צו מניעה נגד מכרז לאספקת שירותי שמירה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צו מניעה נגד מכרז לאספקת שירותי שמירה: בקשה לצו מניעה זמני שיורה למשיבה 1 (להלן: "העירייה") להימנע מלחתום עם משיבה 2 (להלן: "כוח עוצמה") על הסכם לאספקת שירותי שמירה בהיכל התרבות בפתח תקווה. לטענת המבקשת, לכוח ועוצמה אין חדר נשק, ואין לה רישיון מיוחד ממשרד הפנים וממשטרת ישראל כנדרש על פי דין. לטענתה - קיומו של רישיון מיוחד הוא תנאי סף למתן שירותי הבטחה חמושה לכול חברת שמירה. לכן, ההתקשרות עם כוח ועוצמה מנוגדת הן לחוק כלי הירייה, הן לנוהלי משרד הפנים, הן להוראות המכרז והן להוראות הסכם ההתקשרות עם העירייה. המשיבות 1-3 טענו כי יש לדחות את הבקשה. המשיבות טענו כי הבקשה הוגשה בשיהוי. זאת, משום שכוח ועצמה זכתה במכרז המסגרת כבר בחודש אוגוסט 2008, כאשר לאחר מכן התקיים נוהל הצעת מחיר, בו זכתה כוח ועוצמה. המבקשת מושתקת לכן מלטעון כיום כל טענה נגד המכרז, כאשר כל טענה כזו נגועה גם בשיהוי. עוד נטען כי המבקשת ידעה כי כוח ועוצמה היא בין הזוכות במכרז, אולם היא החרישה עד שנודעו לה תוצאות ההתמחרות. מכאן שההחלטה לתקוף את הזכייה התקבלה רק לאחר שנודע למבקשת שהיא עצמה לא זכתה - התנהלות שהיא חסרת תום לב. העירייה טענה כי בינה לבין כוח ועוצמה כבר נחתם הסכם, ולכן מדובר ב"מעשה עשוי". כוח ועוצמה טענה כי המבקשת לא צירפה את הצעתה לבקשה, וכי יש לדחות את הבקשה מטעם זה (יצוין כי המבקשת בקשה ביום 14.6.09 כי בית המשפט יתיר לה לצרף את ההצעה). כן הועלתה טענה לפיה התצהיר שתמך בבקשה איננו ערוך כדין (המבקשת בקשה ביום 14.6.09 לצרף תצהיר בהתאם לתקנות). כוח ועוצמה טענה עוד כי בית המשפט נעדר סמכות עניינית לדון בבקשה. זאת, מאחר שביום 20.4.09 ניתנה החלטתה של "ועדת השלושה" בעירייה, לפיה הצעת המבקשת והצעת כוח ועוצמה הן הזוכות. באותה עת הסתיים השלב הטרום חוזי, ושוכלל חוזה התקשרות בין העירייה לבין כוח ועוצמה והמבקשת. לכן, משלב זה אין לבית המשפט המנהלי סמכות עניינית. לגופו של ענין, טענו המשיבות כי לא נפל פגם בעמידתה של כוח ועוצמה בתנאי הסף של המכרז. לטענתן, היה על המציעים להראות כי הם מחזיקים בידיהם, בעת הגשת ההצעה, ברישיון תקף על פי חוק כלי ירייה ולצרף רישיון זה להצעתם. כוח ועוצמה צירפה רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה להצעתה, הרישיון נבדק על ידי המשיבה 3 (להלן: "משכ"ל") ונמצא תקף. לכן היא עמדה בתנאי הסף של המכרז. במסגרת חוזה ההתקשרות עצמו, התחייבה כוח ועוצמה להגיש למשרד הפנים בקשה לרישיון נשק למאבטחים המועסקים על ידיה טרם הפנייתם לביצוע ההכשרה. היא התחייבה גם להפעיל לפחות סניף אחד שלה באזור בו מצויה הרשות המזמינה, הכולל חדר נשק כמתחייב מהוראות משרד הפנים. לטענת המשיבות, תנאים אלה (שצוינו בס' 2.6 ו-2.9 להסכם), אינם תנאי סף להתקשרות בהסכם, אלא מדובר בהתחייבויות חוזיות עתידיות, שיהיה על כוח ועוצמה לעמוד בהן משעה שתתחיל בביצוע החוזה. מאחר שהצעתה של כוח ועוצמה היתה ההצעה הזולה ביותר במסגרת נוהל הצעות המחיר, הרי שהיה מקום לקבלה, ועל כל פנים בית המשפט אינו צריך להתערב בהחלטתה של ועדת המכרזים בהקשר זה. המשיבות טענו כי גם מאזן הנוחות מחייב דחייה של הבקשה. משיבים 4-5 - משרד הפנים ומשטרת ישראל, הגיבו אף הם לבקשה. לטענתם, בעתירה לא נדרש כל סעד כנגדם. יחד עם זאת, פורטה עמדתם ביחס לטענות שעלו בה. המשיבים 4-5 טענו כי לגבי רישוי חברת שמירה, קיים מנגנון כפול: ראשית, נדרש רישוי לחברה על פי חוק שירותי שמירה. רק חברה שלה או לבעליה יש רישיון כזה, יכולה לקבל רישיון מיוחד על פי החוק, המקנה לה את האפשרות לתת תעודות הרשאה לשומרים הפועלים ברשותה. בכך נבדל רישיון פרטי של אדם לשאת כלי נשק מרישיון מיוחד - המאפשר לבעליו לתת הרשאה לשומרים שלו לעשות שימוש בנשק. ככלל, צריכים שירותי שמירה להינתן רק במרחב הרישוי בו ניתן הרישיון. על בעל הרישיון לתת לרשות המוסמכת, קודם למתן הרישיון, את כל יעדי השמירה במרחב הרישוי בו ניתן הרישיון. רשימה זו מהווה חלק בלתי נפרד מהרישיון המיוחד, והחברה אינה יכולה להוסיף או לשנות יעדים או אתרים במרחב בו ניתן הרישיון - ללא אישור של הרשות המוסמכת. ישנם מקרים בהם ניתן לתת לחברת שמירה אישור חריג וזמני למתן שירותי שמירה מחוץ למרחב הרישוי בו ניתן הרישיון המיוחד. בענייננו, על פי נתוני משרד הפנים, כוח ועוצמה היא בעלת סניפים במספר מרחבים, אולם היא אינה בעלת רישיון מיוחד למרחב מרכז - צפון, אליו שייכת העיר פתח תקווה, שם היא אמורה לספק את שירותי השמירה. כוח ועוצמה הגישה בקשה לאישור חריג למתן שירותי שמירה במרחב מרכז - צפון, וביום 11.1.09 אושרה בקשתה עד יום 30.4.09 או עד לפתיחת סניף במחוז זה, לפי המוקדם מביניהם. לפי נתוני משרד הפנים, עד ליום הגשת התגובה של משיבים 4-5 לא נפתח סניף כזה, ולכן כוח ועוצמה אינה בעלת רישיון מיוחד לאספקת שירותי שמירה במרחב צפון - מרכז. המבקשת השיבה לטענות המשיבים. לטענתה, מעמדתם של המשיבים 4-5 עולה כי לכוח ועוצמה לא היה רישיון מיוחד לפי חוק כלי הירייה או בהתאם להוראות המכרז, אלא אישור חריג ספציפי בלבד. הרישיון שהוצג על ידי כוח ועוצמה מתייחס רק לאזור תל אביב, כאשר גם האישור החריג שניתן לכוח ועוצמה אינו מתייחס לאבטחת היכל התרבות. עוד צוין כי בהתאם לתגובת משיבים 4-5 אסור לכוח ועוצמה כלל לעבוד היום בעיר פתח תקווה. לענין השיהוי, טענה המבקשת כי היא לא קבלה את החלטת ועדת השלושה, ורק ביום 12.5.09 היא קבלה הודעה ברורה על זכייתה של כוח ועוצמה, כאשר המבקשת התבקשה לחתום על הסכם התקשרות עם העירייה. מהתנהגות המבקשת עולה כי היא לא ויתרה על טענותיה, ולא הוכח כי השיהוי הביא לפגיעה באינטרסים של אחרים. באשר לטענה של מעשה עשוי, נטען כי כוח ועצמה לא החלה עדיין לעבוד בהיכל התרבות. המבקשת טענה כי היא פנתה לעירייה כבר ביום 22.1.09, והתריעה כי לכוח ועוצמה אין חדר נשק, וכי היא אינה עומדת בהוראות החוק. המבקשת הוסיפה וטענה כי לבית המשפט המנהלי יש סמכות עניינית לדון בעתירה, שכן הטענות המועלות בה הן כנגד סבירות החלטתה של העירייה. המבקשת טענה כי סעיף 2.2 לתנאים הכלליים של המכרז מהווה תנאי סף, וכי חלה חובה על כל מציע להציג רישיון בהתאם להוראות החוק. אם מציע מגיש הצעה מבלי שהוא עומד בהוראות החוק, עלול להיווצר מצב בו הוא לא יצליח לעמוד בהוראות, דבר שיותיר את הרשות בפני שוקת שבורה. לטענת המבקשת, אין זה סביר כי רשות ציבורית תבחר בזוכה שאינו עומד בהוראות החוק. לטענת המבקשת, האינטרס הציבורי מחייב כי חברה הנותנת שירותי אבטחה חמושה תעמוד בהוראות החוק. לאור עמדת משיבים 4-5 - סיכויי העתירה הם גבוהים. דיון המכרז נושא העתירה פורסם על ידי משכ"ל, כמכרז מסגרת למתן שירותי אבטחה. מכרז כזה מאפשר לרשויות המקומיות להזמין מהזוכים בו שירותי אבטחה ושמירה בשטח שיפוטן, לאחר אישור שר הפנים. בין הזוכים במכרז, מתקיים נוהל הצעות מחיר, בהתאם לנוהל שנקבע על ידי משרד הפנים. לצורך כך, פונה הרשות הרלוונטית לכול הזוכים במכרז באזור ובפרק הרלוונטיים, לשם מתן הצעת מחיר לשירותים אותם מבקשת הרשות להזמין. המחירים המוצעים לא יכולים לעלות על אלה שהוצעו במכרז. ההתקשרות עם הזוכה היא בהסכם שנוסחו צורף למסמכי המכרז. במקרה דנן הסתיימו הליכי המכרז בחודש אוגוסט 2008. לאחר מכן, נערך נוהל הצעת המחיר על ידי משכ"ל שפנתה ביום 14.12.08 בנוהל לחברות הזוכות. הצעתה של כוח ועוצמה נמצאה הזולה ביותר. לאחר שהעירייה קבלה את ההצעות שהתקבלו, התכנסה ועדת השלושה בעירייה, והחליטה להתקשר עם כוח ועוצמה בחוזה לאספקת שומרים חמושים. כן הוחלט כי המבקשת תספק את שירותי הסדרנות הלוא חמושה בהיכל התרבות. השאלה המשפטית המרכזית השנויה במחלוקת בין הצדדים היא השאלה האם היה מקום לפסול את הצעתה של כוח ועוצמה משום שהיא לא עמדה בתנאי סף להשתתפות במכרז. ס' 2.2 לתנאים הכלליים של המכרז קבע כי אחד התנאים להשתתפות במכרז הוא כי המשתתף יהיה "בעל רישיון מיוחד, תקף, על שם המשתתף בלבד, לפי ס' 10ג' לחוק כלי ירייה תש"ט - 1949". ס' 10ג לחוק כלי ירייה תשכ"ט - 1949 קובע: "(א) רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל רישיון לפי סעיף 10(א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב - 1972 רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה בתנאים שייקבעו ברישיון המיוחד, לשימוש המועסקים בשירותי השמירה של ועל פי סעיף 19 לאותו חוק, במסגרת עיסוקם כאמור. (ב) בעל הרישיון המיוחד רשאי להרשות בתעודת הרשאה לבעל רישיון פי סעיף קטן (ג) המועסק ישירות כאמור בסעיף קטן (א) לשאת ולהחזיק בכלי ירייה שיינתן לו עליו הרישיון המיוחד, ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל לאזור שבו הוא מועסק". כעולה מהאמור בסעיף, וכפי שהוסבר בתגובתם של המשיבים 4-5, ייחודו של "רישיון מיוחד", הוא בכך שהוא מקנה לבעל הרישיון את האפשרות לתת תעודות הרשאה לשומרים הפועלים ברשותו. יוער עוד כי המשיבות הפנו בטענותיהם לסעיפים 2.6 ו-2.9 לחוזה ההתקשרות. סעיף 2.6 קובע: "הקבלן מתחייב להגיש למשרד הפנים בקשה לרישיון נשק לכול המאבטחים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה, טרם הפניית המאבטחים לביצוע הכשרה ולפעול בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים בעניין ובהתאם להוראות כל דין". ס' 2.9 קובע: "הקבלן יפעיל לפחות סניף פעיל אחד באזור בו מצויה הרשות המזמינה הכולל חדר נשק, כמתחייב מהוראות משרד הפנים, כפי שיעודכנו מעת לעת, וזאת במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה. בנוסף יהא הסניף מאויש במשך כל שעות ביצוע השירותים על ידי הקבלן ויהא בו לפחות קו טלפון ומכשיר פקסימיליה. כמו כן תהא הרשות המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן הפעלת סניף בשטח שיפוטה שיהיה מאויש במשך כל שעות ביצוע השירותים על ידי הקבלן ויהא בו לפחות קו טלפון ומכשיר פקסימיליה". "תנאי סף" הוא תנאי המצוין במסמכי המכרז, שהצעה שאינה עומדת בו דינה פסילה. אם מדובר בתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, תתבצע פסילה זו על הסף, בלי לשקול את ההצעה מול יתר ההצעות שהוגשו במכרז (ר' דקל, מכרזים, כרך ראשון עמ' 275). טענה ביחס לאי עמידה בתנאי סף, היא ככלל טענה שלבית המשפט לעניינים מנהליים יש סמכות עניינית לדון בה. עמידה בהתחייבויות חוזיות הקבועות בחוזה התקשרות, איננה עמידה ב"תנאי סף". לכן, כדי לבחון את טענות הצדדים, יש לברר מהו "תנאי הסף" לעמידה במכרז, והאם כוח ועוצמה עמדה בתנאי זה. ס' 2.2 לתנאים הכלליים של המכרז, קובע תנאי סף לכשירות המשתתף במכרז. השאלה היא האם הרישיון המיוחד שעל המשתתף במכרז להציג, חייב להיות - כבר במועד הגשת ההצעות למכרז, רישיון שתקף לכול האזורים, או שדי ברישיון מיוחד התקף לאזורים אחרים, כאשר אם יזכה המשתתף במכרז, יהיה עליו להרחיב את הרישיון לאזור בו זכה. אני סבורה כי נכון לשלב זה של הדיון, הפרשנות המוצעת על ידי המשיבות לפיה ס' 2.2 קובע תנאי סף לעצם קיומו של רישיון מיוחד, בעוד שסעיפים 2.6 ו-2.9 להסכם ההתקשרות קובעים התחייבות עתידית להרחבת הרישיון לאזור המיועד, היא לכאורה פרשנות סבירה. ראשית, יובהר כי סעיפים 2.6 ו-2.9 לעיל, אינם תנאי סף, אלא התחייבויות חוזיות שמקבל על עצמו הזוכה במכרז - לאחר זכייתו. יודגש כי לא יכולה להיות מחלוקת כי לצורך מתן השירותי האבטחה נושא המכרז, על החברה הזוכה לעמוד בכול דרישות החוק, הנהלים של משרד הפנים, וכן כמובן בכול דרישות החוזה. העובדה כי ס' 2.6 ו-2.9 לחוזה ההתקשרות אינם תנאי סף, עולה הן ממיקומם של התנאים (בחוזה ההתקשרות, ולא במסגרת תנאי המכרז), והן מנוסח התנאים - כך, לדוגמא, קובע סעיף 2.6 שנזכר לעיל, כי הקבלן "מתחייב להגיש למשרד הפנים בקשה לרישיון נשק לכול המאבטחים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה". כלומר, מדובר בהתחייבות של הזוכה במכרז שיתקשר עם העירייה - להגיש בקשה בעתיד. ס' 2.9 כולל התחייבות חוזית של הזוכה להפעיל סניף פעיל באזור הרשות, בהתאם להוראות משרד הפנים כפי שיעודכנו מעת לעת. כפי שהובהר לעיל, המכרז דנן היה מכרז מסגרת. זכייה במכרז אין פירושה בהכרח כי הרשות תתקשר עם הזוכה בהסכם - משום שכאמור לאחר הזכייה נערך נוהל הצעות המחיר. לכן, פרשנות לפיה הזוכה במכרז צריך להיות בעל רישיון מיוחד - אם כי לא בהכרח בעל רישיון לפעול באזור מסוים, היא פרשנות סבירה. באופן זה יכול הזוכה במכרז לפעול לאחר הזכייה להוספת יעדי שמירה במסגרת הרישיון המיוחד שלו (דבר שעשוי לחייב הוצאות כספיות נוספות), רק אם הוא יזכה במכרז, כחלק מהתחייבויותיו במסגרת חוזה ההתקשרות. יובהר כי נראה שאין מחלוקת כי לכוח ועצמה היה רישיון מיוחד במועד בו היא ניגשה למכרז - כך טענו המשיבות, וכך אף עולה מעמדת המבקשת. אלא שהמבקשת טוענת כי הרישיון שהציגה כוח ועוצמה היה רישיון "שאינו קשור לעיר פתח תקווה אלא לאזור ת"א" (ר' ס' 61 לתשובת המבקשת). לכן, ומאחר שאני סבורה כי הפרשנות לפיה תנאי הסף במכרז חייב הצגה של רישיון מיוחד - לאו דווקא לאזור נושא הזכייה, ומאחר שכוח ועוצמה עמדה בתנאי הסף הזה, הרי שנכון לשלב זה של הדיון, לא ניתן לקבוע כי הסיכוי כי עמדת המבקשת תתקבל הוא סיכוי גבוה. מועד העלאת הטענה כפי שהובהר לעיל, המכרז דנן הוא מכרז מסגרת. הזוכים במכרז הוכרזו עוד בחודש אוגוסט 2008. במועד זה לא הועלתה על ידי המבקשת כל טענה כלפי זכייתה של כוח ועוצמה במכרז. לו היתה המבקשת סבורה כי התנאי לקיומו של רישיון מיוחד לפעול במרחב מרכז - צפון, הוא תנאי סף, וכי בהעדר רישיון כזה לא היתה כוח ועצמה זכאית לזכות במכרז - היה עליה להעלות את הטענה בסמוך לאחר שנודעו לה תוצאות המכרז, ולא להמתין עד שתיערך התמחרות וייוודעו תוצאותיה. אם היתה המבקשת סבורה כי שאלת קיומו של רישיון לפעול באזור מסוים צריכה להתברר רק לאחר ההתמחרות - הרי שלגישתה שלה אין מדובר בתנאי סף. עוד יש לציין בהקשר זה כי לגישת המבקשת עצמה, היא פנתה לעירייה כבר ביום 22.1.09, והעלתה בפניה את הטענה לפיה כוח ועוצמה לא עמדה בתנאי המכרז (ר' נספח ע'6 לבקשה). במכתב זה טענה המבקשת כי לכוח ועצמה אין חדר נשק באזור נפת פתח תקווה. העתירה דנן הוגשה ביום 19.5.09 - ואף ענין זה יש בו כדי להכביד על המבקשת. מהמכתב הנ"ל עולה כי כבר ביום 22.1.09 היתה המבקשת מודעת לכך כי כוח ועצמה הגישה הצעה במכרז, וכי אין לה חדר נשק באזור פתח תקווה. לכן, לא ברור מדוע לא הוגשה העתירה בסמוך לאחר מועד המכתב, אלא רק לאחר שהליך ההתמחרות הסתיים, ולאחר שהסתבר למבקשת כי היא לא זכתה בהתמחרות. לכאורה - התנהגות כזו לוקה בשיהוי, ויש בה משום חוסר תום לב - שכן המבקשת החרישה ולא העלתה את טענותיה, כל עוד היתה סבורה כי היא עשויה לזכות. מאזן הנוחות והאינטרס הציבורי אין למעשה מחלוקת כי כוח ועוצמה חייבת להיות בעלת רישיון נשק למאבטחים המועסקים על ידיה, וכן כי עליה להפעיל לפחות סניף אחד שלה באזור בו מצויה הרשות המזמינה, הכולל חדר נשק, כמתחייב מהוראות משרד הפנים. כאמור, עמדת המשיבות היא כי מדובר בהתחייבות חוזית ולא בתנאי סף. אולם, מבחינת השיקולים הציבוריים, אין חשש כי כוח ועוצמה תפעיל שירותי שמירה בפתח תקווה מבלי שיהיו לה כל הרישיונות הנדרשים. אם לא יהיו לה רישיונות וסניף באזור מרכז - צפון, היא תיחשב למפרה את הסכם ההתקשרות שלה, וזאת - גם לגישת העירייה וחשכ"ל. עוד יש לציין, מבחינת שיקולי הנוחות, כי אם בסופו של דבר יסתבר כי לא היה מקום לכך שכוח ועוצמה תזכה במכרז משום שהיא לא עמדה בתנאי הסף, ואם יידחו יתר טענותיהן של המשיבות, ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו - ולהורות על כך כי המבקשת היא שתספק את שירותי השמירה לעירייה. לכן, הבקשה לצו מניעה זמני נדחית. הוצאות הבקשה בסך 15,000 ₪ + מע"מ - על פי התוצאות בהליך העיקרי.מכרזענף השמירהאספקהצוויםצו מניעה