בקשה לפסילת שופט עקב משוא פנים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לפסילת שופט עקב חשש למשוא פנים: לפניי בקשתם של המבקשים, בהתאם לסעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, כי אפסול את עצמי מלדון בתובענה שהגישו המשיבים נגד המבקשים. רקע עובדתי המשיבים-המבקשים בהמרצת הפתיחה (להלן: "המשיבים") הגישו תובענה בדרך של המרצת פתיחה וביקשו כי בית המשפט ייתן סעד הצהרתי שלפיו: זיכרון הדברים שנחתם בין המבקש 1 (להלן: "המבקש") לבין המשיב 1 (להלן: "המשיב"), מיום 20.5.09, וכן הנספח לו שנחתם ביום 27.5.09 (להלן: "זיכרון הדברים"), בקשר לחלקות מקרקעין 10/1 ו-10/2 בגוש 30408, אינו ומעולם לא היה חוזה מחייב למכירת המקרקעין האמורים ו/או התחייבות לביצוע עסקה במקרקעין כמשמעות הביטוי בסעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969; לחלופין להצהיר על בטלותו של זיכרון הדברים לכל המאוחר החל מיום 9.7.09; וכפועל יוצא להצהיר כי רישום הערת האזהרה אשר רשם המבקש על זכויות המשיב בחלק מהמקרקעין ביום 13.7.09 היתה פעולה שלא כדין ודינה להימחק מפנקס הבתים המשותפים. המבקש הגיש תצהיר תגובה להמרצת הפתיחה וביקש לדחותה. כן הוגשה בקשה לצרף את המבקשת 2 כצד ג' להמרצת הפתיחה. בקשה זו נענתה. המבקשת צורפה כמשיבה ואף הגישה תצהיר תגובה להמרצת הפתיחה תוך בקשה לדחותה. נימוקי הבקשה 3. במסגרת הבקשה שלפני טוען המבקש, כי בית המשפט איפשר לצדדים לא חוקיים להשתתף באופן אקטיבי בהליכי בית המשפט בניגוד לסדרי הדין. לטענתו הגיש בקשה למחיקת המשיבים 5-7 מהמרצת הפתיחה בגין העדר תצהיר, ובית המשפט נמנע מלהכריע בבקשה. 4. עוד נטען, כי המבקשים הגישו בקשה לתיקון פרוטוקול בית המשפט, תיקון שהינו קריטי לטענתם ובעל השלכות דיוניות מרחיקות לכת במידה שיינתן פסק דין נגד המבקשים ועד כה לא ניתנה החלטה בבקשתם. 5. בנוסף נטען, כי לאחר שבית המשפט נעתר לבקשת דחיית מועד הדיון מטעם המבקש, הפך את החלטתו לנוכח בקשת המשיבים שהוגשה "בחטא ובחוסר תום לב תוך ביצוע עבירה פלילית של פגיעה קשה בחוק הגנת הפרטיות", וזאת מבלי שניתנה למבקשים כל הזדמנות להגיב על הבקשה. זאת שעה שבית המשפט מאפשר למשיבים תגובה תוך שבעה ימים לבקשות השונות שהוגשו על ידי המבקשים, תוך הפלייה קשה של המבקשים. 6. עוד נטען, כי משך חודש ימים לא ניתנה החלטה בבקשת המבקשים לגילוי ולעיון במסמכים, אקט שהינו בסיסי במסגרת הליכי בית המשפט. נטען, כי אי מתן הכרעה בבקשה כה בסיסית מעלה חשש כבד למשוא פנים, שכן ברורה ההשלכה לגבי מתן הצו, ובאי מתן הצו המבוקש מסייע בית המשפט למשיבים "בכוונה לנצח בהליך זה". 7. בנוסף טוען המבקש, כי הינו מושמץ ללא הרף על ידי המשיבים, ללא כל קשר לנושא השנוי במחלוקת, דבר המהווה טענות סרק וקנטרנות עליהן מלין המבקש, ואולם ללא כל תגובה או התחשבות מצד בית המשפט, כאשר במקום אחר היה בית המשפט מזמן נוזף במשיבים "או יותר נכון בבאי כוחם, ששניהם אינם מל"ו צדיקים והם יותר קרובים יותר לאנשי סדום ועמורה, ושניהם שקרנים כפי שבית המשפט יודע בוודאות גמורה". 8. המבקשים מוסיפים וטוענים, כי בית המשפט מתייחס אליהם בזלזול ומעניק אמון מלא למשיבים המיוצגים על ידי עורכי דין אותם מכיר בית המשפט, וכי "הדיון שהתנהל במעמד הצדדים היה בעל אופי חברי מצד בית המשפט כלפי באי כוח המשיבים ואילו כלפי המבקשים נשא אופי תוקפני, ומאיים". 9. בנוסף נטען על ידי המבקשים, כי התנהלותו של בית המשפט גרמה להם הוצאות נכבדות ובזבוז זמן בהגשת בקשות רבות שלא היה צורך כלל וכלל להגישן אילו בית המשפט היה מתייחס ברצינות הראויה, שכן עניינן שמירת הליכי משפט שונים שנועדו לאפשר למבקשים את זכויותיהם המשפטיות. 10. עוד נטען, כי "הגדיל בית המשפט לעשות בכך שהינו מחייב את המבקשים להתייצב לדיון בשעה שהמבקש המייצג את המבקשת הינו פצוע, יש לו אישור מחלה מפורט ובגין הפציעה הינו נאלץ להשתמש במשככי כאבים והדבר עולה עד כדי פגיעה קשה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו". בלב המבקשים חשש כבד למשוא פנים מצד בית המשפט לטובת המשיבים ועל כן מבוקש כי יפסול עצמו. 11. בסיפא לבקשה נטען כי אם לא תתקבל הבקשה לפסלות המותב כי אז בכוונת המבקשים לערער על ההחלטה לפני נשיאת בית המשפט העליון ולפיכך אין מקום לקיים את הדיון הקבוע ליום 6.1.2010. תשובה מטעם המשיבים 1-4 12. המשיבים האמורים מבקשים כי בית המשפט ידחה את הבקשה תוך חיוב המבקשים בהוצאותיהם. לטענתם, עניינה של בקשה זו, כעניינן של בקשות קודמות של המבקש, הוא למנוע ולעכב בכל דרך אפשרית בירור המחלוקות בתיק, תוך העלאת טענות סרק חסרות כל ביסוס. 13. כך לטענתם, בחוסר התייצבות המבקשים לדיון שנקבע ליום 13.12.09, לאחר שדיון קודם נקבע ליום 5.12.09 ונדחה מחמת בקשה של המבקש, שהיה בה משום הטעיית בית המשפט. 14. כך גם לבקשתו של המבקש לעכב הליכים לאחר שנדחתה בקשתו למחיקת המשיבים 5-7 בהחלטה מנומקת ומפורטת אשר המבקש הודיע כי בכוונתו לערער עליה, דבר אשר לא נעשה. 15. עוד נטען, כי המבקש הודיע כי תוגש תובענה לאכיפת זיכרון הדברים אשר לא הוגשה עד כה, הגם שחלפו למעלה מארבעה חודשים מיום שהיה ברור לו כי אין בידו כל הסכם וכי, כהגדרתו, בוצעה "עסקה נוגדת" ל"זכויותיו הקנייניות". 16. בא כוח המשיבים מוסיף וטוען, כי דומה שכל אימת שבית המשפט נותן החלטה שאיננה מקבלת את בקשת המבקש או המבקשים, כי אז סבורים המבקשים שמדובר בהחלטה פסולה והם עושים שימוש בביטויים קשים כלפי באי כוח המשיבים וכלפי בית המשפט. 17. המשיבים דוחים את טענת המבקשים כי קיים חשש כבד למשוא פנים מצד בית המשפט, כטענת המבקשים. בא כוח המשיבים מפנה להחלטה מיום 13.12.09, בדיון שהתקיים ללא נוכחות המבקשים, כאשר בית המשפט לא נענה לבקשת המשיבים למחוק כתבי טענותיהם מחמת אי התייצבותם לדיון. החלטה זו יש בה כדי ללמד כי אין המדובר במשוא פנים כזה או אחר אלא בהחלטות ענייניות, שקולות ומנומקות על יסוד הדין בלבד, "ללא שמץ וקצה קצהו של משוא פנים". 18. בא כוח המשיבים התייחס בתשובתו גם לטענת המבקשים בדבר אי מתן החלטות על ידי בית המשפט בבקשות הרבות מספור שהוגשו על ידי המבקש. הוא טוען כי יש לדחות טענותיו של המבקש בנקודה זו. 19. עוד נטען, כי המבקש לא הצביע על התבטאות או החלטה או מעשה שיש בו כדי להצביע על חשש אובייקטיבי לקיומו של משוא פנים מצידו של בית המשפט, ולפיכך אין כל עילה לפסלות המותב, כנטען על ידי המבקשים. כל הטרוניות של המבקשים הינן ביחס להחלטות דיוניות שונות שאין בהן כל רמז לקיום משוא פנים. בא כוח המשיבים מפנה לפסיקה לתמיכה בטענותיו. 20. אשר לבקשת המבקשים לדחות את הדיון הקרוב, אם לא אפסול את עצמי, נטען על ידי המבקשים, כי בדרך זו מבקשים המבקשים לכפות עמדתם על בית המשפט ויש לדחות את הבקשה ולהורות על המשך ההליכים ליום 6.1.2010, כפי שנקבע בהחלטה מיום 13.12.09. בהקשר זה נטען עוד, כי לבית המשפט סמכות להורות על המשך ההליכים "מטעמים שיירשמו", ולאור סיכויי ההצלחה הנמוכים בערכאת הערעור, אם יוגש ערעור על ההחלטה לדחות את בקשת המבקשים, מבוקש להורות על המשך ההליכים. תשובת המבקשים לתגובת המשיבים 1-4 21. ראשית נטען, כי המשיבים 5-7 לא השיבו לבקשה ולפיכך יש לראות זאת כי מסכימים הם לבקשה. עוד הלינו המבקשים על כך כי בית המשפט לא חייב את המשיבים בגילוי ועיון במסמכים ותשובות לשאלון, התנהגות הנוגדת כל הגיון משפטי וחוקי. כמו כן חוזרים המבקשים על טענותיהם שנטענו בבקשה ובבקשות השונות שהגישו עד כה. דיון ההליכים עד כה 22. אקדים ואקבע כי אין כל בסיס לטענות המבקשים כי קיים חשש למשוא פנים לטובת המשיבים בדרך כלשהי, לא בדרך אובייקטיבית ואף לא בדרך סובייקטיבית. על מנת שתנוח דעתם של המבקשים, אפרט את הבקשות השונות הרבות מספור שהגישו המבקשים מיני אז הוגשה התובענה בדרך של המרצת פתיחה, ההחלטות השונות שניתנו, ומאליו יובן כי אין כל בסיס לבקשה זו, אלא אך ורק ניסיון מצד המבקשים לדחות את הדיונים שנקבעו במועדים השונים ולנסות לכפות על בית המשפט דחיית מועדים. 23. כאמור, התובענה הוגשה על ידי המשיבים ביום 16.9.09. בד בבד עם הגשתה, הגישו המשיבים בקשה למתן צו עשה זמני למחיקת הערת האזהרה שנרשמה על ידי המבקש על זכויות המשיב (בש"א 9374/09) . בדיון שהתקיים לפני סגן הנשיאה, כב' השופט צ' סגל, ביום 24.9.09, נמחקה הבקשה, ללא צו להוצאות. עוד נאמר בהחלטה כי "לאור מהות הנושא והדחיפות הלכאורית המתחייבת עקב כך מתבקשת המזכירות לדאוג לניתובו של התיק העיקרי לשופט, אשר ידון בו מוקדם ככל שמאפשר זאת יומנו". בו ביום הועבר התיק לדיון לפניי, וניתנה החלטה כי על המשיבים להגיש תשובתם לא יאוחר מיום 29.10.09. והתיק נקבע לדיון לקדם משפט ליום 4.11.09. 24. ביום 2.11.09 הגיש המבקש תצהיר תגובה להמרצת הפתיחה. בנוסף הוגשה בקשה על ידי המבקש לדחיית הדיון שנקבע ליום 4.11.09, בנימוק כי בא כוחם של המבקשים, עו"ד שילה, הודיע כי לא ימשיך לייצגם בהליכים, וכן מהסיבה כי רק באותו יום נודע למבקשים על מועד הדיון, שאינם ערוכים לו. כמו כן הגיש המבקש בקשה למחיקתם של המשיבים 2-7 מהמרצת הפתיחה, וזאת כיוון שלא צירפו תצהיר כדין להמרצת הפתיחה. ביום 3.11.09 נדחתה הבקשה לדחיית הדיון ונקבע כי הבקשות הנוספות שהגישו המבקשים יידונו בקדם המשפט. 25. המבקשים התייצבו לדיון ביום 4.11.09. באותו יום הוגשה בקשה לצרף את המבקשת להליך כצד ג' וכן הוגשה תגובתם להמרצת הפתיחה. כן הוגשה בקשה דחופה של המבקש "למחיקת דברי בלע, הסתה והשמצה מכתב הבקשה בתיק זה". במסגרת הדיון הודעתי למבקש כי אינני מוכן לקבל בקשה זו שבה מיוחסים דברים קשים למשיב ואם מבקש הוא לעמוד על בקשתו, כי אז יגיש בקשה מחדש שלא תכלול דברים שאינם צריכים להיות כלולים באותה בקשה (פר' עמ' 4, ש' 8-14). בהחלטה מאותו יום ניתנה האפשרות למשיבים להגיב לבקשות השונות שהגישו המבקשים ולאחרונים ניתנה הזכות להגיב עד יום 22.11.09. כמו כן הומלץ למבקשים להיות מיוצגים על ידי עורך דין אשר יהיה מוכן לדיון שנקבע ליום 9.12.09. עוד נאמר בהחלטה, כי לא תתקבל כל בקשה לדחיית מועד הדיון בטענה שהמבקש או המבקשת לא השיגו לעצמם עורך דין שייצגם בתיק "או מכל סיבה אחרת שהיא, והדיון יתקיים במועדו". 26. ביום 5.11.09 הגיש המבקש בקשה שאותה הכתיר כ"בקשה דחופה מתוקנת למחיקת דברי בלע, הסתה והשמצה מכתב הבקשה בתיק זה". המשיבים התבקשו ליתן תגובתם לבקשה עד ליום 12.11.09. 27. ביום 5.11.09 הגיש המבקש בקשה נוספת, במסגרתה ביקש "להורות על הקפאת ההליך המשפטי עד למתן החלטה בבקשה למחיקת המשיבים 5, 6, 7 מכתב התביעה בגין העדר תצהיר כדין". לבקשה זו התבקשה תגובת המשיבים עד ליום 12.11.09. בהמשך, ביום 9.11.09, הגיש המבקש בקשה נוספת שאף היא הוכתרה כ"בקשה דחופה לאפשר למבקש זכות תגובה על תגובת המשיבים". בקשה זו נענתה על ידי וניתנה הזכות למבקש ליתן תגובתו לתגובת המשיבים עד ליום 22.11.09. 28. ביום 9.11.09 הגיש המבקש בקשה נוספת לתקן את פרוטוקול הדיון מיום 4.11.09 ולאפשר הקלטת דיוני בית המשפט על ידו. לבקשה זו התבקשה תגובת המשיבים עד ליום 18.11.09 וניתנה למבקש זכות תגובה עד ליום 25.11.09. 29. ביום 11.11.09 התקבלה מטעם בא כוח המשיבים 1-4 הודעה כי כל בקשות המבקשים לא הוגשו למשרדו כמתחייב. לפיכך הוריתי למבקש להמציא העתק של כל הבקשות אותן הגיש. בתגובה לכך הגיש המבקש "בקשה לביטול החלטה" בנימוק כי אין באפשרותו לבצע ההמצאה, וזאת עקב פציעה בתאונה שממנה הוא סובל ונגרם לו סדק בברכו ואיננו יכול להלך. לבקשה זו התבקשה תשובת המשיבים, תוך שבעה ימים. 30. ביום 16.11.09, לאחר שהמשיבים הגישו תגובתם ובה הביעו התנגדותם לצירופה של המבקשת כמשיבה נוספת, התקבלה בקשת המבקשים, והמבקשת צורפה כמשיבה נוספת בהמרצת הפתיחה, ונקבע כי התצהיר שהגישה יחד עם בקשתה לצרפה ישמש כתשובתה להמרצת הפתיחה. 31. ביום 17.11.09 הגישו המבקשים בקשה נוספת למתן צו לגילוי ולעיון במסמכים. תשובת המשיבים נתבקשה תוך שבעה ימים (בש"א 10151/09). 32. ביום 18.11.09, במסגרת בש"א 9901/09, , ניתנה החלטה אשר דוחה את בקשת המבקשים למחוק את המשיבים 2-7 מהמרצת הפתיחה. 33. ביום 19.11.09 הגישו המבקשים בקשה נוספת שהוכתרה כ"בקשה דחופה", לחיוב המשיבים להגיש תצהיר כדין, ולחלופין בקשה לעיכוב הליכי בית המשפט לאפשר למבקשים להגיש ערעור על החלטת בית המשפט אם תידחה הבקשה. לבקשה זו התבקשה תגובת המשיבים עד ליום 26.11.09. 34. ביום 24.11.09 הוגשה על ידי המבקשים בקשה נוספת שהוכתרה כ"בקשה דחופה מאד" להורות לבא כוח המשיבים 1-4 להמציא מסמכי בית דין לידי המבקשים. בקשה זו נענתה בו ביום, כמבוקש. 35. ביום 1.12.09 הגיש המבקש בקשה לדחיית מועד הדיון שנקבע ליום 9.12.09 מחמת מחלה. לבקשתו זו צירף "אישור מחלה". בקשה זו נדחתה משתי סיבות: האחת, כיוון שמתעודת המחלה שצירף המשיב לא ברור מה היא מחלתו שבגללה נבצר ממנו להגיע לדיון שנקבע; השניה, שלא נכללה בבקשה עמדת המשיבים לבקשה. 36. ביום 7.12.09 הגישו המבקשים בקשה נוספת שבזאת הפעם הוכתרה כ"בקשה דחופה להחשת החלטה בבקשת המבקשים לחיוב המשיבים להגיש תצהיר כדין ולחלופין לעכב הליכי בית המשפט". ביום 9.12.09 ניתנה החלטה על ידי בבקשה זו ובמסגרתה הפניתי לכך כי ביום 18.11.09 נדחתה הבקשה של המבקשים לחייב את המשיבים 2-7 בהגשת תצהיר. עוד נקבע, כי בנסיבות העניין איני רואה מקום לעכב ההליכים לצורך הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שכן סיכויי הערעור קלושים לאור הנימוקים שבהחלטה ולאור העובדה שהמדובר בהליך דיוני, כאשר בדרך כלל אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בכגון דא. 37. ביום 7.12.09 הגישו המבקשים בקשה נוספת שהוכתרה כ"בקשה דחופה חוזרת לדחיית מועד הדיון הקבוע ליום 9.12.09". באותו יום ניתנה החלטתי כדלקמן: "לבקשתו הקודמת של המבקש לדחות מועד הדיון, כמו גם לבקשה חוזרת זו, צורף 'אישור מחלה' מיום 30.11.09 שניתן לתקופה של 25 ימים, מיום 15.11.09 עד ליום 10.12.09. במקום בו היתה צריכה להירשם האבחנה נרשם - "FILL OUT FORMS". מידיעתי המעטה באנגלית, אין במילים אלה כדי להצביע על האבחנה אצל המבקש, ובוודאי לא כי קיים 'סדק בברך רגל שמאל', כדבריו. מכל מקום אני מאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה למבקש. על אף התנגדות ב"כ המשיבים לדחיית הדיון, כפי שבאה לידי ביטוי בהודעותיהם לבית המשפט, אענה בזאת הפעם לבקשה לדחייה, ולא מן הטעם שלא נמצא עו"ד שייצג את המבקשים, לאור האמור בהחלטה מיום 4.11.09, אלא מנימוק רפואי בלבד. עם זאת, אני מצפה כי המבקש ימציא לביהמ"ש תעודה רפואית מפורטת בה נמצאת האבחנה הרפואית למצבו הנוכחי, שמונע ממנו להתייצב לדיון. לפיכך, הדיון שנקבע ליום 9.12.09 מבוטל. נקבע לקד"מ ליום 5.1.10 בשעה 13.00". 38. ביום 8.12.09 הגישו המשיבים בקשה לביטול ההחלטה לדחיית מועד הדיון ולהותיר הדיון במועד המקורי, היינו ליום 9.12.09. לבקשה זו צירפו המשיבים דו"ח חקירה של חוקר אשר עקב אחרי המבקש ביום 7.12.09 וממנו עולה כי המבקש נראה יוצא לבדו מביתו, הולך ברחוב ומביט לכיוונים שונים ומחזיק תיק צד. לאחר מכן נכנס לרכב אשר חנה בסמוך לביתו, נהג בעצמו ברכב, נכנס לתחנת דלק סמוכה ותדלק בעצמו את רכבו. לאחר שסיים לתדלק חזר לרכב והחל בנסיעה לכיוון מרכז העיר. המבקש נראה כשהוא מסתובב בגפו, ללא עזרה פיזית כלשהי, כשאינו חבוש ומבצע פעולות שגרתיות, כגון הליכה, נהיגה ברכב ורכישת דלק. לבקשה צורפו תמונות וכן תקליטור המראים כל אשר נאמר בגוף החקירה. לאחר שעיינתי בבקשה, בתמונות ובתקליטור, הוריתי על ביטול הדיון ביום 5.1.2010 והקדמתו ליום 13.12.09, במקום ליום 9.12.09, וזאת כיוון שבאישור הרפואי שהוצג נאמר כי ימי המחלה מסתיימים ביום 10.12.09. 39. ביום 9.12.09 הגישו המבקשים "הודעה בהולה לבית המשפט" ובקשה לביטול החלטה לעניין הקדמת הדיון ליום 13.12.09 בנימוק כי ביום האתמול פנה לרופא המשפחה בבקשה להמצאת תעודת מחלה מפורטת. ביום 10.12.09 נדחתה בקשת המבקשים לביטול הדיון והוספתי כי הנני מצפה כי שני המבקשים יתייצבו לדיון שנקבע. 40. ביום 13.12.09 לא התייצב מי מבין המבקשים לדיון שנקבע. באי כוח המשיבים ביקשו למחוק את כתבי טענות המבקשים וליתן פסק דין הצהרתי כמבוקש. לא נעניתי לבקשת באי כוח המשיבים וחלף זאת קבעתי דיון לשמיעת ראיות הצדדים ליום 6.1.2010. כמו כן הוריתי למבקשים לנמק מדוע לא התייצבו לדיון ומדוע לא יחויבו בהוצאות לטובת המשיבים ולטובת אוצר המדינה. לאחר מתן ההחלטה הגיעה בקשתם של המבקשים לפסלותי מלהמשיך לדון בתיק זה וכן לבטל ההחלטה מיום 13.12.09. הבקשה לבטל את ההחלטה נדחתה ובשלב זה אעבור לדון בבקשת המבקשים שלא להמשיך לדון בתובענה. דיון והכרעה 41. דין הבקשה להידחות. כעולה מהשתלשלות העניינים אין ולא היה ואף לא יהיה כל משוא פנים מצידי, ואף לא כל חשש שכזה, לצד כלשהו בתובענה זו. המדובר בבקשות רבות שהגישו המבקשים, ולאחר קבלת תגובתם של המשיבים, וקבלת תגובת המבקשים נדונו לגופן. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי היכרותי את באי כוח המשיבים הינה אך ורק מהופעתם כמייצגי בעלי דין לפניי. העובדה שהמבקשים אינם מיוצגים מקשה על הדיונים ולפיכך המלצתי להם להיות מיוצגים על ידי עורך דין, כפי שאף הם סברו מלכתחילה. מכל מקום, העובדה כי המשיבים מיוצגים והמבקשים אינם מיוצגים לא העניקה עדיפות כלשהי למשיבים, בצורה כלשהי. 42. אשר לטענת המבקשים כי לא ניתנה החלטה למחיקת המשיבים 5-7. כאמור, ביום 18.11.09 ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה, וזאת במסגרת בש"א 9901/09. כמו כן, בקשת המבקשים לעכב את הדיון בתובענה עד להגשת בקשת רשות ערעור על ידם לבית המשפט העליון על החלטה זו נדחתה ביום 9.12.09. 43. אשר לטענה כי התקבלה בקשת המשיבים והדיון הוקדם מיום 5.1.2010 ליום 13.12.09, מבלי שניתנה למבקשים זכות תגובה. אכן, הדיון הוקדם על יסוד הנימוקים שניתנו בהחלטה, דו"ח החקירה, התמונות והתקליטור שהוצגו לעיוני וכן עקב העובדה כי ימי המחלה שאושרו למבקש הסתיימו ביום 10.12.09, ולכן אינני רואה בהחלטה זו משום הפליה כלשהי של המבקשים. 44. אשר לטענה כי לא ניתנה החלטה בבקשה לגילוי ולעיון במסמכים שהגישו המבקשים (בש"א 10151/09). בקשה זו הוגשה על ידי המבקשים ביום 17.11.09, כאשר על פי החלטתי מיום 18.11.09 היה על המשיבים ליתן תגובתם תוך שבעה ימים. ביום 8.12.09 הגישו המשיבים 1-4 תגובתם לבקשה ונטען כי דינה להידחות, כאשר בנפרד הוגשה תגובת בא כוח המשיבים 5-7 אשר הודיע כי הינם מצטרפים לתגובת המשיבים 1-4. כיוון שתגובת המשיבים ניתנה יום לפני הדיון שהיה קבוע ליום 9.12.09 סברתי לקבל את תגובת המבקשים לתגובת המשיבים במהלך הדיון. משלא התקיים הדיון במועד זה ונקבע דיון ליום 13.12.09 סברתי כי תשובת המבקשים תינתן במועד הדיון החדש שנקבע. משלא התייצב מי מהמבקשים לדיון ביום 13.12.09 ניתנה החלטתי בו ביום כי על המבקשים להגיב בכתב לבקשה, לא יאוחר מיום 22.12.09. למותר לציין כי תשובה זו טרם הגיעה לתיק בית המשפט עד למועד מתן החלטה זו. 45. אשר לבקשת המבקשים לתיקון הפרוטוקול ולאפשר הקלטת הדיון. גם לבקשה זו ביקשתי לתת את דעתי בדיון שאמור היה להתקיים, על מנת שניתן יהיה להגיע בהסכמה לתיקון הפרוטוקול, אולם לאור אי התייצבות המבקשים לא ניתן היה לקיים דיון בבקשתם, ובשלב זה אינני רואה ליתן החלטה בבקשה, לאור הבקשה לפסלות שהגישו המבקשים. 46. אשר לטענות הנוספות של המבקשים. מסקירת הבקשות הרבות שהגישו המבקשים עולה כי הן נגעו להליכים במסגרת התובענה. אף כי ב"אישור המחלה" שצירף המבקש לבקשתו לדחיית מועד הדיון לא נרשמה האבחנה נעניתי תחילה לבקשה והדיון נדחה. ברם, משהובאו לפני ראיות מצולמות כי ביכולתו של המבקש ללכת לא ראיתי סיבה שלא להקדים את הדיון ליום 13.12.09, אף מבלי לקבל את תגובת המבקש קודם לכן, ובמיוחד בשים לב לכך שימי המחלה שאושרו למבקש הסתיימו ביום 10.12.09. יצוין כי ביום 10.12.09 העביר המבקש בפקס לבית המשפט בקשה נוספת, לדחות הדיון שהיה קבוע ליום 9.12.09, בקשה שראיתיה רק לאחר הדיון ביום 13.12.09. לבקשה אחרונה זו צירף המבקש "אישור מחלה" מיום 10.12.09 ובה במקום הנדרש לרישום האבחנה נכתב "OBSERVATION-PATIENT UNDER OBSERVATION" ובפרק ההערות נרשם כי "זקוק למנוחה, לאחר סיבוב של הברך וחשד לסדק. כמו כן מבקש ללמוד בחדר גדול. חדר קטן גורם לו...". באישור זה אושרה מנוחה מיום 15.11.09 עד יום 20.12.09. דומה כי טוב מראה עיניים מהרשום במכתב האמור. שכן, כעולה ממנו, יש להניח כי המבקש התייצב לפני רופאת המשפחה ד"ר ריקה תורג'מן ביום 10.12.09, אשר אישרה לו תקופת מחלה רטרואקטיבית מיום 15.11.09 עד ליום 20.12.09, סה"כ 36 ימי מחלה. אם יכול היה המבקש להתייצב לפני הרופאה, וזאת בצירוף לצילומים שהראו כי הליכתו הינה יציבה ואיננו נעזר במקל או בעזרה אחרת כלשהי, יכול היה המבקש להתייצב לדיון ביום 13.12.09. לא למותר לציין כי בתחתיתו של אישור המחלה נמחקו מילים ואין יודע מה היה רשום שם או מי מחקם. 47. כאמור, לא נעניתי לבקשת המשיבים למחוק את כתבי הטענות של המבקשים וליתן פסק דין הצהרתי כמבוקש, כמו גם לא נעניתי לבקשת המשיבים שלא לצרף את המבקשת כמשיבה בהמרצת הפתיחה, ואילו היה מדובר במשוא פנים כי אז דומה היה עלי להיענות לבקשות המשיבים. 48. הלכה פסוקה היא כי אופן ניהול הדיון מסור לבית המשפט והשגות על הדרך בה בוחר בית המשפט לנהל את הדיון מקומן בהליכי ערעור רגילים על פי הליכי הדין ולא במסגרת הליכי פסלות (ע"א 7218/06 פלונית נ' פלוני (, 19.3.07) והאזכורים שם). זאת ועוד, העדר שביעות רצונם של המבקשים מההחלטות אינו מקים עילה לפסלות. מדובר בהחלטות דיוניות ושיפוטיות שהדרך לתקיפתן היא באמצעות הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור, על פי סדרי הדין (ע"א 7186/98 מלול נ' ג'אן (, 3.12.98); ע"א 2505/00 חברת קוביק בע"מ נ' מיקרוסופט קורפוריישן (, 1.6.00); ע"א 10619/02 בן עמי נ' קידר (, 30.12.02); יגאל מרזל, דיני פסלות שופט (תשס"ו-2006) 174-178; ע"א 7218/06 הנ"ל). כמו כן גם אם סבור בעל הדין כי המדובר ברצף של החלטות לרעתו אין בכך כדי להקים עילת פסלות (ע"א 6822/00 משלי נ' משלי (, 18.3.01); ע"א 5803/04 מצדה חברה להנדסה בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (, 29.10.04); מרזל, שם בעמ' 175; ע"א 7218/06 הנ"ל. זאת ועוד. אביא דברים מפי הנשיאה, כב' השופטת ד' ביניש בע"א 7218/06 הנ"ל לאמור: "העובדה שהמערערים בחרו שלא לערער על ההחלטות, מסיבותיהם, אינה גורמת לכך שהחלטות אלו יקימו עילת פסלות. בנסיבות העניין לא מצאתי יסוד לטענה כי ההחלטות שקיבל בית המשפט, בין אם הן צודקות ובין אם הן מוטעות לגופן, ולעניין זה אין אני נדרשת, ואופן ניהול הדיון על ידו, מקימים עילת פסלות ומעוררים את אותה אפשרות ממשית לקיום משוא פנים כלפי המערערים. אשר לבקשות בהן לא ניתנה החלטה, לטענת המערערים, פתוחה בפניהם הדרך לבקש מתן החלטה בבקשות, ואין הדבר מקים עילת פסלות (ע"א 8124/06 פלוני נ' פלוני ). אפשר שבראייתם של המערערים נוצר חשש כי ההחלטות שקיבל בית המשפט, יחסו לצדדים, ואופן ניהול הדיון על ידו מצביעים על קיום משוא פנים כלפיהם. עם זאת, חשש זה אינו יוצא מכלל חשש סובייקטיבי גרידא, שאינו מקים עילת פסלות (ע"א 3484/01 באן נ' באן ; ע"א 7857/04 צ'רטוק נ' וינקלר ; מרזל, בעמ' 115)". דברים נכוחים אלו תואמים את הנושא ואת ההליכים שלפניי. 49. על יסוד כל האמור - הבקשה לפסלות נדחית. 50. אכן, כדברי בא כוח המשיבים, על פי תקנה 471ג(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ניתן להמשיך במשפט "מנימוקים שיירשמו". עם זאת, הכלל הוא הפסקת הדיון. על אף כי התובענה היא בדרך של המרצת פתיחה שמטבעה להידון באופן מהיר יותר מתובענה רגילה, ובמיוחד לאור הערת סגן הנשיא, כפי שהובאה לעיל, ועל אף שאני סבור כי סיכויי הערעור על החלטה זו נמוכים, אינני רואה מקום להמשיך בדיון בתובענה וזאת עד למתן החלטת נשיאת בית המשפט העליון, אם יוגש ערעור על החלטתי, כפי שהודיע המבקש (ראה: ע"א 3990/98 לויט נ' בנק איגוד לישראל בע"מ ). אשר על כן, הדיון שנקבע ליום 6.1.2010 מבוטל. 51. לא יאוחר מיום 10.1.2010 יודיעו המבקשים האם הגישו ערעור על החלטה זו, ואם כן יעדכנו את בית המשפט ואת ב"כ הצדדים בדבר גורלו, לא יאוחר מיום 28.1.2010 או מיד עם מתן ההחלטה על ידי נשיאת בית המשפט העליון. המזכירות תעביר את התיק לעיוני ביום 31.1.2010, או עם קבלת הודעת עדכון אחרת על ידי מי מבאי-כוח הצדדים. 52. המבקשים ישאו בהוצאות המשיבים בהחלטה זו בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. שופטיםמשוא פניםפסלות שופט