בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להארכת מועד להגשת ערעור בית דין ארצי לעבודה: לפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת (הנשיאה ורד שפר ונציגי הציבור מר יוסף לוי ומר דן מיבר; עב 1082/07) , אשר ניתן ביום 17.9.08 והומצא לידי המבקש ביום 28.9.08. בהתחשב בפגרת הסוכות, המועד האחרון להגשת ערעור היה יום 5.11.08. בקשה זו הוגשה ביום 28.10.08, היינו בתוך המועד החוקי להגשת הערעור. רקע בית הדין האזורי דחה את תביעתו של המבקש כנגד תוצאות המכרז לתפקיד מנהל מחלקת החינוך במשיבה 1 (להלן - "המכרז"), וכנגד החלטת ועדת המכרזים לפיה אינו מתאים לכהן במשרה הרלוונטית, על אף שהיה מועמד יחידי. כן נדחתה תביעת המבקש לסעד כספי. בפסק דינו קבע בית הדין: "מסקנת הדברים היא כי לא נמצאו בהליך המכרז שקוים לתובע כל פגם היורד לשורשו של עניין, ולהיפך: מצאנו כי הוועדה פעלה על פי אמות המידה המקובלות והסבירות, וחבריה לא הונעו משיקולים זרים". טענות הצדדים המבקש הסביר כי בהתחשב בימי החגים היהודיים והמוסלמיים שחלו בתוך התקופה החוקית להגשת הערעור, וכן בהתחשב במחלות בהן לקה בתקופה זו, נדרש להארכת מועד. להוכחת דבריו צירף אישורי מחלה לעשרה ימים במהלך חודש אוקטובר 2008. בקשתו הנה להאריך את המועד להגשת ערעור בשלושה שבועות. המשיבות 4 ו - 5 נתנו הסכמתן לבקשה. המשיבים 2 ו - 3 השאירו את הבקשה לשיקול דעתו של בית הדין. המשיבה 1 התנגדה לבקשה מהטעמים הבאים: הערעור הינו על הכרעות עובדתיות של בית הדין האזורי, שניתנו לאחר שמיעת התיק באופן יסודי וכאשר ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בהכרעות אלו; מדובר במכרז לגביו סיכוי נמוך להתערבות בשיקול הדעת של הרשות המנהלית; המבקש לא קבל על הרכב הועדה בטרם ניתנה החלטתה ולפיכך מנוע מלהעלות טענות אלו לאחר שלא נבחר; ולאור כל זאת "סיכויו של המבקש הינם קלושים ביותר אם לא אפסיים" ויש לדחות את בקשתו. בתגובתו לתשובת המועצה מדגיש המבקש כי הבקשה הוגשה בתוך המועד החוקי להגשת הערעור, וכי הזכות לערעור הינה זכות כמעט חוקתית. המבקש הגיש עותק של הודעת הערעור ביום 27.11.08, בתום שלושת השבועות אותם ביקש בבקשתו. דיון והכרעה המועד להגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי נקבע בתקנה 73 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991 (להלן - "התקנות"), שזו לשונה: "המועד להגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי הוא שלושים ימים מיום השימוע, או מהיום שבו הומצא למערער פסק הדין אם ניתן בהעדר הצדדים, והוא כשאין הוראת חיקוק אחרת הקובעת מועד שונה להגשת ערעור". סמכות בית הדין להארכת מועד נקבעה בתקנה 125 לתקנות, הקובעת כי: "מועד או זמן שקבע בית הדין או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, לרבות בתקנות אלה, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו". לעניין "הטעמים המיוחדים" שבגינם ניתן להאריך מועד הקבוע בחוק או בתקנות נקבע בעא"ח 56/05 מאיר איתן - הילטון תל אביב בע"מ, (לא פורסם, , מיום 23.5.05): "אין בנמצא, בחוק או בפסיקה, רשימה סגורה של טעמים העולים כדי "טעם מיוחד". ספק אף אם ניתן לגבש נוסחה נוקשה אשר כוחה יפה לכל המקרים. אשר על כן, יש לבחון כל מקרה על נסיבותיו הוא". לאחר בחינת טענות המבקש וכלל החומר שבתיק, אני סבורה כי יש לקבל את הבקשה. כפי שעולה מהפירוט העובדתי לעיל, הבקשה הוגשה בתוך המועד הקבוע בדין להגשת הערעור. בבקשה מפרט המבקש בהרחבה את נימוקי הערעור ומבקש הארכת מועד לשם "הכנת הודעת ערעור מפורטת כנדרש". המבקש ביקש מראש את הסכמת המשיבים להארכת המועד, ובכך הביא לידיעתם, באופן חד משמעי, את כוונתו להגיש ערעור. המבקש אף הגיש בפועל את נוסח הודעת הערעור בתוך שלושת השבועות אותם ביקש, ולא ניצל את הזמן שנדרש לבירור בקשה זו. כבר נקבע כי ככלל, יש לקבל בקשה להארכת מועד להגשת ערעור אשר הוגשה בתוך המועד החוקי להגשת הערעור. כפי שנקבע בבש"א 377/06 המוסד לביטוח לאומי - ראיד באהום, , מיום 4.6.06: "בהתאם לפסיקת בית דין זה, ניתן להגיש כתב ערעור לא מנומק, על מנת שלא להחמיץ את המועד להגשת ערעור, ולאחר מכן להגיש את נימוקי הערעור... נראה לי, כי ניתן להקיש מפסיקה זו לענייננו. מבחינה מהותית, מצבו של בעל הדין שכנגד כאשר מוגשת הודעת ערעור לא מנומקת וכאשר מוגשת בקשה להארכת מועד בטרם חלף המועד להגשת ערעור הוא זהה. בשני המקרים, מובאת לידיעתו הכוונה להגיש ערעור על פסק הדין, ובכך יש למנוע פיתוח צפייה לסופיות ההליכים". טעם נוסף לקבלת הבקשה הוא הסכמת המשיבים 4-5, והודעת המשיבים 2-3 כי הם משאירים את ההחלטה בידי בית הדין. מאידך התנגדות המשיבה 1 לא נומקה בטעמים המצדיקים חריגה מההלכה שצוינה לעיל. סוף דבר - הבקשה מתקבלת. המבקש יגיש ארבעה עותקים נוספים של הודעת הערעור וישלם את האגרה הנדרשת בתוך 15 ימים. כפוף לכך, ייפתח תיק ערעור.הארכת מועד להגשת ערעורהארכת מועדהמועד להגשת ערעוריםערעור