גניבת טרקטורון מתחנת משטרה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גניבת טרקטורון מתחנת משטרה: בפני תביעת רכוש אשר הוגשה על ידי התובע ,מר לוי רביד (להלן:"התובע") כנגד הנתבעת, מדינת ישראל - משטרת ישראל (להלן: "הנתבעת" ו/או "המשטרה") בסך 102,094 ₪ בגין גניבת טרקטורון (אשר לטענת התובע היה בבעלותו) מתחנת המשטרה, בטענה כי הנתבעת התרשלה בשמירתו. בהחלטה מיום 18.8.08 נדחתה התביעה שהגישה הנתבעת כנגד צד ג', חב' השמירה בע"מ. טענות התובע ביום 7.1.05 רכש התובע טרקטורון מתוצרת בומברדיה, שנת ייצור 2005, מס' רישוי 34 - 761 - 24 (להלן:"טרקטורון התובע"). ביום 25.2.05, נגנב טרקטורון התובע מביתו של התובע. בו ביום הגיש התובע תלונה בתחנת משטרת רחובות בגין גניבת טרקטורון התובע. ביום 2.9.05 הוחזר לתובע הטרקטורון אשר נגנב ממנו, כאמור, באופן שהטרקטורון הושאר ע"י אלמוני בסמוך לביתו של התובע. התובע הודיע לנתבעת כי הטרקטורון הוחזר לו, והגיע לתחנת המשטרה בכדי להגיש הודעה מתאימה בעניין , לביטול ההודעה על הגניבה. בסמוך לאחר השבת הטרקטורון, התובע פנה למשרד הרישוי לצורך הנפקת רישיון רכב חדש לטרקטורון התובע. משרד הרישוי סרב לעשות זאת, בטענה כי מס' המנוע ומס' השלדה של הטרקטורון מחוק, באופן שלא ניתן להתאים את פרטי הטרקטורון שהובא למשרד הרישוי, לפרטי הטרקטורון הגנוב של התובע, שהופיעו במחשב משרד הרישוי. משרד הרישוי דרש דו"ח מהמעבדה לזיהוי פלילי של הנתבעת (להלן: "מז"פ) לפיה הטרקטורון המצוי בידי התובע כעת הינו אכן טרקטורון התובע שפרטיו מופיעים במאגרי משרד הרישוי. לצורך כך, הפקיד התובע בחודש אוקטובר 2005 את הטרקטורון במז"פ של תחנת משטרת רחובות. במהלך חודש יולי 2006 התקשר אדם לתובע והודיע לו כי הטרקטורון מצוי אצלו כבר מס' חודשים, לאחר שגנב אותו מתחנת משטרת רחובות, וכי אם התובע רוצה לקבלו לרשותו יהיה עליו לשלם 20,000 ₪. מס' ימים לאחר אותה שיחה טלפונית, הגיעו לבית התובע שני שוטרים מתחנת משטרת רחובות והודיעו לו כי הטרקטורון שמסר לבדיקת מז"פ נגנב מתחנת המשטרה, מס' ימים לאחר שהופקד בתחנה. התובע רואה בנתבעת אחראית לאובדן הטרקטורון ולפיכך, התובע עותר לקבלת עלות הטרקטורון שנגנב מחצרי הנתבעת, עלות פוליסת הביטוח של הטרקטורון מיום 26.10.05 ועד 30.9.06, עלות תוספות שהותקנו בטרקטורון וכן פיצוי בגין הפסד הנאה שנגרם לו בשל כך שנמנע ממנו השימוש בטרקטורון מחודש אוקטובר 2005 ועד למועד הגשת התביעה. טענות הנתבעת ביום 6.12.05 נבדק הטרקטורון על ידי טכנאי זיהוי פלילי, במז"פ משטרת רחובות. בבדיקה נמצא כי הטרקטורון נשוא התביעה שהובא לבדיקת מז"פ, אינו הטרקטורון אשר היה בבעלות התובע עובר להגשת התלונה על הגניבה, אלא מדובר בטרקטורון מ.ר 39-926-59 אשר נגנב מבעליו החוקיים , מר חגי קאופמן, מראשל"צ, ביום 16.10.05. לאחר בדיקת מז"פ כאמור, משהתברר כי הטרקטורון שבידי התובע גנוב ואינו שייך לתובע, נתפס הטרקטורון ונרשם כמוצג, והועבר ע"י הנתבעת למכלאת כלי-רכב ברמלה. ביום 9.1.06 נחקר התובע במשטרה כחשוד בגניבת הטרקטורון. ביום 1.5.06 נגנב הטרקטורון ממכלאת כלי רכב בתחנת המשטרה ברמלה. דיון והכרעה מטעם התובע העידו התובע עצמו ומר אסייג מאיר, רכז מודיעין במשטרת רחובות. מטעם הנתבעת העידו מר אופיר לוי רכז מודיעין במשטרת רחובות, מר משה אסרף חוקר המז"פ, ומר אלון שמעוני האחראי על משרד החקירות והמודיעין בתחנת משטרת רחובות. נטל ההוכחה על התובע הטוען לחוב הנתבעת בגין גניבת הטרקטורון אשר היה בבעלותו, מוטל נטל השכנוע על פי הכלל "המוציא מחברו עליו הראיה". מידת ההוכחה הקבועה במישור האזרחי היא "הטיית מאזן ההסתברות" לזכותו של הנושא בנטל השכנוע, כאשר "השקילות" ברמת הוודאות של שתי גרסאות נוגדות, פועלת לחובתו של הנושא בנטל השכנוע. על הנושא בנטל השכנוע להטות את המאזן ולשכנע את ביהמ"ש בגרסתו ב- 51% מתוך 100% המבטאים וודאות מוחלטת על-מנת לצאת ידי חובתו (ראו בספרו של יעקב קדמי "על הראיות" חלק שלישי בעמ' 1548 והפסיקה המובאת שם). עוד ראוי להזכיר את סעיף 53 לפקודת הראיות (נוסח חדש), לפיו ערכה של עדות ומהימנותם של עדים, הם עניין של בית משפט להחליט בו, על פי התנהגותם של העדים, נסיבות העניין ואותות האמת המתגלים במהלך המשפט. ההכרעה במחלוקת שבפני תיעשה על בסיס העקרונות האמורים, משקלן המצטבר של הראיות שהובאו, וכן מידת האמון והמשקל שמצאתי שיש ליתן לעדים ולמי מהם. הוכחת בעלות התובע בטרקטורון נשוא התביעה: לשם הוכחת בעלותו של התובע בטרקטורון נשוא התביעה, צירף חשבונית המס לעניין רכישת הטרקטורון וכן חשבוניות לעניין ציוד המגן שרכש לטרקטורון. הוברר, כי המסמכים הנ"ל אשר צורפו כלל אינם שייכים לטרקטורון נשוא התביעה. במה דברים אמורים: התובע טען בתצהיר עדותו הראשית כי רכש את הטרקטורון בעלות של 45,000 ₪. התובע צירף חשבונית מס של חב' קשר ימי בע"מ שמספרה הינו 6924 (נספח א' לתצהיר עדות ראשית של התובע). יושם אל לב, כי טענה זו עומדת בסתירה לטענת התובע בכתב התביעה, לפיה רכש את הטרקטורון בעלות של 55,000 ₪. ואולם, התובע כלל לא רכש מחב' קשר ימי בע"מ טרקטורון מהסוג הנטען בכתב התביעה, כי אם טרקטורון מסוג "ארקטיק קט" שמספרו 1042857 שנת ייצור 2004. (ס' 2 לתצהירו של מר שרון שטיינברג, מנהל בחברת קשר ימי בע"מ). עד היום לא המציא התובע חשבונית מתאימה להוכחת רכישת הטרקטורון נשוא התביעה. יתר על כן, התובע צירף חשבוניות לצורך הוכחת מיגון הטרקטורון במיגונים שונים (נספחים ו-ח' לתצהיר עדות ראשית מטעם התובע). עיון בחשבוניות אשר צורפו לכתב התביעה וכן בתצהיר עדותו הראשית של התובע מעלה כי החשבוניות מתייחסות לשנת 2004, ואילו הטרקטורון נשוא התביעה נרכש, לטענת התובע, בשנת 2005. התובע עצמו הודה בחקירתו הנגדית כי החשבוניות אשר צורפו אינן מתייחסות לטרקטורון נשוא התביעה, כי אם לטרקטורונים אחרים שהיו בבעלותו. כך בעדותו בעמ' 15 שו' 21 - 22: "ש. צרפת לתצהיר שלך חשבוניות של המיגונים, נספח ו'. תאשר לי שאלה המיגונים. ת. לא. נספח ו' לא מתייחס לטרקטורון הזה. רשום בשורה שלישית סאויץ ל - DWX שזה סוג אחר של טרקטורון שנגנב לי". ובהמשך עמ' 15 שו' 28 - עמ' 16 שו' 2: "ש. לגבי קבלה ז'. ת. כל מה שעל הקבלה למעלה יש צחי נועה זה מתייחס לטרקטורון אחר. אני את שלי קניתי ממושב שפיר מרביב טרקטורונים ב- 7.1.05". מן האמור עולה, כי התובע כשל להציג כל אסמכתא או ראיה אחרת לרכישת הטרקטורון, ציוד, או מיגונים הקשורים לו, מכאן שלא הצליח להרים את הנטל המוטל עליו, להוכחת רכישתו של הטרקטורון נשוא התביעה, גם לא את ביצוע מיגונים בו, או כל זיקה לטרקטורון, עובר למועד הגעתו בסמוך לפתח ביתו. סתירות בעדות התובע בכתב התביעה, בתצהיר התובע ובחקירתו במשטרה טען התובע כי הטרקטורון שהובא על ידו לתחנת המשטרה הוא הוא הטרקטורון אשר שייך לו, נגנב ונמצא כאמור. התובע הסביר כי הוא מזהה את סימני הזיהוי (RL) שהוא בעצמו חרט על שלדת הטרקטורון לפני הגניבה מיום 25.2.05. בחקירתו במשטרה מיום 9.1.06 אמר התובע: "אני רוצה להגיד לך שהטרקטורון הזה הוא שלי, ואני מזהה אותו בוודאות של מאה אחוז שזה הטרקטורון שנגנב ממני. ואני מזהה אותו לפי האותיות RL שחרוטות על השלדה בשלושה מקומות שונים. ואולי ביותר משלושה מקומות. את החריטה עשיתי אני בעצמי במוסך רביב במושב שפיר בעזרת עיפרון חורט חשמלי שנתן לי אודי פורת מריתוכי אלומיניום ואני לקחתי ממנו את החורט הזה לפני כשנה בערך בשנת 2004 וחרטתי את האותיות RL על השלדה במוסך רביב במושב שפיר..." יוער, כי התובע הצהיר כי רכש את הטרקטורון בשנת 2005, מכאן כי טענתו לפיה חרט את סימני הזיהוי בשנת 2004 נראית תמוהה, ואינה מתיישבת עם הגיונם של דברים. אלא, שבחקירתו הנגדית בפני הודה התובע כי הוא לא חרט את סימני הזיהוי לפני אירוע גניבת הטרקטורון. בפרוטוקול, בעמ' 13 שו' 21 - עמ' 14 שו' 6: "ש. אני מציג לך צילומי צבע שקיבלתי עם תצהירי הנתבעת, צורף לחוו"ד מומחה מז"פ. אני מבקש לתמונות, האם זה הטרקטורון שלך. ת. כן, זה הטרקטורון שלי. אני יכול לזהות אותו. ..כל השילדה והאביזרים שלה חרוטים על ידי אותיות RL. כל חלק מסומן בעיפרון חשמלי בראשי התיבות שלי RL". בהמשך בעמ' 15 שו' 12 - 18: "ש. 4 ימים אחרי שקנית את הטרקטורון הזה גנבו לך אותו והחזירו לך אותו. ת. לא. אני החזרתי אותו. נסעתי לשדרות, פגשתי את הגנבים, אמרתי להם שאני אביא משטרה ואז החזירו לי את הטרקטורון הזה. ש. ואז שמת לו מיגונים. ת. כן. ש. איזה מיגונים. ת. מנעולים וחרטתי את כל הטרקטורון בראשי התיבות שלי..." בעמ' 17 שו' 23 - 24: "למה לא ציינת ב- ת/3 סימנים מיוחדים כמו עכשיו ציינת. ת. כי קניתי אותו בינואר וגנבו לי אותו בפברואר. אז עוד לא היו סימנים". עדותו זו של התובע עומדת,אפוא, בסתירה לחקירתו במשטרה מיום 9.1.06 בה טען כי לא הוא ולא אף אחד מטעמו חרט את סימני הזיהוי האמורים בשלושת החודשים האחרונים, טרם שהוחזר הטרקטורון. מהדברים עולה אם כן, כי התובע חרט את סימני הזיהוי בפרק הזמן שבין יום הופעת הטרקטורון בביתו לאחר הגניבה, לבין יום הפקדתו של הטרקטורון במשטרה. בגרסת התובע נמצאו סתירות ופריכות: 1. מצאתי סתירות רבות בתיאור נסיבות החזרת הטרקטורון לידי התובע. גרסה אחת כפי שנטענה בכתב התביעה (ס' 2.3) הינה כי ביום 2.9.05 הגיעו אלמונים לביתו של התובע והשאירו מול פתח ביתו את הטרקטורון הגנוב, והתובע גילה את הטרקטורון בבוקר שלמחרת. גרסה שנייה כפי שנטענה בהודעה שמסר התובע במשטרה ביום 4.9.05 הינה כי ביום 2.9.05 בשעה 3:30 התקשרו אלמונים לתובע והודיעו לו שהטרקטורון נמצא ליד ביתו. לאחר השיחה ירד למטה ואכן ראה את הטרקטורון שנגנב ממנו. גרסה שלישית כפי שנטענה ביום 9.1.06, מועד חקירתו של התובע במשטרת רחובות, הינה כי בתאריך 2.9.05 בשעה 3:00 לפנות בוקר, שמע קול נפץ חזק והתקשר למשטרה, תוך שהוא מתחבא בארון בביתו. לאחר שיחה זו הגיעו שוטרים לביתו ובישרו לו שהוחזר לו הטרקטורון. גרסה רביעית כפי שנטענה בתצהיר עדות ראשית דומה לגרסה השלישית שנמסרה על ידו, אלא שבתצהירו טען התובע כי המדובר היה בסביבות השעה 4:00 לפנות בוקר וכן נשמט תיאור התחבאותו של התובע בארון. גרסה חמישית כפי שנטענה בעדות התובע (בפרוטוקול בעמ' 16 שו' 20) הינה כי האלמונים פרצו לביתו וזרקו לעבר הבית בקבוק תבערה. 2. התובע העיד בבית המשפט כי אין לו עבר פלילי. ואולם עיון בתעודת עובד הציבור בצירוף גיליון הרשעות קודמות של התובע מעלה, כי לתובע יש עבר פלילי, לרבות הרשעה בגין פריצה לבניין שאינו דירה וביצוע גניבה. בנוגע לסיבת הפקדת הטרקטורון אצל הנתבעת נתגלו סתירות: בהודעת התובע במשטרה מיום 9.1.06 טען התובע כי ניסה למכור את הטרקטורון לשני סוכני מכירות מחברת "אבניר" שהציעו לרכוש את הטרקטורון במחיר נמוך בגלל שמספרי השלדה מחוקים. לטענת התובע פנה למשרד הרישוי ושם ביקשו ממנו טופס מהמז"פ כדי להסדיר את עניין המספרים. לעומת זאת בכתב התביעה, טען התובע כי רצה לקבל רישיון רכב חדש לטרקטורון ואז משרד הרישוי דרש להסדיר את המספרים המחוקים בשלדה ובמנוע של הטרקטורון. 4. טענתו של התובע לפיה במהלך יולי 2006 התקשר אליו אדם בעל מבטא ערבי והודיע לו שהוא זה שגנב את הטרקטורון ואם התובע מעוניין לקבלו, עליו לשלם לו סך של 20,000 ₪ - נראית תמוהה. כיצד זה היו לאותו אדם, פרטיו של התובע,שהרי הטרקטורון הופקד במכלאת כלי רכב, ומדוע התובע לא הגיש תלונה במשטרה כנגד אדם זה שהתקשר אליו בטלפון, וגם מדוע לא יידע התובע את המשטרה בשיחה זו. הסתירות, הפריכות והתמיהות הרבות שנתגלו בגרסת התובע,ואשר חלקן פורט לעיל, יש בהן כדי לערער את אמינות התובע, וכדי לחזק טענת הנתבעת לפיה הטרקטורון שנרכש ע"י התובע ופרטיו במשרד הרישוי איננו הטרקטורון שהופקד במשטרה, באוקטובר 2005. מועד הפקדת הטרקטורון הצדדים חלוקים לעניין המועד בו הפקיד התובע את הטרקטורון בתחנת המשטרה: בתצהיר עדותו הראשית טען התובע כי הפקיד את הטרקטורון בתחנת המשטרה ברחובות, בחודש אוקטובר 2005. בסיכומיו, טען התובע כי הפקיד את הטרקטורון במשטרה ביום 4.9.05 (בשונה מהאמור בתצהירו). התובע לא המציא כל אסמכתא בעניין מועד הפקדת הטרקטורון בתחנת משטרת רחובות. למועד הפקדת הטרקטורון יש חשיבות בעניינו, שכן, כאמור הטרקטורון אשר נבדק ע"י מומחה מז"פ נמצא מתאים לטרקטורון אשר נגנב ב-16.10.05 מבעליו בראשל"צ. אם נכונה טענת התובע לפיה הפקיד את הטרקטורון במשטרה במהלך ספטמבר 2005, הרי שעובדה זו שוללת את האפשרות שהמדובר באותו טרקטורון אשר נגנב מבעליו החוקיים, בראשל"צ, באוקטובר 2005. יחד עם זאת, יש להתייחס בזהירות לטענת התובע להפקדת הטרקטורון בספטמבר 2005 גם משהועלתה לראשונה בסיכומים וסותרת את האמור בתצהיר, גם משלא הומצאה כל אסמכתא הסותרת את טענת הנתבעת, כי הטרקטורון הופקד במשטרה רק בנובמבר 2005. הנתבעת טוענת כי התובע הפקיד את הטרקטורון בתחנת המשטרה רק ביום 28.11.05, וכי במועד זה נרשם הטרקטורון כמוצג בטופס שהוגש לבית המשפט יחד עם תעודת עובד ציבור של רפ"ק אלון שמעוני. רפ"ק שמעוני נשאל בחקירתו לעניין מועד הפקדת הטרקטורון בעמ' 35 שו' 10 - 13: "ש. אתה בטוח שהוא הפקיד את הטרקטורון ביום 28.11.05? ת. בתאריך 28.11.05, אם היית שואל אותי עוד 100 פעם לא הייתי זוכר תאריך מלפני שלוש שנים. אני מבסס ורשמתי תעודת עובד ציבור, על בסיס מה שנרשם בכרטיס המוצג על ידי הרשמת". בהמשך עמ' 35 שו' 16 - 21: "ש. אני אומר לך, שהטרקטורון הזה הופקד אצלכם במהלך חודש ספטמבר 2005, מה אתה אומר על כך? ת. שמבחינתי, 28.11.05 זה התאריך שבו הטרקטורון הגיע, כי ביום הזה הוא נרשם כמוצג, כי ביום הזה ניגשתי עם התובע ועם אסרף לרשמת כדי לרשום את המוצג. הדבר הכי פשוט לבדיקה, פשוט לגשת לפנקס הזה, הוא ברצף, לבדוק את המוצגים לפני ואחרי, ולראות אם הייתה טעות סופר לגבי התאריך, מה שלא נראה לי סביר". מר מאיר אסייג, עד התובע,אף הוא רכז מודיעין במשטרת רחובות, נשאל בעדותו לעניין מועד הפקדת הטרקטורון במשטרה (בפרוטוקול בעמ' 23 שו' 9 - 14): "ש. נשאלת שאלה האם אתה יודע בדיוק כמה זמן אחרי אותו לילה (הכוונה ללילה בו אירעה גניבת הטרקטורון - ד.א) הגיע הטרקטורון לתחנת המשטרה ואמרת שבוע שבועיים. האם אתה זוכר. כי הטרקטורון נתפס כמוצג כמעט שלושה חודשים לאחר האירוע. האם מה שאמרת קודם נכון. ת. ...יכול להיות שאני טועה. אני זוכר בראש שזה לקח שבוע שבועיים אבל זה גם יכול להיות חודשיים שלושה". קרי, עדותו לא הייתה חד משמעית בעניין זה, והוא לא הוסיף כל משקל לטענת התובע בנוגע למועד הפקדת הטרקטורון. כאשר נשאל התובע בעדותו מדוע לקח שלושה חודשים מהמועד שהופיע הטרקטורון בפתח ביתו ועד למועד הפקדתו בתחנת המשטרה, התובע ענה תשובות שונות כדי לתרץ את הפער בזמן ,כך למשל טען התובע כי לא היה לו כסף לעגלה להוביל את הטרקטורון וכן טען כי המשטרה סירבה לקבל את הטרקטורון לבדיקה וכו', אך לא שלל את האפשרות כי הטרקטורון אכן הופקד במשטרה ביום 28.11.05, כפי שטוענת הנתבעת, ועולה ממסמכיה. לא זו אף זו, עיון בתעודת הביטוח של הטרקטורון שהוצגה ע"י התובע (נספח ה' לתצהיר עדות ראשית), מעלה כי התובע שילם את ביטוח החובה של הטרקטורון ביום 26.10.05, ולא במהלך חודש ספטמבר. ניתן לראות בכך אישוש לטענת הנתבעת לפיה הטרקטורון הגיע לחזקתו של התובע לאחר 16.10.05, המועד שנגנב מבעליו בראשל"צ. אי הזמנת עד התובע טען בעדותו כי שכנתו ראתה את התרחשות גניבת הטרקטורון מחצר ביתו. התובע לא טרח לזמנה לעדות, למרות שידע כי הנתבעת מכחישה את עצם קרות האירוע. בנוסף, בעדותו של התובע במשטרה מיום 9.1.06 העיד התובע: "אני מיוזמתי על ידי החושים שלי יודע שרועי מחלוף גנב לי את הטרקטורון והגעתי לאלון ודודו בעזרת גורמים עבריינים". התובע לא פעל לאיתור עדים נוספים שפעל איתם או בשיתוף פעולה עמם, לטענתו, לאיתור והחזרת הטרקטורון. על פי ההלכה הפסוקה, הימנעות התובע מזימון עדים מהותיים, לכאורה, שעשויים היו לתמוך בגרסתו, פועלת לחובתו ומחזקת את גרסת הנתבעת. (ראה ע"א 465/88 הבנק למימון ולמסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח', פד"י מה(4) 651, 658; ע"א 455/88 ל' חדד ואח' נ' א. דהן חברה לבניין בע"מ ואח', פד"י נה(5) 655; ע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר חברה בע"מ, פד"י מד(5) 595). הימנעות התובע מהגשת חוות דעת נגדית: חשיפת מספרי השלדה המחוקים של הטרקטורון והתאמתם למספרים המופיעים ברישיון הרכב הינם עדות שבמומחיות. ע"פ תקנה 129 לתקס"א, אם רצה בעל דין להביא עדות בעניין שבמומחיות, שאינו עניין שברפואה, עליו להגיש חוו"ד של מומחה מטעמו, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו. התובע נמנע מלהגיש חוו"ד מטעמו. אני מקבלת את טענת הנתבעת, לפיה תמונות הנזק, יציקות הגומי הסיליקוני והמעתק, יכולים היו לעמוד בפני מומחה מטעם התובע, אשר יכול היה לבדוק את קביעות המומחה מטעם הנתבעת. בהעדר חוו"ד מטעמו של התובע, ומשחוות דעת המומחה מטעם הנתבעת לא נסתרה, לא הצליח התובע לערער את חוות הדעת מטעם הנתבעת. בהערת אגב יצוין כי, בסיום עדות המומחה מטעם הנתבעת ביקש התובע להגיש חוו"ד מטעמו, אך לבסוף בחר שלא לעשות כן. מספר השלדה של הטרקטורון כאמור, הנתבעת צירפה חוו"ד מומחה המז"פ, מר משה אסרף (להלן:"המומחה") אשר בדק את הטרקטורון נשוא התביעה ביום 26.12.05. המומחה קבע כי הטרקטורון נשוא התביעה, הינו הטרקטורון שדווח כגנוב ביום 16.10.05 מראשל"צ, ואיננו הטרקטורון של התובע. את הקביעה הזו קובע המומחה על סמך ממצאיו בעניין מספר השלדה וכן ממצאיו בעניין מספר המנוע כפי שיפורט להלן. המומחה קבע בחוו"ד כי מספר השלדה החלקי, שהופיע על שלדת הטרקטורון, בטרם בוצעו פעולות לחשיפת הספרות המחוקות, הינו: 00V145 B L X B V B 2. בעזרת טיפול כימי ואלקטרוכימי, הצליח מומחה הנתבעת לחשוף כי הספרה שבאה לאחר הספרה 0 היא הספרה 2. קרי מספר השלדה הינו: 2 00V145 B L X B V B 2. מספר השלדה של טרקטורון התובע אינו מתאים לממצאי הבדיקה שכן מספר השלדה שלו הינו: 00093V145 B L X B V B 2. קרי, הספרה במקום שבו חשף המומחה את הספרה 2 היא 0. כך העיד המומחה בעמ' 26 שו' 24 - 29: "...אני מפנה לחשיפה של הספרה הנוספת שאני טוען שהיא 2 - אילו זה היה אפס ולא 2 הייתי צריך לראות חשיפה של קו, לפחות בצד השמאלי של המספר, כלומר זה קו שסוגר ויוצר את הספרה אפס. אני מדגים על גבי הציור B בקו מקווקו. הייתי אמור לראות את הקו וכיוון שלא ראיתי את הקו למרות שאני טוען שחשפתי את כל הקווים של ה- 2 לרבות קו מאוחר יותר, כלומר יותר ימני ולא חשפתי את הקו המקווקו, אני מתחזק בדעתי שמדובר בספרה 2 ולא בספרה אפס". כיוון שזיהוי הספרה המחוקה הינו ,כאמור, עניין שבמומחיות, הרי שאין לקבל את "הצעות" התובע כי "קיימת אפשרות" שמדובר בספרה 0 - אשר מתאימה לטרקטורון של התובע. המומחה הסביר בחקירתו כי האפשרות שיהיה משמאל לספרה קו נוסף אשר היה הופך את הספרה ל - 0, אינו הגיוני, שכן במצב זה היה חושף המומחה את הקו שסוגר את הספרה. המומחה הסביר שכל האזור השמאלי של הספרה הנ"ל נחשף. המומחה הסביר שעומק ההשחזה שביצעו הזייפנים הופך עמוק יותר כאשר מתקדמים משמאל לימין וניתן לראות זאת בבירור מהתמונות. כיוון שלא נחשף קו המשלים לאפס מהצד השמאלי של הספרה אך נחשפו קווים ימניים ואף פנימיים יותר (כגון החלק הימני העליון של הספרה והחלק הימני התחתון של הספרה כמו גם חלק אמצעי של העיקול של הספרה 2 שהוא פנימי יותר), ניתן להבין שאין קו משמאל לקווים, אחרת קו זה או חלקים ממנו היו נחשפים בבדיקתו של המומחה. מספר המנוע של הטרקטורון המומחה העיד כי גם אם היה מוצא שהספרה שנחשפה במספר השלדה הינה 0 ולא 2, מסקנתו כי הטרקטורון אינו שייך לתובע לא הייתה משתנה וזאת בשל ממצאיו בעניין מספר המנוע של הטרקטורון. מר אסרף העיד בעמ' 28 שו' 12 - 17: "ש. תאשר לי, במידה והיית מגיע למסקנה שהמספר האחרון הוא לא 2 אלא אפס, אין מחלוקת שהטרקטורון שייך לתובע. ת. לא. כיוון שאני גם בדקתי את מספר המנוע, ניסיתי לחשוף את מספר המנוע של הטרקטורון הנ"ל. יש תמונות בחווה"ד ומספר המנוע נותן לי אינדיקציה נוספת שמה שמצאתי לפי מספר השילדה עם הספרה 2 ולפי חלקי המספרים שנמצאו במספר המנוע, לא שייך לתובע". (ההדגשה אינה במקור ד.א). מספר המנוע של הטרקטורון שהיה שייך לתובע הינו 8217024 M. מספר המנוע של הטרקטורון שנגנב ממר קאופמן בראשל"צ הינו 8219127 M. מן התמונות שצורפו לחוו"ד, עולה כי החלק העליון של הספרה האחרונה ששוחזרה באופן חלקי במספר המנוע הינו עגול, כך שהספרה יכולה להיות 8 או 9. מומחה הנתבעת העיד בפרוטוקול בעמ' 28 שו' 27 - 28: "מספר המנוע הזה אינו מתאים למספר המנוע של התובע. לפי מספר המנוע של התובע לאחר 821M צריך לבוא 7 ופה לפי העיגול אני יודע בוודאות שזה לא הספרה 7". (ההדגשה אינה במקור ד.א). התובע טוען כי יש להתעלם מממצא המומחה בעניין מספר המנוע שכן הוא לא נכלל בחוו"ד. אין בידי לקבל טענה זו של התובע. בפרק "ממצאי הבדיקות ופירושם" בחוות דעתו של המומחה נכתב: "בבדיקה בקובץ כלי רכב מנ"ט, מצאתי שמספרי השלדה והמנוע החלקיים הנ"ל מתאימים ל- 8 טרקטורונים. לאחר מהם בלבד בעל מספר רישוי 39-926-59 נרשמה הודעה על גניבתו ביום 16.10.05". היינו, מומחה הנתבעת אכן התייחס למספר המנוע החלקי שנחשף וקבע שגם על סמך המספר החלקי הזה הוא מבסס את מסקנותיו. מומחה הנתבעת הסביר בעדותו בבית המשפט כי הוא לא ציין את הספרה שנחשפה במספר המנוע, כי הוא לא רושם בחוו"ד חלקי מספרים אלא רק מספרים שלמים שנחשפו, ואילו כאן הספרה שנחשפה יכולה להיות 8 או 9. בעניין זה הסביר מומחה הנתבעת כיצד נערך סינון הספרות שאינן אפשריות. כלומר כאשר הוא רואה חלק של מספר שיכול להיות 8 או 9 אז אוטומטית נשללת האפשרות של הספרות 1,2,5,7 וכו'. עדותו של המומחה הייתה עקבית וקוהרנטית , התובע לא הצליח לערער את המומחה בחוות דעתו. סיכום לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה, משהתובע לא הוכיח את בעלותו בטרקטורון שמסר למז"פ במשטרת רחובות, משהטרקטורון זוהה כגנוב ממר קאופמן בראשל"צ. התובע ישא בהוצאות הנתבעת כדלקמן: - הוצאות עדי הנתבעת, בסך 300 ₪ לכל עד. - שכ"ט ב"כ הנתבעת בסך8,000 ₪ בתוספת מע"מ.משטרהטרקטורוןגניבה