ליקוי טכני בהצבעה בבחירות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקוי טכני בהצבעה בבחירות: ההליך שבפני ותמצית ההכרעה: בפני ערעור על תוצאות הבחירות שנערכו ביום 11/11/08 לראשות העיר ולמועצת העיר בעירית טירת הכרמל. המערערים עותרים לביטול הבחירות בקלפי מספר 12 בטירת הכרמל. כסעד בינים ביקשו הם כי בית המשפט יורה לאסור את פרסום תוצאות הבחירות ואת כניסתו של המועמד שזכה, לכאורה, בבחירות לתפקידו. עוד ביקשו המערערים בטיעון בפני לעיין בפתקי ההצבעה בקלפי מספר 12. הערעור הוגש ביום 20/11/08. קבעתי דיון במעמד כל הצדדים ליום 24/11/08. לדיון זומנו כל המועמדים שהתמודדות בבחירות לרשות העירייה וכן נציגי כל רשימות המועמדים בבחירות למועצת העיר. הצדדים שבחרו להתייצב ולטעון פרשו את טיעוניהם בהרחבה. הצדדים אישרו לשאלת בית המשפט כי הונחה בפני כל התשתית העובדתית וכל הטיעונים המשפטיים המאפשרים מתן פסק דין סופי בערעור העיקרי. איש מהצדדים לא ביקש לחקור את המצהירים. בסיום שמיעת הצדדים הודעתי כי אין בדעתי ליתן צווים לסעדי ביניים וכי אפסוק במחלוקת העיקרית בתוך זמן קצר. בפסק דין ראשון שניתן ביום 27/11/08 (להלן: "פסק הדין הראשון") החלטתי לקבל את עיקרי הערעור ולהורות על ביטול הבחירות שנערכו בקלפי מספר 12 בבחירות לראשות העיר ולמועצת העיר טירת הכרמל. כפועל יוצא מכך קבעתי כי לא ניתן לפרסם, בשלב זה, תוצאות סופיות של הבחירות שנערכו. עוד החלטתי לדחות את הבקשה להורות על עריכת בחירות חוזרות בכלל הקלפיות בטירת הכרמל, בקשה שהועלתה במהלך הדיון בפני. כמו כן דחיתי את הבקשה להכריז על תוצאות הבחירות ללא מניין קלפי 12 כתוצאות הסופיות של הבחירות לעירית טירת הכרמל. בסיכומו של דבר, מהטעמים שפורטו בפסק הדין הראשון, הוראתי על פסילת תוצאות הבחירות לראשות העיר טירת הכרמל ולמועצת העיר בקלפי מספר 12 בלבד ועל עריכת בחירות חדשות בקלפי 12 בתוך 30 ימים ממועד שפסק הדין יהפוך לסופי, בהתאם להוראות סעיף 73(ד) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965. עוד נפסק כי עד להשלמת הליך הבחירות ימשיכו לכהן בתפקידם ראש העיר וחברי מועצת העיר המכהנים בתפקידם כעת. על פסק הדין הראשון הוגשו שני ערעורים לבית המשפט העליון, בר"ם 10462/08 ובר"ם 10512/08 . ביום 29/12/08 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון. בכל הנוגע לבחירות למועצת העיר החליט בית המשפט העליון לקבל את הערעור ולהורות כי תוצאות הבחירות למועצת העיר בקלפי 12 (וכפועל יוצא מכך במערכת הבחירות כולה) יהיו סופיות. בכל הנוגע לבחירות לראשות העיר קבע בית המשפט העליון כי היה על בית משפט זה לבחון ראיות שהובאו בפניו ע"י רו"ח פרץ בנוגע לספירת הקולות שנערכה אחרי סגירת הקלפיות. עוד נקבע כי היה על המדינה להביא בפני בית המשפט תצהיר מטעם מנהלת הבחירות בטירת הכרמל, הגב' שרר, כדי שבית המשפט יוכל לבחון את אופן ספירת הקולות, מעבר לפרוטוקול ועדת הקלפי. בית המשפט העליון הורה גם כי תיבחן הצורה בה נשמרו מסמכי הקלפי הנ"ל, וזאת בהתיחס לטענה כי יד נעלמה ערכה שינויים בפנקסי רישום המצביעים בקלפי. בהתאם למצוות בית המשפט העליון קבעתי את התיק לשמיעת ראיות. יצוין כי גם בדיון החוזר בפני לא ביקש איש לחקור את רו"ח פרץ על תצהירו, על אף שלתצהיר זה היה חלק מרכזי בערעור שהוגש לבית המשפט העליון. הוראתי על שמיעת עדותה של מנהלת הבחירות, הגב' שרר, זאת בהתאם להנחית בית המשפט העליון. בנוסף הוראתי על שמיעת עדותו של סגן מנהלת הבחירות, מר וליד מנסור וכן את עדותו של מר איתן סבג, מי שהיה מזכיר קלפי 12 ביום הבחירות. שלוש עדויות אלו סיפקו לבית המשפט את התמונה המלאה של "שרשרת הפיקוח" על הליך ההצבעה ועל פנקסי רישום ההצבעה, ממועד ההצבעה בקלפי ועד היום. בנוסף, התבקש להעיד מר פרג'ון בהתיחס לטענה שהובאה לראשונה בפני בית המשפט העליון (ולכך אתיחס בהמשך) כי הוא עצמו ספר את קולות המצביעים בקלפי 12 בביתה של הגב' שרר בסמוך לאחר יום הבחירות והגיע אל התוצאה המצביעה כי לא נפל פגם בהליך הבחירות. לאחר ששמעתי את כל הראיות החדשות, כולן עדויות שלא הובאו בפני במסגרת ההליך שהתקיים בטרם ניתן פסק הדין הראשון, התבהרה תמונה עובדתית שונה בתכלית מזו שהוצגה בפני בהליך הראשון. תמונה עובדתית זו מוליכה גם אל מסקנה משפטית שונה. בהתאם, ומטעמים שיפורטו, אני קובע כי הגם שנפלו טעויות באופן ניהול קלפי 12, לא נפל פגם בהצבעה והתוצאות משקפות את ההצבעה בפועל. בהתאם אני מורה על דחיית הערעור ואישור תוצאות ההצבעה בקלפי 12, כפי שאושרו ע"י ועדת הבחירות. אני קובע כי על פי תוצאות הבחירות בקלפי 12, ובטירת הכרמל כולה, ראש העיר הנבחר הוא מר אריה טל. הרקע העובדתי: במסגרת השלב הראשון של ההליך הוצגו בפני העובדות הבאות: ביום 11/11/08 נערכו בטירת הכרמל הבחירות לראשות העיר ולמועצת העיר. בבחירות הצביעו 10,100 בעלי זכות בחירה. המערער, מר פרגון, הוא ראש העיר המכהן שזכה בתמיכתם של 4,161 מצביעים. המשיב 3, מר אריה טל, הוא הזוכה לכאורה בבחירות ועבורו הצביעו 4,204 בוחרים. הפער בין מר טל למר פרג'ון הוא 43 מצביעים בלבד. ההצבעה בקלפי מספר 12 שבטירת הכרמל נוהלה ע"י ועדת קלפי בראשה עמדה הגב' אלית טל, שהיא ביתו של מר אריה טל. איתה היו שני חברי ועדה ושני משקיפים. אחת המשקיפים, הגב' אשר רות, הייתה נציגת רשימתו של מר אריה טל. בנוסף כיהן, בהתאם לחוק, מזכיר ועדה. חברי הועדה תיעדו את הליך ההצבעה, לרבות ספירת הקולות, בפרוטוקול מסודר. על פי הרישום בפרוטוקול החליטו חברי הוועדה להרחיב את פתח תיבת הקלפי. נרשם כי "פתח תיבת הקלפי הורחב מעט ע"י המזכיר מכיוון שהיה קושי לבוחרים להשחיל מעטפות - נעשה בהסכמת הנוכחים" (יצוין כי הדבר נרשם בפרוטוקול ההצבעה למועצת הרשות ובפרוטוקול ההצבעה לראש הרשות). לא הובהר, לא בפרוטוקול ולא בדיון בפני, כיצד זה לא התאים חריץ הכנסת המעטפות שבקלפי המשמש את כלל המצביעים מדן ועד אילת דווקא בקלפי זה. בכל מקרה, כך החליטו חברי ועדת הקלפי לעשות וכך נעשה ותועד בפרוטוקול. בסיומו של הליך ההצבעה נערכה ספירה של מעטפות ההצבעה, תוך השוואה למספר הבוחרים בו נספרו הבוחרים שמימשו את זכותם להצביע. התוצאות של הספירה הצביעו על העדר התאמה בין מספר המצביעים שנספרו ובין מספר מעטפות ההצבעה שנמנו בתוך תיבת הקלפי. על פי האמור בפרוטוקול הספירה שרשמו חברי הוועדה מספר הבוחרים שנמחקו בספר הבוחרים ככאלה שמימשו את זכותם והשתתפו בהליך ההצבעה עמד על 351 בוחרים. בפרוטוקול ההצבעה לראשות העיר נרשם כי נמנו 409 מעטפות הצבעה, מהן 22 קולות פסולים ו- 387 קולות כשרים. בפרוטוקול ההצבעה למועצת העיר נרשם תחילה כי נמנו 420 מעטפות הצבעה. מספר זה נמחק ונרשם כי נמנו 409 מעטפות הצבעה, מהן 19 פסולות ויתרת הקולות, 390, קולות כשרים. בהנחה שהמספר 409 מעטפות הוא הנכון, קיים לכאורה פער של 58 מעטפות הצבעה בין מספר המצביעים שנרשמו ובין מספר המעטפות שנמנו בתוך תיבת הקלפי. על בסיס תשתית עובדתי זו ניתן פסק הדין הראשון. בעדויות שהובאו בפני לאחר פסק דינו של בית המשפט העליון, כשהוחזר התיק לבית משפט זה, התבררו העובדות הנוספות הבאות: מזכיר הקלפי מר סבג העיד כי שהה בקלפי כל שעות היום, למעט הפסקה של כ 25 דקות בשעות הערב. עדותו תואמת את הרישום בפרוטוקול הועדה של נרשם כי נעדר ל- 15 דקות בלבד ואולם מוכן אני להניח כי הפרוטוקול אינו מדייק (גם בעניין זה) והמזכיר אכן נעדר כ 25 דקות, כפי שהעיד. מר סבג העיד באמינות וביושר ותאר את הליך ההצבעה והפיקוח על המצביעים במשך יום הבחירות כולו. לדבריו מתנהלים בקלפי במקביל שני ספרי רישום מצביעים (אלפונים). כאשר מגיע בוחר להצביע מסומן שמו בספר הבוחרים האחד המנוהל ע"י מזכיר הקלפי. הסימון הוא בהוספת האות V ליד שמו של הבוחר. כאשר יוצא הבוחר מתא הקלפי ולאחר שהכניס את המעטפות לתיבת ההצבעה מוחק חבר וועדת הבחירות המופקד על הספר השני את שמו של אותו מצביע בדרך של סימון קו על שמו של אותו בוחר. הרישום מתנהל בדרך זו בשני ספרי/אלפוני בוחרים. מכאן שקיים תיעוד כפול שנעשה בזמן אמת בנוגע לכל מצביע המגיע לקלפי. ניהול נכון של ההליך צריך להוביל אל התוצאה כי מספר וזהות הבוחרים שסומנו באות V בספרים המתנהלים ע"י מזכיר הקלפי זהה למספר וזהות הבוחרים שנמחקו כמי שהצביעו בספרים המנוהלים ע"י חבר הועדה. עוד הבהיר מר סבג כי קודם לבחירות נשמר כל חומר הקלפי בביתו שאינו בטירת הכרמל. לדבריו אין אפשרות שמי מהמצביעים קיבל יותר מהמעטפות שעליו לקבל לצורך הבחירה לראשות העיר ולמועצה. מסירת המעטפות לבוחר נעשית לנגד עיני מזכיר הקלפי וצופים גם כל חברי ועדת הבחירות והמשקיפים המייצגים את המתמודדים לרשות העיר ולמועצת העיר. מדובר בהשגחה הדוקה ורציפה ולא יתכן כי נמסרו למי מהבוחרים מעטפות כפולות. בסיום יום הבחירות הוביל מר סבג את כל חומר ההצבעה ומסרו למנהל הבחירות. העד אישר כי כאשר ספרו חברי הועדה את הפתקים ואת קולות המצביעים התקבלה התוצאה לפיה התצביעו רק 351 מצביעים, לעומת 409 מעטפות ההצבעה שבקלפי. לדבריו קיבל הנחיות לבצע ספירה חוזרת והתוצאה הייתה זהה. העד תיאר את הליך הספירה, את תיקון הרישום של מספר המעטפות בבחירות למועצה ואת הקושי בביצוע הספירה בשעות הלילה, עקב עיפות חברת הוועדה שספרה את הקולות. עוד צין העד כי חלק מהרישומים בשולי ספר האלפון מהווים סיכום מספרים שנרשם על ידו. בנוגע להרחבת פתח הקלפי ציין העד כי הדבר נעשה בהסכמת כל חברי ועדת הקלפי אחרי שנוכחו כי יש מצביעים המתקשים לשלשל לתיבת ההצבעה את המעטפות. לדבריו היה מדובר בהרחבה קלה של הפתח ובכל מקרה אין אפשרות שמי מהמצביעים קיבל לידיו מעטפות עודפות או שילשל מעטפות עודפות לתיבה, כאשר ההליך מתבצע אל מול עיניו ועיני חברי הועדה. עדותו של מר סבג הייתה אמינה ותארה הליך של פיקוח הדוק על המצביעים, הן בדרך של רישום בספרי (אלפוני) הרישום והן בדרך של פיקוח על הליך מסירת המעטפות לכל מצביע ומעקב אחר אופן הכנסתם לתיבה. כמו כן היה פיקוח רציף של כל חומר הבחירות בכל מהלך ההצבעה ועד מסירתו לידי מנהלת הבחירות הגב' שרר. הגב' שרר היא מנהלת הבחירות בטירת הכרמל. עקב בעית בריאות קשה לא העידה ולא מסרה תצהיר לבית המשפט ערב הדיון הראשון בנוגע להליך הבחירות. לדבריה, בתצהירה ובעדותה, היא קיבלה לידיה את חומר הבחירות מכל הקלפיות, ובהן קלפי 12, בליל הבחירות לאחר סיום הליך ההצבעה. היא אישרה כי ידעה על העדר התאמה בין הספירה שערכו חברי ועדת הקלפי בקלפי 12 לבין מספר המעטפות, זאת על פי דיווח מזכיר הועדה. עם זאת לא נודע לה על כל אירוע חריג בנוגע להליך ההצבעה בקלפי 12 או באופן הובלת חומר הקלפי אליה. הגב' שרר תארה כי חומר הבחירות הגיע אליה לעיריה ונשמר בחדר מיוחד שהוקצה לשם כך. לחדר יש נעילה והכניסה אליו היא דרך חדר נוסף שגם לו יש נעילה. המפתחות לכל הדלתות הרלוונטיות היו רק בחזקתה. הגב' שרר ידעה על הטענות בנוגע להצבעה וחששה לשלום חומר הבחירות ולכן החליטה להעביר את חומר הבחירות לביתה. הגב' שרר הסבירה כי עקב מחלתה הקשה היא מרותקת לביתה ולכן סברה כי בדרך זו תוכל לשמור על חומר הקלפיות בדרך הטובה ביותר. לדבריה החומר נשמר בחדר העבודה שבביתה ואיש מבני משפחתה לא נגע בחומר הנ"ל. כמו כן לא נכנס לביתה אף אדם זר. מעדות הגב' שרר, שהייתה אמינה עלי, התברר עוד שתי עובדות שלא הובאו בפני במועד הדיון המוקדם ובטרם ניתן פסק הדין הראשון. עובדה הראשונה היא כי ביום 12/11/08 התכנסה ועדת הבחירות לדיון מסכם ולשם ספירת קולות החיילים. בדיון השתתפו מר פרג'ון, שהיה יו"ר ועדת הבחירות, מר טל וכל יתר המתמודדים ונציגי הסיעות. באותו מועד סוכמו תוצאות הבחירות ולא נטענה טענה כנגד התוצאות או הליך ההצבעה. הגב' שרר הביאה לישיבה זו את חומר הבחירות שהיה בחזקתה ובשליטתה. עובדה שניה היא כי במוצ"ש 15/11/08 הגיע לביתה מר פרג'ון וביקש לספור בעצמו את קולות הבוחרים כפי שסומנו בספרי ההצבעה של קלפי 12. מר פרג'ון ספר ביחד עם הגב' שרר את הקולות והגיע בספירה לפחות ל-390 מצביעים ואז חדל לספור וביקש לצלם את ספרי המצביעים. הוא צילם את אחד האלפונים ולמחרת היום דאגה הגב' שרר לצלם עבורו את האלפון השני. כאמור, עובדות אלו לא פורטו בערעור שהגיש מר פרג'ון ולא הובאו בפני במסגרת השלב הראשון של ההליך. הגב' שרר השיבה לשאלות ב"כ כל הצדדים ותארה את אופן שמירת חומר הבחירות בפיקוחה הצמוד בביתה. כאמור, עדותה הייתה אמינה ואני קובע כי בכל עת בה היה החומר ברשותה לא בא איתו במגע אדם אחר, אלא בנוכחותה. בשלב מסויים ועקב צרכי הטיפול הרפואי, מסרה הגב' שרר את חומר הבחירות לסגנה, מר וליד מנסור. מר מנסור מתגורר בעוספיה. חומר הבחירות הוחזק על ידו בביתו ובמכוניתו. יצוין כי בהמשך הוחזר חומר הבחירות לגב' שרר, זאת כשמצבה הרפואי איפשר זאת, והוא מצוי בביתה והיה נתון לשמירתה עד ליום הדיון בפני. מר מנסור תיאר את האופן בו שמר על חומר הבחירות בביתו ובמכוניתו. לדבריו איש מבני משפחתו שבעוספיה לא נגע בחומר הנ"ל וגם לא אדם אחר. ביתו או רכבו לא נפרצו. העד סיפר כי ספר בעצמו את הקולות המסומנים באחד מספרי/אלפוני הבחירות ורשם בשולי העמודים את התוצאה אליה הגיע. דבריו הבהירו את מקור הרישום באחד האלפונים בשולי העמודים. ואולם אני קובע כי על פי עדותו האמינה לא נעשה כל שינוי בספרי רישום המצביעים שהיו בשליטתו ובפיקוחו. כאמור, הוצע למר פרג'ון להעיד ולהבהיר את הליך ספירת קולות המצביעים שבוצע על ידו בביתה של הגב' שרר. מר פרג'ון אישר כי ביצע את הספירה באופן זהה לזה שתואר ע"י הגב' שרר. לדבריו לא פירט את הליך ספירה זה בתצהירו שתמך הערעור שהגיש מאחר והוסבר לו ע"י יועציו המשפטיים שדברים שנעשו לאחר חתימת הפרוטוקול ע"י חברי ועדת הקלפי אינם רלוונטיים. טיעוני הצדדים: בפני חזרו הצדדים על טיעוניהם בהליך הראשון. בנוסף טענו הצדדים לעניין העדויות המשלימות. לגישת המערער וב"כ משיב 9, התומך במערער, יש ליתן מעמד עליון לפרוטוקול ועדת הקלפי שנערך בזמן אמת, כפי שנטען ונפסק בהליך הראשון. עוד טוענים הם כי ניתן לראות שנערכו ספירות אחדות של קולות המצביעים בספרי/אלפוני ההצבעה והתקבלון תוצאות שונות ע"י הסופרים בשלבים השונים ומכאן שלא ניתן לתת אמון בספרים/האלפונים הנ"ל וקיים חשש כי שונו בהם נתונים. עוד טוענים הם כי שמירת חומר בחירות בבית מנהלת הבחירות או בבית סגנה או ברכבו אינה בהווה שמירה נאותה "במקום בטוח" כנדרש בהתאם להוראות סעיף 95 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק הבחירות") ואין זה ראוי להכשיר את אופן שמירת חומר הבחירות כפי שנעשה במקרה זה. בהתאם טוענים הם כי יש לקבוע שחומר הבחירות וספרי המצביעים לא נשמרו כראוי וכפועל יוצא מכך ומאי הוודאות שבספירת הקולות יש לאמץ את התוצאה אליה הגיע בית המשפט בפסק דינו הראשון. ב"כ המדינה וכן ב"כ המשיב 3 ומשיב 6 שתומך בו טענו כי מהעדויות עלה כי חומר הבחירות נשמר כראוי. לטענתם עולה ממכלול העדויות כי מספר המצביעים בפועל היה בהתאם לרישום בספרי/אלפוני הבוחרים שתואם את מספר המעטפות שנספרו בקלפי. כפועל יוצא מכך יש לקבוע כי תוצאות הבחריות, כפי שפורסמו, הן תוצאות המשקפות את ההצבעה בפועל וכי הפגמים בניהול ההצבעה בקלפי 12, פגמים שחלקם אינו שנוי במחלוקת, לא גרם לעיוות תוצאות ההצבעה. טיעוניהם המפורטים של הצדדים נרשמו בפרוטוקול בית המשפט ולא מצאתי לנכון לחזור ולפרט את כולם. ממצאים עובדתיים: בית המשפט העליון הורה לבית משפט זה לבחון את תקינות ספירת הקולות של המצביעים גם לאחר חתימת פרוטוקול ועדת הבחירות לקלפי 12 וכן את תקינות שמירת מסמכי ההצבעה לאחר הליך הבחירות. לאחר שמיעת העדים האמינים שהעידו בפני אני קובע כממצא עובדתי כי חומר הבחירות נשמר ע"י מזכיר הקלפי מר סבג, ולאחר ההצבעה אצל הגב' שרר בביתה ובהמשך ע"י מר מנסור בביתו וברכבו. שותף אני לביקורת העולה מטעוני ב"כ משיב 9 בכל הנוגע לאופן שמירת חומר הבחירות. סבור אני כי אכן ראוי הוא שיוקצה למנהל ועדת בחירות מקום בטוח ומוגן לשמירת חומר בחירות ואין ליצור מצב בו בעלי תפקידים נאלצים לשמור את חומר הבחירות בביתם. לא לכך כיוון המחוקק בהוראות סעיף 95 לחוק הבחירות בקובעו כי חומר הבחירות ישמר במקום בטוח. עם זאת אני קובע כי באופן בו נהגו ממלא התפקידים שהעידו בפני נשמר חומר הבחירות בכל עת במקומות בטוחים וע"י ממלאי תפקידים נאמנים ואמינים שדאגו לכך שלא ניתן יהיה לבצע כל שינוי בספרי/אלפוני רישום (בדרך של סימון ומחיקה) של המצביעים בפועל. עוד אני קובע, כממצא עובדתי, שרישום/סימון הבוחרים שהצביעו באלפוני ההצבעה, הן באלפון המחיקות והן באלפון הסימון באות V זהים ותואמים את מספר מעטפות ההצבעה שנספרו בתוך תיבת הקלפי. יצוין כי מדובר בשני ספרי/אלפוני בוחרים בבחירות שמתנהלים במקביל. כפועל יוצא מכך אני קובע כי התוצאה אליה הגיעה ועדת הקלפי בספירה הלילית הייתה תוצאה מוטעית, ככל הנראה עקב העייפות והמתח ששרר במקום בעת ההצבעה. יצוין כי ספרתי בעצמי את הסימונים באלפוני ההצבעה ומדובר בהליך שקל לטעות בו גם בספירה נינוחה, לא כל שכן במהלך אירוע רב מתח ולאחר יום ארוך של הצבעה. עוד אני קובע, כענין שבעובדה, כי מר פרג'ון ספר בעצמו את קולות המצביעים באלפונים בביתה של הגב' שרר ומצא כי הרישום בספרי/אלפוני הצבעה משקף את מספר מעטפות ההצבעה. עניין זה לא דווח לבית המשפט בערעור שהוגיש מר פרג'ון. בנוסף אני קובע כי לא דווח לבית המשפט על הליך ספירת קולות החיילים ועל העובדה שבמועד זה לא העלה איש מחברי ועדת הבחירות כל טענה בנוגע להליך הבחירות כולו, או בנוגע להצבעה בקלפי 12. ההכרעה המשפטית: אי גילוי פרטים לבית המשפט: הליך של ערעור בחירות הוא הליך מנהלי וחלים עליו הכללים החלים על כל הליך מנהלי הבא בפתחו של בית המשפט. ככלל יסוד במשפט המנהלי הוא כי המבקש סעד חב בגילוי מלא של כל הפרטים הנוגעים לעתירתו. אי גילוי העובדות במלואן מהווה חוסר נקיון כפיים ודי בו כדי לדחות את הבקשה לסעד על הסף, אפילו צודק המבקש, לכאורה, בפנייתו. ראה: בג"צ 3917/03 עטאאללה נ' מדינת ישראל - משרד הפנים, (2007) ; בג"צ 9775/06 ראיסה דמישב נ' משרד הפנים, (2007) ; בג"ץ 1156/03 נאדיה אלסעדי נ' שר הפנים, (2003) ; בג"ץ 4409/98 ד.ש. שמנים וכימיקלים בע"מ נ' מנהל מחוז חיפה במשרד לאיכות הסביבה והממונה לפי חוק החומרים המסוכנים, (1998) ; בג"צ 3731/95 שמואל סעדיה, עו"ד נ' לשכת עורכי הדין, (1995) ; בג"צ 413/85 חץ אלקטרוניקה נ' שר התקשורת, פ"ד מא (3) 235. במקרה זה שבפני לא פירט מר פרג'ון בערעור שהגיש את אותו הליך בו ספר את קולות המצביעים בביתה של הגב' שרר. גם אם עשה כן עקב יעוץ משפטי אין בכך כדי להכשיר את הפגם. אני קובע כי אי גילוי עובדה מהותית וחשובה זו מהווה חוסר נקיון כפיים שדי בו כדי שערעורו ידחה. בנוסף סבור אני כי היה על מר פרג'ון לפרט בתצהירו את הליך ספירת קולות החיילים ואת ישיבת מליאת ועדת הבחירות, דבר שלא נעשה. ואולם כפי שיובהר, סבור אני כי דין הערעור להדחות גם לגופו של עניין ולא כתוצאה מפגם בניהול ההליך ע"י המערער. ההכרעה לגוף המחלוקת לעניין תקינות תוצאת ההצבעה. על הבחירות לראש הרשות המקומית (העירייה) חלות הוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975. הוראות סעיף 7 לחוק משנת 1975 מחילה על הבחירות לראש הרשות המקומית את הוראות חוק הבחירות. סבור אני כי בהליך הבחירות שנערכו בקלפי 12 נפלו פגמים והצבעתי עליהם בפסק הדין הראשון. ואולם, כפי שצוין בפסק הדין הראשון - חברי ועדת הקלפי לא פעלו ממניעים פסולים. ככל הנראה נעשו טעויות בתום לב. עם זאת ולאחר שהובאו כל העדויות המשלימות בפני אני קובע כי לא היה בפגמים כדי לעוות את תוצאות ההצבעה. תוצאות ההצבעה כפי שעולות ממניין פתקי ההצבעה משקפות בפועל את רצון הבוחרים. הפגם הראשון היה באיוש ועדת הקלפי. חברי ועדת הקלפי הם נציגי הרשימות והמועמדים. מכאן שאין פגם בעצם העובדה שביתו של המתמודד טל עמדה בראש ועדת הקלפי. ואולם סעיף 34 (ה) לחוק הבחירות קובע כי : "בישיבות של ועדת קלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדה." (ההדגשה הוספה. ר.ש.). במקרה שבפני שימשה כמשקיפה הגב' אשר רות, מסיעתו של מר טל, זאת בשעה שביתו של מר טל היא יו"ר ועדת הקלפי. נוכחותה כמשקיפה הייתה, אם כן, בניגוד להוראות החוק. עם זאת פגם זה, שהיה פגם טכני, לא השפיע על הליך ההצבעה או על אופן ספירת הקולות. הפגם השני הוא בהחלטת חברי ועדת הקלפי להרחיב את פתח/חריץ הכנסת מעטפות ההצבעה לתיבת הקלפי. מזכיר הקלפי מר סבג תאר בעדותו האמינה את המניע לקבלת ההחלטה ואופן הביצוע. העד תיאר את הפיקוח ההדוק על חלוקת מעטפות ההצבעה ועל המעקב אחר אופן הכנסת המעטפות ע"י הבוחרים לתוך חריץ תיבת ההצבעה. אני קובע, על פי עדותו, כי בפיקוח שנעשה לא ניתן היה להגיע למצב בו יקבל בוחר או בוחרים יותר מעטפות הצבעה מהמותר ולא הייתה אפשרות להשחלת מעטפות עודפות לתוך התיבה וזאת מבלי שמזכיר הקלפי או חברי הוועדה (שכזכור הם מיצגים סיעות יריבות) ישגיחו בעניין. בהתאם אני קובע כי הגם שהיה בהרחבת חריץ תיבת ההצבעה פגם, לא נוצל פגם זה לרעה ובפועל לא הוחדרו מעטפות עודפות לתיבת ההצבעה. הפגם העיקרי שעל בסיסו הוגש הערעור הוא, כמובן, אי ההתאמה בין סיכום רשימת הבוחרים שהצביעו, כפי שנרשם בפרוטוקול ועדת הבחירות לקלפי 12, ובין מספר מעטפות ההצבעה שנמנו. עניין זה הוא, כאמור, לב הערעור שבפני ובפסק הדין הראשון אף קיבלתי את הטענה לפיה הכלל הוא כי פרוטוקול ועדת הבחירות כפי שנערך במעמד ספירת הקולות הוא מסמך בעל מעמד על ביחס לכלל המסמכים הנוגעים לבחירות והוא המשקף את פעולת ועדת הקלפי. ראה: ע"ב (חיפה) 12,13/89, דותן נ' פקיד הבחירות לרשות המקומית חיפה (לא פוסם); עמ"נ (י-ם) 319,320/2006 מפלגת העבודה - מימד ואח' נ' יו"ר הבחירות לכנסת ה-17 ואח' (2006, טרם פורסם ). ואולם עליונות הפרטוקול היא ביחס למסמכים שנערכו לאחר הליך ההצבעה. במקרה זה שבפני מתברר, על פי העדויות וספרי/אלפוני ההצבעה שהובאו בפני לראשונה רק בהליך המאוחר, כי ספירת קולות הבוחרים שנרשמה בפרוטוקול ועדת הקלפי אינו תואם את סימון הבוחרים בשני ספרי/אלפוני ההצבעה. ספרים אלו נערכים, כפי שהובהר בעדויות, במהלך ההצבעה בזמן אמת. כשם שלפרוטוקול ועדת הבחירות ניתן מעמד בכורה בהיותו מסמך שנערך בזמן אמת, והוא גובר על מסמכים שנערכו לאחר מכן, כך גם יש ליתן מעמד בכורה לאלפוני ההצבעה הנערכים במהלך ההצבעה בפועל, כשכאמור מדובר בשני ספרים המתנהלים במקביל לכל אורך הליך הצבעה. מדובר עם כן ברישומים המתנהלים במקביל ובזמן אמת ומתעדים את הליך ההצבעה ורישום הבוחרים שמצביעים בפועל. אין מדובר בתיעוד מאוחר אלא בתיעוד בזמן אמת. כאמור, ולאחר ששמעתי את עדויות ממלאי התפקידים בהליך הבחירות, מזכיר הקלפי, הגב' שרר, מנהלת הבחירות וסגנה מר מנסור, אני קובע כי בפועל נשמרו כל מסמכי ההצבעה במקומות בטוחים וכי בפועל לא נעשה בהם שינוי לאחר הליך ההצבעה. מכאן שהתיעוד בספרי/אלפוני ההצבעה כפי שהוא היום מתעד את הרישום שנעשה בזמן אמת ותוך כדי הליך ההצבעה. בהתאם, ובפער שבין התוצאה העולה ממניין מעטפות המצביעים, התואם את הרישום בספרי/אלפוני המצביעים, ובין התוצאה אליה הגיעו חברי ועדת הקלפי בהליך הספירה, אני קובע כי מספר המעטפות שנמנו בפועל התואם את הרישום בספרים גובר על הפרטוקול שנערך בשעות הלילה במהלך הליך הספירה. אין מדובר בקביעה שספירה מאוחרת גוברת על הפרוטוקול, שיש לו מעמד בכורה על פי הפסיקה, אלא שספירה שנעשתה בזמן אמת משקפת את תוצאות ההצבעה והיא תוצאת אמת. סעיף 72(א) לחוק הבחירות, שעניינו בערעור בחירות, קובע כדלקמן: "כל אדם שהיה זכאי לבחור למועצה פלונית רשאי להגיש ערעור לבית המשפט לענינים מינהליים שבתחום שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית על תוצאות הבחירות לאותה מועצה בטענה - (1)   שהבחירות בכללן או בקלפי מסוימת לא התנהלו כחוק, או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה;"  סעיף 73(ב) לחוק הבחירות, שענינו בסמכויות בית המשפט הדן בערעור בחירות, קובע כדלקמן: "בערעור בחירות רשאי בית המשפט - (1)   לבטל את הבחירות בכלל או באזור קלפי מסויים ולצוות על עריכתן שנית; אולם בית המשפט לא יבטל בחירות אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות; " במקרה שבפני אני קובע כעת, לאחר שמיעת העדויות, כי לא מתקיימות הוראות סעיף 73(ב)(1) לחוק הבחירות. אמנם בניהול ההצבעה בקלפי 12 נפלו מספר פגמים. כך באיוש הקלפי, בהרחבת חריץ ההצבעה ובאופן ספירת הקולות ע"י ועדת הקלפי בסיומו של יום הבחירות הארוך והמתיש. ואולם בפועל, כפי שעולה מספרי/אלפוני הבוחרים, כפי שסומנו במהלך יום ההצבעה, לא נפל פגם בהליך ההצבעה עצמו, שפוקח כנדרש ע"י מזכיר הקלפי וחברי הועדה. הנטל המוטל על הטוען לפגמים המצדיקים ביטול של תוצאות בחירות הובהר בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3055/05 פרומר ואח' נ' סבג ואח' (2005), , סעיף 15 לפסק הדין. שם נפסק כדלקמן: "...סעיף 73(ב)(1) לחוק הבחירות קובע כי בערעור בחירות רשאי בית המשפט לבטל את הבחירות "אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות". על-פי הוראה זו, על בית המשפט להשתכנע כי הליך הבחירות היה לקוי, וכי היה בליקוי זה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות.... ...עולה השאלה מהו המובן שיש לתת לביטוי "עלול היה להשפיע על התוצאות". מובן שהביטוי מתייחס להסתברות כלשהי שהליקוי בהליך הבחירות השפיע על תוצאותיהן. אולם מהו המבחן ההסתברותי אותו יש להחיל? שאלה זו התעוררה בעבר בבית משפט זה. ברע"א 1863/90 רביץ נ' דיין (פ"ד מה(2) 309) בחן השופט ש' לוין שלושה מובנים נוספים שניתן לתת לביטוי "עלול". ראשית, ניתן לדרוש הוכחה ברמה של הסתברות שלולא הליקוי היו תוצאות הבחירות שונות. דהיינו, המבקש את ביטול הבחירות צריך להראות שלולא הליקוי הסיכוי שתוצאות הבחירות היו שונות הוא גבוה יותר מהסיכוי שתוצאות הבחירות לא היו משתנות. שנית, ניתן להסתפק בכך שקיימת אפשרות של שינוי בתוצאות, גם אם לא ניתן להעריך בוודאות את סיכוייה. לבסוף, ניתן להסתפק בכך שתהיה ולו אפשרות רחוקה של שינוי בתוצאות בשל הליקוי (ראו גם רע"א 414/94 מרעי נ' ועדת הבחירות, פ"ד מח(4) 428)." ראה גם: רע"א 7037/05 סלים סעידה נ' מחמד ח'יר ואח' (2006) ; רע"א 105/94, נאג'י נאסר ואח' נ' חאלד באדר ואח' (1994) . ראה גם דברים שנאמרו בבע"ב 5049/92 היועץ המשפטי לממשלה נ' יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השלוש-עשרה ואח' פ"ד מז[2] 37 בעמ' 43: ”אין די להצביע על פגיעה כלשהי בטוהר הבחירות כדי לבסס ערעור בחירות, שיצדיק ביטול הבחירות ומתן צו לקיום בחירות חוזרות בקלפי הנדונה. אפילו נתגלו פגמים בהליך ההצבעה אין בכך, כשלעצמו, כדי לפתוח את כל הליך ההצבעה מחדש. לענין זה על המערער הנטל לשכנע כי הליקוי הנטען עשוי היה להשפיע על תוצאות הבחירות". דברים אלו נאמרו בהתיחס לבחירות לכנסת ואולם הם נכונים גם בנוגע לבחירות לרשויות המקומיות. ראה לעניין זה פסיקה ענפה שפורטה בעת"מ (מנהליים ת"א) 2076/03 סיעת הליכוד נ' משרד הפנים (2004) . לאחר שהוצגו בפני כל הראיות החדשות, שלא הובאו בפני בית המשפט בהליך הראשון, אני קובע כי על פי מהמבחנים שפורטו לעיל ניתן לקבוע כי הליקויים הטכניים באופן בו נוהלה ההצבעה בקלפי 12 לא השפיעו בפועל על תוצאות הבחירות לראשות העיר. אני קובע כי נפלה טעות במניין קולות הבוחרים בספירה שערכו חברי ועדת הקלפי בסוף יום ההצבעה. עם זאת אני קובע כי הרישום בספרי/אלפוני ההצבעה, המתיישב עם מספר המעטפות שנספרו בפועל, הוא רישום אמין שנערך כנדרש במהלך יום ההצבעה. עוד אני קובע כי רישום זה לא שונה בכל דרך שהיא לאחר סיום הליך ההצבעה וכי הספרים וחומר הבחירות נשמרו בפועל בצורה בטוחה ע"י ממלאי התפקידים. יצוין לעניין זה כי אין הכרח כי תהא התאמה בין מספר המצביעים ששמם נמחק מרשימת הבוחרים לבין מספר המעטפות שהוצאו מהקלפי ( ראה הנחיה 4.2.1 (10) ל"תדריך למזכיר ולחברי ועדת הקלפי" שגם הוא הוצג לראשונה לעיוני במסגרת ההליך המאוחר ולא הובא לידיעתי בשלב הראשוני של הדיון ). ואולם במקרה שבפני סבור אני כי אין צורך להיזקק לתדריך זה מאחר ובפועל קיימת התאמה בין מספר פתקי ההצבעה שנמנו ובין רשמות הבוחרים בספרי ההצבעה. ככל שנפלה טעות הרי שהיא בספירה המאוחרת יותר שערכה ועדת הקלפי כפי שנרשם בפרוטוקול. בפסק הדין הראשון ציינתי כי נבחרי הציבור בטירת הכרמל וציבור הבוחרים זכאים לכך שלא תרחף עננה של חשדות סביב הליך בחירתם, ושלא יטען כי תוצאות הבחירות הן פועל יוצא של מניפולציה. הדגשתי כי יש להביא בעניין זה לידי ביטוי את החשיבות של אמון הציבור בתוצאות הבחירות, כערך עליון. ראה: ע"א 10596/02 לאה נס ואח' נ' תנועת הליכוד ואח', פד"י נד' (1) 769, סעיף 11 לפסק דינו של הנשיא ברק; עוד הדגשתי כי תוצאות הבחירות צריכות לשקף את רצון הבוחר. "נבחרי הציבור צריך שייבחרו על-ידי הציבור, לא על-ידי בתי המשפט" (רע"א 3055/05 רון פרומר ואח' נ' ג'קי סבג ואח' , , סעיף 17 לפסק הדין). היום, לאחר שנבחנו כל מסמכי ניהול הבחירות והובאו בפני כל העדויות אני קובע כי הוסרה העננה שרבצה על תוצאות הבחירות בקלפי 12 וכי התוצאות כפי שפורסמו הן תוצאות האמת המשקפות את הצבעת הבוחרים בפועל. סיכום: בסיכומו של דבר ומהטעמים שפורטו לעיל אני מורה על דחיית הערעור שהגיש מר פרג'ון על תוצאות הבחירות בקלפי 12 בהליך ההצבעה לבחירת ראש העיר טירת הכרמל בבחירות שנערכו ביום 11/11/08. אני קובע כי על בסיס הראיות שהובאו בפני לא נפל פגם מהותי בהליך ההצבעה בקלפי 12 הנ"ל במובן זה שהפגמים הטכניים באופן ניהול הקלפי לא גרמו לעיוות תוצאות הבחירות. עוד אני קובע כי מניין הקולות משקף את ההצבעה ואת רצון הבוחר בפועל. בסיכומו של דבר הערעור נדחה. תוצאות הבחירות שפרסומן עוכב יפורסמו לאלתר. שקלתי לחייב את המערער בהוצאות המדינה ומשיב 3 בערעור. עם זאת ומאחר וגורם נכבד להארכת ההליך נבע מאי הבאת ראיות בפני ע"י המשיבים הנ"ל בהליך הראשון מצאתי לנכון כי כל צד יישא בהוצאותיו. אני מורה כי כל חומר הבחירות הגולמי שהוצג בפני ישמר בכספת מזכירות בית המשפט עד שפסק הדין יהפוך לחלוט. בחירות