שיבושי עבודה פתאומיים ללא התראה מוקדמת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שיבושי עבודה פתאומיים ללא התראה מוקדמת: 1. ביום 4/5/09 הוגשה על ידי מכתשים - מפעלים כימיים בע"מ (להלן - "מכתשים" או "החברה") "בקשה דחופה ביותר של צד בסכסוך קיבוצי" שעניינה שיבושי עבודה פתאומיים שננקטו על ידי מועצת עובדי מכתשים (להלן - "מועצת הועבדים / הנציגות"). לשיבושי העבודה לא קדמה הודעה כלשהי כמתחייב, ולמעשה גם להסתדרות נודע עליהם מנציגי מכתשים. 2. הבקשה הוגשה נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן - "ההסתדרות") ונגד הנציגות, והסעדים שהתבקשו הם :- "א. לחייב את המשיבות, תחילה במעמד צד אחד ולאחר מכן במעמד הצדדים, להמנע מהיום ולהבא ולתמיד מכל מעשה או מחדל שיש עמו הפרעה כלשהי מכניסה ויציאה של אנשים, עובדים, מוזמנים, כלי רכב, סחורות, אל מפעל המבקש וממנו החוצה. ב. לחייב את המשיבות תחילה במעמד צד אחד ולאחר מכן במעמד הצדדים, לעשות כל מעשה דרוש על מנת לגרום שאיש מעובדי המבקשת ואיש מנציגי או שלוחי המשיבות לא יעשה מעשה שיש עמו הפרעה כאמור לכניסה ויציאה של נהגים, מוזמנים, כלי רכב, סחורות אל מפעל המבקשת וממנו החוצה. ג. לחייב המשיבות תחילה במעמד צד אחד ולאחר במעמד הצדדים להמנע מכל מעשה שיש עמו שיבושי עבודה ולחייב את המשיבות לגרום לכך שהעבודה במפעלי המבקשת מהיום ואילך תתקיים כסדרה, כל זמן שההסכמים הקיבוציים בין הצדדים ממשיכים להתקיים. ד. לחייב את המשיבות תחילה במעמד צד אחד ולאחר במעמד הצדדים להמנע מנקיטתם של צעדים ארגוניים כלשהם, לרבות שביתות או שיבושי עבודה למיניהם, טרם כניסה להליכים לפתרון לחילוקי דעות כקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם. ה. לחייב את המשיבה מס' 1 לנקוט כנגד המשיבה מס' 2 ויחידה בצעדים משמעתיים, על פי תקנון וועדי עובדים של המשיבה מס' 1, לרבות פיזור המשיבה 2. ו. להצהיר כי בנסיבות זכאית המבקשת לנקוט בהליכי משמעת כנגד יחידי המשיבה מס' 2, עד כדי פיטוריהם. ז. להעניק למבקשת כל סעד על פי כל דין כפי שבית הדין הנכבד ימצא לנכון על מנת למנוע מעשים מן הסוג הנדון". ה. לחייב את המשיבה 1 לנקטו כנגד המשיבה 2 ויחידיה בצעדים משמעתיים, על פי תקנון וועדי עובדים של המשיבה 1, לרובת פיזור המשיבה 2. ו. להצהיר כי בנסיבות זכאית המבקשת לנקוט בהליכי משמעת כנגד יחידי המשיבה 2 עד כדי פיטוריהם". 3. לטענת מכתשים בבוקרו של היום מנעה מוצעת העובדים כניסתם לאתר החברה ברמת חובב של 10 משאיות, עליהן היתה אמורה להיות מועמסת סחורה במשקל כולל של כ- 300 טון. 4. מוסיפה מכתשים, כי שיבושי העבודה שנגרמו על ידי הנציגות הם "מעשים בלתי חוקיים, בלתי מוסריים העומדים בניגוד לדין ולפסיקה קיימת במיוחד בעניין מכתשים" (סעיף 30 לבקשה). 5. בכך מכוונת ההסתדרות לפסקי דין שניתנו בבית דין זה בסכסוכים קודמים בין הצדדים, ובהם :- א. ס"ק 1005/08 - העוסק בנושא הפרשנות שיש לתת לסעיף השקט התעשייתי שבהסכם הקיבוצי (על פסק דין זה הוגש ערעור). ב. ס"ק 1068/04 - הדן במניעת כניסתן של משאיות לשטח המפעל. ג. ס"ק 1018/07 - באותו עניין. 6. לטענת מכתשים, מופרות הוראות ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 1/1/02 ( להלן :- ההסכם הבסיסי") וכן ההסכם הקיבוצי הנוסף מיום 12/11/07, שבתוקף עד ליום 31/12/09. (להלן - "ההסכם הנוסף"). 7. לדעת מכתשים - ומשלא ניתנה הודעה כמתחייב על עילות השביתה, מדובר במחלוקת לגבי 3 עובדים שהמציאו אישורים על מגבלות רפואיות "ושלגביהם יש סיג ושיח לפתרון הבעיה" (סעיף 44 לבקשה). 8. זאת ועוד. לטענת החברה, נקבע בהסכמים הקיבוציים מנגנון תלת שלבי ליישוב חילוקי דעות :- א. דיון בין ההנהלה והנציגות. ב. דיון מורחב בין ההנהלה, ההסתדרות והנציגות. ג. גישור. 9. משמדובר בשיבושי עבודה, נקבע בו ביום דיון במעמד הצדדים ובמהלכו התברר כי מיד לאחר פניית ההנהלת החברה להסתדרות שבו החיים למסלולם. 10. כן נוכחנו, כי מערכת היחסים שבין מנכ"ל החברה ליו"ר הנציגות מונעים קיומו של שיח ישיר ביניהם, ולמצב דברים זה השלכה ישירה על יחסי העבודה בחברה. 11. בסיום הדיון התקבלו ההסכמות הבאות :- א. העבודה תמשך כתקנה וללא שיבושים. ב. החברה לא תנקוט בצעדים שונים נגד חברי הנציגות כפי שברצונה לעשות. ג. תיקבע ישיבה בבית הדין בהשתתפות מנכ"ל מכתשים מר דוד ניר, ויו"ר מועצת העובדים מר ברוך כהן. 12. הפגישה האמורה התקיימה במסגרת לא פורמלית בלשכה, ובעקבותיה סוכם על קיום פגישה אישית בין המנכ"ל ליו"ר הנציגות, ואולם לא היה בכך להועיל, וביום 1/6/09 התבקשנו על ידי החברה להורות על המשך ההליך, והמשיבים הונחו להגיש תגובתם לבקשה. 13. תשובת ההסתדרות ומועצת העובדים הוגשה ביום 11/6/09 ובמרכזה הטענות הבאות :- א. משהופסקו שיבושי העבודה תוך זמן קצר מתחילתם, הפכה הבקשה לתיאורטית. ב. אכן לא הוכרז על סכסוך עבודה, ואולם לטענתה של ההסתדרות סברה מועצת העובדים כי "ייטב להביע את מחאתה בדרך בה הודעה מאשר לנקטו במשימות מחאה לגיטימיות שאינן שביתה, ואשר היו מביאות לכך שגם דעת הקהל היתה לוחצת את המבקשת ..." .(סעיף 6 לתגובה). א. ההסתדרות מבהירה כי ברמה העקרונית אין כוונה לנקוט בצעדים ארגוניים עד תום תקופת ההסכם הקיבוצי - 31/12/2009. ב. החברה מנסה להשתמש בבית הדין ככלי לדחוף את העובדים לפינה כדי שיסכימו לדרישותיה הכלכליות. ג. המבקשת מנסה להלך אימים על מועצת העובדים תוך איום בנקיטת הליכים משמעתיים. ד. ישנן מחלוקות בין הצדדים ובהם הנושא של פרישה מוקדמת, אי שיבוץ לעבודה של עובדים מוגבלים והפסקת הפעלתו של רכב פינוי לנפגעים. 14. ביום 15/6/09 קיימנו ישיבת הוכחות ובה העידו מר שמעון אסרף - מנהל משאבי אנוש במכתשים, ומר יעקב כהן - יו"ר מועצת העובדים, והצדדים סיכמו טיעוניהם בכתב. הכרעה 15. אין חולק כי מדובר בשיבושי עבודה פתאומיים, שלא קדמו להם ההליכים הקבועים בחוק יישוב סכסוכי עבודה, ותוך הפרה של הסכמי העבודה הקיבוציים, הכוללים סעיפי התחייבות לשמירה על שקט תעשייתי ואשר נדונו ב- סק 1005/08 (ערעור תלוי ועומד בבית הדין הארצי). 16. אין, ולא יכול להיות חולק שקלה היתה ידה של מועצת העובדים עת לחצה על "הדק" שיבושי עבודה, וגם חודשיים קודם לאירוע נשוא הליך זה ניתנה הוראה שלא להכניס משאיות ג'מבו למפעל, כפי שאישר זאת כהן בעדוות "אני נתתי הוראה לא להכניס את הג'מבו למפעל, וכשנתתי את ההוראה אני לא זוכר אם ידעתי שיש פסק דין". 17. מר כהן מאשר בעדותו ביחס לארועי יום 4/5/09, נשוא הליך זה ואומר :- " ביום 4/5/09 לפני שהוריתי על סגירת השער לא פניתי להסתדרות, וזאת משום שהצעד שנקטנו בו היה צעד מקומי מחאתי ולא גרם נזק לחברה, ולא רצינו להעצים אותו יתר על המידה. בחוץ היו 10 משאיות , שמתוכם 6 משאיות של אקונומיקה. המשאיות היו בחוץ כשעתיים וחצי . וכל הלקוחות של מכתשים קיבלו את הסחורה בזמן". 18. יש לייחס חומרה יתרה לכך שמר כהן הורה על סגירת השער, מבלי שפנה תחילה להסתדרות, ותוך התנכרות מודעת למנגנון ליישוב חילוקי דעות שבהסכם הקיבוצי, ולפסק הדין שניתן בתיק ס"ק 1005/08. 19. על רקע זה יש לבחון את הסעדים אותם מבקשת החברה, שעה שהעבודה כאמור שבה לסדרה :- א. סעד הצהרתי כי החברה זכאית לנקטו בהליכי משמעת נגד חברי מועצת העובדים עד כדי פיטוריהם. ב. חיוב המשיבות בהטלת מרות על עובדי המבקשת ועל יחידי המשיבה מס' 2. 20. לטעמנו - המהלך הנכון הוא החזרת הצדדים למנגנון השיח הישיר ויישוב חילוקי הדעות ביניהם, כפי שהוא מפורט בפרק טז' להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 1/1/02 הקובע:- "1. בכל מקרה של חילוקי דעות בקשר לפירושו, ויישומו של הסכם העבודה הקיבוצי בין מכתשים לבין מי מועדי העובדים או ההסתדרות במרחב הנגב, יובא העניין לצורך פתרונו לדיון ולהכרעה בשלבים כדלקמן. 2. בשלב א' יתקיים דיון בין נציגי ההנהלה לבין נציגי ועד העובדים. הדיון עצמו יימשך לכל היותר 7 ימים, מיום שבו הועברה בכתב, על ידי מי מהצדדים הודעה על חילוקי דעות אל הצד שכנגד. הגיעו הצדדים להסכם בשלב א' - יירשם פרוטוקול וייחתם על ידי נציגי ההנהלה וועד העובדים. 3. אם לא הושג הסכם בשלב א' - הסכם תוך המועד האמור, תבורר המחלוקת הנדונה בין נציגי ההנהלה לבין נציד ההסתדרות במרחב הנגב ונציגי ועד העובדים. הדיון עצמו יימשך 10 ימים מיום שבו יסתיימו 7 הימים של שלב א' או ממועד מוקדם יותר אם הגיעו הצדדים להסכמה להעביר את הדיון לשלב ב'. הגיעו הצדדים להסכם בשלב ב' - יירשם פרוטוקול וייחתם על ידי נציגי ההנהלה וועד העבודים ו/או ההסתדרות במרחב הנגב. 4. לא הושג הסדר בשלב ב' יועברו חילוקי הדעות לגישור. המגשר יהיה מי שימונה על ידי הצדדים תוך 7 ימים מתום מועדי שלב ב'. 5. לא הושג הסדר בשלב ג' יועבר הנושא לבירור והחלטה בין יו"ר ההסתדרות במרחב הנגב למנכ"ל החברה, ובאין הסכמה, יבחנו נציגי ההנהלה, ההסתדרות במרחב הנגב וועדי העובדים האפשרות להעביר את העניין לבוררות. 6. לא יגיעו הצדדים להסכם בוררות לגבי העניין תועבר המחלוקת להכרעה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע". 21. באשר לסעד של נקיטת הליכים משמעתיים, לטעמנו אין מקום למתן סעד הצהרתי על זכאות החברה לנקוט הליכים משמעתיים. זכותה של החברה לפעול בנסיבות העניין לפי הבנתה ושיקוליה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי בנושאי משמעת - ואלו יעמדו לביקורת שיפוטית ככל שיהיה צורך בכך. 22. באשר לאכיפת ההסתדרות כי תנקוט בצעדים משמעתיים נגד חברי מועצת העובדים - נאמר כי עניין זה הוא נושא לבירור במיתווה של יישוב חילוקי דעות בהסכם הקיבוצי - ובית הדין הוא החוליה האחרונה בשרשרת וקודמים לה הליכים שלא מוצו כלל ועיקר. 23. יש לזכור שגם בהליך הקודם (סק 1005/08) הופנו הצדדים למסלול יישוב חילוקי הדעות שבהסכם הקיבוצי (סעיף 43 לפסק הדין). ככל שהבירור לא יצלח - סלולה דרכם של הצדדים לפנות לבית הדין, כעולה מסעיף 6 לפרק טז' להסכם הקיבוצי הבסיסי. 24. לא ניתן לסכם פסק דין זה מבלי להעיר כי שיבושים פתאומים של העבודה ללא הכרזה על סכסוך עבודה וללא ידיעה מוקדמת של נציגי ההסתדרות, יש בהם פגיעה במארג היחסים הקיבוציים, וראוי שההסתדרות ומועצת העובדים יטו אוזן לדברי המבקשת בסעיף 31 לסיכומיה :- "בדין ובצדק ישאל מעסיק את עצמו : למה לי הסכם קיבוצי אם אין לי את השקט התעשייתי המצופה? למה לי כל זאת אם בין כה וכה נציגי העובדים עושים ככל העולה על רוחם ואיש לא מונע מהם זאת, ואין סנקציה ואין הטלת מרות מטעם ההסתדרות, ולמעשה יש אפילו גיבוי בשתיקה?" 25. התוצאה היא איפוא כדלקמן :- א. הבקשה למתן פסק דין הצהרתי כי החברה רשאית לנקוט בהליכים משמעתיים נגד חברי נציגות העובדים - נדחית. ב. בכל הקשור לדרישה כי ההסתדרות תנקוט הליכי משמעת נגד חברי מועצת העובדים - על הצדדים ללבן עניין זה בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי. ג. שעה שהעבודה שבה לסדרה, אין מקום למתן סעד זמני בנושא שאינו אקטואלי - ושעריו של בית הדין פתוחים במקרה ויזדקקו לעזרתו. 26. כזכור, הצדדים מצויים סמוך לתום תקפו של ההסכם הקיבוצי ביניהם, ובית הדין תקווה כי ישכילו להתגבר על משקעי העבר ולפתוח במו"מ קיבוצי ענייני אשר יביאם לחוף מבטחים. שיבושי עבודה