העברת מנהל לתפקיד אחר ללא שימוע

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העברת מנהל לתפקיד אחר ללא שימוע: החלטה זו עניינה בקשה לסעד זמני, אשר יורה למשיבה 1 להימנע מהעברת המבקש מתפקידו כמנהל בית הדואר באשדוד לתפקיד אחר, וכן להימנע ממינוי אדם אחר לתפקיד זה במקום המבקש וזאת עד למתן החלטה סופית בתביעה העיקרית. רקע עובדתי 1. המשיבה 1 הינה חברת דואר לישראל בע"מ (להלן: "חברת הדואר" ו/או "המשיבה"), שהינה חברה ממשלתית משנת 2006. 2. המבקש עובד בשירות המשיבה (בגלגולה הקודם כרשות הדואר לישראל) משנת 1995. בשנת 1999 קיבל המבקש קביעות בעבודתו בתפקיד דוור. 3. המשיבים 2 ו-3 הינם מנהלים בכירים אצל המשיבה, אשר בין היתר ממונים על המבקש. המשיב 2 (להלן: "מר יצחק") משמש כמנהל מרחב דרום אצל המשיבה ואילו המשיב 3 (להלן: "מר פינטו") משמש כמנהל אזור לכיש אצל המשיבה וכפוף אף הוא למר יצחק (שניהם יחד - להלן - "המשיבים"). 4. החל משנת 2004 מונה המבקש לתפקיד "מנהל בית דואר" במספר רשויות מקומיות כדלקמן - א. מחודש אוגוסט 2004 ועד חודש מרץ 2007 - שימש המבקש כמנהל בית הדואר בגדרה במינוי בפועל. ב. מחודש אפריל 2007 ועד ספטמבר 2007 - מונה המבקש כמנהל בית הדואר בקריית מלאכי במינוי בפועל. ג. במהלך חודש ספטמבר 2007 שובץ המבקש במינוי בפועל לתפקיד מנהל בית הדואר באשדוד עד ליום 31.3.08. ד. ביום 1.4.08 מונה המבקש לתפקיד מנהל בית הדואר באשדוד לאחר שזכה במכרז לתפקיד זה (להלן - "התפקיד"). במועד זה החלה תקופת הניסיון של התובע בתפקיד. ביום 25.9.08, לאחר כחצי שנה בתפקיד, ולאחר ישיבה שהתקיימה עם המבקש ביום 21.9.08, הוארכה תקופת הניסיון של המבקש בהסכמתו ל-3 חודשים נוספים. ביום 29.12.08, לאחר ישיבה שהתקיימה עם המבקש ביום 16.12.08, הוארכה בהסכמת המבקש תקופת הניסיון ב-3 חודשים נוספים עד לתום התקופה המקסימלית בת שנה אחת, אשר הסתיימה ביום 31.3.09. 5. ביום 31.3.09 שהוא היום האחרון של תקופת הניסיון של המבקש בתפקיד, מסר מר פינטו למשיבה חוות דעת שבמסגרתה הוא אינו ממליץ על המבקש לתפקיד במינוי של קבע (להלן - "חוות הדעת"). חוות דעת זו לא הועברה לידי המבקש. 6. בשעות הערב של יום 31.3.09 נמסר בבית המבקש, באמצעות שליח מיוחד של חברת הדואר, מכתב שעליו חתום מר יצחק ושבו הוא מודיע למבקש כי לא עמד בתקופת הניסיון וכי הוא מוחזר לתפקידו התקני, היינו דוור בחברת הדואר (להלן: "ההחלטה") (נספח יג' לבקשה). בבקשה שבפנינו, עותר המבקש להצהרה על בטלות החלטה זו. 7. בתקופה שמיום 18.3.09 ועד ליום 2.4.09 שהה המבקש בשירות מילואים. 8. ביום 6.4.09 נקרא המבקש למשרדו של מר פינטו, שם נכח גם מר יצחק, ואלה הבהירו לו שמעתה אין לו עוד כל מעמד כמנהל בית הדואר והציעו לו לעבור לנהל סניף דואר באשקלון. 9. בפתח הדיון בבקשה, נמחקה בהסכמת הצדדים הבקשה כנגד המשיבים 2 ו-3. טענות המבקש 10. לטענת המבקש דין ההחלטה להתבטל משני טעמים - האחד - ההחלטה התגבשה ללא סמכות, מבלי שנערך לו שימוע, תוך פגיעה קשה בכללי המנהל התקין ובעיקרי הצדק הטבעי ותוך התעלמות ממעמדו ומהיותו בעל קביעות בַתפקיד. השני - ההחלטה התקבלה משיקולים זרים ופסולים על מנת להציב בתפקיד במקום המבקש עובד אחר של המשיבה, מר אודי גבאי (להלן - "מר גבאי"). 11. לטענת המבקש, בשיקולי מאזן הנוחות, הכף נוטה באופן ברור לזכותו, שכן אם לא יינתן הצו, קיים חשש שעד למתן החלטה בתביעה העיקרית, יפעלו המשיבים למימוש תוכניתם להדחתו מהתפקיד ולהצבת אחר במקומו, ומנגד אם יינתן הסעד המבוקש, לא ייגרם למשיבה כל נזק בניהול בית הדואר על ידי המבקש לתקופה נוספת עד לתום ההליכים בתיק. טענות המשיבה 12. לדברי המשיבה, מאז שמונה המבקש לתפקיד, נטענו כלפיו טענות רבות בעניין תפקודו והוא זומן פעמים רבות לשיחות עם הממונים עליו בעניין זה. לדבריה, בשיחות אלה ניתנה למבקש הזדמנות להעלות טענותיו, הן בכתב והן בעל פה. המשיבה טענה כי המבקש הוזהר לא פעם שאם תפקודו לא ישתפר, הוא לא יקבל מינוי של קבע, והוסיפה כי השיקול המכריע בהחלטתה היה, שהתפקיד "גדול על המבקש". 13. לדברי המשיבה אין כל יסוד לטענת המבקש שלפיה ההחלטה נתקבלה משיקולים פוליטיים ובשל רצון לקדם לתפקיד את מר גבאי. 14. עוד טענה המשיבה, כי המבקש בא לבית הדין בחוסר ניקיון כפיים, הן בכך שלא הציג לבית הדין את חוות הדעת השליליות שניתנו לגבי תפקודו בתקופות קודמות, והן בכך שהקליט את הממונים עליו (כפי שהתברר) ובכך הפר את אמונם. 15. המשיבה הוסיפה וטענה כי המבקש מסכים למעשה להעברתו מהתפקיד, אלא שהוא מתנה זאת בשמירה על מתח דרגותיו ועל תנאי שכרו. 16. לטענת המשיבה, מתוקף היותה חברה ממשלתית עומדת לה חזקת תקינות פעולותיה ובמסגרת הפרורגטיבה הניהולית שלה היא רשאית להעביר עובד מתפקיד לתפקיד ואין תפקידו של בית הדין להחליף את שיקול דעת הרשות בשיקול דעתו. הכרעה 17. מטרתו של סעד זמני היא בעיקר שמירה על מצב קיים שעלול להשתנות אם לא יינתן הצו הזמני וזאת על מנת שנתבע לא ינצל לרעה את תקופת הביניים שעד למתן פסק הדין בתובענה. תפקידו של צו זמני הוא לשמר מערכת נסיבות קיימת כדי להבטיח את ביצועו של פסק דין סופי שינתן אחריו. (ראה הנשיא א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, עמ' 399; ד"ר וינוגרד "צווי מניעה" חלק כללי עמ' 65; דב"ע מז/3-3 עיריית רמת גן - מלכה אנגלסמן פד"ע יח 141). על פי הוראות סעיף 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, החלות בבתי הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991, השיקולים הבאים בפני בית הדין בעת שהוא שוקל מתן סעד זמני הינם - קיומה של זכות, נקיון כפיו של המבקש (שיקולי יושר) ומאזן נוחות. יודגש, כי בשלב זה, משמדובר בבקשה לסעד זמני, קביעותינו הינן לכאוריות ואין בהן כדי לקבוע מסמרות לעניין הסעד העיקרי, אם יובאו בפנינו ראיות המובילות למסקנה אחרת. השימוע 18. באשר לחובת השימוע - זכות השימוע הינה זכות יסוד של העובד. מקורה של זכות זו בכללי הצדק הטבעי והיא מחייבת מתן הזדמנות הוגנת וראויה לעובד להשמיע את טענותיו בפני מעסיקו בטרם יוכרע גורלו התעסוקתי. השימוע מהווה לגבי העובד הזדמנות אמיתית ונאותה להשמיע את טענותיו, ויש להקפיד על כך הקפדה מדוקדקת ומלאה (ע"ע 231/99 אורי חייק - שירות התעסוקה , ניתן ביום 29.5.01). בית המשפט העליון ציין כי לזכות השימוע יש קיום עצמאי, שיסודה בעקרונות הצדק הטבעי, ויש לה אף מקום כבוד במשפט העברי - "וכבר הורונו חכמים (שו"ת הרמ"א, סימן ק"ח)... פשיטא דאי אפשר לדון בדבר בלי שמיעת טענת הנתבע, כי התורה אמרה: 'שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק' (דברים א', ט"ז)" (בג"צ 84/82 הסתדרות פועלי אגודת ישראל ואח' נ' השר לענייני דתות ואח' פ"ד לז(1) 813 בסעיף 8). וכך נקבע אף על ידי בית הדין הארצי - "קיימת חובה להקפיד על כך שכללי הצדק הטבעי בעניין שימוע העובד העומד לפני פיטורין יקויימו כהלכה ותינתן הזדמנות אמיתית ונאותה לעובד להשמיע טענותיו לפני ההחלטה על פיטוריו." (דב"ע נד/33-3 יעקב בר מנשה - שרות התעסוקה פד"ע כו 423). (ראה לעניין זה גם השופט י. זמיר בספרו הסמכות המינהלית (הוצאת נבו, 1996, כרך ב' עמ' 813). הליך שימוע אינו הליך פורמאלי גרידא, אלא הליך שכל כולו נתון לשמיעת העובד שבו טענותיו מועברות לגורם המחליט אשר אמור לאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים, לרבות טענות העובד, ולשקול אותם במכלול שיקוליו עובר לקבלת החלטה בדבר פיטורי העובד, ניודו או שינוי כלשהוא בתנאי העסקתו. 19. לטענת המבקש, המשיבה לא קיימה הליך שימוע תקין שבמסגרתו זומן, הוצגו בפניו טענות המשיבה כלפיו והובהר לו כי ישנה כוונה להעבירו מתפקידו. המשיבה טוענת מנגד, כי לאורך כל שנת הנסיון בתפקיד, היה המבקש מודע לטענות כנגדו ולחוסר שביעות הרצון מתפקודו. 20. שמענו את עדויות הצדדים בעניין זה ואנו סבורים כי המבקש הרים את נטל ההוכחה הלכאורי, כי לא התקיים הליך שימוע תקין בעניינו. אין מחלוקת אמיתית כי הליך מסודר של שימוע לא התקיים במקרה דנן - המבקש לא זומן לישיבה שבה הוצגו בפניו הטענות נגדו ולא נתאפשר לו למסור תגובתו לטענות בטרם יוחלט - אם ליתן לו מינוי של קבע או להשיבו למשרתו התקנית כדוור. 21. הוצגו בפנינו מספר מסמכים המתייחסים לתפקודו של המבקש ולהמלצות השונות בדבר המשך דרכו במשיבה. מסמכים אלה הובאו לידיעתו של המבקש. האחד - הינו מכתב מיום 6.2.08, (עוד בטרם זכה המבקש בתפקיד במכרז) שבו מודיע מר פינטו למר יצחק כי שינה דעתו על המבקש וכי אינו ממליץ למנותו לתפקיד בשל כשלים שונים בתפקודו (נספח א' לתגובת המשיבה). השני - פרוטוקול ישיבה מיום 10.7.08 שבה נכח המבקש (נספח ד' לתגובה) ובה המליץ מר פינטו להאריך את תקופת הנסיון של המבקש בתפקיד ב-3 חודשים נוספים (ראה נספח ה' לתגובה). מלבד מסמכים אלה הציגה המשיבה תכתובת המעידה על תלונות שונות הנוגעות לתחומים שבאחריות המבקש, אך מעצם העובדה שתלונות אלה הובאו לידיעת המבקש, ומשלא הציגה המשיבה את תגובות המבקש לתלונות, לא ניתן ללמוד שהעניינים לא טופלו ולא תוקנו על ידו. מכל מקום, לא ראינו כי ניתנה למבקש הזדמנות מסודרת ונאותה למסור תגובתו לתלונות אלה. 22. במכתב הנושא את התאריך 8.9.08 הממוען לגב' רינה לוי, מנהלת משאבי אנוש של המשיבה במרחב דרום, הודיע מר פינטו כי אינו ממליץ על הארכה נוספת של תקופת הניסיון של המבקש. בעקבות כך זומן המבקש לפגישה עם מר יצחק, שלמרות המלצת מר פינטו החליט להאריך את תקופת הניסיון. ביום 16.12.08, בטרם הוארכה שוב תקופת הניסיון, התקיימה פגישה נוספת בין הצדדים ובעקבותיה נתקבלה החלטה להאריך את תקופת הניסיון של המבקש בתפקיד. 23. המשיבה טענה, כי לאורך כל שנת עבודתו של המבקש בתפקיד (לאחר זכייתו במכרז), היה תפקודו לקוי. מעיון במסמכים ושמיעת עדויות הצדדים עולה כי בפעמים הקודמות בטרם הסתיימה תקופת הניסיון, השכילה המשיבה לזמן את המבקש כשבועיים לפני תום כל תקופת ניסיון, להציג את טענותיה ולקבל החלטה בעניין המשך דרכו של המבקש בחברת הדואר. 24. לא מצאנו כל הסבר מדוע לא עשתה כן המשיבה בסמוך לתום תקופת הניסיון האחרונה. אם סברה המשיבה כי ישנן טענות מבוססות כנגד תיפקוד המבקש, מדוע בחרה שלא לזמנו לבירורן ולשמיעת עמדתו מבעוד מועד, והמתינה עד ליום האחרון של תקופת הניסיון המוארכת (31.3.09)? יודגש כי באותו יום פעלה המשיבה בבהילות בכך שקיבלה את חוות הדעת של מר פינטו בין השעות 16:00 - 14:00 ומיד לאחר קבלת חוות הדעת, בחר מר יצחק לשלוח למבקש את מכתב ההחלטה להעבירו מהתפקיד, מכתב אשר נמסר בביתו של המבקש בשעות הערב המאוחרות של יום 31.3.09, כאמור, מבלי שנערך למבקש כל הליך של שימוע. גם אם היה המבקש מודע לטענות כלפיו, אין בכך כדי לפטור את המשיבה מחובתה לערוך שימוע אמיתי ומסודר. שיקולים זרים 25. המבקש טען כי המשיבה מבקשת להעבירו מתפקידו על מנת למנות במקומו את מר גבאי. המבקש הסתמך על כך שראה את מר גבאי משוחח ארוכות, פעם אחת עם מר פינטו ופעם אחת עם מר יצחק. הן מר פינטו והן מר יצחק הכחישו כי השיחות עם מר גבאי נגעו לאפשרות מינויו של מר גבאי לתפקיד במקום המבקש. המבקש לא הרים את הנטל ולו לכאורה, להוכיח כי הייתה קנוניה להעבירו מתפקידו על מנת לפנות את התפקיד למר גבאי ודין טענה זו להידחות. מאזן הנוחות 26. המשיבה טוענת כי אין להותיר את המבקש בתפקידו כיוון שעלול להיגרם נזק לבית הדואר שבניהולו. מנגד טוען המבקש, כי הפגיעה במעמדו ובשכרו, אם לא יינתן הצו - מטה את הכף לטובתו. 27. שקלנו את טענות הצדדים ועמדתנו היא כי בעניין זה הצדק עם המבקש. העברת המבקש מתפקידו והשבתו לתפקידו התקני (כדוור) תביא למצב שבו יווצר נתק בינו לבין הכפופים לו ועלולה להגרם פגיעה במעמדו ובכך עלול להיגרם נזק שאינו בר תיקון במערך יחסי העבודה. בנוסף, על אף טענות המשיבה, התרשמנו כי הכנסות בית הדואר באשדוד עלו בשנה שבה ניהל אותו המבקש (גם אם לא נלקחות בחשבון הכנסות בית הדואר מחברת "אימקה"). כמו כן, מעדותו של מר יצחק עולה, כי בטרם הסתיימה תקופת הניסיון האחרונה ערך הלה בירור האם ניתן להאריך את התקופה בתקופה נוספת. מכאן עולה כי אף מר יצחק עצמו לא סבר כי התנהלותו של המבקש "קטסטרופלית". כמו כן יש לזכור, כי אין בהותרת המבקש בתפקידו כדי לחסנו מביקורת עתידית ומנקיטת הליכים עתידיים נגדו, אם וכאשר תראה המשיבה כי קיימת בעיה בהתנהלותו. ניקיון כפיים 28. המשיבה טענה כי המבקש בא לבית הדין כאשר ידיו אינן נקיות בכך שלא גילה לבית הדין קיומן של תלונות בעניין תפקודו. ראשית, כאמור עיקר טענת המבקש היה כי בהליך שנערך בעניינו נפל פגם בכך שלא ניתנה לו הזדמנות ליתן תשובותיו לטענות כנגדו. על פי הראיות, חוות הדעת מיום 31.3.09, הוצגה למבקש לראשונה בבית הדין ומכאן כי לא יכול היה להיות מודע לתלונות אלה בעת שהגיש בקשתו ווודאי שלא יכול היה לצרפן. באשר לתלונות קודמות, כפי שציינו, לא הובהר לנו אם המבקש נתן בעבר תשובות לתלונות אלה והאם נותרו תלויות ועומדות כנגדו. די בכך כדי לדחות את טענת המשיבה. שנית, אין ליתן משקל רב לטענת המשיבה, במיוחד לאור העובדה כי היא עצמה בהתנהלותה הנמהרת ביום 31.3.09 - במסירת ההחלטה לבית המבקש על אף ששהה בשירות מילואים ועל אף העובדה שלא טרחה לזמנו לשמיעת עמדתו והסבריו, כל זאת על מנת להעבירו מתפקידו בטרם יקבל קביעות (עדותו של מר יצחק עמ' 17 שורות 7-8 לפרוטוקול) - נגועה בחוסר ניקיון כפיים. נחזור ונבהיר, כי אין בעובדה שהמבקש מוסיף לכהן בתפקידו, כדי לחסנו מביקורת וכדי למנוע מהמשיבה לזמנו ולשטוח בפניו את טענותיה ולשקול את צעדיה, כל זאת, כאמור, בכפוף לניהול ההליכים על פי הדין ובהתאם להסכמים החלים על הצדדים ולכללי הצדק הטבעי. אחרית דבר 29. לאור כל האמור - דין הבקשה להתקבל. החלטת המשיבה מיום 31.3.09 - בטלה. המבקש יוסיף לכהן בתפקיד מנהל בית הדואר באשדוד עד למתן החלטה בתביעה העיקרית. 30. המשיבה והמשיבים 2-3 יגישו כתב הגנה עד ליום 31.5.09. תצהירי עדות ראשית בתביעה העיקרית יוגשו מטעם המבקש עד ליום 30.6.09 ואילו תצהירי עדות ראשית מטעם המשיבה והמשיבים 2-3 יוגשו עד ליום 31.8.09. דיון מוקדם יתקיים ביום 10.9.09 בשעה 14:00. ישיבת הוכחות תתקיים ביום 3.11.09 בשעה 09:00. 31. המשיבה תישא בהוצאות המבקש בסך של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, אשר ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום. 32. בסמוך לחתימת החלטה זו, נתקבלה הודעת המבקש מהיום (26.4.09) שאליה צורף העתק מכתבו של מר פינטו מיום 23.4.09, המציב בפני המבקש שתי אפשרויות - האחת לכהן כמנהל סניף דואר אשקלון במסגרת מינוי בפועל, והשנייה לחזור למשרתו התקנית כדוור. לאור החלטתנו דלעיל, לא מצאנו מקום להידרש להודעה זו ולבקש את תגובת המשיבים. שימוע לפני פיטוריןשימוע