בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה: 1. המבקשת אשר שימשה כמזכירה במשיבה 2 (להלן:"המתנ"ס") החל משנת 1995 והעניקה שירותים גם למשיבה 1 (להלן:"המועצה"), פוטרה מעבודתה ביום 31/7/09 בעקבות הליכי רה-ארגון שנקט המתנ"ס, הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני שיורה על בטלות פיטוריה. כן עותרת המבקשת למתן צו הצהרתי כי התקיימו יחסי עובד מעביד בינה לבין המועצה וכי הליכי המכרז שפרסמה המועצה לאיוש משרתה בטלים, בהיותה עובדת המועצה ומי שמילאה התפקיד בפועל. להלן העובדות הלכאוריות, הרלוונטיות לענייננו: 2. המבקשת התקבלה לעבודה במתנ"ס בתאריך 15/5/95 כמזכירת רכזת תרבות ומזכירת רכזת גני ילדים של המתנ"ס וחתמה על הסכם עבודה עם המתנ"ס (נספח א' לתגובת המתנ"ס). 3. בשנת 1998 נוספו לתפקידה תחומי אחריות נוספים ובכלל זה מתן שירותי מזכירות למהנדס המועצה ולמנהלת מדור גני ילדים במועצה ולרכזת גיל הרך של המתנ"ס. 4. החל משנת 2001 ואילך החלה המבקשת לשמש כמזכירת מחלקות שונות המצויות בתחום האחריות של המועצה. 5. בתפקידה האחרון שמילאה מזה מספר שנים שימשה המבקשת כמזכירה בוועדה החקלאית של המועצה, במחלקת תברואה של המועצה ובמחלקה לשיפור פני הכפר המצויים בתחום האחריות של המועצה בלבד. 6. משך כל שנות העסקתה,שכרה של המבקשת שולם על ידי המתנ"ס, בהוראת ובמימון המועצה (במסגרת התקציבים שהעבירה למתנ"ס). 7. במסגרת תכנית התייעלות שהונהגה הן במועצה והן במתנ"ס, הוחלט על הפרדת המתנ"ס ממערך החינוך הפורמאלי במועצה. בעקבות החלטה זו הוחלט לפטר עובדים שעבדו במתנ"ס, אך נתנו שירותים למועצה כדוגמת המבקשת. לצורך כך הוקמה וועדת שימוע שערכה שימועים לעובדים, ביניהם אף המבקשת. 8. בשימועים שערך המתנ"ס הוסבר לעובדים על תהליך ההפרדה ונאמר להם שהחל מיום 1/1/09 יפוטרו מעבודתם והמתנ"ס יחדול מלשלם להם את שכרם. כן הובהר לכל העובדים כי המתנ"ס אינו יכול להתחייב בפניהם כי המועצה תקלוט אותם לשורותיה עם סיום עבודתם במתנ"ס וקבלתם לעבודה במועצה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי (נספח א' לבקשה) 9. ביום 27/11/08 נערך למבקשת שימוע ובו נמסר לה על הכוונה לסיים העסקתה במתנ"ס, בעקבות הליכי הרה-אירגון וההפרדה בין המחלקה לחינוך של המועצה לבין המתנ"ס (נספחים א' וב' לבקשה). הוסבר למבקשת, כי המתנ"ס אינו יכול להמשיך ולהיות צינור להעברת כספים מאחר שתפקידה הוא מזכירת הועדה החקלאית ומחלקת תברואה. כפי שעולה מהפרוטוקול המבקשת הודיעה כי רוצה לעזוב את המתנ"ס ולעבודה במועצה והובהר לה שאין זה בסמכותו של המתנ"ס להחליט לגבי המשך העסקתה במועצה (נספח ד' לתגובת המתנ"ס). 10. לאחר שהועדה קיימה דיון בעניינה של המבקשת, הוחלט כי לאור בקשת המועצה להשהות את פיטורי המבקשת עד שתתקבל החלטת המועצה בעניין, תפנה הוועדה למועצה לראות במקרה של המבקשת מקרה חריג ולאפשר למתנ"ס לקבל החלטה בעניינה. 11. ביום 30/11/08 הודיע המתנ"ס למבקשת בכתב על הפסקת עבודתה במתנ"ס ביום 1/1/09 בשל ההפרדה בין המתנ"ס למועצה(נספח ג' לבקשה). 12. חרף הודעה זו הוארכה עבודתה של המבקשת במתנ"ס, לאור בקשת המועצה כי המבקשת תמשיך בתפקידה. 13. ביום 22/4/09 הוזמנה המבקשת לשימוע נוסף בעניינה שנקבע ליום 3/5/09 (נספח ד' לבקשה) 14. בישיבת השימוע מיום 3/5/09 נערכו שימועים לעובדי המתנ"ס המעניקים שירותים למועצה וביניהם המבקשת. במהלך השימוע הסביר מנהל המתנ"ס לעובדים כי במסגרת "תוכנית ההפרדה" בין המועצה למתנ"ס ובהתאם להסכם עם המועצה, יש לסיים את העסקתם בשורות המתנ"ס עד ליום 30/6/09 (נספח ה' לבקשה). 15. המבקשת טענה, בין היתר, במהלך שימוע זה כי נערך לה בעבר שימוע (היינו ביום 27/11/08) וכי כבר פוטרה בעבר על ידי המתנ"ס, אשר אינו משמש במועד זה כמעסיקה אלא משמש צינור להעברת תשלומי שכרה. (נספח ה' לבקשה) 16. לאחר דיון החליטה ועדת השימוע כי עבודתה של המבקשת תופסק ביום 1/7/09. (נספח ו' לבקשה) 17. במהלך חודש 5/09 ובמקביל להליכים שנקט המתנ"ס, פעלה המועצה לשם השגת אישור נחיצות משרה לתפקיד שמילאה המבקשת (נספחים ט' וי' לבקשה). 18. במהלך חודש 6/09 פרסמה המועצה מכרז פנימי לתפקיד שמילאה המבקשת (נספח יג לבקשה). 19. המבקשת הגישה מועמדותה לתפקיד זה,תחת מחאה. המבקשת צרפה לטופסי המכרז שהגישה מכתב בכתב ידה ובו טענה כי היא סבורה שאין כל צורך לפרסם מכרז לאיוש משרתה, אך מכיוון שמדובר בהליך פורמאלי, הגישה מועמדותה. המבקשת היתה המועמדת יחידה לתפקיד (נספחים יא' יב' לבקשה). 20. ביום 18/6/09 השיב מזכיר המועצה למבקשת את טופס מועמדותה וציין בפניה כי בהתאם לייעוץ משפטי שקיבל על המועצה לפרסם מכרז פומבי לתפקיד אותו מילאה, שכן בהתאם לפסיקת בית הדין לפיה עובד שלא התקבל לעבודתו כדין, לא יוכל להשתתף במכרז פנימי. חוות הדעת התבססה על האמור בפסק הדין בעניין מוחמד בכרי ( ע"ע 1453/04 משרד הפנים נ' מוחמד בכרי ואח', , ניתן ביום 25/6/06) (להלן: "עניין מוחמד בכרי") (נספח כב לבקשה). 21. ביום 15/6/09 פרסמה המועצה מכרז פומבי לתפקיד מזכירת מחלקות ועדה חקלאית, שיפור פני הכפר והתברואה- התפקיד אותו מילאה המבקשת בפועל (נספח כה לבקשה). 22. המבקשת הגישה מועמדותה למכרז הפומבי,בציינה כי היא סבורה שלא היה כל צורך לפרסם מכרז לאיוש משרתה אך בשל היותו הליך פורמלי בלבד כפי שהובהר לה על ידי נציגי המועצה, היא הגישה מועמדותה (נספח כז לבקשה). 23. ביום 22/6/09 פנו ראש המועצה וגזבר המועצה למתנ"ס וביקשו לדחות את מועד סיום העסקתה של המבקשת עד ליום 31/7/09, זאת בשל מועד גמר ההשתתפות במכרז הפומבי אליו ניגשה (נספח ז' לבקשה). 24. ביום 21/7/09 הודיע מזכיר המועצה למבקשת כי לא זכתה במכרז ועל כן עבודתה תסתיים ביום 31/7/09( נספח כט לבקשה). 25. עוד באותו יום פנתה המבקשת בכתב, באמצעות בא כוחה אל המועצה וביקשה לבטל את תוצאות המכרז, ובעקבות כך לבטל את פיטוריה בטענה, כי הינה עובדת המועצה שמילאה את התפקיד בפועל. (נספח לה לתגובת המועצה) 26. ביום 26.7.09 השיב ב"כ המועצה לב"כ המבקשת על מכתבו וטען, כי הטענה שהמתנ"ס משמש רק צינור כספי להעברת תשלום משכורתה של המבקשת, אינו נכון. נטען, כי העובדה שבשנים האחרונות המבקשת במסגרת עבודתה במתנ"ס נתנה שרותי מזכירות עבור מחלקת תברואה וועדה חקלאית, לרבות מחלקת שיפור פני הכפר אינה הופכת אותה מבחינה משפטית לעובדת המועצה. נטען כי באותה עת נתנה גם שרותי מזכירות לבעלי תפקידים במתנ"ס ועבדה פיזית במתנ"ס. נטען, כי המבקשת לא עברה הליך הנדרש על פי- דין לקבלתה כעובדת המועצה. ב"כ המתנ"ס הפנה את ב"כ המבקשת לפסיקה האחרונה של בית הדין הארצי לעבודה לפיה עובד שלא התקבל כדין לרשות המקומית קרי: במכרז פומבי לא יכול להשתתף במכרז פנימי (ע"ע 1453/04, משרד הפנים - מוחמד בכרי ואח' ). כך גם פעלה המועצה במקרה הנדון ועל פי הוראות משרד הפנים פרסמה מכרז פומבי אשר המבקשת לא זכתה בו. 27. ביום 26/7/09 הגישה המבקשת הבקשה דנן. 28. יצויין, כי עד לכתיבת החלטה זו, טרם הוגשה התביעה העיקרית בתיק זה. 29. לאחר קבלת תגובת המשיבים, המתנ"ס והמועצה, התקיים דיון בבקשה הזמנית ובמסגרתו נחקרה המבקשת, מזכיר המועצה בנימין חנני ומנהל המתנ"ס יצחק לוי. המשיבה 3, הזוכה במכרז, למרות שהבקשה נמסרה לה וידעה על מועד הדיון, לא התייצבה לדיון. בית הדין ניסה להביא הצדדים לידי הסדר כלשהו אולם לא צלח לעשות כן במהלך הדיון ובסופו של הדיון נעתר בית הדין לבקשת המבקשת לסעד ארעי ועיכב את כניסת הפיטורים לתוקף עד למתן החלטה בבקשה לסעד הזמני, והורה למועצה לעשות מאמץ למצוא למבקשת תפקיד במסגרת המועצה בהתאם לכישוריה ולויתקה ולעשות כן עד ליום 1.9.09. ביום 31.8.09 הודיעה המועצה, כי לא עלה בידה למצוא למבקשת תפקיד אחר וציינה, כי המועצה תפרסם בימים הקרובים מכרזים פומביים למשרות במחלקת החינוך במועצה והמבקשת רשאית להשתתף במכרזים אלה. לאור עמדת המועצה, הועבר התיק למתן החלטה בבקשה לסעד זמני. תמצית טענות המבקשת: 30. המבקשת טענה כי למרות שהתקבלה לעבודה במתנ"ס, הרי שבמהלך השנים עברה לעבוד בשרות המועצה כשהמתנ"ס שימש כצינור להעברת כספים וכי יש לראותה כעובדת המועצה. המבקשת הוסיפה וטענה כי לאור מעמדה זה, כעובדת המועצה, היא היתה זכאית להשתתף במכרז הפנימי שפירסמה המועצה וכי לא היה כל צורך בקיומו של מכרז פומבי, בהיותה מי שמילאה התפקיד בפועל. 31. המבקשת טענה כי החלטת המועצה בדבר ביטול קיומו של המכרז הפנימי, אשר התבססה על חוות דעת משפטית שניתנה למועצה, שגויה ואינה מתייחסת למכלול הנסיבות והוראות משרד הפנים בנדון. בחוות הדעת שנמסרה למועצה צוין כי בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בעניין מוחמד בכרי, עובד אשר לא התקבל כדין לעבודה ברשות מקומית, לא יכול להשתתף במכרז פנימי. לפיכך ומשום שהמבקשת אינה עובדת המועצה, היא אינה יכולה להשתתף במכרז הפנימי ויש לקיים מכרז פומבי. המבקשת טוענת כי חוות הדעת מתעלמת מהוראות משרד הפנים, לפיהן עובדים אשר לא התקבלו כדין לעבודתם עד ליום 1/1/00 יהיו רשאים להשתתף במכרזים פנימיים (נספח כה' לבקשה, מכתבו של מר ישראל שפיצר, מנהל אגף כח אדם ושכר ברשויות המקומיות). וכי בהתאם להוראות אלה, בהיות המבקשת עובדת המועצה משנת 1995, זכאית היתה להשתתף במכרז הפנימי. 32. כן נטען כי בשל היותה עובדת המועצה, פיטוריה נעשו בלא סמכות וללא כינוסה של ועדת הפיטורין של המועצה, שלה הסמכות לפטר עובדי המועצה וכי נפגעה זכותה להישמע טיעוניה בפני ועדת הפיטורין טרם הדיון בעניינה. 33. עוד הוסיפה המבקשת וטענה כי מעשה פיטוריה וכל ההליכים שקדמו לו נעשו בשרירות לב, בחוסר תום לה שלא בדרך מקובלת , תוך פגיעה קשה בחובת ההגינות והנאמנות שחבה המועצה כלפי המבקשת. 34. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשת אשר הנזק אשר ייגרם לה באם לא תתקבל בקשתה יהיה רב בעוד שמתן הסעדים המבוקשים יותיר את המצב הקיים מזה שנים על כנו ולא יגרום כל נזק למשיבות. 35. על טענות אלה חזרה המבקשת בסיכום טענותיה בפנינו (עמ' 18-19 לפרוטוקול הדיון). עיקר טענות המועצה: 36. בקשת המבקשת הינה חסרת כל בסיס עובדתי ומשפטי , שכן מעולם לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין המבקשת לבין המועצה והמבקשת כלל לא היתה ואינה עובדת המועצה. 37. המתנ"ס שימש כמעסיקה של המבקשת והיא פוטרה מעבודתה במתנ"ס, למיטב ידיעתה כדת וכדין. טענת המבקשת כי המתנ"ס שימש כ"צינור" להעברת כספים בלבד היא חסרת בסיס , שכן המדובר בשני גופים שונים המנהלים את ענייניהם הכספיים והמשפטיים באופן עצמאי. המתנ"ס אמנם קיבל תקציב מן המועצה אך המדובר בסכום כולל ולא בגין תשלום יעודי לעובד כזה או אחר של המתנ"ס. זאת ועוד. כל תנאי שכרה של המבקשת, חופשותיה היו באישור המתנ"ס. מנהל המתנ"ס פיקח על עבודתה והיא היתה כפופה להוראותיו. כמו כן, עם סיום העסקתה במתנ"ס המבקשת ביקשה מן המתנ"ס פיצויי פיטורים. כל אלה מעידים על היותה של המבקשת עובדת המתנ"ס בלבד. 38. העובדה שהמשיבה החלה לעבוד משנת 2004 במתן שרותי מזכירות במחלקת התברואה ושיפור פני הכפר במועצה אין בה כדי להפוך אותה לעובדת המועצה. 39. הליך פרסום המכרז הפנימי למשרה שמילאה המבקשת נעשה כדין והמבקשת לא היתה יכולה להשתתף בו לאור העובדה שאינה עובדת המועצה או משום שהתקבלה לעבודתה במועצה שלא כדין , זאת בהתאם להלכת פסק הדין בעניין מוחמד בכרי ומטעם זה פרסמה המועצה מכרז פומבי למשרה הנ"ל וכל ההליכים הקשורים בו, לרבות בחירת המשיבה 3 כזוכה במכרז נעשו כדין וללא רבב. 40. כן נטען כי המבקשת לא נקטה כל הליך כנגד פרסום המכרז והיא אף השתתפה בו. בכך למעשה הודתה כי היא אינה עובדת המועצה . עוד נטען כי המבקשת מנועה מלטעון כנגד הליכי המכרז וזאת לאחר שהשתתפה בהם. 41. המועצה הוסיפה וטענה כי הבקשה הוגשה בשיהוי רב שכן למבקשת נודע על נקיטת ההליכים בדבר סיום העסקתה , כבר במהלך השימוע הראשון שנערך לה בעניין "תוכנית ההפרדה", היינו מיום 27/11/08 , כשבפועל הבקשה הוגשה ביום 26/7/09. 42. מאזן הנוחות בבקשה נוטה באופן נחרץ לטובת המשיבה 1, אשר אינה מעבידתה של המבקשת ושפעלה לפרסום מכרז כדין. קבלת הבקשה תביא לשינוי במצב הקיים ולמעשה כל בקשתה של המבקשת היא לשנות את מעמדה המשפטי כעובדת מתנ"ס שפוטרה כדין ושהשתתפה מיוזמתה במכרז פומבי למשרה במועצה. עיקר טענות המתנ"ס: 43. בקשת המבקשת נגועה בשיהוי שכן ידעה על הכוונה לסיים העסקתה במתנ"ס כבר ביום 27/11/08. 44. באשר לבקשה גופה, טען המתנ"ס כי בשנים הראשונות להעסקתה עבדה המבקשת במתנ"ס, אולם כבר משנת 2001 ואילך היא עובדת בפועל במועצה ורק שכרה שולם לה על ידי המתנ"ס. בהקשר זה נטען כי גם אם ייקבע שהמתנ"ס אכן היה מעסיקה של המבקשת בכל תקופת העסקתה, הרי שהיא עותרת למעשה כנגד פרסום המכרז לאיוש משרתה והיא אינה עותרת כנגד פיטוריה מן המתנ"ס (עמ' 21 לפרוטוקול מיום 29/7/09). 45. בהקשר זה טען המתנ"ס כי ככל שתעלה טענה בדבר כשרות הפיטורים מן המתנ"ס, הרי שבעניין זה היו למתנ"ס טעמים של ממש לסיום העסקת המבקשת בשורותיה, היינו בשל תהליך ההפרדה וכי ההחלטה לפטרה אינה חורגת ממתחם המידתיות והסבירות והיא אינה פוגעת בעיקרי הצדק הטבעי. 46. בסיכום טענותיו בפנינו טענה ב"כ המתנ"ס, כי המתנ"ס אינו רואה במבקשת עובדת שלו משנת 2004 (עמ' 22 לפרוטוקול) ומפנה לעדותו של מנהל המתנ"ס שהעיד כי לכל הפחות משנה זו המבקשת הינה עובדת המועצה המבצעת את תפקידה במסגרת מחלקת תברואה, חקלאות ושיפור תנאי הכפר, שהינן מחוץ למטרות המתנ"ס, אשר נותן שרות לקהילה בתחומי התרבות והחינוך (עמ' 22 לפרוטוקול ועדותו של יצחק לוי , מנהל המתנ"ס בעמ' 12 לפרוטוקול). ההכרעה: 47. המבקשת תומכת בקשתה למתן סעדים זמניים בטענתה העיקרית, כי הינה עובדת המועצה עוד משנת 1995 ולפיכך זכאית היתה להמשיך ולמלא את תפקידה האחרון במועצה אותו מילאה מזה כ-6 שנים ללא כל מכרז. 48. טענה זו לא הוכחה ולו לכאורה בפנינו. 49. לאחר ששקלנו את מכלול טענות הצדדים והמסמכים שהוצגו בפנינו, באנו לידי המסקנה כי אין מקום למתן הסעד הזמני המבוקש וכי המבקשת לא השכילה להוכיח ולו לכאורה במסגרת טיעוניה בבקשה למתן סעד זמני, כי היתה עובדת המועצה וכי זכאית היא לביטול פיטוריה, פסילת המכרז הפומבי בו השתתפה והשבתה לעבודה בתפקיד אותו מילאה. 50. אין מחלוקת כי המבקשת התקבלה לעבודה במתנ"ס ואף חתמה על הסכם העסקה עם מועד תחילת עבודתה ב-1995. שכרה של המבקשת שולם לה על ידי המתנ"ס לאורך כל תקופת עבודתה והיא פעלה תחת פיקוחו של מנהל המתנ"ס. 51. המבקשת ביצעה תפקידים הנתונים בתחום אחריות המועצה ולא רק בתחום אחריות המתנ"ס ובתפקידה האחרון שימשה בין היתר, כמזכירת מחלקת תברואה הנמצאת בתחומי אחריות המועצה בלבד. אולם אין בכך בכדי להפוך המבקשת לעובדת המועצה. 52. בשלב זה של הדיון, כאשר ישנם סממנים המעידים על קיומה של מערכת יחסי עבודה משולשת, ולו לכאורה, לא ניתן לקבוע זהות מעסיקה "האמיתי" של המבקשת. 53. בהכרעה בשאלה מיהו המעסיק בתבנית של יחסי עבודה משולשת, בוחן בית הדין, בין השאר, את הנתונים מתוכם ניתן להסיק, האם מדובר בתבנית העסקה אוטנטית שנעשתה משיקולים לגיטימיים או שמדובר בהתקשרות באמצעות חברת כח האדם המשמשת כצינור לתשלום שכר גרידא (ע"ע 410/06 המוסד לביטוח לאומי נ' פאהום, , פס"ד מיום 2.11.08. ע"ע 328/07 אטיאס נ' רשות שדות התעופה, , פס"ד מיום 10.8.09). במקרה דנן, אין בפנינו נתונים המצביעים על כך שהעסקתה של המבקשת על ידי המתנ"ס הינה העסקה פיקטיבית או שהיא היוותה אך צינור לתשלום השכר, כטענת המבקשת. 54. שאלת קיומם של יחסי עובד מעביד היא שאלה של עובדה ומשפט ואין ספק כי מקומה להתברר במסגרת התיק העיקרי, אשר עד כה לא הוגש לבית הדין. 55. עוד יצוין כי לשאלה בדבר קביעת זהות המעביד קיימות השלכות נוספות בדבר "תקינותו" של הליך פרסום המכרז ובשאלה האם היה צורך בקיומו של מכרז פנימי או פומבי, שכן אם היה ניתן לקבוע כי המבקשת איננה וכלל לא היתה עובדת המועצה, הרי שהיתה מנועה מלהשתתף במכרז הפנימי מלכתחילה, כפי שטענה המועצה. 56. אף טענת המבקשת כי בהתאם להוראות משרד הפנים, היא היתה רשאית להשתתף במכרז הפנימי, לא הוכחה ולו לכאורה. מעיון במכתבו של מר שפיצר עולה כי עובדים שהתקבלו לעבודתם שלא כדין והתמנו ללא מכרז וללא אישור נחיצות משרה החל מ-1/1/00 אינם זכאים לקביעות ואינם רשאים להתמודד במכרז פנימי. טענת המבקשת כי בהיותה עובדת המועצה משנת 1995 ואילך, הגם שלא התקבלה לעבודתה כדין, הרי שהיתה פטורה מלהשתתף במכרז פנימי - לא הוכחה ולו לכאורה. בשלב זה של הדיון אנו בדעה, כי טענת המבקשת , כי הינה עובדת המועצה החל משנת 1995 ואילך, לא הוכחה כלל וכלל. גם לגרסת המבקשת עצמה והמתנ"ס, המבקשת התקבלה לעבודתה במתנ"ס. ולטענת המתנ"ס המבקשת "עברה" לעבוד בשירות המועצה , לכל הפחות החל משנת 2001 (כשבהתאם לעדות מנהל המתנ"ס בשנת 2004 החלה להעניק שירותים מלאים למועצה בלבד (עמ' 17 לפרוטוקול מיום 29/7/09). אשר על כן, אין בידינו לקבל טענה זו . 57. יתרה מכך, גם אם ניתן להכיר במועצה כ"משתמש" בגין חלק מתקופת עבודתה של המבקשת הרי נותרה במחלוקת טענת המועצה, כי המבקשת לא התקבלה לעבודה במועצה כדין. טענה זו הוכחה ולו לכאורה בפנינו. לפיכך, גם בשל נסיבות אלה, לא הוכיחה בפנינו המבקשת בשלב זה כי היה פטורה מהשתתפות במכרז. 58. למעלה מן הדרוש יצויין, כי קיימות הוראות דין לעניין מינויים ופיטורים של עובדי מועצה מקומית. הוראות אלה הינן צו המועצות המקומיות (שרות עובדים) תשכ"ב - 1962 וכן צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים עבודה), תשל"ז - 1977 הקובעים את הדרך החוקית לקבלת עובדים. אין צורך להפנות את הצדדים לפסקי הדין הרבים, לרבות החלטות שניתנו בבג"ץ על כך, כי רשות מקומית חייבת לפעול בקבלת עובדיה ובפיטוריהם על פי הוראות הדין, ללא אפלייה וללא העדפה של עובד זה או אחר בקבלתו לעבודה שלא בדרך הקבועה בצווים הנ"ל, לרבות בדרישה לעמוד בתנאי מכרז פנימי או חיצוני, לקבלת התפקיד. 59. לפיכך, יש לדחות טענת המבקשת, כי העובדה שהועסקה מספר שנים במשרה נשוא המכרז פוטרת אותה מחובת המכרז או מחובה לעמוד בתנאים שנקבעו בצווים ובתקנות על מנת לראותה כמי שנתקבלה "כדין" לעבודה במועצה, לרבות בתפקיד שמילאה בשנים האחרונות. 60. מכל מקום, יש להדגיש כי אף הדיון בשאלה האם על המועצה היה לפרסם מכרז פומבי או מכרז פנימי במקרה הנדון, והאם פרסום המכרז הפומבי היה כדין אם לאו, הינה שאלה שיש לדון בה במסגרת התיק העיקרי. 61. אין בטיעוני המבקשת בכדי לקבוע בשלב זה ולו לכאורה כי החלטת המועצה לבטל המכרז הפנימי ולקיים מכרז פומבי, היתה שלא כדין. 62. יצוין כי המבקשת לא הוכיחה ולו בראשית ראיה כי יש לפסול את תוצאות המכרז הפומבי ואף לא טענה למעשה לעילה אחרת לפסילת המכרז, למשל שיקולים זרים או ביקורת על התנהלות חברי הוועדה, לרבות יישום החלטה. 63. למותר לציין כי לא ניתן להתעלם מן העובדה כי המבקשת השתתפה במכרז ולא פעלה לתקיפתו, מיד לאחר שפורסם. הוכח בפנינו ולו לכאורה כי המבקשת היתה מודעת לעובדה שיהיה עליה להשתתף במכרז כתנאי להמשך העסקתה בתפקיד שמילאה. המבקשת אף ציינה כשמילאה את טפסי המכרז כי לדעתה אין צורך בפרסום מכרז בגין התפקיד שמילאה, אך בכל זאת הגישה מועמדותה. על המבקשת היה "לתקוף" הליך פרסום המכרז מיד עם היוודע לה דבר פרסום ובטרם השתתפותה בו. המכרז כאמור פורסם ביום 15/6/09. המבקשת לא פעלה לעשות כן, אלא לאחר שקיבלה תוצאות המכרז והובהר לה כי לא זכתה. 64. בנסיבות אלה ועל פי הפסיקה נקבע כי : "משתתף במכרז המודע לפגם במכרז או בהליכיו צריך להודיע על כך בעוד מועד. אין זה ראוי כי משתתף במכרז, הפגום לדעתו, ינצור את הפגם בליבו מתוך תקווה לזכות בו, ורק אם יפסיד יעורר טענות פגם" (ע"א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה בע"מ - מדינת ישראל פ"ד נא(5) 643). 65. ובאשר למאזן הנוחות- שוכנענו כי הנזק שייגרם למשיבים ובפרט למשיבה 3, אשר זכתה במכרז, גדול משיעור הנזק שיגרם למבקשת עם דחיית בקשתה להשיבה לעבודה. 66. המבקשת הפנתה את בית הדין לפסיקה לפיה במחלוקת זהה באשר לזהות המעבידים בתבנית העסקה משולשת ובמסגרת סעד זמני ניתן צו אכיפה והשבת עובד לעבודה למרות שדרך המלך במקרה של פיטורים שלא כדין היא פסיקת פיצויים ולא סעד אכיפה (בש"א (ת"א) 3703/09 א.ק.- החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ ואח', ). מעיון בפסק הדין הנ"ל עולה כי עובדות המקרה שונות לחלוטין מעובדות המקרה שבפנינו. 67. לפיכך, ומכל שנטען לעיל, לרבות המבחנים שפורטו בפסיקה המדריכים את בית הדין בשיקוליו האם להיעתר לבקשה למתן סעד זמני, אם לאו, אנו בדעה כי, עם כל ההבנה למצבה של המבקשת - יש לדחות בקשתה לסעד זמני. 68. לסיום, אין להתעלם מן העובדה כי המבקשת לא הגישה תביעתה העיקרית עד כה. יחד עם זאת יובהר כי עובדה זו לא היתה הנימוק העיקרי לדחיית הבקשה, כפי שעולה מתוכנה של ההחלטה. 69. אשר על כן, דין הבקשה - להידחות. 70. בהחלטתנו מיום 29.7.09 עוכבה כניסת הפיטורים לתוקף עד למתן החלטה בבקשה לסעד זמני. לאור דחיית הבקשה הזמנית, אנו קובעים כי פיטורי המבקשת ייכנסו לתוקף במועד בו ניתנה החלטה זו. 71. בנסיבות העניין, כאשר מדובר במבקשת שפוטרה מעבודתה - לא מצאנו מקום לפסוק הוצאות ושכר טירחה למי מהצדדים. מכרזאיוש משרהמשרה