בקשה לאיחוד דיון בבית הדין לעבודה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לאיחוד דיון בבית הדין לעבודה: זוהי בקשת התובעות (הנתבעות שכנגד) בתיק שבנדון והנתבע שכנגד בתביעה שכנגד שהגישה הנתבעת מס' 7 (הנתבע מס' 3 בתיק ס"ע 10238-09-09), להורות על איחוד הדיון בתביעה שבנדון אשר הוגשה על ידי התובעות כנגד עובדי הנתבעת 1 לשעבר, עם התביעות התלויות ועומדות בפני בית דין זה (חלקן בפני גורמי שיפוט אחרים) בתיקים ס"ע 13597-12-08, ס"ע 5548-04-09, ס"ע 1281-04-09 ואשר עניינן בתביעותיהם של חלק מן הנתבעים שבנדון כנגד התובעות בקשר עם זכויותיהם כעובדי הנתבעת 1 לשעבר ותביעתה של התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09, אף היא עובדת הנתבעת מס' 1 כנגד התובעות ומר יובל קדר - מנכ"ל הנתבעת 1. לציין, כי כאמור הנתבעים 7, 9, 10, 11 ו-12 בתיק שבנדון, הגישו תביעות שכנגד כלפי התובעות שבנדון, כאשר לאחת מהן (תביעת נתבעת 7) צורף מר יובל קדר - מנכ"ל התובעת 1 כנתבע שכנגד מס' 3. 1. בהחלטת כב' נשיא בית הדין הש' כהן מיום 28/12/09 נקבע כי כל התיקים נשוא הבקשה יקבעו למועד דיון אחד בפני, כי במועד הדיון תינתן לצדדים אפשרות לטעון לעניין איחוד הדיון בתיקים, וכי הח"מ תכריע בשאלת האיחוד. 2. בהתאם לכך, ניתנה החלטתי בה נקבע מועד דיון במעמד כל הצדדים ליום 22/10/09 ובמסגרתה התאפשר לצדדים להעלות עיקרי עמדתם למבוקש, על הכתב. 3. הנתבעים 4-12 הודיעוני בהודעתם בכתב כי הם מתנגדים מכל וכל למבוקש, אשר יהא בו לטענתם, כדי לסרבל את הדיון בעניינם שלא לצורך ולחייבם להתדיין בהליכים "לא להם" לשיטתם. זו היתה בעיקרה גם תגובת התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09,אשר אף הוסיפה כי עניינה מתייחס למסכת אירועים שהתרחשה לאחר האירועים נשוא כתב התביעה שבנדון, וכי גם מטעם זה אין מקום להיעתר למבוקש. הנתבעים 1-3 הבהירו כי הם משאירים את ההכרעה לשיקול דעת בית הדין ואילו הנתבע 2 במעמדו כתובע בתיק ס"ע 13597-12-08, הפנה את בית הדין לעיכוב שייגרם לו כתוצאה מן האיחוד בבירור תביעתו שהוגשה זה מכבר, אם כי לגופם של דברים הבהיר כי הוא משאיר את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין. 4. למען הסדר הטוב יצוין, כי בשלב מקדמי זה ונכון לעת הזו תלויות ועומדות שלוש בקשות מקדמיות בפני בית הדין, במסגרת התיקים שבנדון, כדלקמן: א. בקשת התובעת 1 (הנתבעת בתיק ס"ע 13597-12-08) למשלוח הודעת צד ג' כנגד הנתבע מס' 1 בתיק שבנדון. ב. בקשת התובעות (הנתבעות שכנגד) בתיק שבנדון, למחיקת רכיב מסוים מן התביעות שכנגד שהגישו חלק מן הנתבעים בתביעה זו ובקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה לתביעות שכנגד, עד ובכפוף להכרעה בבקשה לסילוק על הסף. ג. בקשת התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09, לאפשר לה להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה שהגישו הנתבעים בתביעתה זו כנגדם. 5. במסגרת הדיון שהתקיים בפני, הובהרו וחודדו מספר עניינים שיש בהם כדי להשליך גם על ההכרעה בשאלת האיחוד כמו גם על המשך ההליכים בתביעות לגופן, ואף ניתנה לצדדים האפשרות להשלים טענותיהם בעל פה, בכל הנוגע לסוגיית האיחוד. כמו כן ובהמשך לדבריהן בכתב ההגנה לתביעת התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09, הבהירו התובעות במהלך הדיון בפני, כי בכוונתן לתבוע תובעת זו במסגרת תביעה שכנגד שתוגש בתיק ס"ע 10238-09-09. 6. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, זה בכה וזה בכה, נחה דעתי כי בנסיבות המקרה שבנדון, מן הראוי להורות על איחוד הדיון בתיקים שנדון, ואבאר. 7. תקנה 120 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 קובעת: "ענינים אחדים התלויים ועומדים בבית דין אחד וכרוכות בהם שאלות זהות או שאלות דומות, של משפט או של עובדה, רשאי בית הדין, לפי שיקול דעתו, להורות על איחודם, בין על פי בקשת בעל דין ובין ללא בקשה כזאת, ובתנאים שייראו לו" (ההדגשה הוספה - א.ר.ק.) 8. בענייננו לא ניתן להתעלם מכך שטענת ההגנה העיקרית, ואם תמצי לומר כמעט היחידה של התובעות במסגרת כתבי הגנתן כנתבעות לתביעות של כל העובדים, כמו גם עילת התביעה שביסוד כתב תביעתן של התובעות כנגד העובדים בתביעתן שבנדון, מבוססות על טענתן בדבר אותה "קנוניה" נטענת, בה לטענתן, נטלו חלק הנתבעים שבנדון והתובעת בתיק ס"ע 10238-09-09 ואשר במסגרתה, לשיטת התובעות, התארגנו אותם עובדים תוך כדי עבודתם לקבוצה ששיתפה פעולה במירמה ותוך הפרת חובות הנאמנות למעסיקותיהם, על מנת לרוקן את התובעות מנכסיהן הכלכליים והקניינים, כאשר מחד עברו כולם כמקשה אחת לעבוד בחברה מתחרה - "רב בריח מוצרי בטחון", לאחר שהשתלטו על אותה חברה, ומאידך, תוך כדי עבודתם בתובעות, דאגו להחתמה פיקטיבית ושלא בסמכות, לשיטתן, של חברי הקבוצה על הסכמי עבודה פיקטיביים המעניקים להם הטבות מפליגות ובלתי הגיניות ועשו בכספי התובעות כבשלהם לצורכיהם הפרטיים, והכל תוך הסתרת מעשיהם מחברי הדירקטריון ומבעלי המניות היושבים בחו"ל (להלן - טענת הקנוניה). טענה זו מוצאת את ביטויה במסגרת כתב התביעה שבנדון כבסיס לעילה לחיוב הנתבעים בסעדים נשוא כתב התביעה, ומהווה במקביל לכך את טענת ההגנה העיקרית של התובעות במעמדן כנתבעות בתביעות הנתבעים בתיקים ס"ע 13597-12-08, ס"ע 13597-12-08, ס"ע 13597אחר של הסעדים המבוקשים (כגון תביעות לפיצויי פיטורים או הודעה מוקדמת). 9. לנסיבה זו שתי פנים בבואי לבחון את שאלת איחוד הדיון בתובענות, כדלקמן: א. בהינתן כי המדובר באותה מסכת עובדתית היורדת לשורש עילת התביעה ועילת ההגנה של התובעות (הנתבעות בתביעות הנ"ל), ברי כי בכל אחד מן התיקים שהאיחוד בהם מבוקש, יהיה צורך לשמוע ראיות לעניין אותה טענה, אשר אם תמצי לומר (לאחר עיון בכתבי הטענות של כל הצדדים, זה בכה וזה בכה) כי היא כרוכה בשמיעת מסכת ראיות מורכבת ורחבת היקף מטעם כל הצדדים. ככל שלא יאוחד הדיון כמבוקש, התוצאה המעשית של ניהול הדיונים באופן המוצע על ידי הצדדים המתנגדים לאיחוד, תהא בירור אותה טענה במסגרת חמישה תיקים נפרדים ואף לא בהכרח בפני אותו מותב. לא זו אף זו, מעבר לאפשרות של החלטות סותרות באותה שאלה עובדתית ומשפטית, הרי שאף אם ייקבעו התיקים בפני אותו מותב, התוצאה המעשית של ניהול הדיונים בתיקים נפרדים, תהא שמיעת אותם עדים שיעידו בתיקים שונים ובמועדים שונים על אותה מסכת עובדתית וייחקרו עליה בחקירה נגדית, דבר שמטיל צל כבד על מידת המהימנות (גם אם לא בהכרח האמינות) של עדות הנשמעת מפי עד לאחר שכבר העיד את אותה עדות פעם אחת ונחקר עליה בחקירה נגדית, לא כל שכן ארבע פעמים. ב. הפן האחר של נסיבה זו שיש בו כדי להשליך על השיקולים אם להיענות למבוקש, אם לאו, נעוץ בכך שהואיל וטענה זו עומדת ביסוד הגנתן של הנתבעות לתביעות שהוגשו כנגדן על ידי חלק מהנתבעים שבנדון והתובעת בתיק ס"ע 10238-09-09, ממילא לא יהא מנוס מלשמוע ראיות לגבי אותה טענה במסגרת בירור תביעותיהם של אותם נתבעים ושל התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09. לא למותר יהיה לציין, כי אותם נתבעים שהגישו תביעות שכנגד במסגרת התביעה שבנדון, לא יוכלו להימנע מבירור אותה טענה במסגרת התביעה שכנגד שהגישו כטענת התביעה העיקרית של התובעות בתביעתן שבנדון. במילים אחרות, הצורך בבירורה של טענה "עתירת" ראיות וטענות דוגמת זו שבפנינו, אינו נובע מאיחוד הדיון בתיקים שבנדון, אלא הוא פועל יוצא של טענות ההגנה של התובעות בתביעות שהוגשו כנגדן, אשר לא יהיה מנוס מלבררה בכל תיק ותיק, בין אם יאוחד הדיון ובין אם לאו. 10. לדידי די באמור לעיל עד כה, כדי להטות את הכף לעבר היענות לבקשה, אלא שבכך לא סגי, שכן בנסיבות המקרה שבנדון, באיחוד הדיון כמבוקש, אף גלומים יתרונות לא מבוטלים לצדדים, הן מבחינת חסכון בזמנם ובהוצאותיהם של הצדדים, בפרט ובמיוחד בזמנם ובהוצאותיהם של הנתבעים שבנדון והתובעת בתיק ס"ע 10238-09-09, המלינים על התובעות שבנדון שהן מנצלות את כוחן ומשאביהן כדי לגרור אותם להליכים יקרים שיתבררו בסופו של יום כמיותרים, כמו גם יתרונות דיוניים של האפשרות לשמוע את כל מי שזכויותיו עשויות להיפגע מקבלת בקשה זו או אחרת של מי מהצדדים בהליך אחד, במסגרת הליך מאוחד אחד, על פני החלופה של אי קבלת תגובתו בשל היותו צד בהליך אחר או אף קבלת תגובתו תוך כדי ניהול הליך אחר בפני מותב אחר. לא למותר יהיה לציין, כי איחוד הדיון כמבוקש אף יחסוך בצורה ניכרת מזמנו של בית הדין אשר יידרש לשמיעת ראיות מקיפה בטענתן זו של התובעות פעם אחת, במקום חמש פעמים. 11. אכן, לא נעלמו מעיני טענותיהם של הנתבעים, כי איחוד הדיון כמבוקש יחייבם להתעכב בשל בירור טענותיה של התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09, וטענותיה של התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09 כי איחוד הדיון כמבוקש, יחייבה להתעכב בשל בירור טענותיהם של הנתבעים בתביעות שכנגד ובתביעות בתיקים ס"ע 13597-12-08, ס"ע 5548-04-09, ו- ס"ע 1281-04-09, אלא שלעניין זה לא ניתן להתעלם מכך שהתשתית העובדתית הכרוכה בבירור הסעדים הנובעים מתביעות אלו, "בטלה בשישים" ביחס לתשתית העובדתית הכרוכה בבירור טענתן של התובעות בדבר אותה קנוניה נטענת, שעה ששאלת עצם הזכאות של אותם עובדים לסעדים כנתבע על ידם, ממילא כרוכה ושלובה היא בעיקרה באותה תשתית עובדתית שביסוד טענת הקנוניה. ודוק, בכל הנוגע לטיעונים משפטיים הרי שכל עובד כאמור, בין אם הוא תובע באחד מן התיקים 13597-12-08, ס"ע 5548-04-09, ס"ע 5548-04-09, ס"ע 554חד, ממילא יתייחס כל בעל דין לטענות הרלוונטיות אליו בלבד בין אם כתובע ובין אם כנתבע, כאשר כל זאת ייעשה בהתייחס למסכת עובדתית שנשמעה פעם אחת ובמעמד כל הצדדים, בין אם הם נתבעים, תובעים, תובעים שכנגד או תובעות. 12. ובאשר לטענתה של התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09 לפיה עניינה אינו קשור כלל ועיקר לאותה קנוניה נטענת באשר המסכת הרלוונטית אליה התרחשה זמן לא מבוטל לאחר זו הרלוונטית לשאר העובדים ועל כן אין מקום לכרוך את תביעתה עם שאר התביעות שבנדון - אין בידי לקבל נימוק זה. עיון בכתב ההגנה מטעם התובעות כנתבעות בתביעתה זו של התובעת מעלה לכאורה (שכן, בשלב זה מקדמי זה אינני נדרשת לאמיתות הטענות), כי טענת ההגנה העיקרית של התובעות שבנדון במסגרת הגנתן לתביעתה של העובדת בתיק ס"ע 10238-09-09, אף היא מבוססת על אותה קנוניה נטענת, באשר לשיטתן, בדיעבד התברר להן כי גם עובדת זו היתה חלק מאותה קנוניה נטענת. הנה כי כן וחרף הבדלי העיתים, עסקינן עדיין באותה מסכת עובדתית נטענת (שאגב ממילא נדרש לבירורה במסגרת תביעתה של התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09 כחלק מהגנתן של התובעות לתביעה זו). 13. סיכומם של דברים. לאור כל המבואר לעיל, נחה דעתי כי בנסיבות המקרה שבנדון, ובהינתן זהות השאלות העובדתיות והמשפטיות הטעונות הכרעה בכלל התיקים שבנדון, יהא זה מן הראוי, ואף מתבקש להיענות לבקשה לאיחוד הדיון, וזאת הן מטעמים פרוצדוראליים של יעילות הדיון, חסכון בזמנם ובהוצאותיהם של הצדדים כמו גם בזמנו של בית הדין, והן מטעמים מהותיים הנוגעים למהימנות העדויות, מניעת החלטות סותרות ומתן אפשרות לכל אחד מן הצדדים להיות נוכח בכל שלבי הדיון של התביעות האחרות, אשר עשויות להשליך על זכויותיו. אי לכך אני מורה על איחוד הדיון בתיקים ס"ע 13597-12-08, ס"ע 5548-04-09, ס"ע 1281-04-09 ו- ס"ע 10238-09-09, עם הדיון בתיק ס"ע 8950-07-09 שבנדון, ומשכך, אני מורה כי הדיון המאוחד בתיקים הנ"ל יישמע בפני מותב בראשותי. הוצאות בקשה זו יילקחו בחשבון במסגרת פסק הדין הסופי בתיקים המאוחדים שבנדון. 14. משזו קביעתי, ובהינתן כי חלף המועד להגשת תביעה שכנגד בזכות בתיק ס"ע 10238-09-09, ניתנות ההוראות שלהלן בכל הנוגע להודעת התובעות במהלך הדיון, על כוונתן להגיש, בימים הקרובים, תביעה שכנגד, כנגד התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09 במסגרת אותו תיק: בתוך 21 ימים מהיום יגישו התובעות שבנדון (הנתבעות באותה תביעה) בקשה מנומקת למתן רשות להגשת תביעה שכנגד באותו תיק בצירוף טיוטת כתב התביעה שכנגד שבכוונתן להגיש. העתק הבקשה וטיוטת כתב התביעה שכנגד, יועברו במישרין לב"כ התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09, ולבאי כח שאר הצדדים בתיקים המאוחדים שבנדון. ב"כ התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09 יגיב על המבוקש בתוך 21 מקבלת הבקשה, עם העתקים במישרין לב"כ הנתבעות באותה תביעה ולבאי כח שאר הצדדים בתיקים המאוחדים שבנדון. באי כח שאר הצדדים בתיקים המאוחדים שבנדון יהיו רשאים להגיב על המבוקש, אם ימצאו לנכון לעשות כן, בתוך 21 יום מקבלת הבקשה. תגובה כאמור, אם תוגש, תישלח במישרין לב"כ התובעת וב"כ הנתבעות בתיק ס"ע 10238-09-09 ולבאי כח שאר הצדדים בתיקים המאוחדים שבנדון. מובהר בזאת שככל שלא תוגש בקשה למתן רשות להגשת תביעה שכנגד בתוך המועד כאמור לעיל - ייחשבו התובעות כמי שויתרו על האפשרות להגיש תביעה שכנגד במסגרת התביעה בתיק ס"ע 10238-09-09. 15. זאת ועוד, משקבעתי כי התיקים המאוחדים שבנדון, יישמעו בפני מותב בראשותי, ניתנות ההוראות שלהלן בהתייחס לבקשות המקדמיות התלויות ועומדות בתיקים המאוחדים שבנדון, כדלקמן: א. משהבהירו הנתבעים (התובעים שכנגד) בתיק שבנדון, כי הם עומדים על הרכיב בתביעותיהם שכנגד שעניינו בחיוב התובעות ב"פיצוי מיוחד בגין גרירת התובעים במזיד ובחוסר תום לב להליך לא להם", יגיבו הנתבעים (התובעים שכנגד) הנ"ל בכתב, בתוך 21 ימים מהיום, ובהיקף שלא יעלה על 5 עמודים, על בקשת התובעות (הנתבעות שכנגד) בתיק זה לסילוק רכיב זה לכתבי התביעה שכנגד, על הסף. העתק התגובה יועבר במישרין לב"כ הנתבעות שכנגד ולב"כ שאר הצדדים בתיקים המאוחדים שבנדון. ב"כ הנתבעות שכנגד יהיו רשאים להשיב בכתב לתגובה בהיקף שלא יעלה על 3 עמודים, בתוך 10 ימים מקבלת התגובה. העתק התגובה, אם תוגש, יועבר במישרין לב"כ הנתבעים ולב"כ שאר הצדדים בתיקים המאוחדים שבנדון. ב"כ שאר הצדדים בתיקים המאוחדים שבנדון יהיו רשאים להגיב בכתב לבקשה לסילוק על הסף, אם ימצאו לנכון לעשות כן, בתוך 21 ימים מהיום, וזאת בהיקף שלא יעלה על 3 עמודים. העתק התגובה כאמור, אם תוגש, תישלח במישרין לב"כ הנתבעים ולב"כ שאר הצדדים בתיקים המאוחדים שבנדון. ב. בכל הנוגע לבקשת התובעות שבנדון למשלוח הודעת צד ג' לנתבע מס' 1 במסגרת תיק ס"ע 13597-12-08 - ניתנת אורכה לצדדים להודיע לבית הדין בתוך 45 ימים מהיום, האם הגיעו להסכמה ביניהם בהתאם למתווה שהוצע על ידי בית הדין או כל מתווה אחר מוסכם, ואם כן לצרפה להודעה. מובהר בזאת שככל שלא יגיעו הצדדים להסכמה בעניין זה, תינתן החלטה בבקשה המתוקנת למשלוח הודעת צד ג' לרבות בשאלת ההוצאות שנפסקו בהחלטה מיום 22/4/09. ג. בכל הנוגע לבקשת התובעת בתיק ס"ע 10238-09-09, לאפשר לה להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה שהגישו הנתבעים בתביעתה זו, הרי שבקשה זו תוכרע בכפוף להכרעה בבקשת התובעות להגשת כתב תביעה שכנגד. 16. המזכירות תעלה את התיקים המאוחדים שבנדון לעיוני ביום 18/2/10 למתן החלטה בבקשות המקדמיות. כמו כן תרשום המזכירות את דבר איחוד הדיונים בתביעות שבנדון ואת העברתן למותב בראשותי, ברישומי בית הדין ותיידע את השופטת/רשם הרלוונטיים בדבר העברת התיקים אלי. מובהר בזאת, כי בכפוף למתן החלטות בבקשות המקדמיות דלעיל, תינתנה בהמשך הוראות לגבי מועדי הגשת בקשות מקדמיות, אם קיימות כאלו, בתיקים המאוחדים שבנדון וייקבע מועד לדיון מוקדם בתיקים המאוחדים שבנדון.איחוד דיוןדיוןבית הדין לעבודה