פגם בתנאי הסף של מכרז

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגם בתנאי הסף של מכרז: רקע עובדתי 1. המשיבה 1 הינה רשות מקומית (להלן: "העירייה") אשר בחודש יוני 2009 פרסמה מכרז חיצוני מספר 47/09 (להלן: "המכרז") לתפקיד ראש מינהל החינוך בעיריית אשדוד (להלן: "התפקיד"). 2. במכרז נקבע, כי התאריך הסופי להגשת המועמדות הוא 2.7.09 וכי ההצעות ימסרו באגף משאבי אנוש של העירייה. 3. המבקש והמשיב 2 ועוד 32 מועמדים הגישו מועמדותם לתפקיד. לטענת המשיבים, ביום 28.6.09 מסר המשיב 2 למנכ"ל העירייה מר אילן בן עדי את טפסי המועמדות שלו בצירוף קורות החיים (נספח ג' לתגובת המשיבה 1). מר בן עדי העביר את טפסי המועמדות של המשיב 2 לאגף משאבי אנוש רק ביום 9.7.09. 4. ביום 28.7.09 התקיים ראיון ראשון של כלל המועמדים אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז (עמ' 3 לנספח ד' לתגובת המשיבה) מתוכם נבחרו חמישה מועמדים לשלב המיון השני. ביום 29.7.09 התקיימו הראיונות לשלב השני שלאחריהן החליטה ועדת המכרזים לבחור במשיב 2 לתפקיד. 5. הודעה על זכייתו במכרז נמסרה טלפונית למשיב 2 ביום 29.7.09. 6. ביום 4.8.09 אישרה מועצת העירייה את מינויו של המשיב 2 לתפקיד. 7. ביום 6.8.09 חתם המבקש על התצהיר התומך בבקשה דנן. אולם, הבקשה עצמה הוגשה רק ביום 10.8.09. מיד לאחר חתימת המבקש על תצהירו, ביום 6.8.09, נסע המבקש לחו"ל לחופשה קצרה ממנה שב ביום 13.8.09 בשעות הערב. 8. ביום 10.8.09 הוגשה לבית הדין בקשת המבקש בה הוא עותר למתן צו מניעה ארעי ל"הקפיא" את מינויו של המשיב 2 לתפקיד וכן צו זמני האוסר על המשיבה 1 לבצע כל פעולה שיש בה כדי לקדם את מינויו של המשיב 2 לתפקיד. במקביל הגיש המבקש תביעה לסעד קבוע של ביטול המכרז ועריכתו מחדש ולחילופין, למתן צו המורה כי מועמדותו של המשיב 2 פסולה וכי הזוכה במכרז הוא המבקש אשר דורג במקום השני במכרז. הבקשה והתביעה הוגשו כנגד המשיבה 1 בלבד. בו ביום ניתן סעד ארעי המורה כי "עד למתן החלטה אחרת תמנע המשיבה מכל פעולה הנוגעת למינויו של מר מימון לתפקיד ראש מינהל חינוך בעירייה". 9. ביום 13.8.09 הוגשה תגובת המשיבה 1. ביום 13.8.09 צורף המשיב 2 כמשיב נוסף ותגובתו הוגשה ביום 17.8.09. 10. עיקר המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב השאלה - האם התקיימו התנאים למתן הסעד הזמני המבוקש. טענות המבקש 11. לטענת המבקש, נפלו במכרז מספר פגמים שיש בהם כדי להביא לידי ביטול המכרז ועיקרם - א. נציג משרד הפנים, החבר בועדה שינה את המלצתו בעוד שתחילה דירג את המבקש במקום הראשון בהמשך הצטרף להמלצת חברי הועדה האחרים ודירג את המשיב 2 כזוכה ראשון במכרז. ב. לא ניתנה עדיפות להיות המבקש תושב העיר. ג. תעודת ההוראה לא היוותה תנאי סף במכרז וזאת בניגוד להוראות החוק. ד. מועמדתו של המשיב 2 נמסרה באופן אישי למנכ"ל העירייה מר אילן בן עדי שהינו חבר בועדת המכרזים. ה. מועמדות המשיב 2 הוגשה למחלקת משאבי אנוש כשבוע ימים לאחר המועד האחרון להגשת המועמדויות למכרז. לדבריו, שלושה מתוך חמשת חברי הועדה נימנים על אותה סיעה פוליטית והמנכ"ל הינו חבר אישי משכבר הימים של המשיב 2, עובדה אשר לא הובאה לידיעת חברי הועדה. 12. לטענת המבקש, מאזן הנוחות נוטה לטובתו שכן אי מתן הצו יאיין בפועל את הזכויות החוקתיות, החוזיות, המינהליות והניזקיות של המבקש ועלול להביא לכך שהעסקתו של המשיב 2 תהא בבחינת מעשה עשוי ומוגמר, זכויותיו יתגבשו ויהא קושי ליתן סעד עיקרי. טענות המשיבה 1 13. לטענת המשיבה 1, אין בטענות המבקש כדי להביא לביטול המכרז. לדבריה, נציג משרד הפנים לא שינה את המלצתו; לא היה מקום לתת עדיפות לתושב העיר מקום בו כישורי המועמדים אינם שווים; אין פגם בהגשת מועמדות המשיב 2 באופן אישי למנכ"ל והמנכ"ל ציין בפני הועדה כי עבד בעבר יחד עם המשיב 2 במועצה המקומית ירוחם. 14. המשיבה 1 הודתה כי מסמכי המועמדות של המשיב 2 הועברו לאגף משאבי אנוש באיחור, אולם טענה כי היות והמסמכים נמסרו למנכ"ל העירייה עוד קודם למועד האחרון להגשת המסמכים, אושר הדבר על ידי מבקר העירייה מר בן עזרא (להלן: " מבקר העירייה") ומר ראובן פרידון מנהל משאבי אנוש בעירייה (להלן: "מר פרידון"). כמו כן טענה המשיבה 1, כי הינה נוהגת על פי הכלל שהתאריך הקובע הוא תאריך קבלת טופסי המועמדות בעירייה ולא תאריך העברתם לאגף משאבי אנוש. משכך, לא היתה מניעה לקבל את מועמדותו של המשיב 2. 15. באשר לדרישת הסף בעניין תעודת ההוראה - בתגובתה, אין המשיבה 1 מעלה כל טענה שהיא. רק במעמד הדיון הצטרפה לטענות המשיב 2 בעניין זה. 16. המשיבה 1 מוסיפה וטוענת, כי המבקש השתהה בפנייתו לבית הדין. לדבריה, הבקשה הוגשה כשבועיים לאחר שידע את תוצאות המכרז. לטענתה, במהלך תקופה זו חל שינוי בנסיבות ובעת הגשת הבקשה מדובר כבר במעשה עשוי, המשיב 2 נקלט לעבודה, נחתם עימו הסכם העסקה והוא החל לבצע עבודות חפיפה בפועל. 17. המשיבה 1 מצביעה על חוסר תום ליבו של המבקש בעובדה כי נסע לחו"ל מיד לאחר הגשת בקשתו; לא צרף את הזוכה במכרז כצד בהליכים; לא טרח להציג בפני בית הדין את כלל העובדות הרלוונטיות וביניהן כי בעבר ביקש להתמודד לתפקיד דומה והסיר את מועמדותו בעקבות שיחה עם ראש העיר הקודם; לא ציין כי אחיו הינו חבר מועצת העירייה מטעם האופוזיציה; לא טרח לציין כי במסגרת ועדת הבחינה ניתנה לו הזדמנות ראויה לפרט כישוריו וכי לא העלה כל טענה ביחס להרכב ועדת המכרזים ו/או תנאי הסף בטרם ניגש למכרז. 18. המשיבה 1 מוסיפה וטוענת כי המבקש עצמו אינו יכול לזכות במכרז שכן לא נקבע ככשיר שני למשרה וכי לאור הוראות סעיף 122 א' האוסרות על התקשרות בחוזים עם קרוב של חבר מועצה לא ניתן להעסיקו ו/או להתקשר עימו בהסכם היות ואחיו של המבקש חבר מועצת העירייה. 19. באשר למאזן הנוחות טוענת המשיבה 1, כי אין להותיר את צו המניעה הארעי על כנו. לדבריה, מערכת החינוך בעירייה יוצאת לימי הערכות בתאריכים 19.8.09 ו-20.8.09 וקיים הכרח לביצוע עבודת הזוכה במכרז לרבות השלמת ביצוע חפיפה סדירה. לטענת המשיבה 1, הותרת הצו עלולה לגרום לנזק כבד ביותר למערכת החינוך של העירייה ולגרום לשיבוש בפתיחת שנת הלימודים. טענות המשיב 2 20. לטענת המשיב 2, במועד הגשת הבקשה לידיו כבר מסר הודעת התפטרות ממקום עבודתו הנוכחי. לדבריו, הגיש את מסמכי המכרז במועד, הינו עומד באופן מלא בתנאי המכרז, אין פגם בזכייתו ועל רקע השיהוי בהגשת הבקשה וחוסר תום הלב של המבקש יש לדחות את הבקשה על הסף. 21. המשיב 2 קובל על כך כי לא צורף כצד לבקשה מלכתחילה על ידי המבקש. לדבריו, נפגעה בכך זכותו לדיון הוגן. 22. עוד טוען המשיב 2, כי המבקש השתהה בבקשתו ובתקופה זו הודיע המשיב על התפטרותו למנכ"ל רשת אמי"ת בה הוא עובד היום, חתם על הסכם עבודה והחל בחפיפה מסודרת מול עובדי מינהל החינוך והממונה על תיק החינוך בעירייה. 23. לטענת המשיב 2 קבלת הבקשה עשויה להוביל לתוצאה כי ימצא את עצמו ללא עבודה וללא פרנסה. המשיב 2 מוסיף וטוען כי הפירסומים בתקשורת אשר המבקש אחראי להן פוגעים קשות בשמו הטוב ובוודאי יפגעו בסיכוייו לאתר מקום עבודה חלופי וכי הינו צד ג' תם לב. 24. המשיב 2 מדגיש, כי יחסיו עם מנכ"ל העירייה, מר אילן בן עדי אינם יחסי חברות קרובה אלא יחסים שמקורם בעבודה משותפת במשך מספר שנים הבנויים על הערכה הדדית, שיתוף פעולה פורה וכבוד. 25. בדיון העלה המשיב 2 את הטענה כי דרישות הכשירות המחייבות קיומה של תעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע, אינן חלות בעניינו, היות ובעת חקיקת החוק שימש כמנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית בירוחם. משכך, לדבריו, עומד הוא בכל תנאי המכרז. המסגרת המשפטית 26. מטרתו של סעד זמני היא בעיקר שמירה על המצב הקיים העלול להשתנות אם לא יינתן הצו הזמני וזאת על מנת שנתבע לא ינצל לרעה את תקופת הביניים שעד למתן פסק הדין בתובענה. תפקידו של צו זמני הוא לשמר מערכת נסיבות קיימת כדי להבטיח את ביצועו של פסק דין סופי שיינתן אחריו. (ראה הנשיא א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, עמ' 399; ד"ר וינוגרד "צווי מניעה" חלק כללי עמ' 65; דב"ע מז/3-3 עיריית רמת גן - מלכה אנגלסמן פד"ע יח 141). על פי הוראות סעיף 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, החלות בבתי הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991, השיקולים הבאים בפני בית הדין בעת שהוא שוקל מתן סעד זמני הינם, קיומה של זכות, נקיון כפיו של המבקש (שיקולי יושר) ומאזן נוחות לרבות הכבדה ונזק בלתי הפיך. יודגש, כי בשלב זה, משמדובר בבקשה לסעד זמני, קביעותינו הינן קביעות לכאוריות ואין בהן כדי לקבוע מסמרות לעניין הסעד העיקרי, אם יובאו בפנינו ראיות אחרות. הכרעה 27. שקלנו את מכלול טענות הצדדים ומצאנו, כי יש לבחון את טענת המבקש לעניין קיומם של שני פגמים במכרז. האחד - עמידת המשיב 2 בתנאי הכשירות הנדרשים לתפקיד והשני - האיחור בהגשת מועמדותו של המשיב 2. תנאי הכשירות 28. אין חולק כי בידי המשיב 2 אין תעודת הוראה או רשיון הוראה קבוע. הוראות חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) תשס"א - 2001 (להלן: "החוק") קובעות את תנאי הכשירות למינוי מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית. סעיף 4 (א) לחוק קובע, כי - "לא ימונה ולא יכהן אדם כמנהל מחלקת חינוך אלא אם כן הוא בעל השכלה אקדמית או השכלה תורנית שוות ערך, תעודת הוראה וניסיון מקצועי, הכל כפי שקבע השר בתקנות ...". הוראות מעבר נקבעו בסעיף 7 לחוק ולפיהן - "מי שמכהן כמנהל מחלקת חינוך ביום תחילתו של חוק זה, לא יחולו עליו הוראות סעיפים 4 ו-5; ואולם מנהל מחלקת חינוך כאמור שעומד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 4, יחולו עליו הוראות סעיף 5". בהמשך נקבעו תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), תשס"ג - 2003, כשסעיף 2 לתקנות מונות את התנאים למינוי אדם למנהל מחלקת חינוך ובהם תואר אקדמי מוכר, תעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע וניסיון מקצועי. 29. הצדדים חולקים בנוגע לפרשנות סעיף 7 לחוק. לטענת המבקש אין המשיב 2 עונה על דרישות סעיף 4 לחוק, משאין הוא מחזיק בתעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע ואילו לטענת המשיבים הוראות סעיף 7 לחוק מוציאות את המשיב 2 מתחולת סעיף 4 לחוק. לטענתם, מששימש המשיב 2 מנהל מחלקת חינוך בירוחם בין השנים 1995 - 2005, בעת חקיקת החוק, הרי שכיהן בפועל כמנהל מחלקת חינוך ביום תחילת החוק ואין הוראות סעיף 4 חלות עליו. 30. איננו סבורים כי יש לקבל את עמדת המשיבים. כעולה מדברי ההסבר לחוק, מטרתו של החוק היתה "לעגן את מעמדו של מנהל מחלקת החינוך כאחראי על מחלקת החינוך ברשות המקומית נוכח קשיי מעמדו של מנהל מחלקת החינוך ברשויות המקומיות השונות" לפיכך הוצע, לקבוע "תנאי כשירות לתפקיד מנהל מחלקת חינוך ולשריין את דרך הפיטורין של מנהל מחלקת חינוך ברשות המקומית בדומה לתפקידים אחרים ברשות המקומיות כגון: מזכיר, גזבר, מהנדס, מבקר ועוד" (הצעות חוק 2964 מיום 20.12.00). 31. החוק ביקש לשמור על יציבות מעמדו של עובד בכיר כמנהל מחלקת החינוך בהשוואתו לתפקידים אחרים במערכת תוך שהוא קובע תנאי כשירות ובמקביל קובע מגבלות לפיטוריו. על רקע זה יש להבין את הוראת המעבר שנקבעה בסעיף 7 לחוק כמבקשת שלא ליצור זעזועים מיותרים במערכת השלטון המקומי ושלא להביא למצב בו ייאלצו הרשויות המקומיות לפטר לאלתר מנהלי מחלקת חינוך שאינם עומדים בדרישות הכשירות המנויות בחוק. לא ניתן לראות בהוראה זו כבאה לאיין לעולם ועד את דרישות הכשירות לתפקיד מנהל מחלקת חינוך, עת מבקש מנהל שכזה להגיש מועמדות לתפקיד במקום אחר. גישה כזו אינה תואמת את כוונת המחוקק ואף אינה עולה בקנה אחד עם דרישות השוויון המצויות בבסיס דיני המכרזים. משכך, לא ניתן לקבל את פרשנות המשיבים לפיה, המשיב 2 היה פטור מדרישות הכשירות הקבועות בחוק לתפקיד מנהל מחלקת חינוך. למעלה מן הדרוש נציין, כי המשיב 2 לא הגיש מועמדות לתפקיד בעת ששימש בפועל כמנהל מחלקת חינוך ברשות אחרת אלא הינו משמש כעת כעובד בכיר ברשת אמי"ת, בתפקיד שונה וממילא אין הוא יכול לטעון לרציפות בתפקיד מנהל מחלקת חינוך. 32. פגם נפל במעשי המשיבה 1 בכך שלא ציינה בתנאי הסף של המכרז את הדרישה לתעודת הוראה או רישיון הוראה קבוע כנדרש על פי החוק ובכך שבקשה למנות את המשיב 2 כמנהל מחלקת החינוך אף שאינו עומד בדרישות החוק והתקנות לתפקיד זה. כמו כן, לא ניתן למצוא זכר בפרוטוקול המכרז לגירסת המשיבה 1 כפי שטענה בפנינו, כי עובדת קיומו של תנאי כשירות זה הובאה לידיעת חברי הועדה, נדונה על ידם והם סברו כי בעניינו של המשיב 2 אין צורך בתנאי זה. גם מטעם זה, נפל פגם בהתנהלות המשיבה 1. 33. זאת ועוד, מנכ"ל העירייה מר בן עדי העיד בנוגע להתלבטות שהיתה בעירייה לפני פרסום המכרז בנוגע לדרישת קיומה של תעודת ההוראה, בישיבה שבה השתתפו ראש העירייה, המנכ"ל והממונה על החינוך (עמ' 20 לפרוטוקול). לו נכונה גרסה זו, הרי שכעולה מעדותו לא נעשה כל ניסיון לברר את המצב המשפטי לאשורו ואף על פי כן בחרה העירייה לאפשר למועמד שאינו עומד בתנאי זה, להמשיך בהליכי המכרז. 34. יודגש, כי בעניין זה לא נפל כל פגם במעשי המשיב 2. משלא מופיעה הדרישה בתנאי המכרז יש מקום להניח כי המשיב 2 לא היה מודע לקיומה של דרישה זו. מועד הגשת המועמדות 35. אין מחלוקת כי טפסי המועמדות של המשיב 2 נמסרו לאגף משאבי אנוש ביום 9.7.09, שבוע ימים לאחר המועד האחרון שנקבע במכרז להצגת המועמדות. כן לא נסתרה גרסת המשיב 2 ומנכ"ל הנתבעת לפיה, נמסרו הטפסים לידי מנכ"ל הנתבעת ביום 28.6.09, מספר ימים לפני המועד האחרון להגשת המועמדות, היינו יום 2.7.09. השאלה אותה יש לבחון היא - האם מסירת המסמכים לידי המנכ"ל מהווה מסירה כדין של מסמכי המכרז ולפיכך, מסירה במועד, אם לאו. דעתנו היא, כי התשובה לכך - שלילית. 36. בבסיס דיני המכרזים עומד עקרון השיוויון. עקרון זה מחייב כי לכל המועמדים במכרז תנתן הזדמנות שווה בכל הנוגע להתנהלות המכרז והגשת ההצעות. קבלת הצעות שהוגשו באיחור פוגעת במועמדים שהגישו מועמדותם למכרז וביתר שאת באחרים שנמנעו מהגשה בשל חלוף המועדים. משנקבע במכרז כי ההצעות יוגשו לאגף משאבי אנוש, עד למועד מסויים, הרי שזה תנאי בל יעבור. לא ייתכן כי מועמדים ימציאו המסמכים למאן דהוא בעירייה ומסירה כזו כהגשה תחשב. אכן, לא נעלם מעינינו כי במסירה למנכ"ל העירייה מדובר. אלא שדוקא בשל כך, יש להזהר כפל כפליים. שכן, האם מסירה לפקיד במחלקת החינוך תחשב כמסירה במועד, שהרי מדובר במכרז למנהל אגף החינוך? האם מסירה ללשכה המשפטית עונה על הנדרש? ומסירה לפקיד שבשער? דעתנו היא כי בעניין זה ההוראות הינן ברורות ומשנדרש במכרז כי ההצעות תוגשנה לאגף משאבי אנוש, רק הגשה כזו ובמועד, עומדת בתנאי המכרז. 37. הופתענו לשמוע כי נוהג מקובל הוא אצל המשיבה 1 שמסמכי מכרז מוגשים למחלקות שונות ונחשבים כמוגשים כדין אף אם לא הועברו במועד לידי אגף משאבי אנוש. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם כל הליך מקובל בדיני המכרזים ואין לאשרה. מן הראוי היה שהעירייה תקפיד על מילוי ההוראות שהיא עצמה קבעה בתנאי המכרז ולו היתה עושה כן, סוגיית מועד המסירה ומקומה לא היתה כלל באה לעולם. 38. יתר על כן, על גבי המסמכים שהגיש המשיב 2 למנכ"ל, לא מצוייה כל חותמת "נתקבל" ולא ניתן ללמוד באופן אוביקטיבי על מועד הגשתם בפועל. לפיכך, גם אם היה ניתן לראות בכך הגשה, מה שאיננו סבורים, אין כל עדות למועד ההגשה בפועל. משכך, מצאנו כי גם במועד מסירת המסמכים נפל פגם שיש בו כדי להביא לפסילת המכרז. 39. בפרשת כרמי קבע בית הדין הארצי כי - "הלכה פסוקה היא שלא כל פגם בהליך המינהלי מביא לבטלותו או לביטולו.... עמד על כך בית הדין הארצי לעבודה בפרשת וולוך לאמור: 'רק סטיה שאינה סטיה של מה בכך, אלא שהיא ממשית ויורדת לשורשו של הליך הבחירה במכרז, או החלטה שניתנה בחוסר סמכות, יביאו לפסילת לפעולת הועדה...(דב"ע שן 149-3 פרופ' וולוך - פרופ' ענתבי (לא פורסם). ואמנם, בבואנו לבחון פגמים כאלה ואחרים שנפלו בהליך של מכרז, יש לתת את הדעת לטיבם של אותם פגמים - אם טכניים הם או מהותיים, אם שוליים הם או מרכזיים, אם נוגעים הם בליבת ההליך ומסכלים את מטרתו או שהם מצויים בשוליו ורק באותם מקרים בהם נפל פגם היורד לשורש העניין או הפוגע בזכות מהותית, או בכללי הצדק הטבעי, או המפר את עקרון השוויון, תהא הצדקה להחליט על ביטולו." (ע"ע 1279/02 משרד החינוך - שלמה כרמי, ניתן ביום 16.1.03). אמנם בית הדין אינו נוהג לשים שיקול דעתו תחת שיקול דעת הרשות המוסמכת (ע"ע 451/06 סלימאן ברקאת - משרד החינוך ניתן ביום 16.10.06), אלא שבענייננו אין מדובר בשיקול דעת אלא בפגמים שהם כה מהותיים עד כי מקעקעים הם לכאורה את עמידתו של המשיב 2 בדרישות התפקיד כנדרש על פי החוק. בהצטרף פגם הכשירות לפגם של מועד המצאת המסמכים, איננו מוצאים כי ניתן להותיר את החלטת ועדת המכרזים על כנה. 40. בשאלת החברות או ה"קנוניה" בין מנכ"ל העירייה מר בן עדי לבין המשיב 2, לא הרים המבקש את הנטל המוטל עליו להוכיחה. התרשמנו כי אין בין השניים מערכת יחסים החורגת ממערכת יחסים של שני עובדים בכירים שעבדו בעבר באותו מקום עבודה. יחד עם זאת, יש להדגיש כי משטוען המנכ"ל כי ציין זאת בפני חברי הועדה, היו הדברים צריכים לבוא לידי ביטוי בפרוטוקול הועדה (בגץ 3751/03 יוסי אילן נ' עיריית תל אביב, פד"י נט 817). שיהוי/מאזן הנוחות 41. המשיבים טוענים כי דין הבקשה להידחות על הסף משהשתהה המבקש בהגשת בקשתו ובשיהוי זה שינה המשיב 2 את מצבו לרעה. לטענתם, מביא השיהוי לכך שמאזן הנוחות נוטה לטובתם שכן, מתן צו למניעת זכייתו של המשיב 2 במכרז תפגע בפתיחת שנת הלימודים ותפגע במשיב 2 עצמו ששינה מצבו לרעה. 42. אכן, המבקש ידע על הזכייה במכרז ביום 29.7.09 והגיש בקשתו רק ביום 10.8.09, 12 ימים לאחר שנודע לו על זכיית המשיב 2 במכרז. בתקופה זו, הספיק המשיב 2 להודיע על התפטרותו מהעבודה ברשת "אמית", לערוך חפיפה חלקית בעיריה ולחתום על חוזה העסקה. אלא, שלא מצאנו שהשיהוי הנטען על ידי המשיבים הוא זה שגרם לנזקים הנטענים על ידי המשיבים. 43. באשר למשיבה 1, הפגמים במכרז מונחים לפתחה. היא זו אשר לא דרשה את תנאי הכשירות הבסיסיים הנדרשים והקבועים בחוק. בתגובתה לבית הדין כלל לא העלתה המשיבה 1 כל טענה כי המשיב 2 פטור מתנאי כשירות של בעל רישיון הוראה. טענה זו הועלתה על ידה רק במעמד הדיון ולאחר שהמשיב 2 העלה אותה. גם טענתה כי העניין נדון על ידי חברי ועדת המכרזים, אין לה זכר בפרוטוקול המכרז ו/או בתגובתה ו/או בתצהירו של מר בן עדי ו/או תצהיר מר ברוט (אשר אף לא טרח להתייצב לדיון). דעתנו היא, כי המשיבה 1 כלל לא התייחסה לתנאי כשירות זה וכל טענותיה בעניין זה מועלות בדיעבד. גם הפגם של קבלת מסמכי המכרז באיחור היה ידוע למשיבה 1 ואף על פי כן בחרה להתעלם ממנו ולקיים את המכרז. התנהלותה הפגומה של המשיבה 1 אינה יכולה להכשיר את מעשיה בבואה לטעון כי ביטול המכרז יגרום לה נזק. האחריות להתנהלות פגומה ולתוצאה הנגזרת ממנה, מוטלת כל כולה על כתפיה. 44. באשר למשיב 2, כעולה מעדותו בפנינו, הודיע על התפטרותו מיד עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז ביום 29.7.07 וזאת עוד בטרם אושרה זכייתו על ידי מועצת העיר (עמ' 30 לפרוטוקול). לדבריו, רק אתמול, עת חזר מנכ"ל רשת "אמי"ת" מחופשתו, הודיע לו בשנית על התפטרותו ועל הבעיות המשפטיות שהתעוררו בעניין המכרז. מכאן, כי המשיב 2 הזדרז להודיע על התפטרותו עוד בטרם הושלם מינויו לתפקיד ובהודעה השנייה שמסר למנכ"ל כבר ידע כי זכייתו אינה בטוחה ולא שוכנענו כי הדלתות ברשת אמי"ת כבר סגורות בפניו. 45. יתר על כן, בעוד המשיבה 1 טוענת, כי יש צורך דחוף בקביעת הזוכה במכרז על מנת שיהא ניתן יהיה לפתוח את שנת הלימודים, העיד בפנינו המשיב 2 כי התפטרותו אמורה להיכנס לתוקף רק לאחר חג הסוכות, היינו, במחצית חודש אוקטובר 2009. מכאן, ודאי הוא כי במתן צו המניעה לא ייגרם למשיבה 1 נזק היות והמשיב 2 אינו אמור להתחיל לעבוד בשירותה לפני מחצית חודש אוקטובר 2009. מכאן, כי אין למינוי כל קשר לפתיחת שנת הלימודים. 46. זאת ועוד, דעתנו היא כי לאור הפגמים שמנינו ולפחות בכל הנוגע להיעדר קיומו של תנאי כשירות יסודי לתפקיד מנהל מחלקת החינוך, עובדה שבגינה ככל הנראה לא יוכל המשיב 2 להתמנות לתפקיד, דחיית הבקשה ומתן אפשרות למשיב 2 להתחיל בעבודתו מקום בו הסיכוי שיזכה בתביעה העיקרית הינו קלוש, יגרום נזק רב יותר הן למערכת החינוך במשיבה 1 אשר תעבור זעזוע נוסף בעוד מספר חודשים, הן למשיב 2 עצמו אשר עלול למצוא עצמו קרח מכאן ומכאן. התרשמנו, כי בשלב הזה התפטרותו של המשיב 2 מרשת "אמי"ת" הינה הפיכה וגם אם לא, המצב בו יפוטר מהעבודה נשוא המכרז בעוד מספר חודשים עלולה אף היא לפגוע בו. משמדובר על אי עמידה בתנאי החוק לא מצאנו כי הן טענת השיהוי הן מאזן הנוחות נוטים לטובת המשיבים באופן המצדיק את דחיית הבקשה (ראה בעניין זה גם עתמ' 268/01 מאיר מלכה - הועדה המקומית לתכנון ובניה, , ניתן ביום 17.1.02). תום לב 47. איננו יכולים להתעלם מחוסר תום הלב של המבקש והמשיבה 1 בכל הנוגע לניהול המכרז והתנהלות בבית הדין. האמור אינו חל על המשיב 2. 48. המבקש הגיש בקשה זו מתוך כוונה שייקבע כי הינו הכשיר השני לזכייה במכרז וכי בפסילת מועמדותו של המשיב 2, יש למנותו לתפקיד. לבקשה זו לא היה כל בסיס ותימוכין בפרוטוקול הועדה וטוב עשה המבקש שהסיר בקשה זו מהדיון (אם כי עשה כן רק בסופו). מהמסמכים שצורפו לבקשת המבקש עולה כי במקביל להגשת הבקשה, ועוד קודם לה, ניהל המבקש את מאבקו באמצעי התקשורת תוך הכפשה של המשיבים. אין מקום להתנהלות מעין זו. זאת ועוד, המשיב הגיש בקשתו ביום 10.8.09 על אף העובדה כי כבר ביום 6.8.09 חתם על התצהיר התומך בבקשה ונסע לחו"ל. טענת בא כוחו שהינו גם בנו, כי נדרשו לו 4 ימים נוספים להכנת הבקשה והתביעה אין בה ממש. מרבית הבקשה חוזרת על האמור בתצהיר ואיננו סבורים כי נדרשו לו 4 ימים נוספים להכנת בקשה מעין זו. אכן, בימים אלו נכללו ימי שישי ושבת אולם ב"כ המבקש טען, כי גם ימים אלה הקדיש להכנת הבקשה. התרשמותנו היא, כי ב"כ המבקש עיכב את הגשת הבקשה עד כמה שניתן היה, על מנת לאפשר למבקש לנסוע לחו"ל ולשוב מחופשתו טרם הדיון. צד המגיש בקשה לבית הדין למתן סעד במעמד צד אחד אמור להיות זמין לדיון בבקשה לאלתר. נסיעתו לחו"ל והגשת הבקשה במועד דחוי אינן עולות בקנה אחד עם התנהגות ראויה. 49. באשר למשיבה 1, התרשמנו כי לא פעלה כראוי בניהול המכרז בכך שקיבלה את הצעת המשיב 2 באיחור, בכך שלא ערכה פרוטוקול מפורט ובעיקר בכך שהסתירה מחברי ועדת המכרזים את העובדה שהמשיב 2 אינו ממלא אחר דרישת החוק. שונה הדבר בכל הקשור למשיב 2 - כאן המקום להבהיר כי בהתנהלותו של המשיב 2 לא מצאנו כל פגם. עדותו בפנינו היתה בהירה ומהימנה וסברנו כי נפל קרבן להתנהלות כושלת של המשיבה 1 הן בעובדה שקיבלה את מסמכי המכרז שלו באיחור, הן בעובדה שלא טרחה לציין בפניו כמו גם בפני יתר המועמדים, כי דרישות הסף כוללות רישיון הוראה קבוע או תעודת הוראה. 50. במקרה דנן שהינו שונה מהמקובל, סברנו כי יש לראות את שיקול תום הלב כאחד השיקולים שיש ללוקחם בחשבון במכלול השיקולים ולאו דווקא כתנאי בלעדיו אין ליתן סעד זמני. תימוכין לגישה זו מצאנו בספרו של פרופ' דודי שוורץ שם הוא מציין - "דרישת תום הלב איננה עומדת כשלעצמה אלא היא שיקול בתוך מארג שיקולים רחב יותר שבית המשפט צריך להביא בחשבון ולהקנות לו משקל משתנה לפי הנסיבות ... מדיניות כזו תביא בחשבון מקרים שבהם הבקשה למתן סעד זמני מוצדקת לגופו של עניין, ולפיכך ראוי לשקול את שיקול תום הלב מתוך פרספקטיבה רחבה יותר, ולא כשיקול בלעדי" (ראה ספרו של פרופ' דודי שוורץ "סדר דין אזרחי חידושים, תהליכים ומגמות" עמ' 407-408) משמצאנו כי במארג הכולל, אין החלטת הועדה עומדת בדרישות החוק ומשכך אינה יכולה להתקיים, ולאור חוסר תום הלב מצידה של המשיבה 1, גוברים שיקולים אלה על שיקול ניקיון כפיו של המבקש כבר בשלב הדיון בבקשה לצו מניעה זמני ויש להטות את הכף לטובת הטלת צו המניעה. סוף דבר 51. לאור כל האמור, אנו מורים כי צו המניעה יוותר בתוקפו. זכייתו של המשיב 2 לא תיכנס לתוקף וזאת עד למתן החלטה אחרת במסגרת התביעה העיקרית. 52. עם זאת, משהמחדלים מצויים לפתחה של המשיבה 1, תישא המשיבה 1 בהוצאות המשיב 2 בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 53. לאור התנהלות המבקש, מצאנו כי מן הראוי הוא שישא בהוצאותיו. מכרזתנאי סף במכרז