אי יכולת לעמוד בהסדר נושים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי יכולת לעמוד בהסדר נושים: 1. מה דינה של בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם - 1980 (להלן: "הפקודה"), כאשר לאחר קידום ההליך, במסגרתו אף ניתן צו עיכוב הליכים נגד המבקש, מתברר כי המבקש אינו יכול לעמוד בהסדר שהוצע על ידו עם הגשת הבקשה ? זו השאלה הניצבת ביסוד החלטתי. 2. תמצית העובדות הדרושות לעניין: המבקש, הגיש ביום 21.1.08, בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 19 א לפקודה (להלן: "הבקשה"). במסגרת הבקשה עתר המבקש ליתן צו המורה על כינוס אסיפות נושים, לדון בהצעתו להסדר חובות, לקציבת מועד להגשת הוכחות חוב, וקביעת דיון בבית המשפט לאישור הסדר הנושים. עוד התבקש בית המשפט למנות את עו"ד יהושע שועלי כנאמן לביצוע הסדר הנושים (להלן: "הנאמן"). 2.2 בבקשה טען המבקש כי חובותיו מסתכמים כדי 2,835,500 ₪, וכי אין באפשרותו לפרוע אותם. בנסיבות אלה, הציע המבקש הסדר נושים, ולחלופין, באם לא יאושר ההסדר עתר למתן צו כינוס נגדו והכרזתו כפושט רגל. עיקרי ההסדר שהוצע על ידי המבקש כאמור בבקשה: הנושים יגישו הוכחות חוב ואלה יוכרעו על ידי הנאמן בהתאם לדיני פשיטת הרגל. החובות בדין קדימה ישולמו במלואם, קודם לחובות בדין רגיל. החובות בדין רגיל, ישולמו בשיעור של 30% ב - 60 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בסך של 1,000 ₪ כל אחד, ובסך הכל 60,000 ₪. עוד הציע החייב למכור את זכויותיו בדירה ברחוב דוד אלעזר 3 נס ציונה (להלן: "הדירה"), המהוות מחצית הימנה, שכן מחציתה האחרת מוקנית לרעייתו. המבקש עתר כי על מנת לאפשר את ביצוע ההסדר, יורה בית המשפט על עיכוב כלל ההליכים שנקטו נושיו נגדו. כונס הנכסים הרשמי, מסר את עמדתו לבקשה ולפיה אין לו התנגדות לכינוס אסיפות נושים, ולמינוי הנאמן. הכנ"ר סבר בנוסף שיש מקום שהמבקש ישעבד את זכויותיו בדירה להבטחת ההסדר, כי המבקש יפקיד סך של 4,000 ₪ בקופת הנאמן, ואין לו התנגדות למתן צו עיכוב הליכים נגד המבקש. 2.3 בהחלטה מיום 3.3.08, נעתרתי לבקשה למינוי נאמן וכינוס אסיפות נושים אך לא ראיתי מקום להורות על עיכוב כלל ההליכים נגד החייב, ובעניין זה התקיים ביום 12.3.08 דיון בבית המשפט. בדיון מסר בא כוח המבקש על כך שהחייב מכר דירת מגורים בחולון (להלן: "הדירה האחרת"), שלושה חודשים טרם הגשת הבקשה, לאחד מנושיו, ללא תמורה. בנסיבות אלה, ובשים לב להשלכה של מכירה זו על הליך פשיטת רגל, העדיף המבקש לנקוט בדרך של הצעת הסדר ולא בדרך של בקשה להכרזת פשיטת רגל. 2.4 לאחר שמיעת עמדות הצדדים, סברתי שנכון יהיה להמשיך את הליך הצעת ההסדר, ולכן הוריתי על עיכוב כלל ההליכים נגד החייב. עם זאת, ותוך ציפייה לעתיד, ושמירה על אפשרות בהמשך לנקוט בהליך בכל הנוגע למכר הדירה האחרת, בהתחשב בהוראות הפקודה בדבר ביטול מכר הנגוע בהעדפת נושים, הוריתי על רישום הערה בספרי רישום המקרקעין על הדירה האחרת בדבר ההליך שלפניי והוריתי לנאמן להודיע לרוכש אודות הליך זה (להלן: "ההערה"). 2.4 הנאמן כינס ביום 6.5.08 אסיפת נושים אשר במסגרתה הודיעו הנושים כי יסכימו להצעה בכפוף לכך שאשתו של המבקש, תמסור ייפוי כוח לפיו הדירה תימכר מבלי ההגנות המוקנות לה בדין וכי הסכומים המגיעים לה ביחס לדירה, יועברו לנאמן לשם ביצוע ההסדר. עוד התבקשו המבקש ואשתו להתחייב שיפנו את הדירה לאחר מכירתה, כספי המכר ישמשו מקור לתשלום החובות לפי ההצעה ולאחר מכן ישא המבקש בתשלומים החודשיים כקבוע בהצעה. המבקש נתן את הסכמתו לדרישת הנושים. 2.5 הנאמן דיווח לבית המשפט על אסיפת הנושים ותוצאותיה (בש"א 10307/08). לאחר עיון בדו"ח ובהעדר התנגדות הכנ"ר, קבעתי דיון ליום 18.2.09, באישור ההצעה, בשים לב שניתנה הסכמת החייב להסתייגות הנושים, ועל מנת לקדם את ההליך. 3. בפתח הדיון באישור ההצעה, הודיע הנאמן כי בבוקר יום הדיון, הודיע לו בא כוח המבקש שמרשו לא יוכל לעמוד בהצעת ההסדר, כמות שהוצעה. מתברר כי הקושי העיקרי נעוץ בסירובה של אשת המבקש לוותר על הזכויות בדירה. משמע, הבטוחה העיקרית למימוש ההסדר, קרי הדירה, אינה מעשית. בנסיבות אלה עתר בא כוח המבקש להמשיך בהליכי פשיטת רגל, ליתן צו כינוס נכסים ולא במתווה של הצעת הסדר. עוד התברר כי המבקש פיגר בתשלומים שהוצעו על ידו, באופן ששילם רק כמחצית הסכומים. 4. הנאמן מחה על התנהגות המבקש, אך סבר כי בדלית ברירה, ועל מנת לא לסכל את אפשרות ביטול מכירת הדירה האחרת, יש להיעתר לבקשת הכינוס. הנאמן אף הציע להשית על המבקש סנקציה מחמת אי עמידה בתשלומים. הכנ"ר סבר שאין מקום להמשיך בהליך והמליץ לבטלו. בא כוח אחד הנושים הביע את הסתייגותו מהתנהגות החייב אשר לא עמד בתנאים שהוצעו על ידו, גרם נזק לנושים ועוד. המבקש נחקר על ידי, על מנת שניתן יהיה לברר את השינוי הקיצוני ביחס להצעת ההסדר. המבקש השיב כי אשתו שהסכימה בתחילת הדרך להעמיד את זכויותיה בדירה לטובת ההסדר, נסוגה בה בהמשך מהסכמתה. 5. המנגנון הקבוע בסעיף 19א לפקודה מאפשר לחייב להגיש הצעת הסדר עם נושיו, ללא שיידרש להגיש בקשה לפשיטת רגל. כך מורה הסעיף: " 19א. (א) חייב שחובותיו עולים על 26,354 שקלים חדשים רשאי לפנות בכל עת לבית המשפט, בבקשה לאשר הצעת פשרה או הסדר עם נושיו, אף אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל, או אם הוגשה - כל עוד לא ניתן נגדו צו כינוס." תנאי לנקיטה בהליך כאמור הינו שיש להניח כי ההצעה תניב לנושים דיבידנד בשיעור של 30% לפחות שיש מהחוב וכקבוע בסעיף 19א (ג) לפקודה, לאמור: " (ג) בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה אם מצא שיש יסוד סביר להניח שישולמו לפיה לפחות שלושים אחוזים מכל חוב לא מובטח שאילו ניתן צו כינוס ביום הגשת הבקשה היה בר תביעה, לרבות הפרשי הצמדה עליו עד ליום הגשת הבקשה לאישור ההצעה." 6. שעה שמוגשת בקשה להצעת הסדר לפי סעיף 19א לפקודה נדרש בית המשפט לבדוק, בין היתר, את הערובות להצעה וזאת מחמת שעם מתן החלטה להמשיך בהליך, מורה בית המשפט ככלל על עיכוב הליכים שנוקטים נושיו של המבקש נגדו, ולכך משמעות ניכרת. מכאן, שבהיעדר ערבויות הולמות, לא ייטה בית המשפט להורות על עיכוב הליכים והמשך הדיון בבקשת ההסדר. לעניין זה אף מוסבת תשומת הלב לסיפת הוראת סעיף 19א(ג) המורה: "בית המשפט רשאי להתנות את אישורו להצעה במתן ערובות לביצועה". 7. עם הבאת ההצעה לפניי, ובהמשך עם קבלת דו"ח הנאמן באשר לדיון בהסדר הנושים, והסכמת המבקש לדרישות, לא היה ספק כי הדירה עומדת לטובת ההסדר ומשמשת כבטוחה. ההחלטה למתן צו לעכב את ההליכים, הושתתה על בטוחה זו, שכן בלעדיה אין בסיס להצעה. החייב אף אישר לפניי כי אישתו הסכימה להצעה, שכן ברי שללא הסכמתה אין מקום להליך. 8. דעתי אינה נוחה מהתנהגות המבקש, ואשתו. שני אלה, יצרו ציפייה אצל בית המשפט ובלב נושיו כי הדירה מהווה בטוחה, דבר אשר גרם לכך שבית המשפט הורה על עיכוב ההליכים נגד המבקש, והנושים היו מנועים להמשיך לנקוט בהליכי הוצאה לפועל נגדו, וזאת במשך כשנה תמימה. המבקש ואף לא אשתו, טרחו להודיע לבית המשפט, לנאמן ולנושיו על כך שההסדר המוצע אינו ישים, אלא רק ביום הדיון בבקשה לאישורו של זה, והכל ללא הצדק ענייני לטעמי. שעה שהמבקש הגיש הצעה להסדר, שכללה מימוש דירה שלאשתו חלק בה, לא כל שכן הדבר הובהר באסיפת הנושים, אזי החזרה מההסדר, אם אפשרית, נגועה בחוסר תום לב, בניצול לרעה של הליכי בית המשפט, פגיעה בבית המשפט והיתול בנושים. שקלתי אפשרות לחייב את מכר הדירה חרף חזרתה של אשת המבקש מהסכמתה, אך לא ראיתי מקום בסופו של דבר לעשות כן בשים לב בין היתר להיעדר הסכמתה בכתב, אי קיומו של ייפוי כוח לעשות כן והחשש שעניין זה ידרוש הליך נפרד וממושך כאשר בכל אותה עת, יעמוד צו עיכוב ההליכים על כנו, תוך פגיעה בנושים. 9. התנהגות החייב אף חמורה ביתר שאת בשים לב לעובדה שהוא נמנע מלSשלם את התשלום החודשי בסך של 1,000 ₪ במשך מספר חודשים וצבר חוב פיגורים. חייב המגיש הצעת הסדר ועותר לעיכוב הליכים נגדו, אמור לשלם את הסכום החודשי המושת עליו, וכפי שהוא עצמו הציע, והימנעותו מלעשות כן, שומטת את הקרקע תחת בקשתו, ושוב תוך פגיעה בנושיו המצפים לקבל חלק מחובם. 10. בנסיבות המקרה, שומה היה להורות על ביטול ההליכים לאלתר וללא היסוס. הקושי המתעורר בביטול ההליכים, הוא החשש כי יהיה באמור כדי לבטל את מכירת הדירה האחרת, ככל שנעשה תוך העדפת נושים נוכח מסגרת המועד הקבוע בסעיף 98(א) לפקודה המורה: "מי שאינו יכול לפרוע מכספו את חובותיו כשמגיע זמן פרעונם, וכדי לתת עדיפות לנושה פלוני או למי שערב לחובו, או מתוך אילוץ או שידול שלא כדין מצד אותו נושה או מטעמו, הוא מעביר נכס או משעבדו, או משלם כסף, או נוטל על עצמו התחייבות, או נוקט הליך משפטי או נכנע לו, לטובת הנושה או נאמנו, ועל סמך בקשת פשיטת רגל שהוגשה תוך שלושה חדשים מיום שעשה כן הוכרז פושט רגל, יראו את מעשהו כמעשה מרמה ויהיה בטל כלפי הנאמן." כפי שציין הנאמן ובצדק, ביטול ההליכים עלול להקשות על הגשת בקשה לביטול המכירה בשים לב למועד של שלושת החודשים הנקוב בסעיף 98(א) לעיל, אם יבוטל ההליך. 11. במכלול הנסיבות ועל מנת שלא למנוע אפשרות לביטול ההענקה מחד גיסא, ולא לאפשר לחייב ליהנות מהמשך עיכוב הליכים על ידי מתן צו כינוס כמבוקש בעתירתו החלופית מאידך גיסא, ונוכח התנהגותו הלקויה כאמור לעיל, הגעתי לידי מסקנה כי ההליך יישאר על כנו למשך שלושה חודשים מהיום, על מנת לאפשר למי מהנושים ולרבות הכנ"ר, לעתור לבית המשפט ולבקש את הכרזתו של המבקש כפושט רגל, ובכך להמיר את ההליך מבקשת חייב להצעת הסדר, לבקשת נושה להכריז על חייב כפושט רגל, ובאופן שאם כך יתבקש, עסקינן איפוא בהליך נמשך אשר לא יימנע את הרצף הדרוש לשם ביטול ההעדפה לפי סעיף 89(א) לפקודה. 12. לפיכך, ככל שתוגש תוך שלושה חודשים מהיום, בקשה שלא מטעם המבקש, להכריז עליו כפושט רגל, היא תובא לפני על מנת לאפשר את ביצוע האמור. אני מורה למבקש לשלם תוך 21 יום מהיום את מלוא חוב הפיגורים, שכן אחרת יודיע הנאמן על כך לבית המשפט אשר יורה על סנקציה מתאימה. ככל שלא תוגש בקשה כאמור ותוך פרק הזמן שקבעתי, יבוטל ההליך, ויוסר צו עיכוב ההליכים, הסכום שבקופת הנאמן, ככל שיוותר לאחר תשלום שכר הנאמן והכנ"ר, יועבר לתיק ההוצאה לפועל, על מנת לאפשר לנושים להמשיך לנקוט בהליכים הפרטניים. כונס הנכסים הרשמי, יואיל להמציא החלטה זו בדואר רשום לכל אחד מנושי המבקש, על מנת לאפשר בידו לשקול הגשת בקשה כאמור בסעיף 11 לעיל.הסדר נושיםנושה