היעלמות מעטפה במכרז

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא היעלמות מעטפה במכרז: זוהי עתירה להורות למשיבה 1 (להלן: "הרכבת ") כדלקמן: לאפשר לעותרת לעיין בהחלטתה הסופית בעניין מכרז שירותי הסעה לעובדי הרכבת מס' נו/שר/07/16 (להלן: "המכרז"), בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז. לבטל את החלטתה לבחור בהצעת משיבה 2 (להלן: "מוניות אור") והחלטותיה שניתנו בהמשך להחלטה זו. לקבוע כי הצעת העותרת אשר הוגשה במכרז היא ההצעה הזוכה. לחלופין, להצהיר כי היה על רכבת ישראל לבחור בהצעתה של העותרת כהצעה זוכה, ולהצהיר על זכותה של העותרת לקבל פיצויים מהמשיבות 1 ו-2. עובדות 1. ביום 10.5.07 פרסמה הרכבת הזמנה להגשת הצעות להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי הסעות לעובדי הרכבת בצירים שונים במוניות, מכרז מס' נו/שר/07/16 (להלן: "המכרז"). מועד הגשת ההצעות נקבע ליום 31.5.07 אולם הוארך ליום 14.6.07. 2. תנאי הסף להשתתפות במכרז מתייחסים, בין היתר, להיותו של המציע תחנת מוניות, למחזור ההכנסות של המציע, ולמספר המוניות הפועלות במסגרתו משנת יצור 2003 ואילך. לעניין זה הובהר כי "לא יכללו מוניות שאינן פועלות בתחנה של המציע". ניקוד ההצעות נעשה, בין היתר, על פי מספר המוניות הפועלות במסגרת המציעים, כאשר הקטגוריות לניקוד על פי פרמטר זה הינן כלדקמן: א. 46-55 מוניות. ב. 56-65 מוניות. ג. 66-70 מוניות. ד. 71 מוניות ומעלה. 3. העותרת, מוניות אור ומציעים נוספים, הגישו הצעות למכרז. 4. ביום 14.6.07 נפתחת תיבת ההצעות ונערך פרוטוקול פתיחת מעטפות. בפרוטוקול נרשמו שמות המציעים וסכום הצעתם, ובהערה לגבי מוניות אור צוין "תיקונים בטיפקס". נציג ועדת המכרזים של הרכבת חתם על יד כל תיקון שנעשה בטיפקס בהצעתה הכספית של מוניות אור. 5. ביום 17.6.07 מונתה ועדה מקצועית לבדיקת ההצעות. החומר שהועבר לידי הועדה המקצועית לא כלל את הצעות המחיר והערבויות, ואלה נשמרו באגף הרכש של הרכבת. 6. ביום 18.6.06 בדקה הועדה המקצועית את ההצעות וניקדה אותן, כשהיא ממליצה כי אם ההצעה המועמדת לזכיה תהא של העותרת או של מוניות אור, יידרש המציע ליתן פירוט נוסף לגבי חלק מהמוניות (נספח ג' לתגובת הרכבת). 7. ביום 21.6.07, בשעות הבוקר, שעה שהתכוון נציג הועדה המקצועית להחזיר את פרוטוקול הועדה בצירוף כל ההצעות לאגף הרכש, התברר כי הצעתה של מוניות אור חסרה. נציג הועדה המקצועית הגיש תלונה במשטרת ישראל על גניבת/אובדן ההצעה. 8. ועדת המכרזים דנה בשאלת המשך הליכי המכרז בעקבות העלמות הצעתה של מוניות אור. ועדת המכרזים החליטה כי מאחר וההצעה נעלמה רק לאחר הבדיקה המקצועית וניקוד ההצעות, ומאחר וההצעות הכספיות והערבויות המקוריות לא נעלמו ונותרו שמורות במשרדי אגף הרכש, ניתן לפנות אל מוניות אור על מנת שזו תעביר העתק מההצעה, ולהמשיך בהליכי המכרז. 9. ביום 3.7.07, הגישה מוניות אור, בהתאם להנחיות ועדת המכרזים, העתק מהצעתה בצירוף תצהיר מאומת ע"י עורך דין. בתצהיר, אשר אומת ע"י עו"ד, הצהיר מנהל מוניות אור כי המסמכים שצרף "מהווים העתק מלא ושלם של הצעת המציע במכרז" והם "אינם כוללים כל תוספת או חוסר לעומת ההצעה המקורית אשר הוגשה על ידי המציע למכרז במועד האחרון להגשת הצעות" (עת/3). 10. הצעתה של מוניות אור זכתה בניקוד הגבוה ביותר של 94.35 נק' ולמקום השני הגיעה הצעת העותרת, עם ניקוד של 92.43 נק', על פי שקלול מצטבר של ההצעות. 11. לפיכך, ולאור המלצת הועדה המקצועית, כמפורט בנספח ג' לפרוטוקול שערכה, פנתה הרכבת בשאלת הבהרה אל מוניות אור ביחס ל- 8 מהמוניות. מוניות אור השיבה לשאלות ההבהרה. 12. ביום 2.8.07 התכנסה ועדת המכרזים, ולאחר שהשתכנעה מהבהרותיה של מוניות אור, ולאחר שהשתכנעה כי מוניות אור עמדה בתנאי הסף הקבועים במכרז, החליטה על בחירת הצעתה של מוניות אור כזוכה במכרז. 13. ביום 13.8.07 הוגשה העתירה נשוא פסק דין זה. 14. במקביל להגשת העתירה הוגשה בקשה לצו ביניים לעיכוב מימוש החלטת הרכבת לבחור במוניות אור כהצעה הזוכה (בש"א 31405/07). ביום 2.9.07 נדחתה הבקשה, לאור מאזן הנוחות הנוטה כנגד מתן הצו. עוד נקבע כי הוצאות הבקשה, בסך 20,000 ₪, תשולמנה בהתאם לתוצאות העתירה. דיון 15. העותרת מבקשת להורות לרכבת לאפשר לה לעיין בהחלטתה הסופית בעניין המכרז, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז. במהלך הדיון בעתירה הבהירה העותרת כי רק ביום הגשת העתירה התאפשר לה לעיין במסמכי המכרז, לאחר שמסמכי העתירה כבר נערכו. לטענת הרכבת, לעומת זאת, עוד בטרם הגשת העתירה היא אפשרה לב"כ העותרת, עו"ד שירי שירן ממשרד עו"ד אמנון זכרוני ושות', לעיין במסמכי המכרז. יתכן, כך נטען, כי היה חוסר תיאום בין ב"כ העותרת אשר ייצג את העותרת בפניותיה אל הרכבת, לבין ב"כ העותרת המייצג אותה בעתירה זו. כך או כך, מאחר והעותרת עיינה במסמכי המכרז, סעד זה מתייתר. 16. העותרת עתרה גם לסעד לפיו תבוטל החלטת הרכבת לבחור בהצעת מוניות אור וכי יבוטלו החלטות הרכבת שניתנו בהמשך להחלטה זו. 17. לטענת העותרת, הצעתה של מוניות אור תוקנה לאחר פתיחת תיבת המכרזים, והדבר עומד בסתירה ברורה לעקרון השוויון, ומהווה פגיעה בטוהר המידות (סעיף 1 לפרק הטיעון המשפטי בעתירה). לטענתה, שחזור הצעתה של מוניות אור כלל מסמכים אשר לא היו מלכתחילה בפני ועדת המכרזים, ומכאן כי מוניות אור "כיזבה מלכתחילה ובדיעבד במסגרת מסמכי המכרז ומטעם זה יש לפסול את הצעתה" (סעיף 3 לסיכומים). כמו כן, מציינת העותרת, מספר המוניות עליהן הצהירה מוניות אור בהצעתה המקורית אינו תואם את זה אשר בהצעה המשוחזרת, וכי בהצעה המשוחזרת נכללו רשיונות אשר לא הופיעו בהצעה המקורית. 18. לאחר עיון בחומר הראיות בתיק מצאתי לקבל את טענת העותרת. הצעתה המשוחזרת של מוניות אור לא תאמה את ההצעה המקורית, ועל כן היא בלתי מהימנה ואף פוגעת פגיעה של ממש במהימנות מוניות אור. 19. בהצעה המקורית הצהירה מוניות אור כי ברשותה 62 מוניות. כך, בנספח א' לפרוטוקול הועדה המקצועית, אשר נערך ע"י הועדה המקצועית בהתייחס להצעות שהוגשו, וביניהן הצעתה המקורית של מוניות אור, צוין כי "בהתאם להצהרת המציע (מוניות אור - ש.ג) על נספח A5, 62 מוניות פועלות בתחנה" (נספח ג' לתגובה). נספח A5 להצעה הוא "טופס רשימת המוניות" ובו מפורטות, כרשימה ממוספרת, המוניות אשר שברשות המציע. גם בנספח ג' לפרוטוקול הועדה המקצועית, בו המליצה הועדה על עריכת בדיקות נוספות לגבי מצבת המוניות בתחנת מוניות אור ובעותרת, מצוין לגבי מוניות אור כי "המציע הצהיר כי ברשותו 62 מוניות" (הערה 5). בפנייה אשר נערכה אל מוניות אור, בהתאם להמלצה זו צוין כי "מספר המוניות הפועלות במסגרת תחנת מוניות אור רמלה בע"מ, שצוינו בהצעתכם למכרז... הינו 62, מתוכן 8 מוניות שבעליהן גרים במקומות מרוחקים מהעיר רמלה וסביבתה" (נספח ו' לתגובה). גם בתשובתה לפנייה הנ"ל ציינה מוניות אור עצמה כי "המוניות המפורטות להלן, הכלולות ב-62 המוניות שהוצגו בהצעת מוניות אור רמלה בע"מ למכרז הרכבת... פועלות דרך קבע במסגרת תחנת המוניות אור רמלה בע"מ" (נספח ו' לתגובה). 20. בהצעה המשוחזרת, לעומת זאת, הצהירה מוניות אור כי ברשותה 70 מוניות. כך בנספח A5 המשוחזר כלולות ברשימת המוניות שהגישה מוניות אור 70 מוניות, ומספר זה אף מצוין במסגרת נספח A4 להצעה, בו מפורטים פרטי המציע (ר' עת/3). 21. מהאמור לעיל עולה כי בעוד בהצעה המקורית הצהירה מוניות אור כי ברשותה 62 מוניות, הרי שבטפסים המשוחזרים הצהירה מוניות אור כי ברשותה 70 מוניות. 22. בנוסף על כך, מעדותו של מנהל מוניות אור, מר רופא אלפקס, עולה כי להצעה "המשוחזרת" צורף רשיון נוסף שלא הוגש במסגרת ההצעה המקורית. ר' עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול מיום 25.9.08: "ש. כשאתם שחזרתם את אותה הצעה והעברתם לא הוספתם שום דבר שלא היה אצלכם במקור. ת. לא. חוץ מרישיון אחד של חבר בתחנה שלא נמסר בפעם הראשונה מסרנו אותו בפעם השנייה וציינו את זה. זה היה רישיון של איתן חיים. הוא היה מורשה חתימה בתחנה". על אף עדותו הנ"ל אין מנהל מוניות אור מפרט היכן ציינה מוניות אור את העובדה לפיה היא מצרפת להצעה המשוחזרת רישיון, אשר לא נכלל בהצעה המקורית. עובדת צירוף רישיון נוסף להצעה המשוחזרת אף עומדת בניגוד להצהרתו של מנהל מוניות אור, בתצהיר אשר אומת ע"י עו"ד, לפיו המסמכים שצרף להצעה המשוחזרת "מהווים העתק מלא ושלם של הצעת המציע במכרז" והם "אינם כוללים כל תוספת או חוסר לעומת ההצעה המקורית אשר הוגשה על ידי המציע למכרז במועד האחרון להגשת הצעות" (עת/3). 23. המשיבות אינן סותרות את טענת העותרת לפיה ההצעה המשוחזרת לא תאמה את זו המקורית, ואינן משיבות לה במענה מספק וראוי. בסעיף 11.3 לסיכומי הרכבת, נטען כי "הועדה המקצועית בדקה את כמות המוניות שברשות העותרת (צ"ל מוניות אור - ש.ג), ערכה עימה הליך הבהרה, והשתכנעה כי ברשותה כל המוניות אשר הוצעו על ידה במכרז הנדון. הועדה המקצועית הכירה רק ב - 62 מוניות מאלו שהוגשו על ידי המשיבה 2 במכרז, ופסלה את אלו אשר מצאה לנכון לפסול היות ולא עמדו בדרישות הקבועות במסמכי המכרז". תגובה זו איננה ברורה ואין בה מענה לטענה של חוסר התאמה בין הצעתה המקורית של מוניות אור לבין הצעתה המשוחזרת. אם טוענת הרכבת כי בהצעה המקורית נכללו 70 מוניות, אזי הדבר אינו מתיישב עם פרוטוקול הועדה המקצועית ומכתביה, בהם צוין בבירור כי מוניות אור הצהירה כי ברשותה 62 מוניות. אם טוענת הרכבת כי בהצעה המקורית נכללו 62 מוניות, אזי כיצד היא מסבירה כי לאחר פסילת חלק מהמוניות נותרו 62 מוניות? 24. לטענת מוניות אור, אף שהועדה המקצועית שמינתה הרכבת סברה כי הוצגו מטעמה 62 מוניות בהצעה המקורית, למעשה היא הציגה 70 רישיונות (סעיף 31 לסיכומים). מוניות אור לא הביאה כל ראיה לטענה זו, ולו לכאורה, וטענה זו סותרת את רישומיה המפורשים של הועדה המקצועית ואף את תשובתה שלה עצמה במענה לבירורים שערכה הרכבת, כמפורט בסעיף 19 לעיל. 25. מוניות אור מוסיפה וטוענת, כי בעוד שמוניות מסוימות הופיעו בהצעתה המשוחזרת, הרישיונות שלהן לא צורפו להצעה זו, לאור בעיית "הידבקויות". וכך טוענת מוניות אור, בסעיף 26 לתגובתה: "א. פעולות הצילום מתבצעות... באמצעות מכשיר פקס מיושן. קורה לעיתים, במהלך הצילום, ששני דפים נבדקים זה אל זה, ואף הדף המוסתר (הנדבק) אינו מצטלם... ב. במקרה זה נעשו שני תהליכי צילום. האחד, עם משלוח המעטפה הראשונה, לפי שנשלחו צולמו הרישיונות, למען יישמרו העתקים. השני, עם משלוח המעטפה השנייה (החלופית), שוב למען יישמרו העתקים. עם צילום 70 הרישיונות, אשר היו מיועדים להישלח (המעטפה הראשונה, המקורית), ארעה התקלה הראשונה. צולמו 70 רישיונות. הופקו רק 66 צילומים. למעטפה הוכנסו 70 רישיונות, וברשומת המשיבה (2) נותרו 66 רישיונות (בלא שתהא מודעת לכך כי בעצם נותרו בידיה רק 66 רישיונות). כאשר נתבקשה לשחזר את מסמכי המכרז נטלה המשיבה (2) את הצילומים אשר היו בידה (מתוך ידיעה כי היא מצלמת 70 רישיונות), צילמה אותם והעבירה אותם כמות שהם למשיבה (1). .... עם זאת, בשל בעיית "ההידבקויות" ייתכן כי למרות שברשות המשיבה (2) נותרו 66 רישיונות, הרי שבפועל צולמו רק 62 רישיונות, ולכן בפועל ייתכן והיו בתוך המעטפה השנייה 62 רישיונות". הסברים אלה מעוררים תמיהה, והם אינם מתיישבים עם התנהלות תקינה של מציע, אשר עליו לוודא את צירוף כל המסמכים הנדרשים. בנוסף על כך, אין בהסברים אלה משום מענה לטענת העותרת, לפיה בהצעה המשוחזרת הצהירה מוניות אור על 70 מוניות, בעוד בהצעה המקורית הצהירה על 62 מוניות. כמו כן, לא התייחסה מוניות אור לעדות מנהלה, לפיה להצעה המשוחזרת צורף רשיון אשר לא נכלל בזו המקורית. 26. המשיבות טוענות כי לעובדה לפיה לא שוחזרה ההצעה באופן אמין, אין כל נפקות מאחר והצעת מוניות אור קיבלה ניקוד עובר להעלמותה, ועל בסיס ניקוד זה היא זכתה במכרז. הרכבת מציינת, כי ההחלטה לפנות ולקבל העתק מההצעה נעשתה לצורך תיעוד בלבד ולא נעשה בהצעה המשוחזרת כל שימוש (סעיף 11.2 לסיכומים). מוניות אור טוענת אף היא כי "שחזור ההצעה היה מיותר. כל המידע אשר היה במעטפה נרשם, נבדק, עובד, הוסקו מסקנות, והמכרז הוסיף להתנהל על סמך אותו מידע. שחזור המעטפה היה נחוץ אולי רק לשם התיעוד. שיהיה מה לשים בארכיון" (סעיף 12 לסיכומים). לא מצאתי לקבל טיעונים אלה, וכשהם נשמעים מפי גוף ציבורי כמו רכבת ישראל בע"מ, הם תמוהים למדי. ממשרדיה של הרכבת נעלמו מסמכים מהותיים של המכרז, ולטעמי, בנסיבות תמוהות אשר אמיתותן לא הוכחה, ולו לכאורה. המסמכים אינם דרושים אך ורק לצרכי תעוד אלא לצרכים נוספים. האין תקינות ההליכים והגינותם מחייבים כי בידי הרכבת יהיו כל מסמכי המכרז? האין צורך במסמכים אלה כדי שניתן יהיה לבחון את סבירות החלטת הרכבת בעניין הניקוד? 27. יתירה מכך. לאחר שחזור ההצעה פנתה ועדת המכרזים אל מוניות אור לבירור האם חלק מהמוניות שפורטו בהצעה, אכן פועלות במסגרתה דרך קבע (נספח ו' לתגובת הרכבת). בפנייה זו פורטה רשימה של 8 מוניות. המשיבות לא הבהירו מהיכן גובשה רשימה זו, וככל הנראה מקורה בפירוט המוניות אשר נכלל בהצעה המשוחזרת. ככל העולה מחומר הראיות בתיק, במסמכים אשר נותרו באגף הרכש לא היה מסמך אשר כלל את מספרי המוניות והמקור היחיד לרשימה זו הוא בהצעה המשוחזרת. מכאן, כי נעשה שימוש בהצעה המשוחזרת לצורך המשך בדיקות במסגרת הליכי המכרז, וגם משום כך אין לקבל את הטענה לפיה אין כל חשיבות בהצעה המשוחזרת. 28. אני ערה לעובדה לפיה בדיקת 8 המוניות נעשתה בעקבות המלצת הועדה המקצועית, אשר התבססה על ההצעה המקורית. יחד עם זאת, בהמלצה עצמה לא פורטו מספרי המוניות, וכל שצוין הוא כדלקמן: "הועדה ממליצה כי בכל מקרה בו ההצעה המועמדת לזכייה תהא אחת מההצעות הבאות - מוניות אור, מוניות העיר ראשל"צ - יידרש המציע לתת פירוט על מצבת המוניות בתחנה בהתחשב בחשש שהתעורר בקרב חברי הועדה בנוגע למוניות הבאות שפורטו בהצעה: מוניות אור - המציע הצהיר כי ברשותו 62 מוניות, 8 מוניות אשר נרשמו כמוניות אשר עובדים בתחנה, התחנה ממוקמת ברמלה ובעל המוניות הרשומות כבעלי המוניות גרים בכפר סבא 1 - נצרת 1 - הוד השרון 1 - ערד 1 - חיפה 1 - באקה אל גרביה 1 - נתניה 1 - חדרה 1. * הועדה מציינת כי לחברת מוניות זו יש ניסיון טוב ביצוע הסעות עובדים... מדובר בתחנה אמינה... מוניות העיר ראשל"צ -נמצא כ-7 מוניות אשר נרשמו כמוניות אשר עובדים בתחנה, התחנה ממוקמת בראשל"צ ובעלי המוניות גרים באום אל פחם 1 - נצרת עלית 1 - גבעתיים 1 - נהריה 1 - רמת השרון 1 - הרצליה 1" (הערה 5 לנספח ג' לפרוטוקול הועדה המקצועית, נספח ג' לתגובת הרכבת). מאחר ומספרי המוניות אותן יש לבדוק לא צוינו בהמלצה לעיל, או בכל מקום אחר בפרוטוקול הועדה המקצועית, ומאחר והמשיבות לא הצביעו מקור אחר לנתונים אלה, סביר כי מספרי המוניות אותן יש לבדוק, נלקחו מההצעה המשוחזרת. 29. מאחר והליכי בדיקת ההצעה נמשכו גם לאחר ששוחזרה, ועל פי הנתונים אשר בהצעה המשוחזרת, אזי היתה חשיבות לאופן בו שוחזרה ההצעה לצורך הליכי המכרז. 30. גם אילו לא היתה כל נפקות להצעה המשוחזרת ולא היה נעשה בה כל שימוש, יש לייחס חשיבות ומשקל לעובדה לפיה ההצעה לא שוחזרה באופן אמין ולוותה בתצהיר שאיננו אמת. כאמור, אל ההצעה המשוחזרת צורף תצהיר מנהל העותרת, מאומת ע"י עו"ד, לפיו המסמכים שצורפו "מהווים העתק מלא ושלם של הצעת המציע במכרז" והם "אינם כוללים כל תוספת או חוסר לעומת ההצעה המקורית אשר הוגשה על ידי המציע למכרז במועד האחרון להגשת הצעות" (עת/3). מחומר הראיות עולה כי תצהיר זה אינו אמת, ומנהל העותרת אף העיד כי צורף להצעה המשוחזרת רשיון אשר לא נכלל בזו המקורית (עמ' 9 לפרוטוקול, כפי שצוטט לעיל). עובדה זו של הגשת מסמכים משוחזרים שאינם העתק של המסמכים המקוריים, כשאליהם צורף תצהיר שאינו אמת, מהווה חוסר תום לב, חוסר נקיון כפיים ומהווים גם שיקול כבד משקל לפסילת הליכי המכרז. 31. מעבר לאמור לעיל נפלו פגמים ו/או כשלים נוספים בהליכי המכרז. עיון בהצעה הכספית של מוניות אור מראה כי היא כוללת מספר תיקונים בטיפקס, לרבות בסכום ההצעה הכולל (עת/2). מדובר בטיפקס מדולל, אשר ניתן לקרוא את המספרים הרשומים תחתיו. עיון במספרים אותם אמור היה הטיפקס למחוק, מעלה כי מדובר בסכומים הזהים לאלו המתוקנים, ובכך גם מודה מוניות אור. מחיקת המספרים בטיפקס מדולל ורישום מספרים מתוקנים זהים, מעלה תמיהות. יתירה מכך - עיון בהצעה הכספית מעיד כי המספרים המתוקנים הם מטושטשים שכן ניתן לראות הן את המספרים המקוריים והן את המספרים המתוקנים, באופן שגורם לאי בהירות במספרים. עובדה זו עלולה לגרום לחוסר ודאות לגבי המספרים ולפתוח פתח לויכוחים. 32. כאמור לעיל, הצעתה המקורית של מוניות אור נעלמה בנסיבות תמוהות אשר לא התבררו דיין. לנוכח העלמות הההצעה, היה על הרכבת לבדוק, באופן יסודי וקפדני, את ההצעה המשוחזרת והאם היא אכן תואמת את ההצעה המקורית. הרכבת לא איתרה את הסתירה שבין הצעת מוניות אור לבין ההצעה המשוחזרת, על אף שיכלה, במאמץ סביר, לאתר סתירה זו, ממסמכיה שלה. מאחר והרכבת לא עשתה כן, יש גם לקבוע כי נפל פגם בהתנהלותה. 33. לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי נפלו פגמים בהליכי המכרז אשר בגינם יש לבטל את החלטת ועדת המכרזים אשר בחרה בהצעת מוניות אור כהצעה הזוכה במכרז. הצעתה של מוניות אור כללה מחיקות רבות, תמוהות כלעצמן, כמפורט לעיל. לאחר מכן נעלמה מעטפת הצעתה של מוניות אור, בנסיבות אשר לא נתבררו דיין. ההצעה שנעלמה שוחזרה, אולם השחזור לא נעשה באופן אמין, ולווה בתצהיר כוזב. צודקת העותרת בטענתה, לפיה הצעתה המשוחזרת של מוניות אור מהווה תיקון או לכל הפחות שינוי של ההצעה המקורית, והדבר עומד בסתירה ברורה לעקרון השוויון ומהווה פגיעה במיהמנות המציע ובטוהר המידות. לפיכך, הגעתי למסקנה לפיה דין החלטת הרכבת לבחור בהצעת מוניות אור כזוכה, להתבטל. 34. העותרת עתרה גם לסעד לפיו ייקבע כי ההצעה אשר הוגשה על ידה במכרז, היא ההצעה הזוכה. המשיבות לא הגיבו לסעד זה ולא התנגדו לו, הן בתגובותיהן והן בסיכומים. אשר על כן, מצאתי להיעתר לסעד זה. 35. סוף דבר א. החלטת משיבה 1 מיום 2.8.09, לבחור בהצעת מוניות אור כזוכה במכרז, והחלטותיה שניתנו בהמשך להחלטה זו, מבוטלות. ב. הצעת העותרת היא ההצעה הזוכה במכרז. ג. המשיבה תסיים את עבודתה, נשוא המכרז, תוך 30 ימים וממועד זה תחל העותרת בביצוע העבודות. 36. כל אחת מהמשיבות תשלם לעותרת מחצית ההוצאות וכן שכ"ט עו"ד בסך 50,000 ₪ + מע"מ (סה"כ 100,000 ₪ + מע"מ), בנוסף להוצאות שנפסקו בצו הבינייםמכרז