מדיניות ענישה בעבירות מס

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מדיניות ענישה בעבירות מס: הנאשמים הורשעו ב- 12 עבירות שענינן ניכוי מס תשומות מבלי שיש להם לגביו מסמך כאמור בסעיף 38 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ה- 1975 (להלן: "החוק") במטרה להתחמק מתשלום מס, עבירות לפי סעיף 117(ב)(5) לחוק ו- 12 עבירות שעניינן בכך שהנאשמים השתמשו בכל מרמה או תחבולה במטרה להתחמק או להשתמט ממס, עבירות לפי סעיף 117(ב)(8) וסעיף 119 לחוק. ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש מיום 5.1.09 ציינה הדברים הבאים: "ביום 19.3.08 הורשעו הנאשמים בתיק זה ב-12 עבירות של קיזוז חשבוניות מס פקטיביות וכן ב-12 עבירות לפי סעיף 117(ב)(8), שימוש במרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס. נאשמים ביצעו עבודות באמצעות עובדים שלהם, אבל הציגו מצג שוא כאילו העבודות בוצעו ע"י קבלני משנה, בכך הם בעצם קיזזו את שכר עבודתם של עובדיה של הנאשמת 1 כמס תשומות בדיווחם התקופתיים למע"מ. בדרך זו הכניסו הנאשמים לספרי הנהלת החשבונות שלהם חשבוניות קטיביות בגובה מליון מאה שישים ושתיים אלף וחמש מאות שבעים ושש שקלים. כפועל יוצא דרשו תשומות בגובה של 168,923 ₪. העבירות בוצעו על פני תקופה של כשנתיים, דבר המעיד כי אין המדובר במעידה חד פעמית אלא בשיטה אותה אימצו לעצמם הנאשמים בניהול עסקיהם. בנוגע למחדלים - למרות שהוגשו בקשות דחיה חוזרות ונישנות שהוגשו ע"י הנאשמים בתיק מהטעם שברצונם לפרוע חשבונותיהם למע"מ בטרם יגזר דינם עד היום הנאשמים לא הסירו את מלוא מחדליהם ואני מפרטת: המחדל בתיק הזה כולל ריבית והצמדה, ואני לא מחשיבה קנסות, עומד על 271,242 ₪. הנאשמים בתיק עד היום שילמו 91,000 ₪ ובנוסף ניתנו עוד 4 צ'קים עתידיים שסכומם הכולל הוא 48,000 ₪. לגבי הצ'קים האלה שניתנו אין לנו כל ערובה שהם באמת יפרעו, אפילו אם אני כוללת את הסכומים של הצ'קים העתידיים אנחנו מגיעים לסכום של 139,000 ₪ מתוך 272,000 ₪ בערך. בהקשר זה יצויין כי בתי המשפט על ערכאותיו השונות קבעו כי הבעת חרטה ללא תיקון המעוות, כלומר ללא החזרת הכספים שנגבו או שנגנבו מהקופה הציבורית הינה מן השפה החוצה ואין היא בבחינת חרטה כנה ואמיתית. העבירות בהן הורשעו הנאשמים הינן עבירות חמורות הדורשות כוונה להתחמק מתשלום מס. העונש הקבוע בצידם הוא 5 שנות מאסר בגין כל עבירה. המגמה ברורה בפסיקה הינה החמרת העונשים לגבי עברייני מס וכבר נפסק פעמים רבות כי המדיניות הראויה לעבירות אלו ובעבירות של קיזוז תשומות פקטיביות בפרט הינה הטלת עונשי מאסר בפועל שלא בריצוי בעבודות שירות. בית המשפט העליון חזר והדגיש לאורך השנים את החומרה שיש להתייחס לעבירות כלכליות ובכללן עבירות המס, זאת לאור התוצאות ההרסניות שהם גורמות למשק, לכלכלה ולפגיעתם הקשה בערך השיוויון בנשיאת נטל חובות המס הנדרש לצורך מימון צרכיה של החברה ופעילותן התקינה של הרשויות הציבוריות. מפנה לע.פ.71245/00 ארטן נ' מ.י. רע"פ 512/04 מוחמד עבדייד נ' מ.י. , ע.פ.1156/91 מ.י. נ' פאדל אדין . בע.פ.71872/03 אבו חיט מאזן נ' מ.י. נקבע כי עבירות של חשבוניות פקטיביות הן רעה חולה שמדינת ישראל חסרת אונים להתמודד איתה, שכן קל מאוד להוציאם ומצד שני קשה מאוד לגלותם והניזוקים היחידים הם מדינת ישראל וכל אותם בעלי עסקים שמנהלים את עסקיהם כדין. השיטה של שימוש בחשבוניות פקטיביות לצורך קיזוז תשומות היא קלה ליישום וקשה לגילוי ומכאן הפיתוי של עברייני המס לנצל מצב דברים זה על מנת לגזול כספים מהקופה הציבורית. עוד נקבע בפסיקה כי ההיבט המרכזי החייב להנחות את בתי המשפט בבוא לגזור את הדין הינו האינטרס הציבורי להבדיל מההיבט האישי של אותו עבריין וכי העונש בגין עבירות מס צריך שיכלול מאסר בריצוי בפועל כמו גם קנסות ניכרים. מפנה לפסקי דין המדברים בנושא זה רע"פ 1776/94 דוד עובדיה נ' מ.י. , ע.פ.522/82 סעיד עאזם ואח' נ' מ.י. ע.פ.70265/01 בענין לובביץ. בע.פ.71378/01 אלעוברא נ' מ.י. , נדון מקרה דומה בעובדותיו למקרה שאנו דנים בו שם המערער הורשע בניכוי תשומות פקטיביות בגובה של 90,000 ₪, קיבל עונש בבית משפט שלום של 30 חודשי מאסר וקנס בגובה של 150,000 ₪. הרכב הערעור דחה לו את הערעור לענין רכיב המאסר והוריד לו את הקנס לסכום של 100,000 ₪ במקום 150,000 ₪. פסק הדין מוגש ומסומן A.מפנה לפסיקה לע.פ.40036/07 מ.י. נ' יגיל . באותו מקרה הנאשם ניכה תשומות פקטיביות בסכום של 190,000 ₪, בבית משפט שלום הורשע, ובית המשפט גזר עליו מאסר על תנאי וקנס כספי על סך 10,000 ₪. המדינה ערערה וערכאת הערעור קיבלה את הערעור על קולת העונש וגזרה על הנאשם 7 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה של 50,000 ₪. בסוף פסק הדין נקבע כי לאור הכלל לפיו ערכאת הערעור אינה ממצה את הדין עם הנאשמים נקבע "לא נחמיר עם המערער כפי שראוי לעשות זאת בערכאה הדיונית". פסק הדין מוגש ומסומן B. בתי המשפט בכל הערכאות מתייחסים לנושא בעיותיהם של הנאשמים באשר למצבם הכלכלי, נסיבות אישיות, מצב רפואי, הפסיקה קבעה שקשות ככל שיהיו נסיבותיו אישיות של הנאשם ומצוקה כלכלית לה הוא טוען, אינן יכולות להוות צידוק ומגן מפני אי מילוי החובה להעביר את כספי המיסים או לפתור את העבריין מעונש מאסר בפועל. בנסיבות אלו, התביעה עותרת להטלת עונש מאסר בפועל כל כל אחד מהנאשמים 2 ו-3 ועונש מאסר על תנאי. לגבי הקנס - מבקשת להטיל על הנאשמים קנס משמעותי. נקבע לא אחת בפסיקה כי בעבירות מסוג אלו שהן נשוא הדיון הקנס הוא ממן העבירה וקיימת חשיבות מרובה בהטלתו כך שהחוטא לא יצא נשכר מפרי מעלליו ועל מנת שעברייני המס יבינו שהעבירות האלו לא משתלמות גם מבחינה כלכלית. בענין זה מפנה לע.פ.624/80 בענין וייס ארנס. ע.פ.522/82 סעיד בן מוחמד עאזם. אם תועלה טענה לגבי העדר הרשעות קודמות פליליות לגבי כל אחד מהנאשמים - אומר כי כמעט כל עברייני המס הם אנשים כביכול מן הישוב המנהלים אורח חיים נורמטיבי ואין להם הרשעות קודמות בפלילים אך לדעת המאשימה אין בכך כדי למנוע הטלת עונשים ראויים במיוחד לאור הדגש שבתי המשפט שמים בענישה על ההיבט הציבורי להבדיל מההיבט האישי. באשר למשך תקופת ההליכים, אם תועלה טענה כזו, אנו ערים לעובדה שכתב האישום הוגש עוד בשנת 2002, אך אל לנו לשכוח שהנאשמים הם אלו שבחרו לקיים הליך מלא בתיק. במהלך הזמן הזה התבקשו על ידם דחיות רבות מטעמים שונים, הוגשה גם בקשה אין להשיב לאשמה ולדעתינו אין לנאשמים אלא להלין על עצמם לגבי הנושא של התמשכות ההליכים. נאשמת 1 קיימת כעסק אולם לא פעילה. מגישה את פסקי הדין שעליהם דיברתי בטיעוני מוגשים יחד ומסומנים C. לאור כל האמור לעיל, התביעה עותרת להטלת עונש מאסר בפועל כל כל אחד מהנאשמים 2 ו-3 שלא בעבודות שירות ועונש מאסר על תנאי מרתיע וקנס כספי משמעותי שיהלום את מספרם וחומרתם של כל אחת מהעבירות שעבר כל אחד מהם". לבקשת ב"כ הנאשמים ובהסכמת ב"כ המאשימה נקבע מועד נוסף להמשך טיעונים לעונש. בדיון זה בישיבת יום 8.1.09 ציין ב"כ המאשימה כי: "מאז הדיון האחרון שהתקיים ביום 5/1/08 הנאשמים הגיעו למשרדי מע"מ והסירו את מלוא המחדלים בתיק. איננו מקלים ראש בעבירות שבוצעו על ידי הנאשמים אך העובדה שהמחדלים נשוא כתב האישום הוסרו מהווה נסיבה לקולא. לאור האמור, המאשימה משנה את עמדתה באשר לטיעון לעונש שהרי בישיבה הקודמת מיום 5/1/08 עדיין לא הוסרו מלוא המחדלים ואילו נכון להיום המחדלים הוסרו. בנסיבות אלו המאשימה עותרת על כל אחד מהנאשמים 2 ו- 3 עונש מאסר בפועל בן 6 חודשים שירוצה בעבודות שירות זאת כמובן בכפוף לחוות דעת הממונה על עבודות שירות בדבר התאמתו של כל אחד מהם לעבודות אלה. כמו כן יוטל על כל אחד מהנאשמים 2 ו- 3 עונש מאסר על תנאי לתקופה ממושכת שלא יחזרו ויבצעו אותם עבירות. בנוסף יוטל על כל אחד מהנאשמים קנס כספי הולם על פי שיקול דעת בית המשפט." ב"כ הנאשמים עתר להקלה בעונשם של הנאשמים בציינו כדלקמן: "כפי שצויין על ידי חברי ב"כ המאשימה, המחדלים נשוא כתב האישום הוסרו אולם לא רק שהמחדלים הוסרו אלא ששולם סך של כ- 264,000 ₪ דהיינו כ- 100,000 ₪ יותר מהמחדלים נשוא כתב האישום. לטענתנו סילקנו גם את המחדל האזרחי. ב"כ המאשימה עתר להטלת קנס על כל אחד מהנאשמים. מדובר בנאשמים שהם לא אנשים צעירים. נאשם 3 הוא כבן 70 שנה ונאשם 2 כבן 60 שנה. שניהם היום מתפרנסים בדוחק רב, שניהם היום ירדו כליל מנכסיהם. שלטונות מע"מ אף אישרו תשלומים לצורך הסרת המחדלים. הטלת קנס משמעותי חלילה על כל אחד מהם תגרום למעשה חלילה כניסתם של אנשים האלה שאינם עולי ימים לביצוע המאסר בפועל לראשונה בחייהם על עבירת מס ראשונה בחייהם. שניהם חפים מכל עבירה פלילית, בעלי עבר פלילי נקי אפילו עבירות חניה אין להם. בנסיבות אלה אבקש להתחשב בכך ששילמו סכומים גבוהים בהרבה לצורך הסרת המחדלים. מבקש להסתפק אך ורק בקנס סימלי שיוטל על כל אחד מהם, על פי שיקול דעת בית משפט. נאשמת 1 למעשה איננה מתפקדת, היא חדלת פרעון, חייבת סכומים של כ- 10 מיליון ₪ לבנקים ולספקים ולנושים רבים אחרים. לצורך העונש אני מבקש להדגיש כי מדובר במדרג הנמוך ביותר של חשבוניות פיקטיביות. אני מגיש פסק דין לענין טיעון לעונש בלבד, ע"פ 2190/94 ארז יפת נ' מדינת ישראל - מוגש ומסומן 1. אותו נאשם בתיק זה הואשם בגניבת כ- 7 מיליאד דולר, לא הסיר את המחדלים ולא נדון ליום אחד של מאסר בפועל ולא עבודות שירות. פסק דין נוסף הנוגע לעבירות מס חמורות ביותר אליהו הורביץ בעלים של חברת טבע, מחוזי ירושלים ת.פ. 35/96 - מוגש ומסומן 2. מדובר באדם שהעלים 2 מיליון דולר בערכי שנת 1987, המחדלים לא הוסרו ולא נדונו ליום אחד של מאסר בפועל וקנס בשיעור נמוך ביותר ביחס לשיעור הגניבה. יש פסקי דין נוספים שנוגעים גם בין היתר לזמן הממושך שחלף מאז בוצעו לכאורה עבירות נשוא כתב האישום, המקרה שלנו מדובר בכ- 10 שנים מאז ביצוע העבירות בכתב האישום, כב' השופט בראז דיבר בפסק הדין שחלפו שנתיים מאז בוצעו העבירות ואמר שזה זמן רב. פסק הדין מוגש ומסומן 3. לענין חשבוניות פיקטיביות הטיל עונש של קנס כספי ללא מאסר בפועל. בכל פסקי הדין שהגשתי המחדלים לא הוסרו. עוד מקרה נוסף של עבירות מס שבוצעו תוך אי הסרת המחדלים, כב' השופטת פרדלסקי חיפה ת.פ. 3067/04 , הטילה עונש כאשר המחדלים לא הוסרו בעבירות מע"מ, עונש של חודש בעבודות שירות בלבד -מוגש ומסומן 4. פסק דין נוסף ת.פ. 3392/97 , קשור לעבירות מע"מ, אי הסרת המחדלים, נגזר עונש של מאסר על תנאי בלבד וקנס קטן עם התחייבות - מוגש ומסומן 5. פסק דין נוסף של עבירות חמורות על חוק מע"מ ואי הסרת המחדלים, בית משפט מחוזי חיפה ע.פ. 188/91 כב' השופטים כרמי ואח' - מוגש ומסומן 6. הוטל עונש של עבודות שירות, קנסות ו מאסר על תנאי כאשר לא הוסרו המחדלים. פסק דין נוסף של כב' השופטת ד"ר אגמון בית משפט שלום ירושלים, ת.פ. 2221/03 - , שם לא הוסר המחדל, קנס נמוך מאוד יחסית, עבודות שירות למשך 6 חודשים עם עונש מאסר על תנאי - מוגש ומסומן 7. מקרה נוסף של הטלת של"צ על עבירות מס נדון בבית משפט השלום רחובות ת.פ 2285/04 מדינת ישראל נ' קרישנבסקי - מוגש ומסומן 8. פסק דין נוסף ע"י כב' השופטת דותן בית משפט ירושלים ת.פ. 4168/05 , עבירות מע"מ חמורות, אם כי בוצעו במדרג נמוך של חומרה בעצימת עיניים והמחדלים לא הוסרו, נפסקו עבודות שירות בלבד - מוגש ומסומן 9. כפי שאמרתי אלי יעקבי הוא בן 70 בעוד מספר חודשים, בגילו הוא נמצא בהליכי גירושין עקב המצב, הוא גר אצל בתו כעני בפתח. ירד מנכסיו לחלוטין, הוא מתפרנס בדוחק רב בעבודה בתאילנד כמנהל עבודה בבניין. אלי יעקבי הוא אדם חולה במספר מחלות, מחלות לב, עבר מספר צינתורים, יתר לחץ דם - מגיש אישור רפואי - מוגש ומסומן 10. אלי יעקבי יש 3 ילדים האחד מהם עבד עימו ועקב הקריסה הכלכלית עבר משבר נפשי, התגרש, אין לאלי יעקבי כל עבר פלילי כלשהוא. אני מדבר עכשיו על נקודת החיבור ביןנאשם 3 לנאשם 2 באופן שבנו של אלי יעקבי נמצא כעת במילואים בגולני בפעילות חשובה וגם בנו של נאשם 2 עומר נמצא בפעילות במסגרת גולני. נאשמים 2 ו- 3 היו שותפים בנאשמת 1 היום הם בנתק מוחלט ואף באולם בית המשפט יושבים כל אחד במקום שונה ולא מדברים ביניהם. הדיבור ביניהם נעשה באמצעותי כמי שמייצגם. נאשם 2 הוא בגיל 60 אף הוא נותר ללא נכסים, עובד היום כשכיר מנהל עבודה בבניין וזאת לאחר עבר מפואר כקבלן בניין, עבר שקרס באחת בעטיו של תיק זה. לנאשם 2 יש 5 ילדים, גם נאשם 2 נעדר כל עבר בעבירות מס ובעבירות אחרות. נבקש בנסיבות שפורטו להסתפק בקנס סימלי לאור הנסיבות המיוחדות, בהתחייבות שתחתם על ידי כל אחד מהנאשמים בסכום שיקבע על ידי בית המשפט. הייתי מבקש שלא ליתן עונש של עבודות שירות הן בשל גילם המבוגר, הן בשל כך שהמחדל הוסר במלואו ולמעלה ממנו. והן שמדובר בהעדר הרשעות קודמות ומצבם הכלכלי הקשה כפי שפורט. בכל מקרה אם יצטרכו לבצע עבודות שירות יאלצו לעזוב את משרותיהם." העבירות שעבר כל אחד מהנאשמים הינן עבירות חמורות. נפסק לא אחת כי יש להתייחס בחומרה יתירה לעבירות בניגוד לדיני המיסים שכן המניע לעבירות אלו הוא הרצון להפיק רווחים וראוי הוא כי מי שהורשע בעבירות אלו יוטל עליו עונש של מאסר בפועל וגם קנס משמעותי. לעניין מדיניות הענישה בעבירות מס כבר נאמר פעמים רבות כי אין בין גוזל כספי הציבור לגוזל כספי הפרט ולא כלום. אלה גם אלה חטאם רב הוא, ואלה גם אלה ראויים בנסיבות המתאימות למיצוי הדין הן בעונשי מאסר ממשיים והן קנסות כספיים משמעותיים. לא בכדי צוין בפסיקה כי ההיבט המרכזי החייב להנחות את בית המשפט הוא ההיבט הציבורי. היבט זה מכריע כל היבט אישי שראוי להישקל לטובת הנאשמים, אף שאין להתעלם מאלו לחלוטין. במסגרת הטיעונים לעונש פורטו ע"י ב"כ הנאשמים הנסיבות הכלכליות והאישיות הקשות של הנאשמים. נאשמת 1 אינה מתפקדת, חדלת פרעון, חייבת סכומים של כ- 10 מיליון ₪ לבנקים, ספקים ונושים נוספים. נאשם 2 בן 60, נעדר עבר פלילי, ירד מנכסיו, עובד כיום כשכיר כמנהל עבודה בבניין, לנאשם 2 חמישה ילדים. נאשם 3 בן 70 נעדר עבר פלילי, מצוי בהליכי גירושין, גר אצל בתו, מתפרנס בדוחק מעבודה בתאילנד כמנהל עבודה בבניין, סובל מבעיות רפואיות שונות - מוצג 10. לנאשם 3 בן אשר עבד עימו ועקב הקריסה הכלכלית עבר משבר נפשי והתגרש. בנסיבות אלו עתר ב"כ הנאשמים במסגרת הטיעונים לעונש, להתחשבות מירבית בנאשמים שעה שייגזר עונשם, הטלת קנס סימלי, והטלת התחייבות שתחתם ע"י כל אחד מהנאשמים. כמו כן עתר ב"כ הנאשמים להימנע מהטלת עונש מאסר בפועל על הנאשמים, ובכלל זה עונש מאסר אשר ירוצה בעבודות שירות וזאת בשל גילם המבוגר של הנאשמים 2 ו-3, הסרת המחדלים, העדר הרשעות קודמות ומצבם הכלכלי הקשה. לא אחת נקבע בפסיקה כי במקרים רבים של עבירות מס עדים אנו לתופעה שבה עברייני המס באים ושוטחים בפני בית המשפט את בעיותיהם הכלכליות ו/או המשפחתיות ו/או הרפואיות וכבר נקבע כי לגבי העבירות הללו אי אפשר להתעלם מחומרתן גם כאשר קיימות נסיבות אישיות לא קלות, אלא יש להמחיש בפועל כי גם עבריינות בתחום המס ראוי שתיענש בכל חומרת הדין. מאידך, אני מתחשבת לקולא בכך שהנאשמים הסירו את המחדלים ובהסרת המחדלים נשוא כתב האישום יש לראות נסיבה מקלה משמעותית לפי הפסיקה. נאשמת 1 חדלת פירעון, נאשם 2 ירד מנכסיו ועובד כיום כשכיר, נאשם 3 סובל מבעיות רפואיות ומצבו הכלכלי קשה. בנסיבות אלו ולאחר ששקלתי בזהירות יתירה כל האמור אני מורה בזאת כדלקמן: אני דנה נאשמת 1 לתשלום קנס בסך של 5,000 ₪. אני דנה נאשם 2 לתקופת מאסר של 6 חודשים בפועל. תקופת המאסר תרוצה בעבודות שירות, זאת אם ימצא הממונה על עבודות שירות שהנאשם יכול לבצע את עונש המאסר שהוטל עליו בעבודות שירות. 3. על מנת להרתיע נאשם 2 מלעבור עבירות דומות בעתיד , אני דנה נאשם 2 לתקופת מאסר של 10 חודשים על תנאי למשך שנתיים והתנאי שלא יעבור אותן עבירות. 4. אני דנה נאשם 2 לתשלום קנס בסך של 50,000 ש"ח או 180 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב -10 תשלומים שווים ורצופים שהראשון לא יאוחר מיום 1.3.09 ובכל 1לחודש שלאחר מכן. אי תשלום שיעור אחד משיעורי הקנס במועד מעמיד את כל יתרת הקנס לפירעון מיידי. 5. אני דנה נאשם 3 לתקופת מאסר של 6 חודשים בפועל. תקופת המאסר תרוצה בעבודות שירות, זאת אם יקבע הממונה על עבודות שירות שהנאשם יכול לבצע את עונש המאסר שהוטל עליו בעבודות שירות. 6. על מנת להרתיע נאשם 3 מלעבור עבירות דומות בעתיד , אני דנה נאשם 3 לתקופת מאסר של 10 חודשים על תנאי למשך שנתיים והתנאי שלא יעבור אותן עבירות. 7. אני דנה נאשם 3 לתשלום קנס בסך של 50,000 ש"ח או 180 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב -10 תשלומים שווים ורצופים שהראשון לא יאוחר מיום 1.3.09 ובכל 1 לחודש שלאחר מכן. אי תשלום שיעור אחד משיעורי הקנס במועד מעמיד את כל יתרת הקנס לפירעון מיידי. 8. כל אחד מהנאשמים 2 ו-3 יחתום על התחייבות על סך 30,000 ₪ למשך שנתיים להמנע מלעבור אותן עבירות. ההתחייבות תחתם היום בבית משפט ומי מהנאשמים שלא יחתום על ההתחייבות יעצר למשך 30 יום. אני מקווה שהנאשמים מבינים חומרת מעשיהם ולא יחזרו עליהם לטובתם, לטובת בני ביתם ולתועלת הציבור כולו. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.משפט פלילימיסיםעבירות מס