תביעת העיזבון נבלעת בתגמולי המל"ל

תביעת העיזבון נבלעת בתגמולי המל"ל   1. ביום 13.10.2002 ניתן פסק דין בתובענה שהגישו תלוייו ויורשיו של המנוח מישה זכרייב ז"ל, אשר מצא את מותו בתאונה שארעה בעבודתו ביום 29.10.95 (להלן - "פסק הדין").   בפסק הדין נקבעה אחריות הנתבעים לתאונה, וכן הותוו העקרונות המנחים לחישוב סכומי הפיצויים אשר יגיעו לתובעים.   2. לעניין האחריות, מצא בית המשפט 3 קבוצות של אחראים לתאונה: המעביד, המגולם בנתבעים 1-3 ומבטחתו בחבות מעבידים היא הנתבעת 6, היזמת ומבצעת הבניה בפועל - היא הנתבעת 5 ומנהל העבודה, הוא הנתבע מס' 8. החיוב הינו יחד ולחוד ולפיכך חלקם של כל אחד מקבוצות האחראים לתאונה הוא איפוא 33.3%.   להשלמת התמונה אוסיף, כי הנתבעים 4 ו -7 הופטרו מאחריות לתאונה.   3. לעניין חישוב הנזק, נקבעו הפרמטרים והעקרונות הבאים: -בסיס ההשתכרות של המנוח נקבע לסך של 5,400 ₪ למועד פסק הדין. -בסיס ההשתכרות של האלמנה נקבע לסך של 1,370 ₪ למועד פסק הדין. -נקבע כי המנוח היה עובד עד גיל 68. -נקבע כי לעניין חישוב הפסדי הילדים כתלויים, יחושב ההפסד עד הגיעם לגיל 18 בלבד. -נקבע כי האלמנה זכאית לפיצוי בגין אבדן שירותי המנוח בסך 40,000 ₪. -נקבע כי המנוח היה זכאי לפנסיה, בהגיעו לגיל 68 בסך של 1,890 ₪. -נקבע כי המנוח היה צפוי לשלם 5.5% משכרו לשם רכישת הפנסיה. -נקבע לאלמנה פיצוי בגין החזר הוצאות נסיעה. -נקבע לעזבון פיצוי בגין הפסד השתכרות של המנוח למשך חודשיים, ממועד התאונה ועד לפטירתו, וכן הוצאות קבורה ומצבה והוצאת צו ירושה, וכן פיצוי בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים בסך 200,000 ₪. -לצרכי ניכוי, נקבע כי ילקחו בחשבון קצבאות התלויים בלבד. הואיל וקצבאות התלויים שולמו לאלמנה, ינוכו קצבאות אלו מתביעתה של האלמנה כתלויה. -הואיל וקיימת זהות בין חלק מן התלויים ליורשים, יהיה מקום לבחון חלקו של כל יורש בעזבון, והסכום המגיע ליורש על פי חלקו בעזבון, ינוכה מן הסכום המגיע לו כתלוי. (עמ' 21 שורה 17-19 לפסק הדין). -נקבע כי במקרה ותביעת האלמנה כתלויה תבלע בתגמולי המל"ל כתלויה, תהיה האלמנה זכאית ל - 25% מסכום הפיצויים המגיעים לה כתלויה.   לאור מורכבות החישוב, נקבע כי יוגשו חוות דעת אקטואריות לעניין תביעת התלויים, הפסדי הפנסיה ותגמולי המל"ל. 4. ביום 4.3.03 הגישו התובעים בקשה בבש"א 158220/03 להשלמת פסק הדין ומתן פסיקתא. לבקשתם, צרפו התובעים שלוש חוות דעת אקטואריות של האקטואר גד שפירא, כמצוות פסק הדין, ואף חישבו את הסכום המגיע לכל אחד מן התובעים אליבא דגירסתם.   הבקשה הועברה לתגובת הנתבעים תוך 20 יום. המועד חלף מבלי שהנתבעים הגישו תגובה עניינית, והתובעים שבו ופנו בבקשה להשלים את פסק הדין. במקביל, הגישו הנתבעים 1-3 ו-6 בקשה בבש"א 164589/03 להשלמת פסק הדין ולעיכוב ביצוע פסק הדין, עד למתן ההשלמה. לבקשתם, לא צרפו הנתבעים חוות דעת אקטוארית מטעמם, והם אף אינם חולקים על קביעותיו של האקטואר מטעם התובעים. וכל טענתם של הנתבעים 1-3 ו-6 מופנית כנגד החישובים שערכו התובעים בבקשתם, לסכומי הפיצויים המגיעים להם בהתבסס על פסק הדין וחוות הדעת האקטואריות. טענת הנתבעים הללו הינה, כי בהיותם המעביד של המנוח, אין התובעים זכאים כלפיהם ל - 25% מסכום הפיצויים המגיעים להם כתלויים, שעה שתביעתם נבלעת בתגמולי המל"ל. 5. בשלב זה, שעה שבפני בית המשפט מונחות חוות הדעת האקטואריות הנחוצות על פי פסק הדין, שאין הנתבעים חולקים עליהם, ניתן להשלים את פסק הדין בקביעת הסכומים הנובעים מן העקרונות שהותוו בפסק הדין. התייחסות לזכאות האלמנה ל- 25% מסכומי הפיצויים כלפי מי מן הנתבעים, תינתן לאחר קבלת תגובת התובעים לבש"א 164589/03.   להלן סכומי הפיצויים המגיעים לכל אחד מן התובעים.   6. סכום הפיצויים המגיע לעזבון. כאב וסבל וקיצור תוחלת חיים 200,000 ₪. הפסד השתכרות בעבר עד לפטירת המנוח 12,366 ₪. הוצאות קבורה, מצבה וצו ירושה 18,646 ₪. סה"כ 231,021 ₪. על פי צו הירושה (נ/1) חלקה של האלמנה בעזבון הוא מחצית, וחלקם של כל אחד מששת ילדי המנוח הוא 1/12. לפיכך, חלקם של כל אחד מן היורשים בפיצויים המגיעים לעזבון הינו כדלקמן: לובה (אלמנה) 115,506 ₪ בוריס (בן) 19,251 ₪. טלמן (בן) 19,251 ₪. אסלן (בן) 19,251 ₪. רובשן (בן) 19,251 ₪. אלאונורה (בת) 19,251 ₪. מילנה (בת) 19,251 ₪. 7. סכום הפיצויים המגיעים לכל אחד מן התלויים:   לובה (אלמנה) הפסד תמיכה לאלמנה 534,015 בניכוי חסכון ידת המנוח בהכנסתה (91,242) סה"כ הפסד תמיכה לאלמנה 442,773 ₪ אבדן שירותי המנוח 40,000 ₪ נסיעות 12,722 ₪ הפסד פנסיה לאלמנה 152,452 ₪ סה"כ הפסדי האלמנה כתלויה 647,947 ₪   בוריס (בן) אין הפסד כתלוי.   טלמן (בן) אין הפסד כתלוי. אסלן (בן) הפסד תמיכה לבן אסלן 6,905 ₪. בניכוי חלקו בחסכון להפרשות לפנסיה 380 ₪ סה"כ פיצוי כתלוי לבן אסלן 6,525 ₪ רובשן (בן) הפסד תמיכה לבן רובשן 27,800 ₪. בניכוי חלקו בחסכון להפרשות לפנסיה 1,529 ₪ סה"כ פיצוי כתלוי לבן רובשן 26,271 ₪.   אלאונורה (בת) הפסד תמיכה לבת אלאונורה 45,887 ₪. בניכוי חלקה בחסכון להפרשות לפנסיה 2,524 ₪. סה"כ פיצוי כתלויה לבת אלאונורה 43,363 ₪.   מילנה (בת) הפסד תמיכה לבת מילנה 68,511 ₪. בניכוי חלקה בחסכון להפרשות לפנסיה 3,768 ₪ סה"כ פיצוי כתלויה לבת מילנה 64,743 ₪.   8. הילדים בוריס וטלמן לא תבעו כתלויים. הם אף לא קבלו קצבת תלויים. ניתן כבר עתה לקבוע, כי חלקם בפיצוי של כל אחד מן התובעים בוריס זכרייב (תובע מס' 3) וטלמן זכרייב (תובע מס' 4) הוא כדי חלקם בתביעת העזבון, ועומד על סך של 19,251 ₪ כל אחד, בצרוף שכר טרחת עו"ד בשיעור 20% בתוספת מע"מ כדין. בפיצויים לתובעים 3 ו - 4 ישאו הנתבעים 1-3 ו-6 בשיעור 33.3%, הנתבעת 5 בשיעור 33.3% והנתבע 8 בשיעור 33.3%.   9. התובעים האחרים, האלמנה ו- 4 ילדיה האחרים, זכאים לפיצויים הן במסגרת תביעת העזבון והן במסגרת תביעת התלויים. בפסק הדין נקבע, כי חלקו של כל אחד מתובעים אלו בתביעת העזבון, ינוכה מחלקו בתביעת הפיצויים כתלוי. הווי אומר, כל אחד מתובעים אלו יהיה זכאי לגבוה מבין שני הסכומים: הסכום המגיע לו במסגרת תביעתו כתלוי לעומת הסכום המגיע לו במסגרת תביעתו כיורש.   עבור תובעים אלו, השתלמה ותשלם קצבת תלויים. בפסק הדין נקבע, כי הואיל וקצבת התלויים משתלמת לידי האלמנה, ינוכו כל קצבאות התלויים מחלקה של האלמנה בפיצויים להם היא זכאית במסגרת תביעתה כתלויה (עמ' 21 שורות 7-8). יש לבדוק, אם תביעת האלמנה כתלויה נבלעת בתגמולי המל"ל, ואם כן, יש להתייחס לטענה שהעלו הנתבעים 1-3 ו-6 לזכאותה של האלמנה ל- 25% מחלקו של המעביד בפיצויים.     10. להלן סכומי הפיצויים המגיעים לתובעים 5 - 8 במסגרת תביעתם כיורשים לעומת הסכומים המגיעים להם במסגרת תביעתם כתלויים: התובע סכום הפיצויים כתלוי סכום הפיצויים כיורש הגבוה אסלן 6,525 19,251 19,251 ₪ רובשן 26,271 19,251 26,271 ₪ אלאונורה 43,363 19,251 43,363 ₪ מילנה 64,743 19,251 64,743 ₪.     לפיכך, זכאים התובעים 5 - 8 לפיצויים מן הנתבעים, בסכומים כדלקמן:   אסלן (תובע 5) 19,251 ₪. רובשן (תובע 6) 26,271 ₪. אלאונורה (תובעת 7) 43,363 ₪. מילנה (תובעת 8) 64,743 ₪.   על סכומים אלו יתווסף שכר טרחת עו"ד בשיעור 20% בתוספת מע"מ כחוק. בפיצויים לתובעים 5-8 ישאו הנתבעים 1-3 ו-6 בשיעור 33.3%, הנתבעת 5 בשיעור 33.3% והנתבע 8 בשיעור 33.3%.   11. נותר לדון בפיצויים המגיעים לאלמנה.   סכום תביעת האלמנה כתלויה עומד על סך של 647,947 ₪. סכום קצבאות התלויים, אותם יש לנכות מתביעתה כתלויה עומד על סך של 692,763 ₪. תביעתה של האלמנה כתלויה נבלעת, איפוא, בתגמולי המל"ל.   באם תהיה האלמנה זכאית ל - 25% מסכום הפיצויים כתלויה, תהיה זכאית לקבל סך של 161,967 ₪. סכום זה גבוה מחלקה של האלמנה בתביעתה במסגרת תביעת העזבון.   לאור הטענה שהעלו הנתבעים 1-3 ו-6 לעניין זכאותה של האלמנה לפיצויים בשיעור 25% מהם, יושלם פסק הדין לעניין הסכום שנפסק לאלמנה, לובה זכרייב (התובעת מס' 2), לאחר קבלת תגובת ב"כ התובעים לעניין זה, שתמסר תוך 20 יום.  תביעה "נבלעת" בתגמולי המל"לעיזבון