליכי הגישור, שהחלו לאחר הליך זה, אין כדי להשליך על מינויו של המבקש מלכתחילה לתפקיד ריק מתוכן. אכן, כטענת המשיבה, בית הדין לא ייצוק תוכן לתפקיד. אלא שאין להשלים עם מצב בו מעביד ממנה עובד לתפקיד אשר ממילא איננו נחוץ, לא מספק לו אמצעי עבודה לרבות מקום ישיבה וטוען כנגדו כי משולמת לו משכורת ללא שהוא מבצע עבודה. לפיכך, על המשיבה לספק לתובע מקום ישיבה, אמצעי עבודה ותפקידים התואמים את כישוריו והכל במסגרת צרכי החברה. בקשה נוספת שהוגשה מטעם המבקש היא בקשה לגילוי מסמכים שונים המתייחסים לשינוי המבני שעברה המשיבה, למינויים שנעשו במסגרת השינוי, לאופן פעולתה של וועדת המכרזים ולמכרזים עצמם שבהם השתתף המבקש. לטענת המבקש המסמכים רלונטיים להליך המתנהל. כמו כן, מסמכים אלו נמצאים בשליטת המשיבה, אשר בשל היותה גוף ציבורי היא מחוייבת לעשותם ולשומרם, בין היתר בשל חובת השקיפות שחלה עליה. המשיבה כגוף ציבורי חבה בחשיפת המסמכים הללו בפני משתתפי המכרז ובית הדין. לטענת המשיבה, לאור השיהוי בהגשת הבקשה לסעד זמני בנוגע למינויי מנהלי החטיבות, אין מוטלת עליה חובה להציג מסמכים הנוגעים למינויים אלו. כמו כן, מתנגדת המשיבה להמצאת מסמכים הקשורים למכרז ולממונה תפעול בחטיבת המרכז שכן המבקש לא השתתף בו, ולהמצאת מסמכים הפוגעים בפרטיותם של עובדים אחרים במשיבה כמו למשל מכתבי המלצה. יתרה מכך, טוענת המשיבה כי המסמכים הרלוונטיים גולו על ידה באופן נרחב, ואף צורפו לכתבי הטענות ולתצהירים מטעמה. מעבר למסמכים אלו, אין בידה מסמכים נוספים הנוגעים למכרזים מושא הדיון. אלו המסמכים שגילויים מתבקש: פרוטוקול וועדת המכרזים שעסקה במינוי מנהל סניף איילון, מנהל סניף השפלה והממונה לתפעול חטיבת מרכז; כל מסמכי המכרזים הנ"ל, לרבות מסמכי המועמדים שבהם, בין היתר פרטים לגבי תנאי הסף הנוגעים למכרזים האמורים; מסמכים הנוגעים למשלוח המועמדים במכרזים הנ"ל למבחני התאמה; הקריטריונים שקבעו עמידר או הדירקטוריון או וועדת המכרזים לגבי אופן בחירת המועמדים המתאימים במכרזים האמורים; העתקי החלטות הביניים שנתקבלו לגבי המכרזים הנ"ל ע"י וועדת המכרזים הנדונה; העתקי ההחלטות הסופיות שנתקבלו לגבי המכרזים הנ"ל ע"י ועדת המכרזים הנדונה; כל מסמך שצורף ונמסר לוועדה שעל בסיסו גיבשה זו את החלטותיה במכרזים הנדונים; מסמכי רשות החברות או דירקטוריון החברה המאשרים את תנאי הסף שנקבעו במכרזים; החלטות החברה או החלטות רשות החברות, הנוגעות לרה-ארגון המתבצע בחברה; החלטות החברה או רשות החברות בקשר לפטור ממכרז של מנהלי חטיבות ככל שיהיו כאלה; החלטות החברה או רשות החברות בקשר לפטור ממכרז של מנהלי סניפים מסויימים ו/או ממונה תפעול בחטיבות ככל שהיו כאלה; הסכם ממאי 08' עם נציגות העובדים הנוגע לרה-ארגון; מסמכי החברה והסכמיה הנוגעים לאופן שיבוץ עובדים בכירים וזוטרים בעמידר, לרבות מסמכי רשות החברות הנוגעים לעניין. כמו כן התבקשו כל הפרוטוקולים, המכתבים, המסמכים, והנהלים הנוגעים לאלה: (1) קביעת הקריטריונים ותנאי הסף לגבי כל משרה ומשרה (מנהלי חטיבות, מנהלי סניפים, ממוני תפעול בחטיבות). (2) קביעת שיטת הניקוד לגבי המועמדים לכל משרה ומשרה. (3) כל המסמכים (מטעם הרשות החברות, ו/או מטרם דירקטוריון החברה ו/או מטעם וועדה מוועדות הדירקטוריון, ו/או מטעם מנכ"ל החברה) שבהם יש אישור לקביעות האמורות (הן לגבי הקריטריונים ולתנאי הסף והן לגבי שיטת הניקוד). (4) כ לות שנסיחס לכל המועמדים הרלוונטיים; (5) כל המסמכים שבהם החלטות, הנוגעות לוויתור על מבחני התאמה; (6) כל המסמכים שעל פיהם נקבעו עובדות והערכות כלפי כל המועמדים הרלוונטיים, לרבות מר כהן בנימין. (7) כל ההצעות של כל המועמדים למשרות הרלוונטיות. גילויים של המסמכים (א)-(יג) התבקש במסגרת הסעדים שבבקשה המקורית לסעד זמני. ביום 9.11.08 הגיש המבקש בקשה נוספת לגילויים של המסמכים, כשעל הראשונים הוסיף גם בקשה לגלות את המסמכים המפורטים בסעיף (יד). יש להקדים כי גילוי מסמכים הוא כלי עזר ומטרתו לאפשר לבעל דין לדעת מראש אלו מסמכים רלוונטיים מצויים בידי יריבו כדי לאפשר לו להתכונן לניהול המשפט. לפיכך, מועדהּ של בקשה לגילוי מסמכים הוא לפני בירור המשפט. בעניננו הוגשה הבקשה ביום 9.11.08, כ-5 חודשים לאחר הגשת הבקשה ו-18 ימים לפני הדיון בהליך אשר נדחה כאמור כדי לאפשר לצדדים למצות את הליך הגישור. המבקש לא כרך את קבלת המסמכים בדיון לגופם של הסעדים ולפיכך נתייחס לבקשה במסגרת החלטה זו. מאחר שהחלטתנו התייחסה אך למכרזים שבהם השתתף התובע תתייחס החלטה זו למסמכים הנוגעים למכרזים אלו, והבקשה לגילוי מסמכים המתייחסים למכרז לתפקיד ממונה על התיפעול בחטיבת המרכז - נדחית. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1992 קובעת: "בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות". כאשר : "מדיניותם של בתי הדין לעבודה היא להרשות גילוי מסמכים הנחוצים כדי להגיע לחקר האמת, מתוך שמירה על איזון אינטרסים שבין בעלי הדין". [ד"ר יצחק לובוצקי, שופט, סדרי הדין במשפט העבודה פרק 11 עמ' 8]. המשיבה הצהירה בתגובתה כי אין ברשותה מסמכים נוספים המתייחסים למכרזים מושא הדיון מאלו שכבר גולו על ידה ולפיכך התייתר הדיון במסמכים המבוקשים בסעיפים (א) - (ח) שבפיסקה 13 לפסק הדין. כמו כן לאור גילויו של ההסכם הקיבוצי [נספח א' לתגובת המשיבה] התייתר הדיון בסעיף (יב). אשר לסעיף (ט), המסמכים הרלוונטיים להליך דנן הם אלו המתייחסים לאופן מינוים של עובדים במסגרת השינוי המבני. ככל שיש ברשותה של המשיבה מסמכים נוספים מעבר להסכם הקיבוצי ולהחלטות הנוהל שנמסרו, עליה לגלותם. ככל שאין ברשותה מסמכים נוספים, עליה להצהיר כן. אשר לסעיפים (י) ו-(יא) החלטות כאמור במידה שניתנו רלוונטיות להליך המתנהל ולטענה כי חלה חובת מכרז לגבי תפקיד זה. כך גם לגבי סעיף (יג). לפיכך, ככל שיש ברשות המשיבה מסמכים כמבוקש בסעיפים אלו, היא נדרשת לגלותם; וככל שאין ברשותה מסמכים נוספים, עליה להצהיר כן. אשר לסעיף (יד), הרי שמסמכים 1-3 ו-5 הנם חזרה על מסמכים שהתבקשו בסעיפים הקודמים ושלגביהם הצהירה המשיבה כי אין ברשותה עוד מסמכים מלבד אלו שהציגה. מסמכים 4, 6 ו-7 - לאחר ששקלנו את נסיבות העניין והפגיעה בפרטיות האפשרית של יתר משתתפי המכרזים הנדונים (המכרז לתפקיד מנהל סניף איילון והמכרז לתפקיד מנהל סניף השפלה), אנו מורים למשיבה לגלות למבקש את טפסי המועמדות שהגישו יתר המתמודדים במכרזים אלו. מהטפסים יימחקו פרטים אישיים שאינם רלוונטיים, ויוותרו פרטים רלוונטיים בדבר השכלה ונסיון מקצועי. במידה שקיימות המלצות בכתב, אלה תגולנה בשלב זה עם מחיקת פרטים מזהים של המועמד. המסמכים ו/או הצהרה על העדרם יגולו תוך 30 יום מהיום. סוף דבר- הבקשה לביטול מנויים של מנהלי החטיבות - נדחית; הבקשה לביטול מכרזי מנהלי הסניפים בהם השתתף המבקש - נדחית; בקשת המבקש למנותו למנהל סניף איילון ללא מכרז - נדחית. בקשתו לספק לו תנאי עבודה ותוכן לתפקידו מתקבלת, בכפוף לאמור בפיסקה 11 להחלטה. כך גם בקשתו לגילוי מסמכים. בנסיבות הענין ולאור הפגמים שנפלו, כל צד ישא בהוצאותיו. המשיבה תגיש כתב הגנה בתיק העיקרי תוך 30 יום מיום שתומצא לה החלטה זו.מכרזביטול מכרז