חובת הנאמנות של עובד

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חובת הנאמנות של עובד: 1. המבקשת הגישה בקשה למתן צווי מניעה זמניים כלהלן: א. צו האוסר על המשיבים, לפנות אל עובדי המבקשת במישרין או בעקיפין בהצעות להתפטר מעבודתם במבקשת. ב. צו האוסר על המשיבים, במישרין או בעקיפין, לפנות אל עובדי המבקשת ו/או לקיים עמם כל קשר שהוא בעניין חבירה להקמת עסק המתחרה במבקשת ו/או בעניין סודות מסחריים של המבקשת. ג. צו האוסר על המשיבים, בין בעצמם ובין על ידי מי מטעמם, להעסיק מי מהעובדים המועסקים על ידי המבקשת כיום. 2. בבקשה נטען, כי משיב 1 אשר שימש כמנכ"ל המבקשת בפועל עד 9/08 ומשיב 2 ששימש כסמנכ"ל תמיכת לקוחות במבקשת עד 12/08 - הודיעו על התפטרותם מעבודתם במבקשת אך עדיין משמשים כעובדיה, עד תום תקופת ההודעה המוקדמת בה הם מקבלים שכר. בתקופה זו, טוענת המבקשת, פונים המשיבים לעובדים שונים במבקשת ומנסים לשכנע אותם להתפטר מעבודתם במבקשת ולחבור אליהם להקמת עסק מתחרה. 3. המשיבים בתגובתם טענו כי המבקשת אינה מעסיקתם אלא שותפות חדשה שאין לה נגיעה למעסיקתם הקודמת. המשיבים טענו כי הבקשה הוגשה בשיהוי, וכי הם פועלים על פי הסכמי העבודה עליהם חתמו. כן נטען כי עובדתית, אין המשיבים פונים לעובדי המבקשת ואינם מנסים לשכנעם להתפטר מעבודתם ולעבור לעסק מתחרה שמקימים המשיבים. 4. בדיון שהתקיים בפני נחקרו המצהירים יצחק קנטי ויעקב בנתאי. מר בנתאי (משיב 1) אישר כי פנה לעובדים ודיבר איתם לגבי הקמת חברה בתחום התקשורת, אך חדל לעשות כן לאחר שקיבל ייעוץ משפטי (עמ' 7 לפרוטוקול). כן עולה מחקירת המשיב 1 כי הוא מקבל את שכרו מהמבקשת. 5. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב. 6. לאחר שעיינו בחומר שבפנינו אנו קובעים כלהלן (קביעותינו הינן לכאורה בלבד, משמדובר בהליך זמני): א. אין זה השלב להיכנס לדיון המשפטי לעניין זהותו של המעסיק - האם מדובר באותה שותפות שהשותפים בה התחלפו כפי שטוענת המבקשת, או שהמדובר בגוף משפטי אחר ושונה. עניין זה יתברר, ככל שיהיה בכך צורך, בהליך העיקרי. ב. בכל מקרה, אין חולק כי המשיבים 1 ו- 2 מקבלים היום את שכרם מהמבקשת, ודי בכך כדי להקים להם חובת נאמנות כלפיה. בלי להיכנס לפולמוס המשפטי שבין הצדדים לעניין זהות השותפות - ברי כי מעסיקתם הנוכחית של המשיבים היא המבקשת המשלמת להם את שכרם ואשר אצלה עבדו גם לאחר שהתחלפה השליטה בשותפות (עמוד 7, שורות 22- 18). ודאי שכך הוא הדבר ככל שתתקבל (אם תתקבל) טענת המשיבים לפיה השותפות הקודמת פסה מן העולם. ג. משקבענו לכאורה, כי המשיבים הינם עובדי המבקשת בתקופת ההודעה המוקדמת - קמה להם, כאמור, חובת נאמנות כלפיה, מה גם שכפי שהעיד מר בנתאי, עשתה המבקשת מאמצים לשכנעו להישאר ולהמשיך לעבוד בה. חובת נאמנות זו כוללת בחובה איסור חד - משמעי לפנות לעובדי המבקשת ולנסות לשכנעם לעזוב את עבודתם ולעבור לעבוד בעסק מתחרה שהמשיבים התכוונו להקים. בכך חותרים המשיבים תחת מעבידתם, בעודם משמשים כעובדיה ומקבלים ממנה שכר. כך נקבע בע"ע 189/03 גירית בע"מ נ' מרדכי אביב, פד"ע לט 278: "בית דין זה ובית המשפט העליון בהליכתו הפסוקה וכמו גם מלומדי משפט בכתביהם עמד על יחודו של חוזה העבודה כחוזה יחס מתמשך, על כך שהתייחסות אל חוזה העבודה היא כאל חוזה לשיתוף פעולה המושתת על יחסי אמון ועל חובת הנאמנות החלה על הצדדים. חובת הנאמנות, חובת תום הלב, וחובת ההגינות הנובעת מחוזה העבודה, מהוות את התשתית ליחסי עבודה הוגנים. העובד והמעביד אינם יריבים הניצבים משני עברי המתרס וחובתם ההדדית היא שלא להימצא בניגוד אינטרסים." וכן: "תקנת הציבור היא שלא יהפוך העובד ל'סוס טרויאני' אשר בא בחצריו של מעסיקו ויצא ממנו ונתח בידו. במיוחד כן, בשים לב לכך שהיו בעלי תפקידים ניהולים בכירים בחברה." ד. המשיבים ניצלו את מעמדם הרם (מנכ"ל וסמנכ"ל) ופנו לעובדים הכפופים להם בניסיון לשכנעם לעשות פעולות אשר בסופו של יום גרמו, או היו עלולות לגרום, נזק למעביד, אשר יאבד חלק מעובדיו לטובת המשיבים. ה. מר בנתאי העיד כי חדל לפנות לעובדים לאחר שקיבל ייעוץ משפטי. אנו מניחים כי כך עשה גם משיב 2. 7. לאור כל האמור אנו מקבלים את הבקשה, ונותנים צווים כלהלן: א. צו זמני האוסר על המשיבים, לפנות אל עובדי המבקשת במישרין או בעקיפין בהצעות להתפטר מעבודתם במבקשת. ב. צו זמני האוסר על המשיבים, במישרין או בעקיפין, לפנות אל עובדי המבקשת ו/או לקיים עמם כל קשר שהוא בעניין חבירה להקמת עסק המתחרה במבקשת ו/או בעניין סודות מסחריים של המבקשת. ג. צו זמני האוסר על המשיבים, בין בעצמם ובין על ידי מי מטעמם, להעסיק מי מהעובדים המועסקים על ידי המבקשת כיום. ד. הצווים יעמדו בתוקפם עד ליום 7.8.09 או עד למתן החלטה אחרת. 8. המבקשת תפקיד, בתוך 7 ימים מקבלת החלטה זו, התחייבות עצמית בהתאם לתקנות 364 א' ו- 365 לתקנות סד"א. לא תופקד ההתחייבות - יפקעו הצווים. בנסיבות העניין לא מצאתי צורך בחיוב בערובה נוספת. 9. כל אחד מהמשיבים ישלם למבקשת שכר טרחת עורך דין בסך 2,500 ₪ + מ.ע.מ. בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.נאמנות