עיכוב ביצוע פסק דין חלקי פיצויי פיטורים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיכוב ביצוע פסק דין חלקי פיצויי פיטורים: השופט שמואל צור לפנינו בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין חלקי של בית הדין האזורי בתל-אביב (השופטת חנה בן-יוסף ונציגות הציבור גב' רונית כהן וגב' דניאלה גרינברג; עב' 6115/03), בו חויבו המבקשות לשלם למשיב פיצוי על פיטורים שלא כדין בסך 150,000 ש"ח והוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 15,000 ש"ח, תוך קיזוז סך של 81,517 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. הבקשה לעיכוב ביצוע מתייחסת לפסק הדין החלקי ולהחלטה למתן חשבונות. רקע המבקשת 1 הינה חברה ישראלית העוסקת בפיתוח תוכנה לניהול מערכות טלוויזיה בטכנולוגיית אינטרנט ואילו המבקשת 2 הינה חברת בת של המבקשת 1 (להלן- המבקשות). המשיב הועסק על ידי המבקשות או מי מהן, החל מחודש אפריל 2000 ועד ליום 27.5.03, מועד בו פוטר מעבודתו. בבית הדין האזורי בתל-אביב התבררה תביעה שהגיש המשיב נגד המבקשות למתן חשבונות באשר לעסקאות שבוצעו בתקופת עבודתו ובסמוך לאחר פיטוריו, בתוספת פיצויי הלנה, להשבת הוצאות חזרתו לישראל, להשבת הוצאות הרפואיות, לפיצוי על פיטורים שלא כדין ולפיצוי על עוגמת נפש. עוד ביקש המשיב להורות למבקשת 1 למסור לו הודעה בכתב על סיום עבודתו, בצירוף מכתב לשחרור כספי פוליסת ביטוח המנהלים הרשומה על שמו. בפסק דין חלקי קבע בית הדין האזורי כי החוזה החדש עליו חתם המשיב עם המבקשת 2 הרע את מצבו במספר מובנים. כן נקבע כי המבקשות החתימו את המשיב על החוזה החדש בעקבות דרישת המשקיעים להגביל את העמלות להן יהיה זכאי המשיב מעסקאות הנחתמות באמריקה בלבד. כפועל יוצא מכך קבע בית הדין כי התנהלות המבקשות הייתה פסולה ועל כן יש לזכות את המשיב בפיצויים על פיטורים שלא כדין בסך של 150,000 ש"ח. עוד נקבע כי בפסיקת גובה הפיצוי נלקחה בחשבון תביעת המשיב לפיצוי על עוגמת נפש. עם זאת, קבע בית הדין כי מן הסכום שהמבקשות חבות למשיב יש לקזז סך של 39,307 ש"ח על יתרת הלוואה לכיסוי הוצאות הלידה, 13,838 ש"ח על קופה קטנה וסך נוסף של 28,372 ש"ח על המחאת בטחון. עם פסק הדין החלקי הוציא בית הדין האזורי צו נגד המבקשות למתן חשבונות באשר לעסקאות אשר נחתמו בתקופת עבודתו של המשיב, לצורך חישוב הפרשי עמלות המגיעים לו. 5. המבקשות הגישו ערעור על פסק הדין ובמקביל הגישו לבית הדין האזורי בקשה לעיכוב ביצועו. בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום 18.10.09 ומכאן הבקשה לעיכוב הביצוע שבפנינו. 6. המבקשות טוענות כי סיכוייהן לזכות בערעור טובים, הן בנוגע לזכאותו של המשיב לעמלות והן בנוגע לזכאותו לפיצויים על פיטורים שלא כדין. לטענת המבקשות, קביעתו של בית הדין בדבר זכאותו של המשיב לעמלות בשל עסקאות שנחתמו בתקופת עבודתו - להבחין מעמלות הנגזרות מחשבוניות שהוצאו ללקוחות בתקופת עבודתו - היא שגויה על פניה. לטענתן, קביעה זו מתעלמת מן הראיות שהוצגו בבית הדין האזורי בדבר הדרך שבה נהגו הצדדים בפועל ומההיגיון העסקי שבמתן עמלות לאיש מכירות. עוד נטען כי טעה בית הדין האזורי בפרשנות חוזה העבודה של המשיב במבקשת 2. לטענתן, זכאותו של המשיב לעמלות מתגבשת רק עם הוצאת חשבונית ללקוח ובכך גם ראה זאת המשיב, עת הגיש למבקשת 2 "חשבון" ביחס ליתרת העמלות המגיעות לו. עוד טענו המבקשת כי גם קביעתו של בית הדין בדבר זכאות המשיב לפיצויים על פיטורים שלא כדין עומדת בסתירה לדין ולצדק, שכן אין שום פגם בכך שמעביד מבקש להכניס שינויים בחוזה עבודה של עובד בכיר משיקולים כלכליים או ארגוניים או בשל דרישת המשקיעים. עוד עמדו המבקשות בהרחבה על נימוקים שונים אשר יש בהם, לטענתן, כדי להצביע על כך שסיכוייו לזכות בערעור טובים. 7. מוסיפות המבקשות וטוענות כי יש לעכב את ההחלטה למתן חשבונות. לטענתן, החלטה זו נסמכת על קביעתו של בית הדין לפיה המשיב זכאי לעמלות בשל עסקאות שנחתמו בתקופת עבודתו. לטענתן, אם ערעורן יתקבל, לא תהא למשיב כל זכות לקבל חשבונות בקשר לעסקות הללו. עוד נטען, כי אם בית הדין לא יעתר לבקשה, יהיה על המבקשות לפעול על פי החלטת בית הדין, דבר שייגרום להן נזק בלתי הפיך, שכן יחשפו בפני המשיב נתונים שהוא אינו זכאי לקבלם, דבר שיש בו פגיעה בפרטיותן ובחיסיון עסקיהן. מנגד, נטען כי למשיב לא יגרם כל נזק אם ההליך למתן החשבונות יעוכב עד להכרעה בערעור. המבקשות מוסיפות וטוענות כי קיים חשש של ממש שאם ישולמו למשיב הפיצויים, הן לא יוכלו לגבות אותם ממנו אם יתקבל ערעורן. בקשר לכך נטען כי החשש מבוסס על הודעת המשיב שניתנה בתביעה שמתנהלת בפני בית הדין האזורי בתיק אחר, כי רק בחודש יוני 2009 הוא הצליח למצוא עבודה חדשה וזאת לאחר חודשים רבים של אבטלה והעדר פרנסה. 8. המשיב מתנגד לעיכוב ביצוע פסק הדין וטוען כי יש לפעול על פי הכלל שהגשת ערעור אינה מעכבת ביצועו של פסק דין, במיוחד כאשר מדובר בחיוב כספי. המשיב טוען כי טענת המבקשות בדבר מצבו הכלכלי אינה מבוססת בתצהיר ולכן יש לסלק את בקשתן על הסף. לטענת המשיב, אין בהודעתו מחודש יוני 2009 בבקשה לדחיית מועד הדיון בתיק אחר, כדי להניח תשתית ראייתית מספקת בדבר מצבו הכלכלי ויכולתן של המבקשות להיפרע ממנו אם יתקבל הערעור. לגופו של עניין טוען המשיב כי סיכויי הערעור של המבקשות קלושים, שכן פסק הדין של בית הדין האזורי מנומק ומבוסס היטב בממצאים עובדתיים, אשר בהם ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב. אשר לעיכוב ביצוע ההחלטה למתן חשבונות, טוען המשיב כי המבקשות לא הראו מהו הנזק שייגרם להן כתוצאה ממתן החשבונות. לטענתו, החשבונות המבוקשים מתייחסים להסכמים שנחתמו בזמן שהוא הועסק אצלן לפני למעלה משש שנים. עוד מציין המשיב כי מדובר בהליך שנפתח בשנת 2003 וקבלת הבקשה עלולה לגרום לכך שההכרעה של הערכאה הדיונית בזכויותיו הכספיות תימשך עוד מספר שנים. בנסיבות אלה, כך נטען, עלול הדבר לפגוע באופן אנוש ובלתי מוצדק בזכויותיו של המשיב. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו באופן מיידי והגשת ערעור אינה מעכבת את מימוש פסק דין. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל, במיוחד כשמדובר בחיוב כספי. טעם מיוחד לעיכוב ביצוע מותנה, בדרך כלל, בהצטברות שני גורמים: האחד, הנזק היחסי שייגרם למבקש מאי היענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והשני, סיכויי הערעור (ראו: רע"א 6480/00 עיריית תל-אביב-יפו ואח' נ' בצלאל אהובה ואח', תקדין, תק-על 2000(3), 2459; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית 1995 עמ' 859 ואילך והאסמכתאות שם). כאשר פסק הדין מטיל חיוב כספי על המבקש, הנטייה היא שלא לעכב את ביצוע הפסק אלא אם כן יוכח כי המבקש לא יוכל לגבות את כספו אם יזכה בערעור (ע"א 9296/03 עזרא אהרוני - יוסף מנשה ואח', פ"ד נח (2) 301, 305-304). 10. לאחר שנתנו דעתנו לכלל נסיבות המקרה, לפסק הדין של בית הדין האזורי ולטענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה כאמור להלן. אשר לפסק הדין החלקי - אף שטענות המבקשות בדבר מצבו הכלכלי של המשיב אינן נסמכות בראיות כנדרש, הרי שטענותיהן לגופו של ערעור ראויות להתברר בערעור, ולא ניתן לקבוע בשלב זה כי סיכויי הערעור משוללי יסוד. גם סכום הפיצוי על פיטורים שלא כדין נקבע תוך הפעלת שיקול דעת ויכול לעמוד במבחן הביקורת של ערכאת הערעור. בנסיבות אלה, מוצאים אנו לעכב את ביצוע הסכום הפסוק עד להכרעה בערעור, בכפוף להפקדת סכום הפסק בקופת בית הדין או הפקדת ערבות בנקאית בגובה הפסק, תוך 21 ימים מיום המצאת החלטה זו. לא יופקד הסכום כאמור, יעמוד החיוב שבפסק הדין החלקי בעינו בלתי מעוכב. אשר להחלטה למתן חשבונות- מוצאים אנו לעכב את ביצוע ההחלטה זו עד למועד הדיון בערעור. מדובר בהחלטה המהווה בסיס לתביעה כספית שאמורה להתברר בשלב השני. בשלב זה, כשמדובר בהחלטה שאינה כרוכה בתשלום כספים מיידי, נוטה מאזן הנוחות לטובת המבקשות שכן ביצוע ההחלטה כרוך בחשיפת נתונים כספים פנימיים שאלמלא החלטת בית הדין האזורי, למשיב אין זכות גישה אליהם. 11. סוף דבר - הבקשה מתקבלת כאמור בסעיף 10 לעיל. החלטה בדבר מתן חשבונות תעוכב עד למועד הדיון בערעור. במהלך הדיון בערעור יוכלו הצדדים להשמיע טענותיהם באשר להמשך עיכוב ההחלטה. אשר לפסק הדין החלקי- המבקשות יפקידו את הסכום הפסוק או ערבות בנקאית בגובה החיוב, בקופת בית דין זה תוך 21 ימים מיום המצאת החלטה זו. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון במסגרת הדיון בערעור. ביצוע פסק דיןעיכוב ביצועפסק דין חלקיפיצוייםפיטוריםפיצויי פיטורים