פיטורים של מורה רשת חינוך עצמאית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים של מורה רשת חינוך עצמאית: לפני בקשה של המבקש להורות על מניעת פיטוריו והחזרתו ללמד בבית ספרו. ואלה עובדות הרקע הרלוונטיות לעניננו. יובהר כי מטיבו של ההליך מדובר בעובדות לכאוריות בלבד: המשיב הוא רשת חינוך עצמאי מוכרת, אשר חלים עליה 'בשינויים המחוייבים' - כנטען בדיון, ההוראות והכללים הקבועים לפיטורי מורים במשרד החינוך. המבקש עוסק מזה כעשרים שנה בהוראה ומלמד בבית ספר יסודי 'רזי לי' בבני ברק אשר שייך למשיב. במשך כל השנים שימש המבקש כמחנך של כיתות רגילות. לטענת המבקש כחלק מ'מסע' שמנוהל כנגדו ויסודו ב'קנאות' של מנהל בית הספר, החל משנת 2007 צומצם היקף משרתו מ- 1.357% בשנת 2007 ל- 1.01% בשנת 2009, וכן הועבר המבקש להיות מחנך בכיתת PDD. מנהל בית הספר - מר זאב רוזנברגר (להלן - המנהל) פנה למשיב ודרש את פיטורי המבקש "לאור התנהגותו, יחסו לעבודה, איחוריו, חיסוריו וההפקרות ששררה בכיתה כתוצאה מהתנהלותו" (ס' 5 לתצהיר המנהל). ביום 4.5.09 התכנסה ועדת החינוך של המשיב. את בקשת המנהל ייצג המפקח - הרב נוימן. וכך נרשמו דבריו בפרוטוקול הועדה נספח א' לתצהיר המנהל: "המורה ילון יהונתן, ת"ת 'רזי לי' בני ברק, יש כלפיו טענות קשות על אי עמידה במטלות ההוראה. מציע פיטורין. נעדר מאד הרבה, מאחר הרבה מאד וגם בכיתה כמעט ואין למידה, מכל מיני סיבות, לגבי תיעוד; יש מכתבים של המנהל אל המורה, אל המפקח ואל המזהפ"ד. לאחר תהליך של שיחות עם המנהל ומכתבים כתובים, החל בחודש האחרון קצת לשנות את עצמו ויש הטבה מעטה." לא ברור אם גם המנהל הציג את ענינו של המבקש בפני ועדת החינוך. כך או כך, בגמר הדיון, אישרה ועדת החינוך את פיטורי המבקש,בכפוףלשימוע. ביום 24.5.09 קיבל המבקש מהמשיב מכתב, הנושא את התאריך 19.5.09, ובו הזמנה לשימוע טרם פיטורים (נספח ו' לבקשה). להלן נוסח המכתב: "בהתאם לחו"ד הפיקוח ולדרישת הנהלת ביה"ס, קיימת עילה להפסקת עבודתך בתום שנת הלימודים הנוכחית. כדי לאפשר לך להתייחס לחוה"ד ולדרישה האמורה, ניתנת לך בזה אפשרות שימוע. עליך לתאם מועד לשימוע תוך 5 ימים ממועד קבלת מכתבנו זה. אם המועד לא יתואם על ידך, תדון ועדת החינוך בעניינך ללא השימוע האמור." (ההדגשה הוספה - א.א.). למכתב ההזמנה לשימוע לא צורפה חוות הדעת או הסבר לגבי דרישת הנהלת בית הספר, חרף מתן האפשרות להתייחס אליהם !!! לטענת המבקש, עם קבלת המכתב חלה התדרדרות במצבו הבריאותי, אך חרף עובדה זו הוא פנה בפקס למשיבה וביקש לתאם את מועד השימוע (נספח ו'1 לבקשה) ביום 25.5.09 נמסר למבקש כי השימוע נקבע ליום 26.5.09, נוכח הצורך לקבל החלטות לפני יום 31.5.09. המבקש הסביר כי לא יוכל להתייצב בשל מצבו הבריאותי וביקש לדחות את השימוע לאחר חג השבועות (לכל המוקדם יום 31.5.09) (נספח ז' לבקשה). המבקש שלא חש בטוב הופנה ביום 25.5.09 ע"י רופא קופת החולים למיון בשל 'לחצים בחזה' (נספח ח' לבקשה), וככל הנראה שוחרר בו ביום. ביום 27.5.09 הוצאה למבקש תעודת מחלה לימים 25.5.09 - 4.6.09 (נספח ט' לבקשה). ככל הנראה התעוררה בעיה בהמצאת תעודת המחלה הנ"ל למשיבה. המבקש לא התייצב לשימוע שנקבע ליום 26.5.09. ועדת השימוע סברה כי בנסיבות העניין אין מקום לדחות את השימוע ואישרה את הפיטורים (נספח ב' לתצהיר המנהל). להלן החלטת הועדה: "לאחר הדברים שהובאו בפנינו, אנו מחליטים, שלא היה מקום לדחיית השימוע ולא מצאנו הצדקה לאי הופעתו של המורה ילון. לפיכך, ולאור הדברים שהובאו בפנינו, לגבי היעדרויותיו, איחוריו, ודפוסי עבודתו בכיתה שאינם ראויים, הוחלט לאשר את החלטת ועדת החינוך בדבר פיטוריו של המורה הרב ילון. יחד עם זאת, לפנים משורת הדין, הוחלט לאפשר לו לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר, ולשם כך עליו לפנות בבקשה מנומקת בכתב למזכירות ההנהלה עד ליום כ"ט בסיוון תשס"ט 21 יוני 09. ככל שיוגש ערר או בקשה ע"י הרב ילון, הוא יוזמן להופיע בפני הועדה שתדון בעניינו. כל עוד לא תוגש הבקשה ובמידה שערעורו או השימוע יידחו ע"י הועדה, תופסק עבודתו ביום 31 באוגוסט 2009." בתחילת חודש 6/09 קיבל המבקש מהמשיב מכתב נושא תאריך 19.5.09 ובו הודע לו על הפסקת עבודתו החל מיום 31.8.09 (נספח י' לבקשה). להלן נוסח המכתב: "למרות שנשלח אליך זימון לשימוע - לא הופעת במועד שנקבע! לאור זאת הוחלט, בהתאם לחו"ד הפיקוח ולדרישת הנהלת בית הספר, להודיעך על הפסקת עבודתך בשנת הלימודים הבאה. לאור האמור, אנו נאלצים להודיעך, בצער רב, על הפסקת עבודתך בתום שנת הלימודים הנוכחית, דהיינו ביום 31.8.09. יחד עם זאת ולפנים משורת הדין, ניתנת לך אפשרות לערער על האמור לעיל בפני ועדת ערר. לשם כך עליך לפנות בערר מנומק ובכתב למזכירות ההנהלה עד ליום כ"ט סיון תשס"ט, 21.6.09. לאחר מועד זה לא יתקבלו עוד בקשות ועררים! אם יוגש על ידך ערר או בקשה, כאמור, תזומן להופיע בפני הועדה שתדון בענינך. כל עוד שלא יוגש על ידך ערעור או בקשה, או במידה וערעורך או השימוע יידחו על ידי הועדה, עבודתך בשרותנו תסתיים ביום 31.8.09. אנו מודים לך בעד עבודתך עד כה ומאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך." (הדגשות במקור - א.א.). ביום 18.6.09 הוגשה הבקשה הנוכחית ובה טען המבקש כי יש לבטל את פיטוריו. ואלה טעמיו המרכזיים בתמצית: לא נמסר לו מדוע מבוקש לפטרו. למכתב ההזמנה לשימוע לא צורפה חוות דעת הפיקוח, ולמעשה המבקש כלל לא ראה מפקח בשיעוריו. המשיב נקטה כלפיו בהליך של פיטורים פדגוגיים, שלא בהתאם לכללים הקבועים במשרד החינוך ובכלל זה לא נמסרו לו אזהרות; לא נמסרו לו חוות דעת של הפיקוח; לא קוים שימוע ולא זומנו נציגי ההסתדרות מורי אגודת ישראל. פיטורי המבקש נעשו בחוסר תום לב. למבקש לא נערך שימוע כדין. ביום 6.7.09 הוגשה תגובת המשיב ובה נטען כי המבקש נהג בעורמה כדי להתחמק מהשימוע, העלים עובדות וכי הבקשה מוקדמת שכן המבקש לא מיצה את זכות הערעור. לבקשה צורף תצהירו התומך של מנהל בית הספר - מר זאב רוזנברגר. להלן טענות המשיב בתמצית: המבקש התחמק מלהגיע לשימוע, ובכל מקרה לא היה במצבו הרפואי משום הצדקה שלא להגיע אל השימוע. התנהלותו של המבקש הייתה בעייתית, בלשון המעטה - נעדר ואיחר ימים רבים מבלי לתת הסבר מניח את הדעת ובאופן ששיבש את מהלך הלימודים וגרם להפרעות; המבקש שוחח ארוכות בטלפון הנייד באמצע שיעור ובזמן זה התלמידים עשו ככל העולה על רוחם; המבקש סטה מתכנית הלימודים ונהג לומר עם תלמידיו פרקי תהילים; הספק לימודיו היה דל; לא הטיל על התלמידים שיעורי בית; לא בדק מחברות ולא דרש מהתלמידים התייחסות לחומר הלימודי. באשר לטענת המבקש כנגד אי ביקור של מפקח בשיעוריו, נטען שכל פעם שהמפקח הגיע לבית הספר המבקש 'נעלם' באופן שלא אפשר פיקוח. השיחות הרבות עם המבקש במטרה למנוע את הרחקתו מבית הספר לא הועילו. המבקש נמנע מלנצל את זכות הערעור. ביום 8.7.09 התקיים דיון בבקשה. בדיון הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה להלן: "מבחינתנו אין מניעה לקיים את השימוע. אנו נעביר לב"כ המבקש מכתב המפרט את כל הטענות כנגד המבקש, לרבות האסמכתאות לאותן טענות, וזאת עד ליום 15.7.09. ישיבת השימוע תיקבע בתיאום עם ב"כ המבקש בין ה-19.7.09 ל- 26.7.09. ובישיבה זו המבקש יגיב לטענות. החלטת המשיב תינתן עד ליום 3.8.09. עד לאותו מועד ידווח בא כוח המשיב לבית הדין תוצאות ההחלטה. מבקשים לקבוע ישיבה נוספת." ואלה הארועים שארעו לכאורה לאחר הדיון הנ"ל. לעניין זה נסמך בית הדין על דיווח המשיב אשר הוגש רק ביום 20.8.2009, וגם זאת לאחר תזכורת מבית הדין: ביום 13.7.09 העביר ב"כ המשיב לב"כ המבקש פירוט הטענות כנגד המבקש (נספח א' לדיווח). להלן הפירוט: "א. לא מילא את תפקידו כמורה תוך הזנחת החובות המוטלות על המורה שהתבטאו ב: אי הקניית חומר למידה בהתאם לתכנון והמותאם לכיתות שבו לימד. אי ביצוע חובות המוטלות על המחנך בבדיקת מחברות והספקים דלים. ב. שימוש בחומרי למידה שאינם מתאימים. ג. מתן חומר כשעשועים במקום חומר למידה. ד. ניהול שיחות טלפון בשעות הלימוד. ה. חוסר משמעת בכיתה. ו. היעדרויות משעות הוראה במשך היום. ז. איחורים משמעותיים בהגעה לעבודה. ח. מתן ציונים ללא כל קשר ולא יחס לידע של התלמיד. ט. אמירת פרקי תהילים ו"פרקי שירה" במקום מתן שיעורי הוראה. י. למרות שמרשך הועבר ללימוד פרטני של תלמיד אחד בלבד לא מילא את חובתו. יא. הימנעות מלקיים את השיעורים של קשיי למידה שנקבעו לו וישיבה בטל בשעות אלו. יב. אי קבלת מרות המנהל. יג. אי קיום התחייבות שניתנה על ידו לאחר התראה. יד. התעלמות מדרישת המנהל שניתנו במהלך שנת הלימודים. טו. היעלמות מביה"ס בשעה שהגיע הפיקוח". במכתב נרשם כי צורפו אליו המסמכים להלן: "3. במצורף: גיליונות חיסורים בשנים קודמות איחורים תשס"ט דו"ח פעולה - שיחות טלפון במהלך שיעור מערכת שיעורים תשס"ט 3 דו"חות מקוצרים - ציונים דו"ח פעולה 3 דו"חות פעולה סקירת מחברות התחייבות התנצלות". כמו כן הוסף בסעיף 4 למכתב כי בתיאום עם המנהל ניתן יהיה לעיין במחברות של תלמידים לצורך התרשמות על היקף הלימודים, מהותם ורמתם. ביום 26.7.09 התקיים למבקש שימוע. בישיבה זו השיבו המבקש ובא כוחו כנגד הטענות שהועלו כלפי המבקש. יצוין כי פרוטוקול ישיבת שימוע לא הומצא לבית הדין, וכלל לא ברור אם קיים כזה. הפתיח ל'החלטת' ועדת השימוע נראה כמו תחליף פרוטוקול ובו תיאור בדיעבד של אירועים ודברים שנאמרו בשימוע, אך כמעט שאין בו פירוט של תשובות המבקש. בכל אופן, לבית הדין לא ידוע מה היו תשובות המבקש או ב"כ בשימוע. בגמר הישיבה ביקש ב"כ המבקש להשלים את טיעוניו בכתב עד ליום 4.8.09, אך לבסוף לאחר פניית ב"כ המשיב הודיע ב"כ המבקש ביום 10.8.09 כי הוא מוותר על השלמת הטיעונים בכתב. ביום 12.8.09 קיבלה ועדת השימוע את החלטתה כדלהלן, זאת לאחר שהצדדים התייחסו להצעת הפשרה שהועלתה ע"י בית הדין בדיון. להלן ההחלטה: "לאחר הצהרות הצדדים, כאמור, נתקיים השימוע לגופו. במהלך השימוע, נשמעו המפקח, המנהל וסגנו, ותגובתו של המורה לטענות שהועלו נגדו. המורה אמנם ניסה לתרץ את המעשים והמחדלים המיוחסים לו, אולם הועדה לא השתכנעה שיש בהם כדי לתת תשובה הולמת לטענות. הועדה התרשמה לרעה מגיליונות הציונים שנערכו על ידי המורה, ובהם כל התלמידים (80 !! במספרם) קיבלו ציון 'טוב מאד'. בדיקת המחברות והחוברות של חלק מהתלמידים שקיבלו טוב מאד בכתיב, העלתה טעויות רבות, חוסר ידע, שגיאות כתיב ועברית אשר מצביעים על כשל מוחלט, והם כאמור זכו לקבל טוב מאד בין שאר כל התלמידים. די בעובדות אלו כדי ללמד כיצד ביצע המורה את עבודתו ואת המשתמע מאופן מילוי תפקידו. ומכיוון שהזכרנו את המחברות והחוברות, לא נוכל שלא להתייחס לרמת החומר הנלמד ולהישגים המלמדים על 'דלות' עד כדי זלזול. הטענות שהושמעו על ידי המנהל המפקח וסגן המנהל, הן חמורות ובהן רשלנות במילוי תפקידו; איחורים, חיסורים, שיחות טלפון בשעת השיעור, כשכל אלו דיים כדי להפסיק את עבודתו של המורה. הועדה שקלה בכובד ראש את החומר שהיה בפניה ואת מחויבות המוסד כלפי התלמידים הזכאים לקבל חינוך ידע ודוגמה אישית של המורה. המורה ניסה להדגיש כי המדובר בשנה האחרונה לעומת כל השנים הקודמות של היו נגדו טענות, ואף ניסה להסביר מדוע הם קרו בשנה האחרונה. לוועדה אין ספק שהמתח שנוצר בין המורה לבין המנהל אינו מאפשר המשך העסקתו של המורה בבית הספר בו לימד בשנה החולפת, גם אם יתחייב לעמוד בדרישות המנהל ובית הספר. במצב שנוצר אם גם ימצא פתרון, הוא חייב להיות במקום אחר ולאחר שהמורה יקבל עליו את המחויבות המתבקשת מתפקידו כמורה וכדמות חינוכית. כבר ציינו שב"כ המורה הזכיר את הצעתו של כב' השופט איטח למצוא למורה בית ספר אחר לשנת הלימודים הבאה. אנו גם ערים לדברי יו"ר הסתדרות המורים שהינו חבר בוועדה אשר לפי ידיעתו ובדיקתו בשטח, אין בבני ברק באף אחד מבתי הספר מקום פנוי שניתן לשבץ בו את המורה, כפי שאף אושר לנו על ידי הפיקוח. התלבטנו קשות ובעיקר לנוכח מחויבותנו כלפי התלמידים אם יש מקום להשאיר את המורה במערכת, ואולם מתוך רצון להתייחס להצעת ביהמ"ש, החלטנו לתת למורה הזדמנות אחרונה להוכיח כי הפנים את מה ששמע במהלך הדיון, ואת עמדת חברי הועדה, ועל כן אנו מחליטים: 1. מכתב הפיטורים שהוצא למורה יותלה. הועדה מקבלת את הצעת יו"ר הסתדרות המורים, ולפיה החינוך העצמאי יאפשר למורה לחזור לעבודה כמורה באחד מבתי הספר באזור המרכז, כפוף לאמור בהחלטתנו זו. 2. המורה יחתום על התחייבות והצהרה, כי הוא מודע לטענות שהועלו נגדו, והוא מקבל על עצמו שהמעשים והמחדלים שיוחסו לו לא יחזרו בשנת הלימודים תש"ע. 3. המורה יקבל על עצמו למלא אחר חובתו כמורה, ולעמוד בהוראות של הפיקוח ושל מנהל בית הספר שבו יועסק בשנת תש"ע. 4. ככל שהמורה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תופסק עבודתו לאלתר והתליית מכתב הפיטורין שנשלח לו תבוטל. 5. המורה חייב להיות מודע לתוכן החלטתנו ולהיענותו להצעת כב' ביהמ"ש ודברי בא כוחו כפי שנאמרו בפתיחת הדיון." מבלי להיכנס לטעמים שלא הובררו מן הבחינה העובדתית - הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה אודות בית הספר אליו יועבר המבקש ועל תנאי העברה. ביום 27.8.09 התקיים הדיון. בפתח הדיון משהתברר שבשל תקלה לא זומנו נציגי הציבור ביקשו הצדדים לקיים את הדין בבקשה בפני דן יחיד, ובהתאם ניתנה החלטה. לפיכך - ניתנת ההחלטה בדן יחיד. בישיבה זו השלימו הצדדים את טענותיהם. בגמר הדיון ניתנה ההחלטה להלן: " ההחלטה תשלח לצדדים בדואר. עד למתן החלטה בסעד הזמני, לא ייכנסו לתוקפם פיטוריי המבקש והוא ימשיך ללמד בשנה הקרובה בביה"ס בו לימד ערב הגשת הבקשה." חרף ההחלטה ולבקשת הצדדים ניתנה להם שהות להגיע להסדר מוסכם. ביום 29.8.09 הודיע ב"כ המבקש כי הצדדים לא הגיעו להסכמה. ביום 30.8.09 העבירה המשיב לבית הדין את הצעת הפשרה מטעמה, תוך הבעת טרוניה על העדר הסכמה מצד המבקש. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים אני סבור כי עד להכרעה בתיק העיקרי יש להורות על כך שהפיטורים לא יכנסו לתוקפם ויש להורות למשיב להמשיך ולהעסיק את המבקש בהוראה בבית הספר בו לימד ערב הגשת הבקשה, ואלה טעמיי בתמצית: בפתח הדברים יצוין כי להסכמות הצדדים או אי הסכמתם להצעות בית הדין לפשרה אין רלוונטיות לצורך הכרעה בבקשה, וזו תוכרע על יסוד חומר הראיות והטיעונים שבפני בית הדין. עיון בזימון של המבקש לשימוע מעלה כי הוא לוקה בכלליות ובהעדר פירוט. במכתב ישנה התייחסות לחוות דעתו של המפקח. לא רק שחוות דעת שכזו לא הומצאה למבקש אלא הסתבר בדיון מיום 27.8.09 כי חוות דעת שכזו אין בכתובים אלא היא בעל פה בלבד. כמו כן, לא הובאו כל ראיות לכך ש'תלונות' הנהלת בית הספר בכלל הומצאו למבקש. לראשונה, הומצאו למבקש מסמכים כלשהם בקשר לאותן תלונות רק במסגרת ההזמנה לשימוע מיום 26.7.09. מסמכים אלה כלל לא הומצאו לבית הדין, ו'נשלפו' רק בסיכומים בעקבות הערתו של בית הדין שמעבר לטענות בעל פה אין בפניו שום מסמך או תיעוד על תלונות. צודק המבקש כי במצב שכזה לא ניתנה לו האפשרות לפרוס בפני בית הדין את תשובותיו למסמכים אלה ולנסיבות עריכתם. כתוצאה מכך, ממילא השימוע שתוכנן ליום 26.5.09 היה נפגם, בפגם היורד לשורשו של עניין. שכן, מדובר בעובד בעל ותק של 13 שנים, ושום דבר לא מנע מהמשיב להיערך מבעוד מועד ולאפשר למבקש להיערך לשימוע. גם אם אניח שבשימוע המאוחר נרפא הפגם, אין בכך כדי להועיל. שכן, בהעדר פרוטוקול שימוע, בית הדין גם אינו יכול לבחון את סבירות שיקול דעתה של ועדת השימוע. לא זאת אף זאת וזה העיקר - אכן לכאורה פיטורי המבקש הם פיטורים הדומים לפיטורים 'פדגוגיים', ולחלופין - פיטורים שמרכיב מהותי בהם הוא של פיטורים 'פדגוגיים'. פיטורים שכאלה נחשבים לפיטורים קיצוניים הטעונים פעולה לפי כללים הקבועים במשרד החינוך. במקרה הזה - דומה כי המשיב כלל לא פעל לפי כללים אלה, או אפילו 'צל צילם' של כללים אלה, ומדובר לכאורה בפגם היורד לשורשו על עניין. כך למשל: לא הוצגו דו"חות פיקוח מסודרים לגבי תפקוד המבקש. כל שהוצג הן טענות ללא שום אסמכתאות. גם הטענה כאילו המבקש התחמק מלאפשר למפקח להכנס לשיעוריו, לא גובתה באסמכתאות בזמן אמת, ונטענה בעלמא. בפיטורים פדגוגיים, המסקנה על הצורך בפיטורים טעונה 'אזהרת מנכ"ל' בתום השנה הראשונה, ורק בהעדר שיפור בשנה שלאחר מכן - ניתן לפטר. לא מצאנו כי המשיב הוציא למבקש אזהרה כאמור, וממילא נדרש כי המבקש יועסק שנה נוספת לשם בחינת סוגיית השיפור או העדרה. לבסוף, יש להתייחס לסוגיית האכיפה. המשיב העלתה טענות על כך שהאכיפה תגרום לתלמידים נזק וכן טענות על חוסר היכולת של המנהל ומורים אחרים לעבוד עם המבקש. באשר לטענה הראשונה - זו לא מקובלת, שהרי ממילא גם לפי ההחלטה הנוכחית של ועדת השימוע המבקש יכול להמשיך וללמד (אך בבית ספר אחר). באשר לטענה השנייה - בכל הכבוד, לא מצאתי לה תמיכה בתצהיר התשובה. הטענה הועלתה רק בסיכומים וללא תשתית שמאפשרת לקבוע כי ההשפעה על יחסי העבודה בבית הספר היא כזו שיש בה כדי להתגבר על חומרת הפגמים הלכאוריים. לאור האמור, הבקשה מתקבלת. פיטורי המבקש לא יכנסו לתוקפם והמשיב ימשיך להעסיק אותו כפי שהיה ערב הגשת הבקשה. המשיב תשלם למבקש, תוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה, שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. לא ישולמו במועד ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. בשים לב לתוצאה יש להכריע בתיק העיקרי בזריזות. לפיכך, ניתנת לצדדים שהות של 10 ימים על מנת להודיע פרטי לוחות זמנים מוסכמים הדרושים להם לשם הגשת כתב הגנה, תצהירי גילוי ותצהירי עדות ראשית. לא תוגש הודעה מוסכמת תוך המועד הנ"ל יקבעו לוחות הזמנים ע"י בית הדין. התיק יובא לעיוני בהתאם. ההחלטה ניתנת לערעור ברשות בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי תוך 15 ימים ממועד קבלת ההחלטה. פיטוריםעצמאיםמוריםדיני חינוך