צו מניעה זמני לפיטורים עד להכרעה בסכסוך קיבוצי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו מניעה זמני לפיטורים עד להכרעה בסכסוך קיבוצי: 1. לפנינו בקשת המבקשים 1 ו-2 מיום 5.2.09, לפיה נתבקש בית הדין ליתן צו מניעה כנגד המשיבה הקובע, כי המשיבה מחויבת לתוצאות ההליך המשמעתי שנערך למבקש ואינה מוסמכת לפטר עובד לרבות המבקש- לאחר תום הליך משמעתי קיבוצי, כמו כן להורות למשיבה להשיב את המבקש לעבודה לאלתר עד לברור המחלוקת במסגרת הבקשה העיקרית. רקע כללי: 2. המבקשת 1- הינה ארגון עובדים יציג, כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים,תשי"ז 1957, של העובדים אצל המשיבה (להלן- המבקשת 1). 3. המבקש 2- הינו עובד של המשיבה, המועסק בנמל חיפה כ-19 שנים בתפקיד אתת. 4. המשיבה- הינה חברה ממשלתית המפעילה את נמל חיפה (להלן -החברה או נמל חיפה). 5. עניינה של בקשה זו, ליתן סעד זמני כנגד החלטת המשיבה לפטר את המבקש 2 לאחר שנערך למבקש 2 דין משמעתי כטענת המבקשים-לאחר שמוצו כל ההליכים בעניינו של המבקש בהתאם למתווה שנקבע בהסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים, לפיכך פיטורי המבקש 2 נעשו בחוסר סמכות וככאלה בטלים מעיקרם. לטענת המבקשים, נוכח צעדים חד צדדיים בהם נוקטת המשיבה, למבקשת 1 שהינה צד להסכמים הקיבוציים, נתונה בידה הזכות למעורבות בקרה ונטילת חלק כאשר המשיבה פועלת בניגוד להסכם הקיבוצי ובמקרה דנן גם בעניינו של המבקש. 6. מנגד טוענת המשיבה, כי אין המדובר בסכסוך קיבוצי אלא בסכסוך היחיד שהולבש באצטלא של סכסוך קיבוצי. לטענת המשיבה, פיטורי המבקש בנסיבות תיק זה נופלת בגדרה של הפררוגטיבה הניהולית שלה. לטענתה, לאחר שהתגלה לה שבהליך שנערך על ידי ועדת המשמעת, נפלה טעות בפעולתה וכל ההליך בוצע באופן חסר אזי, המשיבה זימנה את המבקש לבירור נוסף- אולם הוא בחר שלא להגיע והוחלט על פיטוריו בהעדרו. להלן העובדות הצריכות לענייננו: 7. המבקש זומן לבירור משמעתי וכפי שעולה ממכתב הזימון: "בעקבות החששות הכבדים שהתגלו בנוגע לאירועים חמורים של גניבת מכולות,רישום כוזב במסמכי החברה ומרמה והפרת אמונים... דו"ח החקירה העלה ממצאים קשים ובהתאם למסקנותיו הנך מוזמן לועדת משמעת במסגרתה תשקל אפשרות לנקוט באמצעים משמעתיים בעניינך,לרבות האפשרות סיום עבודתך בנמל,בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים...ובהתאם לנוהל משמעת ... במסגרת הישיבה תישקל גם האפשרות לסיים את העסקתך בנמל תוך שלילת ההודעה המוקדמת... במהלך הבירור בפני וועדת משמעת תינתן לך האפשרות להתייחס לאמור לעיל ולדו"ח החקירה וכן לאפשרות נקיטת אמצעים משמעתיים בעניינך לרבות אפשרות סיום עבודתך בנמל ובכלל זה לאפשרות סיום העסקתך תוך שלילת ההודעה המוקדמת"(נספח ה' לתגובה לבקשה) על מכתב זה חתומה הגב' מתי גינור אשר השתתפה בוועדת המשמעת ושימשה מזכירת הוועדה. 8. ביום 4.1.09 נערכה למבקש ועדת משמעת בהשתתפות נציג מטעם הנהלת המשיבה אשר שימש גם כיו"ר הוועדה -מר צביקה רואימי (להלן- נציג ההנהלה/ צביקה),נציג מטעם ועד העובדים- מר מני כהן (להלן- נציג ועד העובדים/מני), מזכירת הוועדה הגב' מתי גנור -רמ"ד מש"א פרט והדרכה (להלן-מזכירת הוועדה/מתי) ומר ירון קליין- מנב"ט החברה (מנהל הבטחון של המשיבה). 9. במסגרת השימוע הוועדה דנה בחשדות שהועלו כנגד המבקש, ביחס לאירוע גניבת מכולות מהנמל שהתרחש בתאריך 10.7.07 (כשנה וחצי לפני השימוע), ובהפעלת כלי תפעולי ללא הסמכה (נספח ו' לבקשה). להלן ציטוט מתרשומת הוועדה, מפאת חשיבותה נביאה כלשונה: "תאריך הבירור- 4.1.09 מהות הבירור: העובד מנסור עמיד נחשד בגניבת מכולות והפעלת כלי תפעולי ללא הסמכה. הרכב הוועדה: ... תרשומת: צביקה מקריא את החשד לגניבת מכולות- במידה שהחשד יאומת, הדין לגביו פיטורין (עפ"י ההסכם הכחול),לגבי סעיף זה יש הכחשה של עמיד. לגבי החשד השני-עמיד לא מכחיש חנ"ח יכולה לקחת כל חברה חיצונית להיעזר בשרותיה, בדו"ח של החברה החיצונית המהווה מעין חו"ד. לגבי הסעיף השני עמיד הפעיל כלי שאין לו עליו הסמכה ושיגר מכולות זוהי עבירת בטיחות חמורה. קליין: התיק במשטרה נסגר אמנם אך לא נחקר. חנ"ח בקשה לפתוח את התיק על בסיס חקירה. נכון לעכשיו התיק סגור והמשטרה אף לא טרחה להודיע לחנ"ח. החלטת הוועדה: קנס כספי 3,500 ₪ ...+20,000 ₪ על תנאי לעבירה דומה במשך 3 שנים. השעיה- בחשד לגניבת מכולות למשך 3 שבועות עד 31.1.2009 . הערות- במידה שיורשע עפ"י דין,יוכל (הכוונה יוחל-נ.ח)עליו סעיף 9 בתקנון משמעת בסוגיית פיטורי עובד-להסכם העבודה 2001. במידה שייפתח התיק מחדש והעובד יואשם או יחשד בעבירה המיוחסת לו לא יושעה בשנית." (נספח ו' לבקשה). 10. בעוד המבקש נמצא בתוך תקופת ההשעיה, הוא זומן לבירור נוסף אשר נועד להתקיים בתאריך 18.1.09 . בתגובה לזימון, שלח מזכיר ועד העובדים בנמל, מכתב בו נרשם כי המבקש הובא על עונשו למרות מחאת נציג הוועד על חומרת העונש שהוטל על המבקש, ויש לראות את הנושא כ-"סגור סופית" ואין לפתוח אותו מחדש מכל סיבה שהיא.(נספח ז' לבקשה). 11. בתשובה לתגובת מזכיר הוועד, שלחה המשיבה מכתב נוסף ביום 19.1.09 ובו ציינה בין היתר כי: נערך למבקש בירור אלא לאחר בדיקה התברר כי הוא עמד בסתירה להוראות ההסכם הקיבוצי החל על הצדדים, לפיכך המבקש זומן לבירור חוזר ושקילה נוספת של ההחלטה בעניינו תוך התאמתה להסכמים הקיבוציים. (ראה נספח ח' לבקשה) 12. עוד באותו היום-19.1.09, שלח נציג המבקשת1 (ההסתדרות)מכתב תשובה למשיבה, בו הוא מודיע כי למבקש נערך בירור שבעקבותיו הוא קיבל את עונשו ולכן הוא נתן הוראה ליו"ר וועד העובדים לא להתייצב לבירור נוסף "זאת לאחר שהבירור שנערך היה בהסכמת נציג העובדים וההנהלה"(נספח ט' לבקשה) 13. ביום 28.1.09 (3 ימים לפני תום תקופת ההשעיה), קיבל המבקש הזמנה ל- "המשך שימוע בקשר לאפשרות פיטוריך מעבודתך בנמל זאת למרות שכבר ניתנה לך ההזדמנות להתייחס לאפשרות הנ"ל...ביום 1.2.09..."(נספח י' לבקשה) לגרסת המבקש-ביום למחרת ה-29.1.09 מי מטעם המשיבה הודיע לו כי לא שובץ לסידור עבודה לאחר תום תקופת ההשעיה, לכן שלא יגיע לעבודה . 14. לגרסת המבקש הוא לא התייצב להמשך השימוע שנקבע לו ליום 1.2.09 לאור הנחיית נציג וועד העובדים וההסתדרות שלא להתייצב בשל סיום ההליך בעניינו. 15. ביום 2.2.09 קיבל המבקש מכתב סיום העסקה בו חוזרת המשיבה על החשדות הכבדים שהועלו כנגדו ועל כך שאין המשיבה יכולה להשלים עם החשדות למעשים הפליליים החמורים שבוצעו בשטחה ועליה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה. על פי האמור במכתב פיטורי המבקש אמורים להיכנס לתוקף בתאריך 2.3.09 (נספח יא' לבקשה). 16. בו ביום 2.2.09 הודיע נציג ההסתדרות למשיבה, כי מעשה הפיטורים של המבקש מהווה הפרה של הסכם קיבוצי ודרש להחזירו לאלתר לעבודה ולשבצו בסידור העבודה. 17. משלא נענתה המשיבה לדרישת המבקשת 1, ביום 5.2.09 הגישו המבקשים צו מניעה דחוף שעניינו מניעת פיטורי המבקש . להלן עיקר טענות הצדדים: 18. טענות המבקשים 1ו-2: א. לטענת המבקשים- הצדדים פעלו על פי הליך המשמעת המותווה בהסכמים הקיבוציים ואף הגיעו להסכמות בדבר מתן עונש חמור ביחס לעונשים הנפסקים בדרך כלל. הסיכום שהושג הינו הסכם משפטי המחייב את כל הנדרש להיות הסכם מחייב. ב. לאחר שתם ההליך המשמעתי בענייינו של המבקש, ההנהלה לא רשאית להשית עליו עונשים נוספים/שונים מעבר למה שהשיתה עליו הוועדה. ג. המשיבה אינה מוסמכת לפטר עובד תוך עקיפת הליכי המשמעת לפיכך פיטורי המבקש נעשו ללא סמכות וככאלה הם בטלים מעיקרם. המבקשת 1 הינה צד להליך המשמעתי כפי שנקבע בהסכמים הקיבוציים, באופן שיש לה הזכות למעורבות,בקרה ונטילת חלק בתוצאות ההליך המשמעתי. המשיבה איינה את תוצאות ההליך ופעלה בניגוד להסכם הקיבוצי. ד. בהיות המבקש "עובד מייסד", כהגדרתו בהסכם המעבר הרי שהמשיבה לא מוסמכת לפטר את המבקש לאור סעיף 11 בהסכם המעבר. ה. בשל העדר פגמים או טעות בהחלטת וועדת המשמעת, המבקשים מתנגדים לקיום הליך חדש, היות וההליך נערך כדין ואף מוצה עד תום בכך שהמבקש ריצה את עונשו בהתאם להחלטת הוועדה ואין כל עילה לביטול החלטת הוועדה או כינוסה מחדש. ו. הפעלת הפררוגטיבה הניהולית של המשיבה צריכה להיעשות באופן ובדרך הקבועה בהסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים. ז. הסכסוך הנדון הינו בראש ובראשונה קיבוצי,כאשר האינטרס הינו הגנה על זכויות חברי המבקשת 1 ,על פי ההסכמים. הגנת זכויות המבקשת 1 כוללים את זכויות המבקש 2 ובכך אין שום פסול. ח. לטענת המבקשים, החלטת המשיבה על פיטורי המבקש לוקה גם בחוסר סבירות ומידתיות קיצונית, משום שהמעשה המיוחס למבקש נעשה לפני כשנה וחצי ומאז המשיבה לא טרחה לעשות דבר בעניין. בנוסף לכך חוקר מטעם המשיבה הדגיש מפורשות כי אין די ראיות להוכחת טענת הגניבה כלפי המבקש דווקא והמשיבה לא המציאה תלונה שהוגשה למשטרה כנגד המבקש. ט. לטענת המבקשים, בנסיבות של עקיפת מנגנוני המשמעת בצורה בוטה על ידי המשיבה, מחייב האנטרס הקיבוצי אכיפת יחסי העבודה, כחלק משמירה על זכויות הארגון וחופש ההתארגנות. מן הדין ומן הצדק יש לבטל את פיטורי המבקש ולהורות על השבתו לעבודה על אתר. טענות המשיבה: 19. א. לטענת המשיבה- המבקש נחקר מספר פעמים על ידי חוקרים מטעם המשיבה וחוקרי המכס. עדותו נמצאה ברובה ככולה שקרית ונקבע על ידי משרד החקירות (מטעמה של המשיבה) באופן חד משמעי שהוא האחראי למעשי הגניבה ולכל הפחות לאירוע מיום 10.7.07 . ב. אין מדובר בסכסוך קיבוצי אלא בסכסוך היחיד והעילות הנתבעות במסגרת תיק זה, הינן עילות אינדבידואליות ועל כן מן הראוי לדחות/למחוק את הבקשה לצו מניעה על הסף. ג. פיטורי המבקש בנסיבות התיק דנן, נופלת בגדרה של הפררוגטיבה הניהולית של המשיבה. המדובר בעובד אשר התגלו חשדות כבדים נגדו, למעשים פליליים חמורים.בהתאם לממצאי חברת החקירות מטעמה מחובתה לנקוט באמצעי היחיד אשר היא מחוייבת לנקוט במקרה זה והוא פיטורי המבקש. ד. לטענת המשיבה- הפעולות שננקטו בעניינו של המבקש הינן מידתיות ונעשו בתם לב ובסבירות. לגרסתה היא בדקה,חקרה ושוב חקרה תוך שהיא מעניקה למבקש אינספור הזדמנויות להפריך את ההאשמות נגדו, או להביע חרטה, אולם המבקש בחר שלא לנצל את ההזדמנויות שניתנו לו ולא סיפק כל הסבר למעשיו החמורים. ה. בקשת המבקשים נגועה בחוסר תם לב מובהק,מכמה טעמים:האחד- המבקשים לא הזכירו את קיומו ותוכנו של דו"ח החקירה אשר מהווה ראיה חותכת למעורבותו של המבקש במעשי הגניבה ובצורך הבלתי נמנע בסיום העסקתו. השני- שאלת פיטוריו של המבקש כן הובאה בפני המבקש בטרם נערך לו שימוע,בניגוד לטענות המבקשים. השלישי- בדו"ח החקירה שהוגש למשטרה צויין בראשיתו כי המבקש הוא החשוד העיקרי. לאור זאת, מדובר בחוסר תם לב קיצוני בו נקטו המבקשים באופן הצגת העובדות. ו. בקשת המבקשים למתן סעדים זמניים נגועה בשיהוי, היות והיה ידוע להם כבר ביום 18.1.09 עת זומן המבקש לבירור נוסף כי המשיבה שוקלת את סיום העסקתו. דיון והכרעה : 20. לגופה של בקשה - מטרתו של סעד זמני הוא בעיקר שמירה על המצב הקיים העלול להשתנות אם לא יינתן הצו הזמני וזאת על מנת שנתבע לא ינצל לרעה את תקופת הביניים עד למתן פסק הדין בתובענה . (ראה: ספרו של הנשיא א.גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה שביעי, עמ' 399 וכן ד"ר וינוגרד ,צווי מניעה" חלק כללי עמ' 65, דב"ע מז3-3/ עיריית רמת גן נ' מלכה אנגלסמן פד"ע יח 141). 21. השיקולים הבאים בפני בית הדין בעת שהוא שוקל מתן סעד זמני הינם, קיומה של זכות, ניקיון כפיו של המבקש, מאזן נוחות ונזק בלתי הפיך. 22. שעה שלארגון עובדים יש זכות על פי הוראה אובליגטורית או נורמטיבית גם יחד בהסכם קיבוצי,הוא רשאי להגיש לבית הדין הליך בסכסוך קיבוצי והדוגמא המובהקת לכך היא-הכשרות לפטר. (ראה: דב"ע מד/19-4 ההסתדרות הכללית נ' אוניברסיטת ת"א פד"ע טו 260; דב"ע לד/3-4 מדינת ישראל נ' הסתדרות ההנדסאים והטכנאים המוסמכים פד"ע ה' 197; דב"ע נז/22-4 ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים נ' עירית נצרת עילית פד"ע לב 513). 23. אין מחלוקת כי על הצדדים חלים הסכמים קיבוציים אשר קובעים את הדרך והאופן בו יבוצע הליך הפיטורים- לפיכך הפררוגטיבה הניהולית של המשיבה מוגבלת וכפופה לאמור בהסכמים הקיבוציים. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי יכול שתהיה פגיעה בהסכם הקיבוצי אם לכאורה, עניינית, לא התיישבו עם ההסכם, או שלא הלכו בדרך שההסכם הקיבוצי קבע (אך אם נרפא הפגם אין בהחלטה כדי לפגוע בתקפות הפיטורים- מיום קבלת ההסכמה לכך, ראה: דב"ע לז/44-3 זלפה לוי נ' הדסה נעורים פד"ע ט 73) בית הדין אינו מתערב בדרכי הפיטורים הנקבעים בהסכם הקיבוצי, מאחר ואין זה דרכו להתערב בתוכנם של הסכמים קיבוציים (דב"ע מז/138, 135-3 שקם בע"מ נ' אירית דורון פד"ע יט 408). אלא, שכאן המדובר- בתביעה שעילתה, ביצוע לחילופין הפרה של הוראות בהסכם קיבוצי, לפיכך התביעה נכנסת לגדרו של סעיף 24 (2) לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט 1969, כאשר להכרעה בשאלה זו, יש השלכת רוחב על כלל העובדים ולכל הפחות על קבוצת ה"עובדים המייסדים" אצל המשיבה. לפיכך יש הצדקה לדון בתיק זה במסגרת הליך קיבוצי כבקשת המבקשים. 24. לאחר שעיינו בבקשה, בנספחים, כמו גם בתגובת המשיבה ובנספחיה, לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בסיכומי שני הצדדים, נחה דעתנו, כי עלה בידי המבקשים, ולו באופן לכאורי בלבד, להצביע על פגמים במתן ההחלטה אודות פיטורי המבקש2 מהעבודה, החלטה אשר ניתנה ביום 2.2.09, כאמור. 25. ראשית, נציין כי לא ראינו חוסר ניקיון כפיים בהגשת הבקשה כפי שטוענת המשיבה, הרי שהמבקשים לא הסתירו עובדות מהותיות, רלוונטיות וחשובות, כאלו שללא גילוין לא יכול בית הדין לדון לגופו של עניין. כמו גם, שלא היה שיהוי בהגשת הבקשה, בתקופה שבין ההודעה על הזמנה לשימוע נוסף, עובר להודעת הפיטורים. שכן בזמן הזה עשו המבקשים מה שבידם וכל שנראה בעיניהם הדרוש לביטול רוע הגזירה. מכל מקום, ממועד הודעת הפיטורם ביום 2.2.09 ועד למועד הבקשה דנן ב-5.2.09 עברו כשלושה ימים בלבד, ודי בכך כדי להדוף את טענת השיהוי. 26. עיקר טענת ב"כ המשיבה, בכך שיש לבטל את הליך וועדת המשמעת שהתקיים בעניינו של המבקש בתאריך 4.1.09, משני טעמים, האחד-משום שבדיעבד התגלה שנפלה טעות בהליך בכך שנציג ההנהלה לא היה מודע שנתונה בידו הסמכות לנקוט בהליך של פיטורים הנימוק השני- נשמט מהדיונים בהליך המשמעתי, עבירת משמעת של רישום כוזב במסמכי תאגיד ולמעשה הבירור לא בוצע במסגרת האפשרויות הנתונות להנהלת המשיבה בהליך משמעתי. 27. יאמר כבר עתה, כי מדובר במעשי מעביד כנגד עובדו. בית הדין לא יתערב במעשיה ושיקוליה של ועדת המשמעת. אולם בית הדין התבקש בין היתר לצוות על המשיבה להימנע מלזמן את המבקש 2 לועדת משמעת נוספת, לאחר שהוועדה הראשונה שמעה את המבקש והטילה עליו עונש כספי והשעייה. ורק לאחר תום תקופת ההשעיה זומן שוב לוועדת משמעת בגין אותן עבירות משמעת שכבר קיבל את עונשו בגינן. משלא הגיע המבקש לוועדת המשמעת השניה אליה הוזמן- הוועדה התכנסה והחליטה בהיעדרו על פיטוריו. בשלב זה, בענייננו, יש לבדוק את את הסבירות והלגיטימיות של החלטות המשיבה ואת תום ליבה. 28. אין חולק כי העבירות משמעת בגינן הוזמן המבקש לדין משמעתי ביום 4.1.09, ארעו כשנה וחצי לפני הזימון לועדת משמעת. בהודעת הזימון לבירור משמעתי - נרשם במכתב באופן מפורש, מספר פעמים, כי הוועדה תשקול גם אפשרות של פיטורים בשל החשדות שהועלו כנגדו "...הנך מוזמן לועדת משמעת במסגרתה תשקל אפשרות לנקוט באמצעים משמעתיים בעניינך,לרבות האפשרות סיום עבודתך בנמל,בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים...ובהתאם לנוהל משמעת ...במסגרת הישיבה תישקל גם האפשרות לסיים את העסקתך בנמל תוך שלילת ההודעה המוקדמת... במהלך הבירור בפני וועדת משמעת תינתן לך האפשרות להתייחס לאמור לעיל ולדו"ח החקירה וכן לאפשרות נקיטת אמצעים משמעתיים בעניינך לרבות אפשרות סיום עבודתך בנמל ובכלל זה לאפשרות סיום העסקתך תוך שלילת ההודעה המוקדמת" (נספח ה' לתגובה לבקשה). על המכתב הנ"ל חתומה גב' מתי גינור, אשר השתתפה בוועדת המשמעת ואף שימשה כמזכירת הוועדה. נראה ולו באופן לכאורי, כי בשלב זימונו של המבקש לבירור בפני וועדת משמעת הראשונה, המשיבה לקחה בחשבון את פיטורי המבקש ואף הביאה זאת לידיעתו בהזמנה לשימוע. לכן המשיבה לכאורה ידעה שיש בסמכותה לפטר את המבקש בהתאם להסכם הקיבוצי. נוסיף לכך את העובדה, שמפרוטוקול וועדת המשמעת הראשונה,נראה שהיא כן שקלה את פיטורי המבקש2, לאור הערות הוועדה "במידה שיורשע עפ"י דין יוחל עליו סעיף 9 לתקנון משמעת פיטורי עובד להסכם העבודה 2001" . 29. יש לציין כי, במהלך הניהול ההליך המשפטי, הן במסגרת הדיון בבקשה שהתנהל בפנינו והן במסגרת הסיכומים, המשיבה מנסה להעמיד את חומרת החשדות והמעשים המיוחסים למבקש, באופן חריג ומיוחד המחייב אותה לפעול כפי שפעלה ולפטר את המבקש לאלתר. בית הדין לא מקל ראש בחשדות המיוחסים למבקש, אולם לאור התנהלות המשיבה, מהמועד שהמבקש נחשד בביצוע גניבת מכולות, שהתרחשה במהלך חודשים יוני יולי 2007 כאשר מסקנות דו"ח חקירה מטעם משרד חקירות פרטי ששכרה המשיבה, הוגש למשיבה כבר בתאריך 3.8.2007, והמשיבה מצאה לנכון להעמיד את המבקש לדין משמעתי רק ב-4.1.09 כשנה וחצי לאחר שקיבלה את מסקנות החקירה. לכאורה נראה כי יש טעם לפגם בכך שהיום - אצה לה הדרך למשיבה, לפטר את המבקש נוכח החשדות שהועלו כנגדו וזאת לאחר קיום הליך של וועדת משמעת-שיזמה המשיבה. מה גם, ההזמנה לשימוע הנוסף, מסתמכת על אותן טענות שהעלתה המשיבה כלפי המבקש בהזמנה לשימוע הראשון, שנערך ביום 4.1.09 ואשר הסתיים בהחלטה על העונש שיש להטיל על המבקש, כאשר בפני הוועדה הראשונה, עמד דו"ח מסקנת חברת החקירות ששכרה המשיבה, וידיעה אודות החלטת המשטרה מיום 7.12.08, לגנוז את התלונה שהוגשה על ידי המשיבה. לכאורה, המשיבה לא הצביעה על עובדות חדשות שהתגלו, בעניינו של המבקש, אשר מצריך דיון מחודש בעניינו. 30. בהסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים, נקבעו בין היתר,הוראות בדבר הרכב וועדת המשמעת ואופן ביצוע הליך משמעתי החלות על העובדים. הסכם קיבוצי מיוחד שנערך ונחתם ביום 24.2.05 (להלן-הסכם 2005), קובע בסעיף 11 שעניינו ב"עובדים מייסדים" (אין חולק שהמבקש 2 הינו "עובד מייסד"),כי: "למרות האמור בכל הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי אחר,מוסכם מפורשות בין הצדדים,כי במקרה שבו תבקש החברה לפטר עובד מייסד, מכל סיבה שהיא,קולקטיבית,או אישית,ידון העניין בין מנכ"ל החברה לבין יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הכללית החדשה. עוד מוסכם כי העדר הסכמה ביניהם,משמעה העדר החלטה על עצם הפיטורים של עובד מייסד כאמור ולא יופעל במקרה שכזה כל הליך אחר,לרבות הליך יישוב חילוקי דעות הקבוע בכל הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי אחר. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מו האמור לעיל, האמור בסעיף זה מחליף ויבוא במקום כל הוראה בהסכם הקיבוצי ו/או הסדר קיבוצי שעניינה הצורך בשיתוף או בהסכמת גורם כלשהו מטעם נציגות העובדים בהליך פיטורים אישי או קולקטיבי ו/או הליך אחר" 31. לכאורה, על פי סעיף 11 להסכם 2005, על מנת לפטר את המבקש-בהיותו עובד מייסד, יש לנקוט בהליך פיטורים כאמור בסעיף 11 הנ"ל, תהא סיבת הפיטורים אשר תהא, דהיינו, על פניו על פי סעיף 11 לכאורה, אין לוועדת המשמעת סמכות לפטר עובד מייסד. 32. לפיכך, בשלב זה של סעד זמני ולאחר ששמענו את טענות הצדדים, הרי שאנו סבורים כי נכון יהיה ליתן צו זמני האוסר את פיטורי המבקש לעת הזאת. בעניינו של המבקש, לכאורה, אם רוצים ללכת במסלול של פיטורים יש להחיל את סעיף 11 להסכם 2005. אולם, יש לתת את הדעת לכך שמלכתחילה המשיבה לא בחרה במסלול של פיטורים וככול הנראה זו הסיבה שלא פעלה במתווה של סעיף 11, יחד עם זאת, הוועדה שמרה לעצמה את הזכות לפטר את המבקש בהתאם לסעיף 9 לתקנון משמעת-היינו שאם יוגש נגדו כתב אישום והוא יורשע בדין, הוא יפוטר לאלתר. 33. ברי, שאין בכל הנאמר לעיל, כדי להביע דעה כלשהי לגופו של הסכסוך. על כן, גם לא בחנו את טענות הצדדים לגופן, באשר להחלת סעיף 11, לאחר שכבר נערך למבקש שימוע. דברים אלו יתבררו במסגרת ההליך העיקרי, כל שנקבע כאן הוא, שההליך שנקטה בו המשיבה בנוגע לפיטורי המבקש 2 אינו כדין. 34. משכך אנו נעתרים לבקשה הזמנית של המבקשים ומורים על החזרת המבקש 2 לעבודתו אצל המשיבה לאלתר. 35. משעסקינן בסכסוך קיבוצי,אין צו להוצאות.צו מניעה זמניסכסוך קיבוציצו מניעה פיטוריםפיטוריםצוויםהסכם קיבוציצו מניעהסכסוך