דחיית בקשה לפסילת מכרז בגלל השתתפות המבקש

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית בקשה לפסילת מכרז בגלל השתתפות המבקש: 1. ההליך שבפנינו התחיל בבקשה לצו מניעה זמני שהוגשה על ידי התובעת כנגד מכרז למינוי מנהל בית ספר יסודי בכפר מסר (להלן:"בית הספר"), שבו מונה הנתבע מס' 2, כאשר לטענת התובעת, מדובר במינוי בלתי חוקי, בשל היותו של הרכב ועדת היועצים פסול, ומשכך ההחלטה לגבי המינוי בטלה מעיקרה. 2. במסגרת הדיון אשר התקיים בבקשה לצו מניעה זמני בתאריך 10/9/07, הסכימו הצדדים כי הדיון בבקשה יאוחד עם הדיון בתיק העיקרי. 3. התובעת טענה בכתב התביעה כי היא הגישה מועמדות למשרה של מנהלת בית הספר ולמרות יתרונותיה הברורים לתפקיד זה בשל כישוריה, נסיונה, אישיותה והישגיה העולים על אלה של מר חסן זועבי (להלן:"הנתבע"), הועדפה מועמדותו בהחלטה שנתקבלה, בניגוד להוראות הדין, לרבות חוזרי מנכ"ל העוסקים במינוי מנהלי בתי הספר. התובעת קיבלה תואר ראשון מאוניברסיטת חיפה בשנת 1989 ותעודת הוראה לבתי הספר העל יסודיים בשנת 1991, ומועסקת אצל הנתבעת מס' 1 החל משנת 1993. בחודש 6/07 פרסמה מדינת ישראל (להלן:"הנתבעת") הצעה לאיוש משרה של מנהל בית הספר. התובעת ומועמדים אחרים הגישו מועמדותם למכרז. הנתבע הוא אחיו של יו"ר המועצה האזורית בוסתאן אל מרג', שבה נמצא בית הספר ואחיו של המנהל היוצא של בית הספר ומילא תפקיד של קב"ס במועצה. לטענת התובעת בשיחה שהתנהלה עם ראש המועצה, ציין זה בפני התובעת ובעלה כי הוא צריך להבטיח לאחיו - הנתבע עבודה לכל חייו וכי על התובעת לחפש מכרז אחר בהזדמנות אחרת. ביום 14/8/07 התכנסתה ועדת היועצים אשר ראיינה את התובעת ואת הנתבע. התובעת טענה שהרכב הוועדה לא היה חוקי בהיותו מנוגד לחוזר מנכ"ל, הואיל ובמקום יו"ר המועצה נכח בוועדה סגן וממלא מקום ראש המועצה מר עבד אלכרים זועבי, כאשר השאלות שהועלו על ידו העידו על שיקולים זרים, והתמקדו בעובדה שהתובעת ילידת העיר עכו ואינה ילידת האיזור נשוא המשרה. לטענת התובעת, הרכב הוועדה לא היה חוקי כי יו"ר הוועדה מר מחמוד דיאב לא היה מוסמך לשמש בתור כך, מאחר והוא אינו מנהל מחוז ולא הובאה כל ראיה כי הינו נציגו. כן נטען שמר זועבי לא היה רשאי להמנות על הרכב הוועדה בתור סגן וממלא מקום ראש המועצה, כאשר ראש המועצה לא מילא את חובתו החוקית ולא הודיע ליו"ר הוועדה על כך שהנתבע הינו אחיו. בנוסף, טענה התובעת שהיא הופלתה לרעה בשל היותה אישה ולא היה בוועדת היועצים ייצוג הולם לשני המינים. התובעת גם טענה שהמפקח האיזורי מר חאלד עזאיזה שאמור לשמש כמשקיף בלבד קיבל זכות הצבעה והמלצה שלא כדין. התובעת טענה כי הנתבע אינו כשיר למלא את התפקיד, היה מעורב במעשי אלימות עם תלמידים ואף הוזמן לחקירה במשטרה. כמו כן הנתבע לא השלים את שנת הלימודים האחרונה והוא עבר בעיצומה של שנת הלימודים לבית ספר אחר. התובעת טענה כי נפלו פגמים מהותיים בהחלטת ועדת המכרז המצדיקים את התערבותו של בית הדין. הסעדים המבוקשים בתביעה הם למנות את התובעת למשרת מנהלת בית הספר ולחילופין לקבוע כי הליך מינויו של הנתבע היה בלתי חוקי בשל פגם מהותי בהחלטת הוועדה ובהרכבה. 4. הנתבעת הגישה כתב הגנה שבו טענה כי בחירתו של הנתבע למשרה של מנהל בית הספר נעשתה בהליך תקין בהתאם לכישוריו לתפקיד וללא כל שיקול זר. לטענת הנתבעת, בפני ועדת היועצים אשר התכנסה ב- 14/8/07 הוזמנו חמשת המועמדים שענו על תנאי הסף למכרז, היא ישבה בהרכב מתאים, ראיינה את המועמדים המתאימים והקדישה זמן שווה לראיון כל מועמד אשר נשאלו שאלות שונות בתחומים פדגוגיים ומקצועיים. לאחר שמיעת כל המועמדים הביעו חברי הוועדה את התרשמותם מן המועמדים ונמצא כי הנתבע הוא המתאים ביותר לניהול בית הספר. ההמלצה ניתנה פה אחד על ידי כל חברי ועדת היועצים. המלצת הוועדה הובאה לידיעת מנהלת המחוז במשרד החינוך שאישרה את ההמלצה ובתאריך 22/8/07 אישר מנכ"ל המשרד את המלצת הוועדה למינויו של הנתבע למשרה. באשר לפגמים הנטענים בהרכב הוועדה, טענה הנתבעת כי בשל הקרבה המשפחתית הקיימת הודיע ראש המועצה כי הוא לא ישתתף כנציג המועצה בוועדת המכרז, ובמקומו ישב סגנו. לתובעת נשלחה הודעה לגבי תוצאות המכרז ביום 28/8/07, כאשר בשל קרבת מועד פתיחת שנת הלימודים, מיד לאחר החלטת המנכ"ל הועברה הודעה על היבחרו של הנתבע לתפקיד. באשר לטענות אישיות שעלו בכתב התביעה כנגד הנתבע, נטען כי מבדיקת תיקו האישי של הנתבע לא נמצאו כל תלונות על תפקודו לרבות תלונות במשטרה או תיקים פליליים שנפתחו כנגדו. הנתבעת טענה שלא קיים כל פגם בהחלטה למינויו של הנתבע למשרה אשר מצדיק את ביטולה ולחילופין, טענה הנתבעת כי אם ימצא פגם כלשהו, כל סמכותו של בית הדין הוא לבטל את המכרז ולהורות על קיומו של מכרז חדש ובית הדין אינו רשאי לשים עצמו בנעלי הנתבעת ולבחור את המועמד המתאים למשרה. 5. כמו כן, הוגש כתב הגנה מטעם הנתבע שבו טען שהוא נבחר כדין למשרה, לאחר שנבחן על ידי ועדת יועצים, אשר הגיעה לכלל מסקנה כי הוא המועמד המתאים ביותר וראוי למלא את התפקיד מבין שלושת המתמודדים שהופיעו בפניה. שיקול הדעת של הוועדה היה סביר, בתום לב, ללא משוא פנים וללא חריגה מסמכות. הנתבע תמך בטענות המדינה באשר לתקינות הרכב ועדת היועצים ותקינות החלטתה. בכתב ההגנה ציין הנתבע את כישוריו האישיים לתפקיד ואת הרקע המקצועי שלו. כן צוין שהתובעת נהגה בחוסר ניקיון כפיים כאשר הצהירה הצהרות שקר לגבי מקום מגוריה בכפר דחי, מאחר והיא מתגוררת בנצרת, עובדת שם, ילדיה לומדים בנצרת ושם מתנהל מרכז חייה. הנתבע ביקש לדחות את התביעה ולאשר את תוצאות המכרז. 6. ראיות שנשמעו בדיון: בדיון העידו התובעת, המנהלת הקודמת של בית הספר - גב' מהא זועבי, מר זועבי עבד אלכרים, סגן וממלא מקום ראש המועצה האיזורית בוסתן אל מרג', גב' יעל שטיינברג-מנהלת גף כוח אדם בהוראה במחוז הצפון של משרד החינוך, אשר שימשה כמרכזת ועדת היועצים לבחירת מנהל בית הספר (להלן:"גב' שטיינברג"), מר מחמוד דיאב מפקח המחוז במגזר הערבי, אשר שימש כיו"ר ועדת היועצים (להלן:"מר דיאב") והנתבע. לאחר שנשמעו עדויות בתיק, הוגשו סיכומים בכתב מטעם הצדדים והתיק הועבר להכרעה. 7. עובדות המקרה: עובדות המקרה, כפי שעלו מהראיות שנשמעו בתיק הינן כדלקמן: א. במהלך חודש יולי 2007, לקראת פתיחת שנת הלימודים תשס"ח, פורסם מכרז למינוי מנהל בית הספר. ב. למשרה זו הגישו 7 מועמדים את מועמדותם, ביניהם התובעת והנתבע. ג. לוועדת היועצים סומנו חמישה מועמדים שענו על תנאי הסף כמפורטים בנוהל מינוי מנהלים - חוזר מנכ"ל, תשס"ו/8 ותשס"ז/7 (להלן:"חוזר מנכ"ל"). ד. ועדת היועצים התכנסה ביום 14/8/07 והופיעו בפניה רק שלושה מועמדים: התובעת, הנתבע ומר עדנאן זועבי. ה. ועדת היועצים היתה מורכבת כדלקמן: (1) מר מחמוד דיאב - מפקח המחוז, מגזר ערבי - יו"ר הוועדה. (2) מר עבדלכרים זועבי - נציג הרשות. (3) גב' עופרה גזית - נציגת הסתדרות המורים. (4) מר מוסא חילף - מפקח - נציג מטה. (5) מר חאלד עזאיזה - מפקח משקיף בדעה מייעצת (ללא זכות הצבעה). גב' שטיינברג שימשה כמרכזת הוועדה, לא חברה וללא זכות הצבעה. ו. ועדת היועצים ראיינה את המועמדים ונערך פרוטוקול אשר הוגש לבית הדין. ז. לאחר הראיונות מילאו חברי הוועדה טפסי הערכת המועמדים, שגם צורפו לתיק בית הדין. בהתאם לפרוטוקול הוועדה שנוהל על ידי יו"ר הוועדה, הנתבע נבחר כמתאים ביותר לניהול בית הספר. ח. המלצת הוועדה הועברה למנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך, אשר אישרה את ההמלצה, והעבירה אותה למנכ"ל המשרד שאישר ביום 22/8/07 את ההמלצה ואת מינויו של הנתבע למשרה. ט. בתאריך 28/8/07 נשלחה לתובעת וליתר המועמדים הודעה לגבי המועמד שנבחר ובתאריך 4/9/07 הוגשה הבקשה לצו מניעה זמני לבית הדין. 8. טענות שהועלו כנגד המלצת ועדת היועצים וההחלטה לגבי בחירתו של הנתבע למשרה: החלטה לעניין מינוי, אף עת מדובר בגוף ציבורי, היא החלטה של המעסיק ובהתאם לפסיקה: "בית הדין אינו שם שיקוליו במקום שיקולי הרשות, אלא במסגרת הביקורת השיפוטית על פעולות הרשות הציבורית הוא בוחן רק זאת: הפעלה הרשות מתוך שיקולים סבירים ובתום לב? האם קיימה את כללי הצדק הטבעי? האם לא חרגה ממתחם הסבירות?" (ראו דב"ע נג/228-3 מנהל סעדי - ביטוח לאומי, דב"ע שנ/150-3 מלכה כנען - מדינת ישראל). כך גם נאמר בע"ע 1123/01 בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו - צויזנר (פד"ע לו 438): "כלל הוא, כי בית הדין לא ישים שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת וכי לא יתערב בהחלטתה לשנותה, אלא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות, או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי, או כי היא נגועה בשיקולים זרים, או באי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של עניין. בית הדין אף לא ישים שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות". בהתאם להלכה כאמור, לא מתפקידו של בית הדין לבחון בעצמו את הכישורים של המועמדים למכרז ומי לדעתו הוא המועמד המתאים ביותר, אלא לבחון אם נפלו פגמים מהותיים בהחלטה אשר מצדיקים את ביטולה או אם ישנם שיקולים זרים שגורמים כי ההחלטה תהיה נגועה בחוסר סבירות קיצונית. בהתאם להלכה כאמור, נבחן את טענותיה של התובעת כנגד הליכי המכרז, ההמלצה של ועדת היועצים וההחלטה על מינויו של הנתבע לתפקיד. 9. טענות באשר לפגם בהרכב של ועדת היועצים: הטענה ראשונה של התובעת היא שקיים ניגוד אינטרסים ופגם מהותי בהרכב הוועדה מאחר והמועמד שנבחר - הנתבע, הוא אחיו של יו"ר המועצה שבתחום סמכותה נמצא בית הספר (מועצה אזורית בוסתאן אל מרג') כאשר בהתאם לסעיף 4.2.13 לחוזר מנכ"ל נקבע כי: "חבר ועדת היועצים שמועמד הוא קרוב משפחה שלו יודיע על כך ליושב ראש הועדה, ולא ישתתף כלל בוועדת היועצים המראיינת את המועמדים לאותה משרה. בפסקה זו "קרוב משפחה" כולל בן זוג, הורה, בן, בת , אח, אחות, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה". ראש המועצה הוא אחיו של הנתבע ולכן עליו היה לקיים את הוראות חוזר המנכ"ל וליידע לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת. בהתאם למסמכים שצורפו לתצהירו של הנתבע בתאריך 19/7/07, ראש המועצה שלח מכתב לגב' אפרת רגב מאגף כוח אדם בהוראה במשרד החינוך, שבו נאמר: "הואיל ואחד המועמדים קרוב משפחה שלי, ימלא את מקומי בישיבה הנ"ל מר עבד אלכרים זועבי - מ"מ וסגן ראש המועצה". גב' שטיינברג הצהירה בתצהירה שלפי הנוהל הקיים מזמינים את ראש הרשות ואם מסיבות שונות הוא אינו יכול להגיע, הוא שולח נציג מטעמו, כאשר במקרה זה הוא שלח את ממלא המקום ולא השתתף בעצמו בוועדה. לא הוזכרה בתצהירה של גב' שטיינברג ההודעה ששוגרה כביכול על ידי יו"ר המועצה למשרד החינוך. בעדותה בדיון נשאלה גב' שטיינברג אם ראש המועצה הודיע לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת והשיבה: "כפי שזכור לי, היתה הודעה בכתב". כאשר חיפשה בתיק שהביאה עימה העדה, היא לא ציינה שמצאה את המכתב האמור, אך אמרה שממלא המקום, מר זועבי, נשלח מטעמו של ראש הרשות ולא ערערו על כך. באשר לסמכות של ראש המועצה למנות נציג במקומו, הסבירה גב' שטיינברג שבהוראות כתוב "ראש רשות החינוך", אשר רשאי להופיע בעצמו, אך גם רשאי לשלוח נציג מטעמו ואין משרד החינוך מתערב אם יו"ר רשות שולח את סגנו או את מנהל מחלקת החינוך או את הגזבר או כל בעל תפקיד אחר במועצה, כאשר זכותו של ראש הרשות להחליט מי יופיע מטעמו במכרז (ראו ע' 13 לפרוטוקול הדיון). יו"ר הוועדה המייעצת- מר דיאב, הכיר את המועמדים וביניהם את הנתבע וידע על הקרבה המשפחתית הקיימת בינו לבין יו"ר המועצה. מר דיאב הסביר שבתחילת כל ישיבה הוא מודיע לחברי הוועדה שאם יש להם ניגוד עניינים או קרבה משפחתית או מידע על המועמדים שיכול להיות רלוונטי, עליהם לציין זאת וכך גם צוין בפרוטוקול הוועדה (ראו ע' 17 לפרוטוקול הדיון). ברור שמר זועבי, ממלא המקום וסגן ראש המועצה, ידע על הקרבה המשפחתית הקרובה בין יו"ר המועצה לבין המועמד - הנתבע, מאחר ומטעם זה נשלח הוא על ידי ראש המועצה להשתתף במרכז. בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל יש צורך ליידע את יו"ר הוועדה לגבי הקרבה המשפחתית הקיימת בין חברי הוועדה לבין מי מהמועמדים ועליו להחליט לגבי הרכב הוועדה במקרה של ניגוד אינטרסים או קרבה משפחתית. ההודעה משמשת לשתי מטרות, לטעמנו: א. לאפשר להרכיב ועדה בצורה כזו שלא תהיה העדפה כלשהי לגבי מי מבין המועמדים. ב. שכל חברי הוועדה ידעו לגבי אותו מצב של ניגוד אינטרסים או קרבה משפחתית. זאת, לאור ההשלכות האפשריות של אותה קרבה, גם אם קרוב המשפחה לא ישתתף בוועדה. במקרה שבפנינו, מן הראוי היה לציין בפני כל חברי הוועדה כי קיימת קרבה משפחתית בין אחד המועמדים לבין ראש הרשות וכי הוא לא התייצב לוועדה אלא שלח נציג מטעמו. זאת, מאחר שבאופן טבעי קיים לפחות סיכוי שאף דעתו של אותו נציג שנשלח מטעם ראש המועצה, גם אם הוא עצמו אינו קרוב משפחה של הנתבע, מושפעת מידיעה זו. זו חובה שנובעת מחובת תום הלב ושקיפות בפעילות של גוף ציבורי, כגון זו של ועדת היועצים. לא עולה מהעדויות שנשמעו בדיון שכל חברי הוועדה ידעו על הקרבה המשפחתית הקיימת כפי שלדעתנו היה צריך. אולם, ראש המועצה פעל כפי שהיה מוטל עליו עת הודיע על כך למשרד החינוך, שהוא הגוף שפירסם את המכרז, כאשר באופן עקרוני יו"ר הרשות רשאי לשלוח נציג מטעמו וכך נהוג במכרזים שמפורסמים על ידי משרד החינוך, כפי שעולה מעדותה של גב' שטיינברג. אף אם ראוי היה שעצם הקרבה המשפחתית יהיה ידוע לכל חברי הוועדה המייעצת ואף ראוי היה לציין זאת בפרוטוקול הוועדה, ספק אם מדובר בפגם מהותי באשר להרכב הוועדה, אשר מצדיק את ביטול תוצאות המכרז. באשר למשקלו של הפגם והשלכתו על החלטת הוועדה, נדון בהמשך. טענה נוספת של התובעת היא באשר לזהותו של יו"ר הוועדה - מר דיאב. בהתאם לחוזר מנכ"ל (סעיף 4.2.2 (א) (1)) הרכב הוועדה יהיה, בחינוך היסודי במגמה הממלכתית: א. מנהל המחוז או נציגו - יו"ר. ב. נציג מרכז הסתדרות המורים בישראל. ג. ראש רשות החינוך המקומית או מנהל אגף החינוך. ד. נציג מטה משרד החינוך התרבות והספורט. מר דיאב משמש כמפקח מחוזי למגזר הערבי ומתוקף תפקידו הוא מייצג את מנהל המחוז שלעיתים רחוקות מילא את התפקיד של יו"ר ועדת היועצים. מר דיאב נוהג להשתתף כנציג של משרד החינוך בועדה מייעצת ומשמש כיו"ר הוועדה (ראו סעיפים 2-4 לתצהירו של מר דיאב). כפי שעולה מההוראה עצמה, רשאי מנהל המחוז של משרד החינוך לשלוח נציג מטעמו אשר ישמש כיו"ר הוועדה. כך פעל בעניין שבפנינו, כפי שעולה מעדויותיהם של מר דיאב וגב' שטיינברג, ולא נראה לנו כי יש במינוי כאמור של יו"ר הוועדה כל פגם שהוא. טענה נוספת של התובעת היא שהמפקח מר עזאיזה הצביע בוועדה ולא שימש כמשקיף בלבד כפי שהיה צריך. בהתאם להודעה שהוגשה מטעם הנתבעת, המפקח מר עזאיזה מילא טופס אפיון מועמדים לניהול בית הספר, אולם לא היה בעל זכות הצבעה, כפי שעולה מהעמוד הראשון של פרוטוקול ועדת היועצים. בהתאם למסמכים שצורפו לתיק בית הדין, הן על ידי חברי הוועדה והן על ידי מפקח הוועדה מר עזאיזה מולאו טפסים להערכת המועמדים, אולם בפרוטוקול של הוועדה, בפרק של המלצת חברי הוועדה, נרשמו שמותיהם של ארבעה חברי הוועדה בלבד, אשר הצביעו פה אחד בעד הנתבע כמועמד מומלץ. אין פגיעה בניהול התקין של הוועדה אם המשקיף נותן את דעתו באשר לכישוריהם של המועמדים, אך ממליץ לגבי המועמד המתאים ביותר לדעתו שבתוקף תפקידו כמפקח איזורי הוא מכיר. אין המשקיף רשאי להצביע ולא הוכח מהמסמכים הקשורים לוועדה, שדבר זה נעשה. על כן, גם בנקודה זו אין כל פגם בהתנהלות הוועדה. 10. טענה לגבי העדר ייצוג הולם של שני המינים: התובעת טענה שלא נשמרו העקרונות לגבי ייצוג הולם של שני המינים בהרכב הוועדה, זאת מאחר ובין ארבעת חברי הוועדה ומשקיף אחד היתה אישה אחת בלבד, גב' עופרה גזית, נציגת הסתדרות המורים. ייצוג הולם של שני המינים אינו דורש ייצוג שווה של שני המינים, כל עוד קיים ייצוג סביר של שני המינים בגוף המדובר. בנוסף להשתתפותה של אישה אחת בוועדה עצמה, רכזת הוועדה היתה גב' שטיינברג והטענות המהותיות שהועלו כנגד החלטה של הוועדה המייעצת והמלצתה, אינן קשורות לאפליה מטעמי מין, אלא לשיקולים זרים אחרים. לכן, אין אנו סבורים כי קיים פגם כלשהו בשל העדר ייצוג שווה של שני המינים בוועדה, כל עוד יש ייצוג הולם: אחד מתוך ארבעת חברי הוועדה היה אישה. 11. טענות לגבי שיקולים זרים בהחלטה של הוועדה המייעצת: כפי שנאמר לעיל, אין בית הדין נכנס לנעליה של הרשות אשר פרסמה את המכרז ואינו מחליט במקומה, אלא אם כן הוכחו שיקולים פסולים ו/או זרים בהחלטתה או שההחלטה לוקה בחוסר סבירות קיצונית. בתביעה, בתצהיר ובעדותה בבית הדין התייחסה התובעת ארוכות לרקע המקצועי שלה עצמה ולכישוריה, שבגללם היא לדעתה המתאימה ביותר לתפקיד של מנהלת בית הספר. כלפי הנתבע טענה התובעת טענות של חוסר מקצועיות ואף מעורבות במעשה אלימות, כולל הגשת תלונות במשטרה כנגדו. לגבי הטענות על מעורבותו של הנתבע במעשי אלימות ו/או תלונות שהוגשו כנגדו, מעבר להצהרתה של התובעת לא הובאה כל הוכחה. באשר לשיקולים שנשקלו על ידי ועדת היועצים והשאלות שנשאלו המועמדים, התובעת הצהירה בעדותה בדיון כי מר זועבי, נציג המועצה, שאל אותה שאלות לא ענייניות שקשורות לעיר הולדתה ולמקום מגוריה, אולם כאשר נשאלה התובעת בחקירתה הנגדית אם במהלך הראיון היא הרגישה שיו"ר הוועדה שואל אותה שאלות שלא לעניין, היא השיבה בשלילה. כן נשאלה התובעת אם היא הרגישה שהמשקיף מטעם הוועדה שואל אותה שאלות לא לעניין והיא השיבה: "לא, מטעם משרד החינוך כל השאלות היו לעניין". כך גם השיבה לגבי שאלות שנשאלו על ידי נציגת הסתדרות המורים (ראו ע' 3 לפרוטוקול הדיון). מעיון בפרוטוקול ועדת היועצים עולה שאחד מחברי הוועדה, שהוא נציג המועצה, ציין כנימוק להעדפתו של הנתבע:"מתוקף תפקידי כמ"מ ראש המועצה, יש לו חזון ורצון לקדם ולשמור על שקט תעשייתי בכפר, לגבי האוכלוסיה 35% לא ממשפחת זועבי ובזכות משפחתו שמרו על שקט והתנגדו שהתלמידים של בית הספר יעברו לכפר שיבלי, אם יבחר יקבל ליווי ועזרה. אני מאמין שבימים קשים ידע לגלות מנהיגות ואחריות". אותו מר זועבי ציין בעדותו בדיון כי הוא נתן חשיבות לתושבותו של הנתבע במקום שבו נמצא בית הספר. אין אנו סבורים שמדובר בשיקול זר לחלוטין, מאחר וייתכן שמעורבות מקומית ומגורים במקום הם שיקולים רלוונטים לצורך בחירת המועמד המתאים, אם נימוק זה הוא אחד מכלל השיקולים, כולל הכשרה, ידע וניסיון בתחום. גם לעצם השתייכותו של המועמד למשפחה מורחבת יכולה להיות חשיבות, בהתחשב באוכלוסיה המתגוררת במקום, אם מדובר באחד מכלל השיקולים שנמנו לעיל ושנשקלו. מעיון בפרוטוקול הוועדה, כולל בדו"ח המסכם, עולה כי כל חברי הוועדה סברו שעל אף שהתובעת גם היא מועמדת מתאימה לתפקיד של מנהלת בית הספר, הנתבע הוא המועמד המתאים ביותר ולכן המליצו עליו כמועמד מועדף. לא הוכחו שיקולים זרים או חוסר סבירות קיצונית בהמלצת הוועדה ובהחלטתה על המינוי, אשר מסמיכים את בית הדין להתערב בהן לגופן. 12. מסקנות באשר לתקינות ההחלטה והאפשרות להתערב בה: בהתאם לקביעתנו לעיל, קיים פגם כלשהו בהתנהלות הוועדה בכך שלא צוין בפני כל חברי הוועדה ואף לא נרשם בפרוטוקול הוועדה כי אחד המועמדים, הנתבע, הוא אחיו של יו"ר המועצה. התובעת, אשר ידעה לגבי אותה הקרבה הקיימת, בחרה להשתתף בהליכי המכרז ורק כאשר נודע לה על ההחלטה לגבי מינויו של הנתבע לתפקיד, תקפה את הרכב הוועדה. במהלך ישיבת הוועדה התובעת שתקה ולא הביעה כל הסתייגות. המשתתף במכרז ביודעו על פגם שנלווה אליו אינו יכול לבוא ולבקש את פסילת המכרז בגלל אותו פגם. עמד על כך כבוד סגן הנשיא אדלר (כתוארו אז) בדב"ע נה/1-4 ההסתדרות הכללית - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"ח 76 בעמ' 80-81: "7. אפילו אם היה פגם בהרכב ועדת המכרזים, אין לקבל את תקיפת המערערת על כשירות המכרז, משום שנציגה מטעמה השתתפה במכרז מבלי למחות. במקביל לחובת הרשות הציבורית לקיים את המכרז על פי כללי המשפט המנהלי קיימת חובת המשתתפים ונציגי העובדים להתנהג בתום לב ובדרך הוגנת. לענייננו יצוין הכלל, כי מי שמשתתף במכרז ביודעו על פגם שדבק בו, מנוע מלטעון לאחר מכן כלפי תקפו של המכרז (דב"ע תש"ן/27-3 הראל- האוניברסיטה העברית, פד"ע כא 31 בע' 321). בדב"ע מח/31-3 ציילר - נציבות מס הכנסה, פד"ע י"ט 360, אימץ בית דין זה את הכלל שנקבע על ידי הבג"צ, כי: "מי שחטא בעצמו בכל הנוגע לדרך השתתפותו במכרז, לא נשמע לו כאשר יבוא להלין על תוצאות המכרז" (בג"צ 256/85 בג"צ 256/85 בשג"צ 10/86, כהן נ' המועצה המקומית קריית-טבעון, פ"ד מ2). מי שיש לו טענות נגד הרכב ועדת מכרזים אינו יכול להשתתף במכרז, לחכות לתוצאות, ולהתלונן לאחר שהפסיד. לגבי מי שיודיע על הפגם לפני החלטת ועדת המכרזים נאמר: "המועד הנכון להגיש השגה על מכרז, לגבי כשירות המועמדים האחרים למכרז, הוא לפני סיום ישיבת ועדת המכרזים" (דב"ע נב/34-3 שטריקר - המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם), ע' 5. (ראה גם: בג"צ 162/82 צ 162/82 טיולי הגליל נ' ממשלת ישראל, פ"ד לו(4) 44; בג"צ 58/84 חורי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד לח(2) 315)". יפים לעניין זה גם דברי כבוד סגן הנשיא אליאסוף בדב"ע נז/184-3 ח'טיב-מועצה מקומית דיר חנא, בסעיף 27 לפסק הדין: "על כך נפסק כי "כל מי שמשתתף במכרז בידעו על פגם שנלווה אליו, אינו יכול לבוא ולבקש את פסילת המכרז בגלל אותו פגם, כאשר אין הוא זוכה בו" (בג"צ 35/82 ישפאר בע"מ נ' שר הבטחון ואח', פ"ד לז(2) 505, 512; ר' גם דב"ע שן/27-3 הנ"ל, בעמ' 320-332, פיסקאות 8-12 לפסק הדין)". על כן משלא העלה המבקש את טענותיו, בדבר הרכב וועדת הבחינה, בפני חברי הוועדה בשעת הראיון, מנוע הוא כיום מלבוא ולבקש את פסילת המכרז בשל אותו פגם ,כשלא זכה במכרז. משלא העלתה התובעת את טענותיה בדבר הרכב הוועדה בפני חברי הוועדה בעת ראיונה, מנועה היא כיום לבוא ולבקש את פסילת המכרז בשל אותו פגם, כשלא זכתה בו. 13. לאור כל האמור לעיל, משלא נפל כל פגם מהותי בהליכי המכרז או בהחלטה לעניין מינויו של הנתבע למשרה של מנהל בית הספר, אנו דוחים את תביעתה של התובעת. על התובעת לשלם לכל אחד מהנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. 14. לצדדים זכות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו. מכרז