התערבות בשיקול דעת רשם האגודות השיתופיות

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התערבות בשיקול דעת רשם האגודות השיתופיות: מהות הבקשה ומיהות הצדדים 1. זוהי בקשה למתן סעד זמני בערעור מינהלי, בגדרה מתבקש בית המשפט להורות על ביטול החלטת רשם האגודות השיתופיות (להלן - הרשם) מיום 14.5.09(להלן - החלטת הרשם). בהחלטתו הורה הרשם על מינוי חוקר באגודה (המבקשת 1) ועל מינוי ועד הנהלה לאגודה. למען הדיוק יצויין, כי החלטת הרשם ניתנה בידי סגן הרשם. המבקשת 1, "מעונות עובדים", הינה אגודה שיתופית לשיכון בשכונת קרית-משה בירושלים (להלן - האגודה). המבקש 2, מר משה ברגמן (להלן - מר ברגמן), הינו חבר האגודה ששימש במשך כ-7 שנים ברציפות (עד להחלטת הרשם) כיושב ראש הנבחר של ועד האגודה. מר ברגמן מייצג מחנה אחד של חברי האגודה. המשיבים 2-10 הינם נציגי המחנה השני. בפתח הדיון בבקשה, שהתקיים ביום 26.5.09, נעתרתי לבקשת הרשם והוריתי על מחיקתו כמשיב בערעור זה. הרקע לבקשה 2. הבקשה והתגובה לה מעלה תמונה של סכסוך קשה ומתמשך בין הצדדים בשאלות הנוגעות להנהגת האגודה ולרכושה של האגודה, הרשומה גם כבית משותף מאז שנת 1956, כך שוועד האגודה משמש למעשה גם כוועד בית. 3. ביום 3.3.09 הגישו המשיבים נגד האגודה ערעור מינהלי על החלטת הרשם מיום 15.2.09 בעניין סדרי הבחירות באגודה (עמ"נ 708/09), שהיו אמורות להיערך ביום שלמחרת, 4.3.09. בד בבד הגישו גם בקשה למתן צו מניעה זמני לעריכת הבחירות (בש"א 498/08). בתום הדיון בבקשה במעמד הצדדים בבוקרו של יום 4.3.09, ולנוכח הסמיכות שבין הגשת הבקשה לבין הליך הבחירות שהיה עתיד להתקיים בהמשך אותו יום, החלטתי שלא ליתן צו מניעה זמני לעריכת הבחירות, ומנגד, הוריתי בצו עשה זמני כי אין לפתוח את תיבת הקלפי עד למתן פסק דינו של בית משפט זה בערעורם של המשיבים. כן הוריתי כי הקלפי תופקד בידי המזכירה הראשית של בית המשפט. בדיון בערעור שהתקיים בפניי ביום 19.4.09, ניתן תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים, שקיבלו את המלצת בית המשפט, לפיה יוחזר העניין לרשם לצורך הכרעה בטענות השונות, שהעלו הצדדים, וטענות נוספות המתקשרות לכך. בנוסף נקבע כי המשיבים בערעור הנוכחי (המערערים שם) יוכלו להעלות בפני הרשם טענות אודות עדכון פנקס הבוחרים, ובלבד שאלו יתייחסו אך לתקופה שמאז 30.10.07. כן נקבע כי צו הביניים שאסר על פתיחת הקלפי יעמוד בעינו עד 7 ימים לאחר מתן החלטת הרשם. 4. ביום 17.5.09 הגישו המבקשים את ערעורם, שנסב על החלטת הרשם, במסגרתה הורה, בין היתר, על מינוי חוקר לפי סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה) לבדיקת טענות הצדדים, ועל מינוי ועד הנהלה זמני שיהיה מורכב משלושה חברים - נציג אחד לכל קבוצה בסכסוך ויו"ר נייטרלי שאינו חבר האגודה - וזאת מכוח סעיף תקנה 28ב(א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה-1975 (להלן - תקנות הרשויות). מר ברגמן מונה כחבר הוועד בתור נציג קבוצתו, ואילו מר וירצבורגר אריה (המשיב 2) מונה לוועד כנציג הקבוצה הנגדית. בד בבד עם הערעור, הגישו המבקשים את הבקשה לסעד זמני שלפניי, בגדרה ביקשו לבטל את החלטת הרשם, ובנוסף ביקשו, כסעד זמני דחוף, צו מניעה זמני המורה על עיכוב כניסתה לתוקף של החלטת הרשם בדבר מינוי החוקר ומינוי הוועד הזמני (שמשמעותו פיזור הוועד הנוכחי). ביום 18.5.09 הוריתי, במעמד צד אחד, על עיכוב ביצוע החלטת הרשם בעניין פיזור הוועד הנוכחי - ובעניין זה בלבד. 5. במהלך הדיון בבקשה במעמד הצדדים, שנערך ביום 26.5.09, חזרו המבקשים והודיעו, כפי שכבר הודיעו בכתב עובר לדיון, כי אינם מתנגדים עוד לאותו חלק שבהחלטת הרשם המורה על מינוי חוקר באגודה וכי בכוונתם אף לשתף פעולה עם החוקר. עם זאת, הביעו שתי הסתייגויות עיקריות. ראשית, ביקשו לערוך את הבירור אודות פנקס החברים מיום הבחירות (4.3.09) ולהבא בלבד. שנית, נתבקש בית המשפט לקבוע כי למסמך מיום 11.2.09 שהגישו המשיבים, אין תוקף של פרוטוקול האסיפה הכללית באגודה, חרף האמור בהחלטת הרשם. באשר להחלטת הרשם למנות ועד הנהלה זמני לאגודה, הרי שהמבקשים עמדו על בקשתם לביטול החלטה זו, משום שניתנה לדעתם ללא סמכות ובאופן בלתי סביר. בתום הדיון, דחיתי את הבקשה לעיון ולמתן החלטה, בקובעי כי צו המניעה הארעי מיום 18.5.09, המורה על עיכוב ביצוע החלטת הרשם בעניין פיזור הוועד הנוכחי, יעמוד בינתיים על כנו. כן קבעתי כי הוועד הנוכחי יצמצם לעת הזאת את פעילותו להחלטות שוטפות בלבד ולא יקבל החלטות בעניינים מהותיים השנויים במחלוקת בין הצדדים. דיון והכרעה 6. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, באתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. אפתח בהחלטת הרשם למנות חוקר באגודה. בהחלטתו כותב הרשם כי לאחר שעיין בטענות הצדדים ושקל את העניין, החליט למנות את עו"ד עמית רנן כחוקר באגודה "לבדיקת טענות הצדדים, כמפורט לעיל ובירור מעמיק של העובדות הנוגעות להליכי ההצבעה שנתקיימו באגודה החל מיום 11.2.09 ועד ליום 4.3.09 לבחירת ועד הנהלה ואישור תוכנית ההפרטה וזאת על מנת שתהא בידי מלוא המסכת העובדתית להכריע בחוקיות הליכי ההצבעה כאמור" (שם, סעיף 24.1). 7. כאמור, המבקשים הודיעו כי אינם חולקים עוד על החלטת הרשם למנות חוקר באגודה, בכפוף לשתי הסתייגויות שצויינו לעיל. אדון בהן בקצרה. אשר להסתמכותו של הרשם על פרוטוקול האסיפה מיום 11.2.09 כפרוטוקול של האסיפה הכללית (סעיף 18 להחלטתו), הרי שמדובר בהסתמכות לכאורית המותנית ממילא בתוצאות חקירתו של החוקר. משכך, אין להסתייגות זו נפקות של ממש. באשר לבקשה לערוך את הבירור אודות פנקס החברים מיום הבחירות ולהבא בלבד, הרי שביום 19.4.09 ניתן תוקף של פסק-דין להסכמת הצדדים (בעמ"נ 708/09), שבמסגרתה הוסכם, בין היתר, כי טענות המשיבים אודות פנקס הבוחרים יתייחסו לתקופה שמאז יום 30.10.07 (ולא רק מיום 4.3.09). מכאן, שהסתייגות זו של המבקשים מתכחשת להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין, ודינה להידחות. ועתה אפנה להחלטת הרשם בדבר מינוי ועד הנהלה זמני (פיזור הוועד הנוכחי). 8. בסעיף 28 להחלטתו מנמק הרשם את החלטתו למנות ועד הנהלה זמני לאגודה, כלהלן: "לאור היריבות המרה הנמשכת מזה שנים בין שתי קבוצות גדולות של חברים באגודה ומאבקים בלתי פוסקים שלוו בתלונות הדדיות שהוגשו לרשם האגודות, בתביעות שהוגשו במסגרת של בוררות, בתלונות הדדיות שהוגשו למשטרת ישראל ובתביעות משפטיות שהעסיקו רבות את בתי המשפט ועל מנת להרגיע את המתח החברתי ולאפשר ניהול סדיר ותקין של האגודה ולאור העובדה כי יש ספק של ממש בדבר חוקיות הליכי הבחירות לועד האגודה, הנני מחליט למנות לאגודה ועד הנהלה בהתאם לסמכותי לפי הוראות תקנה 28ב (א) לתקנות הרשויות". תקנה 28ב (א) לתקנות הרשויות קובע: "החליט הרשם לערוך חקירה על פי סעיף 43 לפקודה בדבר הליכי בחירת ועד האגודה, והיה לו יסוד סביר להניח כי חלה בהליכים אלה סטיה מהותית מהוראות תקנות אלה או תקנות האגודה, רשאי הוא לקבוע את הרכב הועד שיכהן כועד האגודה, הן מבין חברי הועד הקודם שכהן ערב הבחירה והן מבין חברי הועד החדש שנבחר כאמור, או כל הרכב אחר, הכל לפי שיקול דעתו, ומשקבע כך יושעה מכהונתו הועד החדש עד לקביעת הרשם בהתאם לתקנת משנה (ב), או עד לבחירת ועד אחר או מינוי ועד אחר, כאמור בתקנת משנה (ג)". התקנה מסמיכה אפוא את הרשם למנות ועד הנהלה זמני בעת חקירה העוסקת בהליכי הבחירות לוועד האגודה. טוענים המבקשים, כי אפשרות מינוי זו, לפי תקנה 28ב (א), מוגבלת למקרה שבו כבר נבחר הוועד החדש במסגרת הליכי הבחירות לוועד האגודה. במקרה שלפנינו, כך ממשיכים הם, טרם נבחר ועד זה, שהרי בית המשפט אסר על פתיחת הקלפי, והוועד הנוכחי, שאותו פיזר הרשם, נבחר בבחירות קודמות, שאיש לא העלה ספק לגבי חוקיותן, ולפיכך, לא היה מוסמך הרשם לפזר את הוועד הנוכחי ולהורות על מינו ועד זמני במקומו. אין בידי לקבל טענה זו. אמנם, בחינתו הלשונית של הסעיף תומכת לכאורה בפרשנותם של המבקשים לפיה הוא חל רק מקום בו כבר נבחר ועד חדש בבחירות האחרונות לוועד האגודה. ברם, פרשנותו של הסעיף לפי תכליתו מאפשרת ואף מחייבת החלתו גם במקרה שבו טרם נבחר הוועד החדש, ובלבד שנתקיימו שני תנאים אלה: ראשית, כי הרשם החליט לערוך חקירה בדבר הליכי בחירת ועד האגודה, לאחר שהיה לו יסוד סביר להניח כי חלה בהליכים אלה סטיה מהותית מהוראות התקנות; ושנית, כי הליכי בחירות אלה התנהלו תחת שלטונו של הוועד הנוכחי. נראה כי מסקנה זו עולה בקנה אחד עם הפסיקה: "מן הזכות לבחור ולהבחר מתחייב כי התערבותו של רשם האגודות בניהול האגודה על דרך של מינוי ועד ממונה, הינה צעד קיצוני שאת השימוש בו יש לצמצם ככל האפשר, במיוחד כשההליך הדמוקרטי טרם עמד בנסיון. לפיכך, מדיניותם של המשיבים היא מדיניות ראויה, כשלפיה 'התערבות כאמור, תיעשה רק במקרים בהם מתחייבת התערבות מיידית של הרשויות כדי להבטיח ניהולה התקין של האגודה, או במקרים אחרים בהם מוצו כל הניסיונות לקיום ההליך (ה)דמוקרטי מחד, ומאידך יש, בשל דרך פעולתו של הועד הנוכחי, הכרח במינוי ועד ממונה'" (בג"צ 3498/94 עזרא נ' רשם האגודות, ). התנאים שציינתי לעיל להפעלת סמכותו של הרשם לפי תקנה 28ב (א) מתקיימים לכאורה שניהם במקרה שלפנינו, כעולה מנימוקי החלטתו של הרשם, הן לעניין עריכת חקירה מעמיקה של העובדות "הנוגעות להליכי ההצבעה" והן לעניין מינוי ועד זמני נוכח "העובדה כי יש ספק של ממש בדבר חוקיות הליכי הבחירות לוועד האגודה". דברים אלה אמורים במיוחד בנסיבות המקרה דידן, בהינתן שהקדנציה של הוועד הנוכחי אמורה הייתה להגיע לסיומה, לולא האריכה סגן הרשם ביום 12.3.09 - לאחר הבחירות האחרונות - עד ליום 16.6.09 (ראו נספח ג' לבקשה, וכן סעיפים 110-112 לתגובת המשיבים). לאור נתון זה, טוענים המשיבים "הפה שאסר הוא הפה שהתיר". לטענתם, כל עוד סבר המפקח שהבחירות היו תקינות, האריך סגן הרשם את התקופה, אך משנתבררו העובדות יותר לעומק ונקבע עתה כי יש ספק של ממש בדבר חוקיות הליכי הבחירות, ממילא קמה לו הסמכות למנות ועד זמני. טענתם זו מקובלת עלי. 9. משקבעתי כי הרשם מוסמך היה להורות על מינוי ועד זמני לאגודה, עלי לבחון עתה אם הפעיל את שיקול דעתו בעניין זה באופן סביר. הפסיקה קבעה כי ההחלטה אם לפזר ועד נבחר ולמנות ועד לאגודה, נתונה לשיקול דעתו הרחב של הרשם, ובית המשפט לא יטה להתערב בו כל עוד הופעל בתום לב ועל יסוד שיקולים סבירים (בג"ץ 586/78 אורי חיון נ' רשם האגודות השיתופיות פ"ד לג (2) 225, בעמ' 233). בענייננו, לא נמצאה לי עילה להתערב בשלב דיוני זה בשיקול דעתו של הרשם, שהורה על מינוי ועד זמני לאגודה על יסוד שיקולים שהינם לכאורה ענייניים וסבירים. 10. לסיכום: הבקשה על כלל ראשיה נדחית. צו המניעה הארעי שניתן ביום 18.5.09 מבוטל בזה. מכאן ולהבא - וכל עוד לא יוחלט אחרת - תנוהל האגודה בידי הוועד הממונה. צו הביניים האוסר בשלב זה על פתיחת הקלפי ימשיך לעמוד בעינו לעת עתה עד להחלטה אחרת. המבקש 2, מר ברגמן, ישא לבדו בהוצאות המשיבים בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל, וזאת ללא קשר לתוצאות הערעור. רשםאגודה שיתופית