צו ביניים כנגד מי שאינו צד להליך

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו ביניים כנגד מי שאינו צד להליך עתירה: זוהי בקשה לביטול צו ביניים אשר ניתן כנגד המבקשת. העובדות 1. ביום 22.3.07 הגישו העותרות עתירה מינהלית כנגד המשיבות, בה עתרו להורות למשיבים להמשיך לאלתר בהליך להקצאת מבנה בית הכנסת ברחוב בני-בנימין בשכונת גלי-ים בעיר נתניה, וזאת בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של משרד הפנים. לחילופין, ביקשו העותרות, להורות למשיבים להקצות לעותרת 1 מקום ראוי אחר לקיום פעילויותיה. 2. במרץ 2009 הגישו העותרות והמשיבות "בקשה מוסכמת למתן צו ביניים". בבקשה זו הודיעו העותרות והמשיבות כי הגיעו להסכמה, בין היתר, כדלקמן: המשיבות מתחייבות להקפיא את ההליכים להקצאת המבנים הבאים, על-פי הנוהל, ולא לנקוט כל מהלך ביחס אליהם, וזאת עד להכרעה בעתירה זאת: א. מבנה בית הכנסת, בקומה השנייה מעל גן הילדים, ברח' בני-בנימין בשכונת גלי-ים בעיר נתניה. ב. המבנה ברחוב בקמן ... ג. מבנה בית הכנסת "באר חנה" ברחוב אגוז פינת אמנון ותמר, רמת פולג. ד. מבנה בית הכנסת "באר ישראל" ... ה. מבנה בית הכנסת "דביר קודשו" ... ו. מבנה בית הכנסת ברחוב הרב נריה ... ז. מבנה בית ככנסת חב"ד. 3. ביום 29.3.09 אישר כב' השופט ע' פוגלמן את הסכמת הצדדים ונתן לה תוקף של צו ביניים. צו הביניים ניתן בלא שניתנה לנציגי בתי הכנסת, או מי מטעמם, הזכות להגיב לבקשה ולהסכמות, ומבלי שאלה היו צד לעתירה. 4. ביום 2.7.09 הגישה באר-חנה (הנזכרת בסעיף 2(ג) לעיל) בקשה לביטול צו המניעה (בש"א 31736/09). לאחר שבקשה זו נמחקה, מטעמים המפורטים בהחלטה מיום 13.7.09, הגישה באר-חנה בקשה נוספת לביטול צו המניעה, היא הבקשה נשוא החלטה זו. 5. בבקשתה, טוענת המבקשת, כי יש לבטל את צו הביניים מהטעמים העיקריים כדלקמן: א. המבקשת היא עמותה שנוסדה בשנת 2006, אשר, בין מטרותיה, שמה לה ליעד להקים בית-כנסת בשכונת רמת-פולג בנתניה. ב. המבקשת השקיעה ממון וזמן רב להביא להקמת בית הכנסת, וסיימה את עיקר ההליכים המקדמיים לשם הקצאת הקרקע והמבנה עבור בניית בית הכנסת. המבקשת אף ערכה, לטענתה, טקס הנחת אבן פינה לבית הכנסת בשיתוף עם המשיבות. ג. המבקשת סיימה לבצע, על חשבונה ובמימונה המלא, את הליך הפרסום בדבר אפשרות להקצאת קרקע לגוף ציבורי, ופרסמה בעיתון מקומי עבור אפשרות זו. ד. עד למועד ההקצאה לא פנו העותרות בבקשה להקצאת המבנה עבורן, ולכן אין למבנה עוד רלוונטיות לגביהן ואין לעותרות כל יריבות כלפי המבקשת. ה. המבקשת מעולם לא התנגדה להקצאת קרקע או מבנה לעותרות ולא ברור מדוע העותרות פעלו נגדה, מבלי כל התראה או הליך מקדים. ו. המבקשת לא ידעה אודות העתירה ואף לא על הבקשה המוסכמת למתן צו ביניים, והדבר נודע לה רק ביוני 2009. ז. המבקשת היא צד שנפגע קשה מהעתירה, ולא יתכן כי יוצא נגדה צו מניעה מבלי שתשמיע את דעתה. ח. אי-צירוף בעל-דין העלול להיפגע, הוא נימוק לדחיית העתירה. 6. בתגובתן לבקשה מפרטות העותרות את טענותיהן כנגד המשיבות שהתנהלו, לטענתן, בחוסר סבירות ובחוסר הגינות, תוך הפלייה מטעמי השקפה דתית. הגיונו של צו הביניים, לטענת העותרות, הוא נוכח מצוקת המבנים בעיר נתניה, שכן בהיעדר צו המקפיא את הקצאת המבנים לבתי-כנסת בעיר, קיים סיכוי כי אם תזכה העותרת בעתירה, תעמוד העותרת בפני שוקת שבורה, שכן לא יהיה בנמצא מבנה הולם פנוי. העותרות טוענות עוד כי המבקשת אינה נפגעת באופן מיוחד מצו הביניים, והיא מבקשת לדחות את הבקשה. 7. המשיבות השאירו לשיקול-דעת בית המשפט אם להיעתר לבקשה. 8. במועד הדיון בבקשה התקיימה (ועדיין מתקיימת) שביתת קלדניות. אי-לכך, הכין בא-כוח המבקשת טיעונים בכתב ולעותרות ניתנה האפשרות להגיב על טיעונים אלה בכתב. עד היום לא הגישו העותרות את טיעונן בכתב, על אף שעבר המועד. דיון 9. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל. צו הביניים פוגע במבקשת, כמפורט בעובדות ובנימוקים שפורטו בבקשתה ולא נסתרו. צו הביניים ניתן כנגד המבקשת, מבלי שהוזמנה להביע את עמדתה וגם מבלי שהיתה צד לעתירה, והיא עדיין איננה צד לעתירה. 10. על אף טיעונים שעלו בענין אי-צירוף צדדים ראויים לעתירה, כמו המבקשת, לא ביקשו העותרות, עד כה, לצרף את המבקשת ואחרים כמשיבים בעתירה. 11. אי-לכך ומאחר והמבקשת נפגעה מצו הביניים, ומאחר ואין היא צד לעתירה, יש לבטל את צו הביניים שניתן נגדה. 12. סוף דבר - הבקשה מתקבלת וצו הביניים שניתן, בהסכמת העותרות והמשיבות, ביום 29.3.09, יבוטל כנגד המבקשת. 13. העותרות, ביחד ולחוד, ישלמו למבקשת שכר-טירחת עו"ד בסך 5,000 ₪ + מע"מ. צו בינייםצווים