גמול ניהול למנהל בית ספר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גמול ניהול למנהל בית ספר שחזר לעבוד בתפקיד מורה: 1. התובע הוא מורה שהועסק בשירות הנתבעת (להלן: "המועצה" ו/או "הנתבעת") החל משנת 1976. החל משנת 1990 נשא התובע בתפקידי ניהול שונים, שבגין חלק מהם קיבל גמול ניהול, ומספטמבר 2004 חזר לעסוק בהוראה בלבד, והנתבעת חדלה מלשלם לו את גמול הניהול. התובע טען כי מאחר והוא קיבל את גמול הניהול משך תקופה של 14 שנים, הרי שעל פי הוראות תקשי"ר עובדי ההוראה, הוא זכאי להמשיך ולקבל את הגמול גם משחזר לשמש כמורה בלבד, ומכאן התביעה שבפנינו. 2. עיקר המחלוקת הנטושה בין הצדדים נוגע לתפקידיו של התובע בתקופות ההעסקה השונות, למתן גמול הניהול בגינם ולנפקות עובדה זו על גובה שכרו בתקופה שמספטמבר 04', עת חזר לעסוק בהוראה בלבד, ואילך. הנתונים השונים פורטו בתצהיריהם של התובע ושל מר מוחמד עזאיזה, מנהל כח אדם במועצה (להלן: "מר עזאיזה"), שגם נחקרו אודותם בפנינו. לקמן ריכוז הנתונים המפרטים את המחלוקות כפי שעלו מהתצהירים: התקופה גרסת התובע גרסת הנתבעת 1.9.76-31.8.90 מורה מורה 1.9.90-31.8.92 סגן מנהל (ומורה)הערה: עד 31.8.91 לא קיבל גמול ניהול רכז מרכזיה פדגוגית (ומורה) 1.9.92-31.8.01 סגן מנהל (קיבל גמול) סגן מנהל (קיבל גמול) 1.9.01-12.1.02 מנהל סגן מנהל (קיבל גמול) 13.1.02-31.8.02 מנהל מ"מ מנהל (ללא מכרז) 1.9.02-31.8.03 מנהל מנהל (כפוף לאישור מנהל שירות המדינה) 1.9.03-31.8.04 מנהל מנהל זמני 1.9.04-5.3.06 מורה מורה 6.3.06-31.8.06 מורה וחבר בצוות הניהולי (קיבל גמול ניהול) מורה וחבר בצוות הניהולי (קיבל גמול ניהול) לטענת התובע הוא קיבל גמול ניהול במשך תקופה של 13 שנים וזאת בנוסף לתקופה שמיום 1.9.90 עד 31.8.91, שבה שימש כסגן מנהל אך לא קיבל גמול ניהול, ובנוסף לתקופה שכיהן כמנהל בשנת 2006. לשיטתו, החל מ-1.9.04 חדלה הנתבעת לשלם לו גמול ניהול וזאת בניגוד לדין החל. שיעורו של הגמול לחודש אוגוסט 04', החודש האחרון שבו ניהל בפועל, עמד על סל של 3,895.70 ₪ ומכאן זכאותו לסך נומינאלי של 35,061.16 ₪ , נכון למועד הגשת התביעה (ובמועד הגשת התצהיר - נובמבר 06' - לסך נומינאלי של 78,826.38 ₪). הנתבעת מנגד חלקה על מקצת מהנתונים שמסר התובע באשר לתפקידיו בתקופות ההעסקה השונות (כמפורט בטבלה לעיל), וטענה כי בהתאם להוראותיה של גב' חגית מגן, הממונה על תנאי השירות במרכז השלטון המקומי, היא הפסיקה מלשלם לתובע את גמול הניהול. באשר לתקופה שמיום 1.9.91 ועד ליום 31.8.92 אישרה הנתבעת באמצעות הודעה שהיגישה לבית הדין, כי התובע היה חבר בצוות הניהול של בית הספר. 3. המסגרת הנורמטיבית גמול הניהול שלו זכאי סגן מנהל ומנהל בבית ספר עוגן בהסכם הקיבוצי שנחתם בין ממשלת ישראל, מרכז השלטון המקומי ושלש הערים הגדולות בישראל לבין הסתדרות המורים, ואשר קבע את שיעורו ואת הנוסחה לחישובו. ברם, בכל הנוגע לגרירת גמול ניהול מצינו שתי התייחסויות בתקנון שירות עובדי ההוראה, האחת נוגעת לסגן מנהל והשנייה למנהל. סגן מנהל זכאי לגרירת גמול הניהול שלו בעוברו להוראה, אם "כיהן 8 שנים רצופות כסגן, ונמנע ממנו לכהן כסגן עקב אילוצי המערכת". שיעור גמול הניהול שלו יהיה זכאי ייקבע לפי ממוצע של מספר הכיתות שניהל ב-3 השנים האחרונות. מנהל, לעומת זאת, יהיה זכאי לגרירת גמול הניהול שלו אם כיהן בתפקידו שמונה שנים לפחות, וממשיך לעסוק בהוראה (למעט תפקידי פיקוח והדרכה). שיעורו של גמול הניהול למנהל שעבר לעבוד בהוראה יהיה כְּזֶה של מנהל שכיהן שמונה שנים כמנהל בבית ספר, שמספר הכיתות שבו פחת. שיעור גמול הניהול למנהל בבית ספר שכזה ייגזר מממוצע מספר הכיתות שהיו בבית הספר בארבע השנים שקודם למועד הפחתת הכיתות. בתקנון מופיעה הערה ולפיה: "מנהל כנ"ל שעבר מרצונו להיות מורה, יגרור את גמול הניהול יחסית להיקף העסקתו בהוראה". הוראה נוספת שיש לאזכר במסגרת זו, היא ההוראה בתקנון בעניין גרירת ותק של סגן מנהל שהתמנה להיות מנהל: "עובד הוראה שהתמנה למנהל יגרור עמו 50% מוויתקו כסגן מנהל (לצורך חישוב תוספת ותק בניהול בלבד). מחצית שנה תעוגל לשנה שלמה. הסדר זה מבטל את כל ההסדרים בעבר (תחולה 1 בספטמבר 1984)". ודוק: מדובר בגרירת ותק לצורך חישוב רכיב של תוספת ותק בניהול, ולא של גמול ניהול. 4. מן הכלל אל הפרט: אין מחלוקת כי התובע שימש כסגן מנהל בית הספר בתקופה של למעלה משמונה שנים (1.9.92-31.8.01), ועל כן התייתרו מאמציהם של באי כח הצדדים להוכיח את מהותה של תקופת ההעסקה שבין 1.9.90 ועד 31.8.91. ברם, תקופת העסקתו כמנהל נפרסה, גם אליבא דשיטתו, על פני שלש שנים בלבד. אין כל הוראה המאפשרת לצרף את שנות כהונתו של עובד ההוראה כסגן מנהל לשנות כהונתו כמנהל, לעניין גרירת גמול ניהול לאחר מילוי התפקיד. ההוראה היחידה בעניין זה התייחסה לגרירת ותק של סגן מנהל לצורך "חישוב תוספת ותק בניהול בלבד". משכך, התובע אינו זכאי לקבל גמול ניהול לתקופה שמיום 1.9.04 ואילך. עם זאת, נותרה לדיון סוגיית גרירת גמול הניהול לתקופה שהתובע כיהן כסגן מנהל. בעניין זה ההוראה מסייגת את האפשרות לגרור את הגמול הלאה למקרה שבו נמנע מהסגן שכיהן בתפקידו שמונה שנים רצופות להמשיך בתפקידו עקב אילוצי מערכת. התובע טען בכתב התביעה כי הוא הודר מתפקידו הניהולי בשל החלטה חד צדדית של הנתבעת. בחקירתו נשאל התובע מדוע לא המשיך לכהן כמנהל בית ספר בתום שנת הלימודים תשס"ג, והשיב: "עניין זה הגיע לבית הדין ובית הדין הכריע. הייתה בעיה של גורמים אינטרסנטיים במועצה, כתוצאה של מחלוקת כספית של המנהל הקודם עם המועצה ביקש לחזור, והוא רצה להוכיח שראש המועצה רצה לקדם אותי על רקע משפחתי" (עמ' 7 לפרוטוקול הדיון, ש' 6-9). התביעה שהיגיש התובע כנגד המועצה וכנגד המדינה, ובה עתר למתן צו מניעה קבוע שיורה להן לאשר את בחירתו למנהל בית הספר על פי המכרז הפנימי שנערך לו, נדחתה (עב 1956/03). פסק הדין ניתן ביום 16.8.04, והתובע נשאל בחקירתו בפנינו איזה תפקיד הוא קיבל בבית הספר לאחר התביעה, קרי: החל מה- 1 לספטמבר 04', והשיב: "פנו אליי לשמש בכל מיני תפקידים, לאור כניסת המערכת לבית הספר לא רציתי לקבל על עצמי כי מדובר בראש מועצה עוין, כי ראש המועצה רצה להחזיר עטרה ליושנה, אתה יודע שבתי הספר מחולקים לפי משפחות אצלנו. אני לא רציתי לקבל שום דבר, וכשבית הספר קרס התחננו אליי שאקבל על עצמי לנהל את בית הספר וקיבלתי זאת על עצמי וייצבנו את המערכת, בסוף שנת הלימודים למרות שהתחננו שנמשיך עוד שנה לא רצינו כי ראינו שהמערכת קורסת והמועצה לא מוכנה להשקיע בבית הספר" (עמ' 7 לפרוטוקול הדיון, ש' 22- עמ' 8, ש' 2). הנה כי כן, התובע עבר לתפקד כמנהל זמני לאחר שנים לא מעטות שבהן שימש כסגן מנהל. מעברו לתפקיד מנהל ומאוחר יותר להוראה לא נמנע ממנו כתוצאה מאילוצי מערכת, אלא מבחירה שלו שנבעה משיקולים אישיים. בדבריו לעיל אישר התובע כי הוצעו לו כל מיני תפקידים, וייתכן שביניהם אף הוצע לו לשמש כסגן מנהל, אלא שהוא סירב, ומשכך ניתן לקבוע כי לא התקיימו בו התנאים המזכים אותו בגרירת גמול ניהול בגין היותו סגן מנהל. לאור כל האמור לעיל דין התביעה להידחות. התובע יישא בהוצאות המשפט של הנתבעת ובתשלום שכר טרחת עורך דינה בשיעור של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ. 5. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין. תוספות שכרדיני חינוךגמול ניהולבית ספרמנהל בית ספר