החזרת תיק לוועדה רפואית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזרת תיק לוועדה רפואית: השופטת ורדה וירט-ליבנה 1. בפנינו ערעור ברשות על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (הנשיא רמי כהן, בל 3659/07) בו נקבע כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (להלן גם הוועדה) באותו הרכב על מנת שתרשום את מלוא החומר הרפואי שבפניה ותשוב ותבחן את מסקנתה על יסוד מכלול החומר שבפניה. להלן עיקר עובדות המקרה ופסק דינו של בית-הדין האזורי: 2. המערער, יליד 1946, רופא אורטופד במקצועו, נפגע בתאונת עבודה מיום 11.9.05 בה לקה באירוע לבבי. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער נכות צמיתה בשיעור של 25% בגין פריט ליקוי 9(2)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. על החלטת הוועדה מדרג ראשון הוגש ערעור לוועדה לעררים, אשר קבעה כי לא נותרה במערער נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה. בפרוטוקול הוועדה, צוינו המסמכים וחוות הדעת שעמדו בפניה: פרוטוקול הוועדה מדרג ראשון מיום 17.7.07, ערר המוסד וערר הנפגע, ובפתיחת פרק "סיכום ומסקנות" נכתב כי "הוועדה עברה על התיק הרפואי". הוועדה התייחסה לשתי תאונות עבודה, הראשונה מיום 20.4.05 והשניה מיום 11.9.05, וקבעה כי אין בשני האירועים בעבודה משום ליקוי המצדיק נכות בגין תאונת עבודה. 3. מכאן הערעור לבית הדין האזורי, בו טען המערער כי נפל פגם משפטי בפעולת הוועדה משום שלא פירטה אילו מסמכים רפואיים עמדו בפניה, ולא התייחסה לשתי בדיקות ספקט מיום 31.5.05 ומיום 5.2.07. בית הדין האזורי קיבל טענה זו וקבע כי לכאורה לא עמדו בפני הוועדה מסמכים רפואיים הנוגעים למערער. על כן, הורה בית הדין האזורי כי: "יש להחזיר את העניין לוועדה באותו הרכב אשר תרשום את מלוא החומר הרפואי אשר בפניה (לצורך העניין די בכך שתפרט באופן כולל את התיקים הרפואיים שהיו בפניה - מקופת חולים; בתי החולים או כל מקום אחר בו טופל המערער). משיפורט החומר כאמור, תשוב הוועדה ותבחן את מסקנתה על יסוד מכלול החומר שבפניה". לצד זאת, דחה בית הדין האזורי את טענת המערער לפיה אין בקביעת הוועדה שהאירוע מיום 11.9.05 הינו "אירוע לבבי של תעוקה בלבד" כדי למנוע קביעת אחוזי נכות למערער. הערעור: 4. המערער הגיש בקשת רשות ערעור (בר"ע 549/08) בה טען את הטענות הבאות: א. נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה בכך שקבעה 0% נכות בגין תעוקת חזה. ב. היה מקום להחזיר את עניינו של המערער לוועדה לעררים בהרכב אחר אשר בפניה לא יהיה פרוטוקול הוועדה מיום 19.9.07. פסק דינו של בית הדין האזורי אינו מותיר לוועדה ברירה אלא לחזור על קביעתה הקודמת והיא "נעולה" בהחלטתה. ג. מקום שהוועדה לא פירטה אילו מסמכים רפואיים היו בפניה דין החלטתה להתבטל. 5. לאחר שבאי כוח הצדדים לא הגיעו לכלל הסכמה ביניהם, ניתנה רשות ערעור בהחלטה מיום 25.3.09. בדיון קדם הערעור שנערך בפניי ביום 13.5.09 נקבע כי פסק הדין בערעור יינתן על יסוד סיכומי הצדדים בכתב. 6. בסיכום טענותיו, שב המערער וטוען כי מדובר במקרה בו קיימת הצדקה להחזיר את עניינו לוועדה בהרכב אחר אשר בפניה לא יהיה פרוטוקול הוועדה נשוא התיק או פסק הדין של בית הדין האזורי, משום שעולה חשש של ממש שהוועדה תהא "נעולה" בהחלטתה, גם מהטעם כי יש בהחלטתה משום שלילה גורפת של הכרה בתעוקת לב כתאונה בעבודה. 7. המוסד לביטוח לאומי שב בסיכומיו על הסכמתו (כפי שניתנה בהליך בבקשת רשות הערעור) להחזיר את עניינו של המערער לוועדה באותו הרכב, בלי שפסק דינו של בית הדין האזורי על קביעותיו העקרוניות יובא בפניה. לטענתו, אין הצדקה להעביר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר, משום שעניינו אינו בא בגדר המקרים בהם יש חשש של ממש שהוועדה תהא "נעולה" בהחלטתה הקודמת. דיון והכרעה: 8. הכלל הוא כי עניינו של מבוטח על החלטת הוועדה הרפואית יוחזר לאותה ועדה שכבר דנה בעניינו ולא לוועדה בהרכב אחר. כדי להעביר את עניינו של המבוטח לוועדה בהרכב אחר יש להראות טעם מיוחד לכך כמו במקרה שהוועדה דנה מספר פעמים בעניינו של המערער (ראו לעניין זה עבל 493/08 המוסד לביטוח לאומי נ' יונה הררי (לא פורסם, 28.4.2009)). כן נקבע בפסיקה, כי רק במקרים נדירים בהם יש חשש של ממש כי הועדה נעולה על עמדתה או שהרכבה אינו נאות, ייעתר בית הדין ויורה על השבת העניין לוועדה בהרכב אחר (ראו עב"ל 282/99 יהודית אבן חן נ' המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם (3.9.2001)). בנסיבות המקרה שבפנינו, לא שוכנענו כי עולה חשש ממשי לכך שהוועדה תהא מקובעת בעמדתה כלפי המערער - עניינו נדון בפני הוועדה פעם אחת בלבד, והפגם שנפל בהחלטתה נגע בהיעדר פירוט של מסמכים רפואיים שעמדו בפניה. כמו כן, אין בקביעתה הרפואית של הוועדה, אשר ניתנה במסגרת שיקול דעתה המקצועי, כדי להקים חשש ל"התבצרות" בדעתה הקודמת. חזקה על הוועדה, כי כאשר עניינו של המערער יובא בפניה בשנית עם הוראות לפרט את המסמכים הרפואיים עליהם היא מסתמכת, היא תדון בעניינו באופן אובייקטיבי על פי שיקול דעתה המקצועי, ואם תמצא לנכון כי יש מקום לשנות ממסקנתה לאחר התייחסות למסמכים הרלוונטיים, היא תעשה כן. חוות דעתה בדבר מצבו הרפואי של המערער בעקבות תאונת העבודה, לכשעצמה, אין בה כדי ליצור הצדקה להחזרת עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר. לפיכך, דין טענת המערער לפיה הוועדה תהא מקובעת בעמדתה משום שהיא שוללת "באופן גורף" תעוקת לב כתאונה בעבודה - להידחות. 9. אשר על כן, אנו מורים כי עניינו של המבקש יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, בלי שפסק דינו של בית הדין האזורי, על קביעותיו העקרוניות לגופו של עניין יובא בפניה. הוועדה תעיין במלוא החומר הרפואי שבפניה, תפרט את המסמכים הרפואיים עליהם היא סומכת את מסקנותיה, ותשוב ותבחן את עניינו של המערער על יסוד מכלול החומר שבפניה. 10. סוף דבר: הערעור מתקבל כך שעניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים אשר תפעל על פי הוראות סעיף 9 לעיל. לאור תוצאת פסק הדין - אין צו להוצאות. רפואהועדה רפואית