הארכת תקופת הפרדת אסירים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הארכת תקופת הפרדת אסירים: פתח דבר: 1. ביום 4/11/95, נפל דבר בישראל, המשיב רצח ראש ממשלה בישראל, יצחק רבין ז"ל ועונשו נגזר למאסר עולם ועונש מצטבר נוסף של 14 שנים בגין פציעתו של מאבטח ראש הממשלה. המשיב נתון בהפרדה מיום 19/12/95 ומרצה היום את עונשו בבית הסוהר "שיטה". בפני בקשת שרות בתי הסוהר להאריך את תקופת ההפרדה של המשיב. 2. ס' 19 ב' לפקודת בתי הסוהר (נ"ח) ה'תשל"א - 1971 (להלן: "החוק"), מלמדנו לאמור: "ניתן להחזיק אסיר בהפרדה אם ההפרדה נדרשת לאחד מאלה והכל כשלא ניתן להשיג את מטרת ההפרדה בדרך אחרת - בטחון המדינה בטחון בית הסוהר שמירה על שלומם או על בריאותם של האסיר או של אסירים אחרים מניעת פגיעה ממשית במשמעת ובאורח החיים התקין של בית הסוהר מניעת עבירת אלימות, עבירה לפי סימן ב' לחוק מאבק בארגוני פשיעה ה'תשס"ג - 2003 או עבירה על עסקת סמים לפי פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) ה'תשל"ג- 1973". ודוק, לאחד מאלה. (ההדגשות שלי - י.כ.). עניינו של המשיב עפ"י הנטען בפני הנו בגדר ס' 19 ב' (1), (3) ו - (4) לחוק הנ"ל. עיקר טענות ב"כ העותר: 3. לבקשת ב"כ העותר ולטעמיה יש להאריך את ההפרדה בה נתון המשיב כעולה מתצהירו של סג"ד חסון ניג'אם קצין המודיעין במחוז הצפון כאשר מהתצהיר עולה כי החזקתו נדרשת בתנאי הפרדת יחיד בגדר ס' 19 ב (1) (3) ו - (4) לחוק לאמור, לשם שמירה על בטחון המדינה ועל פי חוות דעת גורמי הבטחון (כך גם כך, המשיב מהווה "אסיר אתראה"). ובנוסף, הפרדתו של המשיב נדרשת לשם שמירה על שלומו, מניעת עבירות אלימות ולאור הערכת גורמי מודיעין בשב"ס לפיהם, למשיב נשקפת סכנת חיים ממעשי נקם שיבוצעו כלפיו ע"י אסירים אחרים. עיקר טענות ב"כ המשיב: 4. ב"כ המשיב בטיעוניו הן בכתב והן בעל פה (אשר לא פעם עירב בהם טרוניות באשר לתנאי מאסרו של המשיב אשר אינם ענין לבקשה כאן), מתנגד להארכת תקופת ההפרדה, לטענותיו אין לכך לא הצדקה משפטית, לא עובדתית ולא אחרת. ב"כ המשיב מדגיש את התקופה הארוכה בה מוחזק המשיב בהפרדת יחיד, החזקת המשיב כאן אינה עולה בקנה אחד עם הוראות המחוקק, נוגדת את חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו" וגם בניגוד "לשכל הישר", כפי לשונו. עוד טוען ב"כ המשיב כי אין להסתמך על הערכת גורמי הבטחון וגורמי השב"ס, מדובר בלשונו "במילים ריקות", בסיסמאות ובמידע משוחזר, ב"כ המשיב נסמך בין היתר גם על בקשות קודמות בעניינו של המשיב, מציין כי מדובר בהחלטה שרירותית ומלין כאמור על ביקורים, שלילת שיחות טלפון, אי הכנסת ספרי לימוד ועוד דוגמאות רבות אשר כמבואר אינם ענין לבקשה בפני. עוד מציין ב"כ המשיב כרלוונטי לענייננו כי המשיב לא מסכן את ביטחונם של אסירים אחרים וניהל מערכת יחסים טובה עם אסירים אחרים שעה ששהה באגף ההפרדות. המשיב כפי טענתו מופלה לרעה ביחס לאסירים אחרים, אסירי המחתרת היהודית, אסירי החמאס, אסירים ביטחוניים אחרים. חוזר ומציין ב"כ המשיב כי המשיב אינו מפיץ את משנתו, מנותק מכל גורם אחר לבד ממשפחתו הגרעינית, מצבו הבריאותי והנפשי מתדרדר (לבקשת הסניגור קיבלתי את התיק הרפואי ועיינתי בו), צירף לעניין המצב הנפשי חוות דעת של ד"ר זאב וינר, מומחה לפסיכיאטריה, הרחיק עד לאסירי ציון ולאסירי האפרטהייד, ראה לצטט מבג"צ 2245/06 דבורי נ' השב"ס , אשר עיקרו, הגבלה אינה עונש. (לכך, כבר כאן ועכשיו אני מסכים). מבקש עוד ב"כ המשיב לאפשר לו להשתלב, בהיותו אסיר דתי, באגף שומרי מסורת, לאפשר לו להתפלל במנין. עוד ציין בטיעוניו בפני כי למעשה מתאנים למשיב, חזר וציין כי הנו מופלה לרעה, התנהגותו תקינה והביא כדוגמאות את הטענות כלפי המשיב בענין תקופת ההתנתקות ובתקופת הבחירות. דיון והכרעה: 5. א. בפתח הדיון בפני הסכים הסניגור כי אעיין בחומר הראיות מטעם גורמי הבטחון וכן הוסכם כי יתקבל תצהירו של סג"ד ניג'אם למעט ס' 6 ככל שאינו מתבסס על מידע. עוד אציין כי אכן תקופת הפרדה של כ - 15 שנה תקופה ארוכה היא ואין להקל ראש בכך, ובדין טען לכך ב"כ המשיב. יש להקפיד על צלם אדם באשר הוא גם כאשר מדובר במעשה חמור ביותר, קשה ונפשע הראוי לכל הוקעה ולכל גינוי כפי מעשה הנאשם - משיב שבפני. (לאמור; "ויברא אלוהים את האדם, בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו..." (בראשית, א', 27) כך, ולא אחרת נבחן עניינו של המשיב). ב. כאן, התערבבו לו לב"כ המשיב לא פעם עובדות באמירות חסרות בסיס לחלוטין בבחינת ערבוב של "קודש בחול", נטענו טענות חסרות בסיס כמו הטענה למשל שהמשיב מנותק מהעולם החיצוני. המשיב בפני מקבל כעובדה טלפונים מקרובי משפחה, זוכה להתייחדות, זוכה לביקורים של קרובי משפחה מדרגה ראשונה וכלשון ב"כ העותרת, אף מקבל זכויות עדיפות מאסירים אחרים בקטגוריה בה הוא נמצא (המשיב מסווג כאסיר בטחוני). ג. עוד אציין כי בניגוד לנטען ע"י הסניגור המלומד, המשיב עבר עבירות משמעת לא פעם והרי בגין כך אף הועבר מכלא "רימונים" לכלא "שיטה". עוד אציין ובדגש, כפי שראיתי לציין לעיל, אכן הפרדה אינה צריכה להיות בגדר ענישה, המחוקק ציווה על הפרדה מהטעמים שצויינו בס' 19 ב' לחוק ופורטו לעיל וזה גדר הבחינה האם להעתר לבקשת העותרת על פי ס' 19 ה' לחוק, לאמור, להאריך את תקופת החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד וזאת, ל - 6 חודשים נוספים. עוד אציין כי המחוקק עצמו ראה לנקוט משנה זהירות בצוותו על הפרדה וזאת במסגרת ביקורת שיפוטית נדרשת וצריכה כל 6 חודשים. 6. א. כעולה מתצהירו של סג"ד ניג'אם, שהינו קצין המודיעין במחוז הצפון, המשיב מוגדר "אסיר אתראה", סג"ב, לאמור טמון בו סיכוי לבריחה וכן מצוין כ"טעון הגנה" וזאת, ברמה א'. בתצהירו מציין הוא כי החזקתו של המשיב בהפרדת יחיד נדרשת לשם שמירה על בטחון המדינה, לשם שמירה על שלומו של המשיב ולשם מניעת עבירות אלימות (ס' 5 לתצהיר). עוד מציין סג"ד ניג'אם כהערכה, כי נשקפת סכנה לחיי המשיב וזאת גם ממעשי נקם (כאן כמוסכם הערכה זו צריכה בסיס במידעים ולכך, עוד נחזור). סג"ד ניג'אם מפנה להערכות גורמי הבטחון והגורמים המקצועיים כי שמירת שלומו ובטחונו של המשיב ושל האסירים האחרים דורשת המשך החזקתו בהפרדה. ב. עוד הונחו בפני במסגרת הצגת הראיות החסויות, ראיות ומידעים אשר סותרים לחלוטין את טענותיו של הסניגור. בניגוד לדברי הסניגור, לא מדובר ב"מילים ריקות" כלשונו בפני, לא מדובר בשחזור של מידעים. בצד מידעים קודמים ורבים הוצגו מידעים עדכניים. מדובר ככל שניתן לבחון מידעים כאלה, שלא לובנו כראיות, בראיות שדי בהן לעניין הבקשה שבפני. אכן, אמת הדבר, אין לקבל מידעים בבחינת "ראה וקדש", בחינת המידעים ככאלה שעה שלא נבחנו, צריכה להיות זהירה וכך יבחנו על ידי. ג. בפני הופיעו אנשי שרות הבטחון כפי העולה מהפרוטוקול החסוי ואפרט ככל הניתן מבלי לפגוע במידע ככזה ובמקורות כי בניגוד לדברי הסניגור, המשיב שבפני אינו מסתפק בשיחות משפחתיות עם בני משפחתו אלא אף מנסה וניסה בפועל להפיץ את משנתו הקשה והאלימה תוך גיבוי אידיאולוגי וערכי כפי טעמיו המעוותים, זאת בקרב קהל אוהד שחלק ממנו אף בגדר חשוד בפעילות טרור (ראה למשל ידיעה שסומנה 55 בקלסר גורמי הבטחון). מדובר כאן בהוצאה מן הכח אל הפועל של הפצת המשנה האלימה נגד אנשי ציבור בצורה ברורה, בקול רם לרבות לאחרונה ושלא כנטען בפני. מעבר לכך, עד לאחרונה הופצה משנה זו בה מאמין ודוגל המשיב גם באתר אינטרנט לרבות דברי שבח למעשה הרצח נשוא הרשעת הנאשם, עיון בדוגמאות מתוך החומר שהופץ באתר מלמד על המשיב כ"חתן השמחה" בנשוא המאמרים המופצים. תוכן האמור זועק להפרת הסדר הציבורי, אלימות, חשש לפגיעה בשלום הציבור, פגיעה באינטרס הציבורי וכנגזר, שלום הציבור. עוד הונחו בפני מידעים המלמדים כי בדרכים שונות - מעבר לעבירות המשמעת ככאלה, עוקף המשיב את ההגבלות על השיחות תוך הפרה בוטה של המשמעת בין כותלי הכלא, כאשר גם התוכן כאן מלמד לא פעם על קריאה לאלימות. המשיב אף ניסה להעזר באחרים (ראה ידיעה 82) כדי להעביר מסרים ומתגלה כמי שאינו נלאה מנסיונות חוזרים לכך, תוך התמדה של דרכו הרעה. הערכת גורמי הבטחון מיום 8/9/09 מסומנת א' לצורך הדיון מתוך החומר הסודי, מלמדת על המכלול הן של המעגל הפנימי בו נתון המשיב והן של המכלול החיצוני של הנוהים אחר "תורתו" תוך ציון הדרכים אשר ניסה המשיב בהתמדה למצוא כדי לעקוף את האיסורים המוטלים עליו ליצירת קשר ולמרות שהעותר אף נענש כשמעשיו התגלו (אם בבידוד ואם לאחרונה בהעברתו מכלא "רימונים") למרות האמור, חזר המשיב לסורו, הדו"ח מציין אף דרכים ונסיונות להסוואת העברת חומר ומסרים. ד. הידיעות עוקבות ורצופות לאורך תקופה ארוכה ומגיעות עד לחודש ספטמבר שנה זו. ה. למותר לציין כי החומר לא יפורט ומצוי בחומר החסוי שהונח בפני והחומרים לדיון הם בבחינת משל, ראה החומרה הנובעת מהחומר המסומן ב', על ההיבט המכוער והקשה הנובע ממנו, המצוין במסומן ג' באשר להפרות המשמעת והדרכים אשר המשיב לא נלאה מהם בנסיונו להעביר מסרים אלימים וכאלה התואמים את משנתו הקשה, ראה העולה מהמסווג במסומן ד', ראה המפורט שם. ראה האהדה לה זוכה המשיב בקרב צעירים לתורתו כאשר זו הופצה ביניהם והתייחסותם למשיב בהצדקת דרכו כאשר המשיב משמש להם מודל להזדהות. ראה שוב כדוגמא המסומן ה' התואם את האמור בתצהירו של סג"ד ניג'אם ומצדיק את הגדרתו של המשיב כסג"ב, המידע בענין זה חוזר על עצמו ומתפרס לאורך תקופה ארוכה, ראה האמור במסומן ו' התואם את נשוא האלימות העולה מתצהירו של סג"ד ניג'אם ותומכת כמידע ממשי בהערכות בתצהיר, ראה גם ההתבטאות האלימה נגד אנשי ציבור, ראה הסכנה לשלומו של המשיב עצמו במסומן דרך משל בידיעה 0092, ראה ההתייחסות האלימה כדי מותם של אנשי ציבור במסומן ח', ראה הסכנה לשלומו של המשיב עצמו במצוין במסמך ט'. ראה המסומן י' כדי איום של ממש והתבטאויות אלימות וקשות (ראה ס' 3 שם כדוגמא), המסומן י"א', המסומן 55 לעיל. יצוין כי מדובר באוסף ניכר של מידעים, האמור לעיל מהווה משל בלבד. ועוד אומר, לא התעלמתי מכך שהחומר שהוצג בפני מתפרש על שנים ארוכות אך כאמור מגיע כדי ספטמבר שנה זו. 7. לא התעלמתי מחוות הדעת של ד"ר וינר ודומה שאין חולק כי הפרדה לתקופה ארוכה עלולה לפגוע בנפשו של אדם. כפי שציינתי לעיל, יש לשמור על צלם אדם באשר הוא. כך גם כך, עיינתי בתיקו הרפואי של המשיב כמבוקש ע"י סניגורו. כמצוין במסמכים מיום 10/6/09 ו - 6/9/09 המסומנים 1 ו - 2 בתיק הרפואי וכדי שמירת צנעת הפרט רק אציין כי המשיב אינו סובל ממחלות ממושכות, אינו מקבל טיפול תרופתי ואין מניעה מבחינה רפואית להחזיקו בתנאים של הפרדה ארצית. לא נעלמו מעיני מסמכים רפואיים אחרים אך כרלוונטי לבקשה בפני, קובע המסמך האחרון מיום 6/9/09 על תוכנו כמצוין לעיל, כי אין מניעה רפואית בהיבט הרפואי להחזקת המשיב בהפרדה. 8. מכלל האמור לעיל ולמרות שכמצוין, מדובר בתקופת הפרדה ממושכת וארוכה, נחה דעתי ושוכנעתי כי במאזן הראוי והנכון בין זכות הפרט של המשיב אשר נפגעת מעצם ההפרדה ובין האינטרס הציבורי ושלום הציבור ושעה ובדגש, הבקשה עונה על הנדרש לפי מצוות המחוקק בס' 19 ב' לחוק לאמור, ההפרדה נדרשת כדי שמירה על שלומו של המשיב עצמו, שלומם של אסירים אחרים ומניעת פגיעה ממשית באורח החיים התקין של בית הסוהר ומניעת אלימות וכן, כפי העולה מהחומר החסוי כפי שצוטט בדרך של משל ודוגמאות וכן, פגיעה בביטחון המדינה ושעה שלא ניתן ולאור התנהלות המשיב, להשיג את מטרת ההפרדה בדרך אחרת (ובלשון המחוקק הרי די לנו באחד מהסיכונים המנויים בס' 19 ב' לחוק וכאן, בפנינו קיום מצוות המחוקק בכל המנוי בסע' 19 ב' (1), (3) ו- (4). לאור אורחותיו של המשיב לרבות במעשים שהוצאו מן הכח אל הפועל ממש, אני נעתר לבקשה ומורה על הארכת ההפרדה של המשיב יגאל עמיר, זאת לתקופה של 6 חודשים נוספים. עוד אני רואה להעיר כי טוב יעשה המשיב המצוי בהפרדה תקופה כה ארוכה וישקול פניה לדרכים ראויות, יסור מדרכו הרעה כדי בחינת ההפרדה לעתיד לבוא, ולו שעה שאנו בימים הנוראים.בית סוהר / כלאאסיריםהפרדת אסירים