הזמנת עד נוסף בשלב ההוכחות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הזמנת עד נוסף בשלב ההוכחות: 1. עסקינן בעתירה של 22 מגמלאי עיריית עכו כנגד החלטת הממונה על השכר בעניינם, לפיה אין לראות בתשלום עבור "שעות נוספות בדיווח" בשכרם, כרכיב פנסיוני, והנחייתו לעירייה להפסיק את התשלום בגין רכיב זה בגמלאות התובעים. 2. במסגרת עדויות התובעים, עלתה באופן תדיר הטענה כי בעיריית עכו הונהגה שיטה להגדלת שכרם של העובדים, ע"י מתן הנחיה להם להגיש דיווח על שעות נוספות פיקטיביות, וזאת בהסכמת וידיעת הנהלת העירייה. העדים נקבו בעיקר בשמו המפורש של מנכ"ל העירייה דאז, מר שמואל כץ, כמו גם בשמו של ראש העיר, דאז, מר דה קסטרו, כמי שנתנו את ההנחיה וההסכמה. 3. כך ולאור הטענות הרבות והישירות כלפי שני הגומרים הנ"ל שעלו במסגרת שמיעת עדויות התביעה, הערנו לב"כ העירייה שספק אם המצהיר שנבחר להעיד מטעמה, מר מאיר אוטמזגין שרק מאז 1996 משמש בתפקיד המשנה למנכ"ל עיריית עכו, ובשנים 2003 - 2007 כהן בנוסף כממונה על משאבי אנוש בעירייה, הינו העד הרלבנטי ביותר ולו משום שאינו יכול להעיד ממקור ראשון על מעשיהם ועניינים שהיו בטיפולם של שני הגורמים הנ"ל. אך למרות זאת בחרה העירייה לא לעשות דבר עד להגשת בקשתה דנן. 4. ודוק, רק לאחר סיום שמיעת עדויותיהם של כל התובעים, והעד היחידי מטעם המדינה, הגישה ב"כ העירייה את בקשתה דנן ובמסגרתה היא בקשה לאפשר לה לצרף את תצהירו של מר שמואל כץ ששימש במועד הרלבנטי לתביעה כמנכ"ל העירייה, כעד נוסף מטעם העירייה בנימוק שהוא העד הרלבנטי ביותר שעדותו מהווה נדבך מרכזי בנושא התביעה ותביא להוצאת הצדק והאמת לאור. 5. הבקשה הנ"ל, העוברה לעיון ותגובת הצדדים האחרים. ב"כ התובעים (1-20), עו"ד סבית, התנגד לבקשת העירייה, בין היתר, מהנימוקים כדלקמן: א. כל העובדות והטענות בגינן מובאת עדותו של מר כץ היו ידועות מתחילת ההליך ואין הסבר למועד הגשת הבקשה בשלב האחרון של ניהול התיק, מלבד זה שהיא נועדה לשפר עמדות, ולתקן טעויות בניהול ההגנה של העירייה. ב. העד הנוסף מר שמואל כץ, מכהן כנציג ציבור בבית הדין האזורי לעובדה בחיפה, והתובעים אינם מסכימים כי עדותו תשמע בבית הדין בו הוא מכהן כנציג ציבור. יחד עם זאת, נטען כי התובעים מתנגדים להעברת התיק לבית דין אחר, לאחר שכבר נשמעו כל העדים מטעם כל הצדדים, שהם 24 עדים שעדותם השתרעה על פני 170 עמודי פרוטוקול, ונותרו רק עדי העירייה. ג. המסמכים שצורפו כנספח ב' לתצהיר מר כץ, והמתייחסים לתובע מס' 17, מר יוסי שדה לא גולו ע"י העירייה ואף לא הוגשו במסגרת חקירתו הנגדית של מר שדה, ולכן אין להתיר את הגשתם בשלב זה ובכך לאפשר לעירייה לתקן את מחדלי ניהול הגנתה תוך פגיעה בזכויותיו של מר שדה. עוד נטען שיש להוציא מסמכים אלו מהתיק ולחייב את העירייה בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ד. התובעים טענו עוד כי הם אינם חוששים מעדותו של מר כץ, וכי התנגדותם לבקשת העירייה נועדה לשמור על זכויותיהם המהותיות והדיוניות. 6. לחילופין, וככל שבקשת התובעים לא להתיר את צירופו של תצהיר מר כץ כעד הנוסף מטעם העירייה לא תתקבל, בקשו התובעים לאפשר להם הגשת תצהיר הזמה מטעמם, של מר משה שיבס ששימש כסגן ראש העיר במועד הרלבנטי לתביעה, וזאת ביחס ל-"מסמך שיבס", אותו גבש ואודותיו נטען רבות במהלך הדיונים בפני בית הדין, וכן לצורך התייחסות לטענות מר כץ. 7. לעומת זאת , המדינה בתגובתה הביעה את הסכמתה לבקשת העירייה ובקשה מבית הדין ליישם את סדרי הדין הגמישים הנהוגים אצלו שכל מטרתם לעשות משפט צדק, וכן להכליל את תצהיר מר כץ בראיות הנתבעת 2, העירייה, ולא לתת לטענות פרוצדורליות למנוע את ברור האמת, אף אם מחיר של העברת הדיון לבית דין אחר, עקב היותו של מר כץ נציג ציבור בבית הדין בחיפה. 8. מטעם ב"כ התובעים מס 26-27, לא הוגשה תגובה. 9. ביום 21/12/08 הגישה ב"כ העירייה תגובה ביחס לטענות שהעלה ב"כ התובעים בתגובתו וטענה כי השיקול של הגעה לחקר האמת הוא שצריך להכריע את דינה של בקשת העירייה ולכן יש להתיר לה לצרף תצהיר העד נוסף מטעמה, מר כץ. בעניין המסמכים שצורפו לתצהיר מר כץ, והמתייחסים למר יוסי שדה נטען שאלו מסמכים מלפני 9-10 שנים שנמצאו ע"י העירייה רק בסמוך להכנת תצהיר מר כץ, וכי הם חיוניים כדי לסתור את טענותיו של מר שדה, יחד עם זאת נטען, כי לתובעים שמורה הזכות להביא את מר שדה שוב לעדות כדי להגיב למסמכים אלו. 10. באשר לבקשה החילופית של התובעים בדבר צירוף תצהיר מר שיבס כעד נוסף מטעמם, הודיעה ב"כ העירייה כי מבלי להודות בתוכנו של התצהיר, אין לעירייה התנגדות להגשתו של התצהיר ולהעדתו של מר שיבס בפני בית הדין, למעט בעניינים המפורטים בסעיפים 15 ו- 17 לתצהירו לגביהם תטען העירייה שהם בגדר עדות סברה, מכפישה ונעדרת כל בסיס, ובית הדין יתבקש למחוק אותם מהתצהיר. ביחס לטענה שמר כץ משמש כנציג ציבור בבית הדין, נטען ע"י העירייה, שמר כץ פרש מהעירייה מאז שנת 2000, וכי במועד הרלבנטי לתביעה הוא היה מופקד על ביצוע מדיניות העירייה בעניין השעות הנוספות, ולכן וחרף היותו של מר כץ נציג ציבור בבית הדין בחיפה, העירייה איננה מתנגדת לעדותו והמשך ניהול התביעה בפני המותב הנוכחי בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. הכרעה 11. אכן, וככל שהתקדמנו בשמיעת עדויות התובעים ביחס לחלקם של מנכ"ל העירייה דאז, מר שמואל כץ וראש העיר, מר דה קסטרו בסוגיית השעות הנוספות, הבענו תמיהה בפני ב"כ העירייה ובמעמד הצדדים האחרים, באשר לבחירת העד שאמור לייצג את העירייה ולהעיד מטעמה ביחס לסוגיה זו. חרף זאת, בחרה ב"כ העירייה לחכות עד לרגע האחרון כדי להגיש את בקשתה דנן להעיד מטעמה את מר כץ, שבפועל כלפיו הפנו חלק גדול מהתובעים אצבע מאשימה בדבר הנהגת השיטה של תשלום בגין שעות נוספות פיקטיביות, במקום העלאת שכר, כנטען על ידם. האמת תאמר, שלא שוכנענו בקיומה של סיבה סבירה שמנעה מהעירייה לפעול מוקדם יותר בהבאת מר כץ כעד מטעמה, שכן עד חיוני היה ועד חיוני נשאר בכל הקשור להליך שבפנינו. אולם, נסיבות המקרה ומהות העדות של העד מר כץ, חשיבותה לגילוי האמת ועשיית צדק בסוגיה העיקרית נשוא תיק זה, הם שיקולים הגוברים בנסיבות העניין על השיקולים של השיבוש בסדר הדיוני שנקבע לניהול התביעה. משכך מתקבלת בזאת בקשת העירייה לאפשר לה להביא את מר כץ, כעד נוסף מטעמה, ולקבל את תצהירו כחלק מראיותיה בתיק, אך זאת תוך שמירה על זכותם של התובעים ושל הצדדים האחרים לחקור מחד, את מר כץ על תצהירו, ומאידך השלים את ראיותיהם ו/או להביא עדויות הזמה מטעמם ביחס לעדות זו. באשר להתנהגות העירייה ולמועד הגשת הבקשה דנן והשלכותיו, הדבר ימצא את ביטויו בחיובה של זו בהוצאות ע"י המותב שייתן בסופו של יום, את פסק הדין בתיק. 12. בהמשך להחלטה לעיל, אני מורה כדלקמן: א. תצהירו של מר כץ שמואל על נספחיו, מתקבל בזאת כחלק מראיות העירייה, ובכפוף לזימונו ע"י הנתבעת 2, העירייה, להעיד ולהיחקר ע"י הצדדים האחרים בקשר לאמור בו ולנספחיו. ב. תצהירו של מר שיבס שצורף לתגובת התובעים מיום 4/12/08, על צירופיו, מתקבל בזאת כחלק מראיות ההזמה של התובעים. באחריות ב"כ התובעים לזמן את מר שיבס להעיד ולהיחקר ביחס לתצהירו זה. טענות העירייה ביחס לאמור בסעיפים 15 ו- 17 לתצהיר מר שיבס, תוכרענה בפתח שמיעת עדותו של זה ולאחר קבלת תגובת הצדדים האחרים לטענת העירייה בהקשר זה. ג. לתובעים, ובמיוחד למר שדה, ניתנת בזאת אפשרות להשלים ראיותיהם ו/או להזים את טענות מר כץ בתצהירו ו/או את הנספחים שצורפו לו, הודעה בקשר לכך על התובעים להמציא לבית הדין ולצדדים האחרים תוך 10 ימים מיום קבלת החלטת כב' נשיא בית הדין הארצי, כאמור להלן. 13. משהחלטנו לקבל את תצהירו של מר שמואל כץ, המכהן כנציג ציבור בבית דין זה, כחלק מראיות העירייה - יש להעביר את התיק, לכבוד נשיא בית הדין הארצי, השופט אדלר, באמצעות כב' השופט רמי כהן, נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, כדי להחליט היכן תמשיך להתברר תביעה זו, וזאת בשים לב לשלב אליו הגיעה התביעה, לעמדת העירייה שאינה מתנגדת להמשך שמיעת התיק בפני המותב הנוכחי, ועמדת ב"כ התובעים, עו"ד סבית, שמתנגד לשמיעת עדות מר כץ בפני המותב הנוכחי, אך מתנגד להעברת המשך בירור התביעה, לאור השלב אליו הגיעה, לבית דין אחר, והעדר תגובה מצד ב"כ התובעים מס 26-26, עו"ד בראון, ובשים לב לעמדת המדינה , בסעיף 5 לתגובתה מיום 10/12/08, שבמהותה נחזית להשאיר את העניין לשיקול דעת. 14. בהתאם להחלטת כב' נשיא בית הדין הארצי, השופט אדלר, יוכרע גורל ישיבת ההוכחות הקבועה בפנינו ליום 20/1/09. הזמנת עדים