גילוי מסמכים רלוונטיות ליחסי עובד מעביד

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גילוי מסמכים רלוונטיות ליחסי עובד מעביד: בפניי בקשות הדדיות למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים. 1. ביום 3.8.08 הגיש התובע כתב תביעה כנגד הנתבעים במסגרתו טען לבטלות החלטת המועצה, לפיה הופסקה ההתקשרות עמו כיועץ המשפטי למועצה, ולפגמים מהותיים בהליך פיטוריו. ביום 3.12.08 הגישו הנתבעים כתב הגנה מטעמם וביום 19.1.09 הגיש התובע כתב תשובה. 2. ביום 30.1.09 פנתה הנתבעת אל התובע, בדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים, אשר נחוצים לדעתה, לבירור המחלוקת בתובענה. במסגרת בקשה זו נתבקשו גילויים של המסמכים הבאים: העתק תלושי שכר ו/או המחאות ו/או תשלומים שבוצעו בגין שירותיו של התובע למועצה. כל העתקי החשבוניות שהוצאו על ידי התובע למועצה. דוחו"ת ו/או אישורים ו/או כל מסמך אחר אשר נוגע לתשלומים שבוצעו על ידי התובע לשם הבטחת תנאיו הסוציאליים לרבות קבלות על תשלומים לביטוח הלאומי. כל מסמך המעיד על הפרשות מחשבון הבנק לקופ"ג, קרן השתלמות וקרן פנסיה. אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות ציבוריות, לרבות אישור על ניכוי מס במקור. אישור ניהול תיק במס הכנסה וכן תעודת עוסק מורשה. קבלות ו/או אישורים ו/או כל מסמך אחר אשר מתייחס לתשלום הוצאות משרד אשר בבעלותו. כל ההסכמים ו/או מסמכים המעידים על העסקת עובדים ("עורכי דין") ו/או עובדי אנדמינסטרציה לרבות רשימת העובדים בציון תקופת עבודתם. כל ההסכמים ו/או חשבוניות ו/או כל מסמך אחר המעיד על שיתופי פעולה ו/או התקשרות עם עורכי דין בנושא העברת תיקים. כל מסמך המעיד על החזרי הוצאות ששולמו על ידי המועצה בגין שירותי המשרד כאמור. הסכם התקשרות ו/או חוזה שכירות המסדיר את זכות השימוש במשרד עורכי הדין שברשותו. פירוט דוחו"ת נוכחות במועצה, חתומים ומאושרים על ידי המועצה לכל תקופת היותו של התובע היועץ המשפטי שלה. פירוט דוחות מחלה, ימי חופשה, חתומים ומאושרים על ידי המועצה. כל פרוטוקולי ישיבות המועצה שנתכנסה בימי א', בהם נכח. מכתבים ו/או כל מסמך רשמי אחר אשר נשלחו מטעם התובע במסגרת הייעוץ המשפטי הניתן למועצה אשר נושאים את שמו בצירוף לוגו משרדו. תכתובות בחתימתו של התובע הנושאות לוגו המועצה. צילום היומן המתעד את פגישותיו במהלך השנים בהן שימש כיועץ המשפטי של המועצה. 3. ביום 15.2.09 שלח התובע את דרישתו לגילוי המסמכים הבאים: פרוטוקולים של מליאת המועצה מ- 7/08 ועד 12/08 על נספחיהם. פרוטוקולים של ועדת המכרזים בעניין ההסעות והעסקת קבלנים לתקופה האמורה. אישור ועדות חריגים להעסקת העובדים: נבאל קעדאן, אלי ישראלי ועומר הבה. דרישת משרד הפנים למימוש ו/או הוצאה לפועל לתכנית ההבראה בזמר. צילום פס"ד שניתן נגד סמיר דרויש בגין הוצאת לשון הרע. העתק פסקי הדין שניתנו לטובת העובדים: רנדה זידאן, עזרא ניסני, רוידה עומר וחוסאם אבו פול. מסמכים וראיות עליהם מסתמך היו"ר לפיהן טוען שתפקוד התובע לקוי. רשימת המשכורות של העובדים לחודשים 08/ 7-12 בהם נכלל התובע . אישור משרד הפנים לקבלת החזר מתנות שקיבל סמיר ללא הצגת קבלות ע"פ הנוהל. רשימת התושבים (600) שהגישו נגד סמיר מחאה לשר הפנים וביקשו את הדחתו. הצעת מחיר להעסקת משרד עו"ד אפיק תורג'מן אשר הייתה נספח לפרוטוקול המליאה. חשבוניות שהוגשו למועצה במעמד התשלומים ששולמו לתובע. הסכמים ו/או אישורים שחתומים ע"י התובע להוכחת גרסת הנתבעים לפיה התובע הוא המחליט וחתם בשם המועצה כגון העסקת עורכי דין. הסכם או מסמך שמעיד על העסקתו של עו"ד לוטפי כב"כ המועצה. חשבוניות שניתנו מחב' סמיר דרויש יעוץ שיווק ופרסום בע"מ לפרסום חוברת לפרויקטים שבוצעו בזמר. מסמך או אישור החתום בידי התובע למחיקת חובות לגב' שריטח קרימה. מסמך או חוזה המעיד על העסקתו של אשקר עאטף כמסיע מטעם המועצה. מסמכים המעידים על החייאת תיקים שנדחו ע"י ביה"מ לטענת סמיר, והצגתם בתור הסכם פשרה. פרוטוקולים של מנהלי המחלקות בהם השתתף התובע מחודש 2/08 ועד 7/08 . חשבונות שהוגשו על ידי הועדה הממונה לשנת 2008 בגין התייצבותם בבנין המועצה לשם קבלת שכרם. אישור משרד הפנים שמאשר לסמיר לוותר על שכר בלתי חוקי שקיבל גאנם עאיד. אישור או חוות דעת מהתובע שלדעת סמיר ניתנו להכשרת הנחות בלתי חוקיות למועצה. הסכמי התקשרות עם משק וכלכלה לניהול פרויקט הביוב, עקב ביטולו ע"י סמי תלאוי וביה"מ, לרבות התקשרויות אחרות בפרויקטים אחרים. מכתב סמכויות שניתן לאלי ישראלי לפעול במחלקת הגביה או מכתב המגדיר את מהות משרתו. אישור משרד הפנים לשכרו של סמיר בגובה שכר גזבר. תלוש אחרון שקיבל סמיר מעיריית באקה. כרטסת החשבון של עו"ד ארווה ערו שלטענת סמיר לא מקבלת שכר מהמועצה. אישור משרד הפנים להלוואה שקיבל סמיר מהמועצה ע"ס 70,000 ₪ מכספים שיועדו לכיסוי הגרעון. בקשה או מסמך המעיד כי האג' לאיכות השלטון ביקשה תגובתו של סמיר לטענות שהועלו כנגדו ע"י התובע. אישור מרו"ח של סמיר המעיד כי אין לו הכנסות אחרות חוץ מהמועצה. אישור משרד הפנים להעסקת קבלן פינוי אשפה ללא מכרז. אישור משרד הפנים להעסקת מסיעים ללא מכרז ולחילופין הצגת פרוטוקולים המעידים על הוצאת מכרזים והעסקתם ע"פ מכרז, כמתחייב בחוק. מסמכים התומכים בטענות הנתבעים באשר לתפקוד התובע. צילום הנזיפה או דו"ח הביקורת החריף שסמיר קיבל ממשרד הפנים על אחוז הגביה הירוד ועל אי ביצוע תוכנית ההבראה. צילום הדוחות הכספיים של המועצה לסוף שנת 2008. צילום הוצאות הכיבודים והמתנות לרבות אש"ל שהמועצה מחויבת בהן ושסמיר הגיש במהלך שנת 2008 תחילת 2009. 4. הן התובע והן הנתבעים סרבו להיענות לבקשה שהועברה אליהם על ידי הצד השני, ומכאן הבקשות שלפנינו. להלן הכרעתי 5. מטרת ההליך של גילוי מסמכים היא: "לאפשר לכל צד לדעת מה באמתחתו של יריבו, על מנת שהמשפט לא יתנהל כמשחק אשקוקי, בו כל צד מכה את רעהו בהפתעות שבפניהן קשה לו להתגונן". (כב' השופטת שטרסברג כהן בת"א (חי') 1999/83 יוסף נ' אושיות חברה לביטוח בע"מ , ניתן ביום 10/7/86). על פי תקנה 46 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991 (להלן: התקנות) רשאי בית הדין להתיר גילוי מסמכים ועיון בהם אם סבר שהמסמכים שגילויים מתבקש יאפשרו "דיון יעיל". תנאי לקיומו של דיון יעיל, הוא שהמידע המבוקש יהיה רלבנטי למחלוקת הנדונה. ביקש צד להליך צו לגילוי ולעיון במסמכים, יידרש בית הדין "בראש ובראשונה... [ל]מידת הרלוונטיות של המסמך שגילויו מתבקש, לצורך הכרעה בשאלות שבמחלוקת" (עע 129/06 טמבור בע"מ - אברהם אלון ואח', , ניתן 7.5.06); בהתקיים מבחן הרלבנטיות, הכלל הוא שיש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן (רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' הנרי אזולאי ואח', פ"ד מט(4) 54, 61; רע"א 4999/95ALBERICI INTERNATIONALנ' מדינת ישראל ואח', פ"ד נ(1) 39, 44). הטעם לכך הוא, שאם יוברר לבעל הדין שהמסמכים שאת גילויים ביקש אינם משרתים את עמדתו, עשוי הוא לזנוח חלק מטענותיו, או לנסות ליטול את עוקצם של אותם מסמכים באמצעות ראיות אחרות (עע 482/05 שלומי משיח נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, , ניתן 22.12.05). 6. בפסק דינו של ביה"ד הארצי שניתן לאחרונה (עע 494/06 מד"י נ' קלרק אבנצ'יק, , ניתן ביום 28.3.07) קובעת כב' השופטת ארד שני שלבים להתקיימותו של מבחן הרלבנטיות: במסגרת השלב הראשון קיימים שני תנאים האחד הוא תנאי הסף, בו נדרשת הוכחת קיומה של זיקה ברורה בין גילוי החומר המבוקש לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. זהו ההיבט הצר של מבחן הרלבנטיות, שקיומו הוא תנאי הכרחי, לקיומו של "דיון יעיל" כנדרש בתקנה 46 לתקנות. במסגרת זו, יבחן בית הדין בין השאר אם מתקיימת זיקה בין המידע המבוקש לבין עילת התביעה והאם קיימת תשתית עובדתית לכאורה לביסוס הטענה שגילוי המידע במסמכים דרוש להוכחת עילת התביעה.   בהתקיים תנאי הסף, יוסיף בית הדין ויידרש למבחן נוסף הוא ההיבט הרחב של מבחן הרלבנטיות. במסגרת זו תיבחן הבקשה לגילוי המסמכים, על רקע נסיבותיו של המקרה הנדון; בשים לב לאמות המידה הקיימות ומשקלן מנקודת מבטו של מבקש גילוי המידע; ההשלכות על ההליך העיקרי ועל האינטרסים של הצדדים; ומידת תרומתם של כל אלה לקיומו של 'דיון יעיל' בהליך העיקרי. בגדר המבחן הנוסף, יבחנו השאלות האם קיים ענין ישיר ממשי ולגיטימי בקבלת חומר המידע, עוצמת האינטרס הממשי של המבקש והחשש מפגיעה בזכויותיו המהותיות וכן, מהות הסעד בהליך המשפטי.   בתום השלב הראשון של בחינתו, היה ובית הדין הגיע למסקנה, כי מתקיימים התנאים הנדרשים למבחן הרלבנטיות בהיבט הרחב, לא תמה מלאכתו. בשלב השני, יבחן בית הדין ב"מבט על" וישקול את מכלול האינטרסים והאיזון ביניהם, של מבקש הגילוי מחד, ושל הצד שכנגד המתנגד לגילוי, וכל זאת, על רקע נסיבותיו של המקרה הספציפי. בגדר השלב השני, יעשה איזון אינטרסים תוך בחינת נסיבותיו של כל מקרה. בית הדין ישקול האם קיימת דרך חלופית למצוי זכויותיו של המבקש שלא על דרך גילוי המסמכים. יש ליתן משקל לאינטרסים של צדדים שלישיים והפגיעה בפרטיותם ויש לאזן בין זכותו של מבקש להוכיח את עילת תביעתו לבין זכותם של צדדים שלישיים לשמירת פרטיותם: "איזון האינטרסים ייעשה תוך בחינת נסיבותיו של כל מקרה ומקרה לגופו ... וכפי שפסקנו בעניין צמח קיסר: כשם שאין להטיל חסיון מלא וגמור על מסמכי הרשות, כך אין זכות העיון עומדת לעצמה כערך בלעדי. מלאכת האיזון בין האינטרסים המתנגשים צריכה להיעשות נכוחה ובשים לב לנסיבות העניין. בתוך כך, יבחן בית הדין את מידת הפגיעה בזכויותיו המהותיות של המבקש, אם תדחה בקשתו לעיון במידע המבוקש; ומנגד, את מידת הפגיעה שבגילוי החומר המבוקש, בפרטיותם של אחרים המעורבים בפרשה אליה נוגע החומר המבוקש; ואת עוצמת האינטרסים של צדדים שלישיים וההסתברות לפגיעה העלולה להיגרם להם מגילוי אותו החומר. בה במידה יש לבחון את מידת הפגיעה באינטרסים חיוניים של הציבור, עצמתם והפגיעה האפשרית בהם. איזון בין האינטרסים השונים הנדרשים לעניין, בכל מקרה על פי נסיבותיו, יביא להחלטה סבירה וצודקת". (שם בפסקה 13 לפסק הדין).   (ראה גם ע"ע 1185/04 אוניברסיטת בר אילן נ' ד"ר צמח קיסר, עבודה , ניתן ביום 24/3/05). מן הכלל אל הפרט 7. המחלוקת המרכזית העומדת בבסיס התובענה עניינה בשאלה האם מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין התובע למועצה, שכן למעמדו של התובע כיועץ משפטי חיצוני או פנימי השלכות לעניין ההליך הנכון לפיטוריו. לפיכך יש לבדוק האם המסמכים שאת גילויים מבקשים הצדדים, הינם רלוונטיים לבירור המחלוקת האמורה. באשר לבקשת הנתבעים: 8. פריטים א - ב - הנתבעת שימשה בכל התקופה כמעסיקתו של התובע ולפיכך חזקה כי בידיה שמורים העתקים מן המסמכים המבוקשים כגון תלושי שכר, המחאות או חשבוניות ששולמו לתובע בגין שירותיו המשפטיים . פריטים ג - ד - מסמכים אלה הינם רלוונטיים להכרעה בשאלת מעמדו של התובע ועל כן יש לגלותם ולאפשר לנתבעים את העיון בהם. פריטים יב' ויד' - במסגרת כתב התביעה טען התובע כי נטל דרך קבע חלק בישיבות יום א' וכי הנתבע נהג לתקוף אותו מילולית בפני יתר העובדים במועצה ובפרט בישיבות אלו - הגם שסביר להניח כי העתקי הפרוטוקולים מצויים בידי הנתבעים, הרי במידה ובידי התובע העתק מאותם פרוטקולים, אנו מורים על גילויים. פריטים יג, טו' - יז' - מסמכים אלה יש בכוחם לסייע בבירור התובענה ובעיקר בשאלת מעמדו של התובע ועל כן על התובע לגלותם ולאפשר העיון בהם. לפיכך, אני מורה על גילויים של מסמכים אלו בלבד. באשר לפריטים ה - יא' - התובע מודה במפורש כי פעל מול המועצה בשני כובעים: הראשון ייצוג המועצה בתיקים פרטניים כעצמאי והשני כיועץ משפטי שכיר. לאור זאת אין חולק כי התובע ניהל משרד עצמאי, העסיק עובדים, שילם הוצאות משרד וכיו"ב, ולפיכך לא ברור במה יועילו במסמכים המבוקשים לבירור המחלוקת ולייעול הדיון. אני דוחה איפוא את הבקשה בגין פריטים אלה. באשר לבקשת התובע 9. בכתב התביעה טוען התובע כי פיטוריו נעשו ממניעים פסולים , ולאחר שביקר את פעולות הנתבע שנעשו בניגוד לדין ולנהלים וזה האחרון החליט לפיכך, להביא לסיום העסקתו. בנוסף כאמור טוען התובע שעבד בנתבעת כיועץ משפטי פנימי ועל כן הליך פיטוריו שתאם פיטורי יועץ חיצוני אינו כדין. 10. במסגרת בקשתו מבקש התובע גילויים של למעלה מ-30 מסמכים והעיון בהם, ללא שהוא מסביר במה עשויים מסמכים אלה לתרום לבירור המחלוקות שבתיק. עיון ברשימת המסמכים מעלה כי מרביתם אינם רלוונטיים או שמידת הרלוונטיות שלהם אינה ברורה דיה. לפיכך אני מורה על גילויים של מסמכים אלה בלבד: פריט א'- פרוטוקולים של מליאת המועצה מ - 7/08 עד 12/08 על נספחיהם. פריט ו' - העתק פסק הדין שניתן לטובת העובדות : רנדה זידאן, רוידה עומר - קיימת מחלוקת באשר לטיפולו של התובע בתיקים אלו , כאשר לטענת הנתבעים טיפל התובע בנושאים אלו באופן רשלני. התובע מנגד טוען כי באשר לעובדת רנדה שידאן זו לא הגישה כלל תביעה כנגד המועצה וממילא הוא לא נדרש לטפל בעניינה. ובאשר לעובדת רוידה עומר - טוען התובע כי נסיבות פרשה זו מעידות דווקא על התנהלות כושלת של הנתבעים. לפיכך המסמכים המוקשים יכולים לשפוך אור על נושאים אלו ולסייע בבירור התובענה. פריט ז' - מסמכים המוכיחים טענת הנתבע כי תפקודו של התובע היה לקוי - מסמכים אלו עשויים לתמוך בטענת הנתבעים לפיה פיטוריו של התובע נעשו ממניעים כשרים ובשל תפקודו הלקוי של התובע. מנגד באם אין בידי הנתבעים מסמכים אלה, הרי שבכך יש אולי לתמוך בגרסת התובע בדבר פיטוריו השרירותיים. פריט ח' - רשימת עובדי המועצה ומשכורותיהם. לטענת התובע בכתב התשובה, שמו הופיע בשנת 2008 ברשימת עובדי המועצה ובחשבונות המועצה שבמשרד האוצר שהיו חסיני עיקולים, עובדה התומכת בגרסתו . ככל שיש בחשיפת הרשימה בכדי לפגוע בפרטיותם של צדדים שלישיים, ימחקו הנתבעים את שמות העובדים פרט לשמו של התובע ככל שזה נמנה על הרשימה. פריט יט' - פרוטוקולים מישיבות מנהלי המחלקות - במסגרת כתבי טענותיו טען התובע כי הנתבע התייחס אליו כעובד לכל דבר ועניין ואף שיתף אותו בישיבות מנהלי המחלקות. כמו כן נטען כי בישיבות אלה אף נהג הנתבע לתקוף אותו מילולית. פריט כט' - לטענת הנתבעים התובע הכפיש והשמיץ בריש גלי את הנתבע 2 ופנה לאגודה לאיכות השלטון במכתב תלונה כנגדו. התובע מכחיש פנייתו לאגודה, ולפיכך מסמך זה יש בידו לסייע בפתרון המחלוקת. סיכום 11. הצו כולל הן את גילוי המסמכים המפורט לעיל והן את העיון בהם. הגילוי והעיון יבוצעו תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו. ימי פגרת בית המשפט ילקחו בחשבון. 12. כיוון שכל בקשה נתקבלה בחלקה, כל צד ישא בהוצאותיו. גילוי מסמכיםמסמכיםיחסי עובד מעביד